އާދަމް އިބްރާހީމް،  ދުރުމީ ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި         ރާގު: ޔާމެރީ މަންޒިލް ބަތާ ޔާ ޒިންދަގީ ކޯ ޖީނެލޭ.. ގާތުގައި ހުންނަން ކަލާ، ލޯބިން ހިތޭ ބޭނުންވަނީ                        ތިޔަ އުފާވެރި މޫނު ދެކިލަން، އަބަދުވެސް ބޭނުންވަނީ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –      ނިދި ލިބޭތޯ އެދުމަތީގައި ފުރޮޅި…

އާދަމް އިބްރާހީމް،  ދުރުމީ ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

        ރާގު: ޔާމެރީ މަންޒިލް ބަތާ ޔާ ޒިންދަގީ ކޯ ޖީނެލޭ..

ގާތުގައި ހުންނަން ކަލާ، ލޯބިން ހިތޭ ބޭނުންވަނީ

                       ތިޔަ އުފާވެރި މޫނު ދެކިލަން، އަބަދުވެސް ބޭނުންވަނީ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

     ނިދި ލިބޭތޯ އެދުމަތީގައި ފުރޮޅި އޮވެ ރޭ ނިމިދަނީ

                   ނިދި ފިލައި  ރޭގަނޑު ހަތަރުދަމު،  ތިޔަ ޚިޔާލޭ ކުރެވެނީ

              ގާތުގައި ހުންނަން  ކަލާ،  ލޯބިން ހިތޭ ބޭނުންވަނީ

     ފިކުރު ކުރެވޭގޮތްވަނީ، ތިޔަ ލޯބިވާގެ ހަނދާނުގައި

                   މިތުރު  ތިޔަ ތުނިތުނި އަތުން،   ފިރުމާލަ ދޭށޭ އެދެވެނީ

              ގާތުގައި ހުންނަން  ކަލާ، ލޯބިން ހިތޭ ބޭނުންވަނީ

     ބަދަހިކަން ބޮޑު ގުޅުމަކުން، ގުޅެވޭނެ ބާ މި ދެހިތް އެކީ

                   މަދަދު އެދި ލޯތްބަށް ތިބާ،   އަރިހުން ސަލާމޭ މިޖަހަނީ

               ގާތުގައި ހުންނަން ކަލާ، ލޯބިން ހިތޭ ބޭނުންވަނީ

*************************************

About the author
- ތިރީގައި މިވަނީ މި ލިޔުންތެރިޔާގެ ބައެއް އިތުރު ލިޔުމެވެ. ލިޔުންތެރިޔާގެ ހުރިހައި ލިޔުމެއް ހޯއްދަވާން ބޭނުންފުޅުނަމަ މި ލިޔުމުގެ މަތީގައިވާ ލިޔުންތެރިޔާގެ ނަންފުޅަށް ފިއްތަވައިލައްވާށެވެ. ނުވަތަ މި ސަފުހާގެ އެންމެ ތިރީގައި އެވާ 'ލިޔުންތެރިން' ގެ ލިސްޓުން ލިޔުންތެރިޔާގެ ނަންފުޅު ޚިޔާރު ކުރައްވާށެވެ.
Leave Comment