ޢަލީ ޖައިޝަން ޢާމިރު، ހ.މާދޫގެ   ނެތޭ ލަފުޒުތަކަކުން ބަޔާންކޮށް ދެވޭކަށް     ނެތޭ ފޮނި ހަނދާންތައް ދުރަށް އަދުލެވޭކަށް … ކިހާ ހުނަރުވެރިހޭ، ކިހާ ދަރުމަވެރިހޭ        އެހާ ގާތް އަޅާލުން ދިނީ ޝަރުޠު ނެތިއޭ               ނިހާއީ ދަރަޖައަށް އެދިން ސާފު ލޯތްބޭ × 2                      މިހާރުން ހިތަށް ފަޅުކަމެއް ވެރި ނުވޭތޯ …                           ނެތޭ ލަފްޒުތަކަކުން … ޤަދަރުވެރިވި ޝަޚްޞެއް، ޝަރަފުވެރިވި ދަރިއެއް        ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ގެއެއް ހިންގި ވެރިއެއް…

ޢަލީ ޖައިޝަން ޢާމިރު، ހ.މާދޫގެ

 

Aminath Abdulla(1)

ނެތޭ ލަފުޒުތަކަކުން ބަޔާންކޮށް ދެވޭކަށް

    ނެތޭ ފޮނި ހަނދާންތައް ދުރަށް އަދުލެވޭކަށް …

ކިހާ ހުނަރުވެރިހޭ، ކިހާ ދަރުމަވެރިހޭ

       އެހާ ގާތް އަޅާލުން ދިނީ ޝަރުޠު ނެތިއޭ

              ނިހާއީ ދަރަޖައަށް އެދިން ސާފު ލޯތްބޭ × 2

                     މިހާރުން ހިތަށް ފަޅުކަމެއް ވެރި ނުވޭތޯ …

                          ނެތޭ ލަފްޒުތަކަކުން …

ޤަދަރުވެރިވި ޝަޚްޞެއް، ޝަރަފުވެރިވި ދަރިއެއް

       ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ގެއެއް ހިންގި ވެރިއެއް

              ހަތުރުނެއް ނެތޭ ބުނެވިދާ ފަދަ މިތުރެކޭ × 2

                     އެހިނިތުންވުމުން ފަޅުފިލައިގެން ނުދޭތޯ …

                          ނެތޭ ލަފްޒުތަކަކުން …

ވަނީ ފެތުރި ސާލެއް މޮޅިންނާ ހިތާމައިން

           ވަނީ ހިތުތެރޭ ކުރެހިފާ ރީތި ހަނދުމައިން،

                ވަނީ ފަޅުކަމެއް ފުން ބަޔާންވެސް ނުވާހާ × 2

                     ދެލޯ ކަރުނައިން ފުރި އެބަންޑުން ނުވޭތޯ …

                          ނެތޭ ލަފުޒުތަކަކުން …

ނިތުން ފެނިދަނީ ދީލަތުގެ މާތް ނިޝާނޭ

       ހިތުން މީ ކިޔޭ ޝުކުރުވެރިވީ ބަޔާނޭ

            ރިހުން ހުއްޓިގެން ދާނެހޭ ހިތުގެ އުމުގުން × 2

                      ސިހުން ކުއްލި ޚަބަރުން އެލިބިގެން ނުދޭތޯ …

                          ނެތޭ ލަފުޒުތަކަކުން …

ދަތުރުތައް އެކީ ކުރި ހަނދާން އާވަނިއްޔޭ

       ނަޒުމުތައް ކުޅުނު ރާގުތައް އިވިދަނިއްޔޭ

             އުނދޯލީގެ މާލަމުގެ ހުރިހާ އުފާތައް × 2

                     ދުޢާކުރެވެނީ ޖަންނަތުންވެސް ލިބޭތޯ …

                           ނެތޭ ލަފުޒުތަކަކުން …

________________

About the author
- ތިރީގައި މިވަނީ މި ލިޔުންތެރިޔާގެ ބައެއް އިތުރު ލިޔުމެވެ. ލިޔުންތެރިޔާގެ ހުރިހައި ލިޔުމެއް ހޯއްދަވާން ބޭނުންފުޅުނަމަ މި ލިޔުމުގެ މަތީގައިވާ ލިޔުންތެރިޔާގެ ނަންފުޅަށް ފިއްތަވައިލައްވާށެވެ. ނުވަތަ މި ސަފުހާގެ އެންމެ ތިރީގައި އެވާ 'ލިޔުންތެރިން' ގެ ލިސްޓުން ލިޔުންތެރިޔާގެ ނަންފުޅު ޚިޔާރު ކުރައްވާށެވެ.
2 Comments
  1. ެއަހުމަދު ޝިޔާމު

    ޒުވާންޖައިޝަން ގެ ޅެންތަކަކީ ވަރަށް އޮއްޓަރު ހުރި އަދި ކިޔާ ލަން ފަސޭހަ ޅެންތަކެކެވެ.

    (2)(0)
Leave Comment