ލިޔުންތެރިންގެ ގުޅުމުގެ މެންބަރަކަށް ވާން އެދޭ ފޯމު

(ފޯމުގެ އެންމެ ފަހު ގޮޅި ނޫން އެހެން ގޮޅިއެއް ފުރުއްވުން ލާޒިމެވެ. ފަހު ގޮޅި ފުރުއްވާނީ ބޭނުންފުޅު ނަމައެވެ. ފުރިހަމަ ނޫން ފޯމު ބާޠިލު ވާނެއެވެ. މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ކުރީން މި ފޯމުގައި ޖައްސަވާ ފޯނު ނަންބަރަށް ގުޅައި ޞައްޙަ ފޯމެއްކަން ކަށަވަރު ކުރާނަމެވެ. އަދި މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ފަހު ފޯމުގައި ޖައްސަވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް އެކަން އަންގާނަމެވެ.)

ފުރިހަމަ ނަން (ޢާއްމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު)

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު

ޢުމުރު ނުވަތަ އުފަންވީ މީލާދީ ތާރީޚު

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

ދާއިމީ އެޑްރެސް

އަދާކުރާ ވަޒީފާ ނުވަތަ ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް

ގުޅޭނޭ ފޯނު ނަންބަރު

ޖަމްޢިއްޔާއަށް އެހީތެރިވެ ދެއްވިދާނެ ދާއިރާތައް

އީމެއިލް އެޑްރެސް