ލިޔުންތެރިންގެ ގުޅުމުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް
ރޯދަމަހަށް ބަދިގެ (19) Print E-mail
ޢާއްމުބައި - ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު
ހޯމަ, 06 ޖުލައި 2015 00:04

ޕާން މަސްފަތަފޮޅި

ޒަޢީމާ 
 
(20 އެތި)
 
• ބޭނުންވާ ތަކެތި:
4 ފޮތި ޕާން
1 ދަޅު މަސް
1 ގިތެޔޮ މިރުސް (ކުޅި ބަހައްޓަވަން ބޭނުންފުޅު ވަރަކަށް)
1 ލުނބޯ
 
ހެޔޮބަސް Print E-mail
ބަހާއި އަދަބު - ވަޒަންބަހުރުވަ
ހޯމަ, 06 ޖުލައި 2015 00:00

 

ރޯނުގޭ ޙަސަން މަނިކު

  ލިބޭ އެއްޗަކުން ވީ އުޅެން ދަސްކުރާށޭ       

        ލިބޭ މިންވަރުން ފުއްދަމުން ވީ އުޅޭށޭ

             ލިބޭ އަނެކުނާ އެއްވަރަށް ހިތުނުލާށޭ

                  ލިބޭ މިންވަރަށް ވީ ޝުކުރުވެސް ކުރާށޭ

 
އެންމެ ދޮށީ ޔުނިވަރސިޓީ ބިނާކުރެއްވި ކަމަނާގެ ވާހަކަ Print E-mail
ތާރީޚާއި ސަގާފަތު - ދުނިޔޭގެ ތާރީޚު
ހޯމަ, 06 ޖުލައި 2015 00:01

އަޙްމަދް ސަމީރު ޢަލީ

ތާރީޚު އިލްމުވެރިން  ލިޔުއްވާގޮތުގައި މަޣްރިބްކަރައިގެ ފާސް ގެ އަލްޤަރަވިއްޔީން ޔުނިވަރސިޓީއަކީ ދުނިޔޭގައި އެޅުނު އެންމެ ފުރަތަމަ ޔުނިވަރސިޓީއެވެ. ޓޫނީޝިޔާގެ އައްޒައިތޫނާ ޔުނިވަރސިޓީ އާއި މިސްރުގެ އަލްއަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީއަކީ ނިސްބަތުން، މާ ފަހުގެ ތަންތަނެެވެ. އިޓަލީގެ ބޮލޯނިޔާގައި އުފެދުނު ޔުނިވަރސިޓީއަކީ ވިލާތުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޔުނިވަރސިޓީއެވެ. ނަމަވެސް އަލްޤުރަވިއްޔީން ޔުނިވަރސިޓީއަށްވުރެ 191 އަހަރު ހަގެވެ. އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަރސިޓީއަކީ އަދި މާފަހެވެ!
 
 
ރޯދަމަހަށް ބަދިގެ (18) Print E-mail
ކިޔުންތެރިން ދެކޭގޮތް: / 1
ދެރަވަރަށް ރަނގަޅު 
ޢާއްމުބައި - ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު
އާދީއްތަ, 05 ޖުލައި 2015 00:11
ރޯދަމަހަށް ބަދިގެ (18)

ކޯންފްލާރ ބޯކިބާ (ގިތެޔޮ ބޯކިބާ ގޮތަށް)

ޒަޢީމާ 
 
(30 އެތި ކޮޅު)
 
• ބޭނުންވާ ތަކެތި:
1 ޖޯޑު ކޯންފްލާރ
2 ޖޯޑު ހަކުރު
2 ކާށީގެ ހުނި
 
ކީރިތި ޤުރްއާނަކީ...! Print E-mail
ކިޔުންތެރިން ދެކޭގޮތް: / 1
ދެރަވަރަށް ރަނގަޅު 
ބަހާއި އަދަބު - ވަޒަންބަހުރުވަ
އާދީއްތަ, 05 ޖުލައި 2015 00:08

ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު

ކޮންމެއަކުރެއް ކިޔެވުމުން ދިހަ ގުނަ ސަވާބު ލިބޭ ފޮތެއް
އެންމެ ފުރިހަމަ ނިޢުމަތާ  ރަޙްމަތުގެ މަގު އަންގާ ފޮތެއް
 
މާތް އިލާހީ ޙަޟުރަތުން  އިންސާނުނަށް  މަގުދައްކަވަން
މާތް ނުހަނު ގިނަ މުޢުޖިޒާތްތައް އެކުލެވޭ މަތިވެރި ފޮތެއް 
 
އުފުލުމާ އުނގަނައިދިނުން ވެސް  ދަރުމަވެރިކަމުގައި ވެދާ
ނަފުސުތައް ޠާހިރު ކުރަން އޮތް ބަދަލުވުން ނުމެވާ ފޮތެއް
 
 
އެތަނާއި މިތަނުން ކުދިވާހަކަ(63) Print E-mail
ބަހާއި އަދަބު - ވާހަކަ
އާދީއްތަ, 05 ޖުލައި 2015 00:03


އެތާ މަތީގައިވެސް މަގެއް އޮވެދާނެ!

ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
 
މަގުމަތީގައި ލާނެތްކަންތައްތައްކުރަން އުޅުނު ކުދީންތަކަކަށް މުއްލާ ނަޞީރުއްދީނު ފެނިއްޖެއެވެ. އެކުދީން ގަސްދުކުރީ މުއްލާގެ ފައިވާން އޭނާއަށް ނޭނގޭނެ ގޮތަކުން އަތުލާށެވެ. 
 
އެކުދީން މުއްލާއަށް ގޮވައިލައިފިއެވެ. އަދި ކައިރީގައިހުރި ގަހެއް ދައްކައިފައި ބުންޏެވެ. [ އެއްވެސް މީހަކަސް އެ ގަހަކަށް ނޭރޭނެއެވެ.]
 
 
"ފަހެ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ أمر ފުޅު އައިހިނދު، އެ ރަށުގެ މައްޗަށް އޮތްފުށް ދަށަށް ޖެއްސެވީމެވެ." Print E-mail
ކިޔުންތެރިން ދެކޭގޮތް: / 1
ދެރަވަރަށް ރަނގަޅު 
ދީނާއި ދުނިޔެ - ޢަޤީދާ
އާދީއްތަ, 05 ޖުލައި 2015 00:07

ޙަސަން ޒަހީން
އިންސާނާ ހައްދަވާ ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވަނީ މަތިވެރި އިލާޙުގެ ޤުދުރަތްތެރި ކަމުންނެވެ. އެ އިލާޙުގެ އިލާޙުވަންތަކަމުން އިންސާނީ ފިޠުރަތުގައި ލައްވާފައިވާ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކަކީ އިންސާނާ އެއަށް ތަބާވާންޖެހޭ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކެކެވެ. މިއާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ ހިތާ ސިކުނޑިން ރަނގަޅާ ގޯސް ދެނެގަންނާކަށް ނޭނގޭނެއެވެ. ހެވާއި ނުބައި އޮޅުން ފިލުވަން ދަތިވެދާނެއެވެ. މިކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވަނީ ގިނަފަހަރަށް ފިޠުރަތާއި ޚިލާފުކަންކަމާއި ދިމާއަށް ދެވުން އަވަސްވުމެވެ. ފިޠުރީހަމަތައް ދޫކޮށް ހަވާނަފުސުގެ އަޅަކަށް ވުމެވެ. މިފަދަ މީހުން ވެގެންވާނީ ހަވާނަފުސު އެދޭކޮންމެ ކަމަކަށް އިޖާބާދޭ މީހަކަށެވެ.
 


ޞަފްޙާ 1 ■ ޖުމްލަ ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު 388
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

މި ވަގުތު އޮންލައިންގައި

 357 ކިޔުންތެރިން 

ބަސްފޮތުން

ހަންޑިކަރުނަ ނ. 1 ދަކުރުއި ކަރުނަ. 2 ހަންޑިއަސް ބިސްއަޅާން ބަދަނެއްގެ ސިފައިގައި އެސޮރުހަދައިފައި އޮންނަ އެއްޗެއް.
ލިޔުންތައް ކިޔައިފައިވާ ޖުމްލަ ޢަދަދު : 8037711

ބުރަވާގޮތް

ދަރިވަރުންގެ ހިތުގައި ދިވެހި ބަހަށް ލޯބި އުފައްދަން ކުރާން އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ؟
 

އެންމެފަހުގެ ޚިޔާލުތައް