000ރާގު: މުޖުކޮ އިސް ރާތުކި ތަންހާއިމޭ އާވާޒު ނަ ދޯ  = ރަޙުމް = ހިތުގެ ފުންލޯބި، އެ ދިން ލޯބި ކޮބައިހޭ ނުބުނޭ ކޮންތާކުހެ ވީ  ކޮންތާކުހެ ވީ ކުރި އެ އިތުބާރު، ވި އިޤުރާރު ކޮބައިހޭ ނުބުނޭ ކޮންތާކުހެ ވީ  ކޮންތާކުހެ ވީ * * * * * * ވިސްނުމާ  ހިތުގެ  ޚިޔާލާތު    އުދުއްސާލީމާ އޭގެ  މިސްރާބު  ހަޔާތުން  އޮވެ  ކައްސާލީމާ ވާނެގޮތް  ފެށުނު ޒަވާޖަށް ތި ޚިޔާލަށް ނުގެނޭ ވެވި…
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someonePrint this page

ރާގު: މުޖުކޮ އިސް ރާތުކި ތަންހާއިމޭ އާވާޒު ނަ ދޯ

 = ރަޙުމް =

20170321_110806ހިތުގެ ފުންލޯބި، އެ ދިން ލޯބި ކޮބައިހޭ ނުބުނޭ

ކޮންތާކުހެ ވީ  ކޮންތާކުހެ ވީ

ކުރި އެ އިތުބާރު، ވި އިޤުރާރު ކޮބައިހޭ ނުބުނޭ

ކޮންތާކުހެ ވީ  ކޮންތާކުހެ ވީ

* * * * * *

ވިސްނުމާ  ހިތުގެ  ޚިޔާލާތު    އުދުއްސާލީމާ

އޭގެ  މިސްރާބު  ހަޔާތުން  އޮވެ  ކައްސާލީމާ

ވާނެގޮތް  ފެށުނު ޒަވާޖަށް ތި ޚިޔާލަށް ނުގެނޭ

ވެވި އެ މަޖުބޫރު  ހަޔާތުން  ވަކިވާން  ޖެހުނީމާ

 ލެވުނު އާހުން މި ހިތާމައިގެ  ގިލަން  ފެށުނީމާ

ކުރި އެ އުންމީދު އޮޔާ ބެހުނު ޒަމާން ދެން ނުގެނޭ

ޢިޝްޤު މާޔޫސު  ހަޔާތެއް  ފެށިގެން  ދާންވީމާ

އޭގެ ހިތްދަތިވި ދުވަސްތައް  ގުނަމުން  ދާންވީމާ

ހިތުގެ ހާލާމެދު އިތުރަށް އެއްޗެއް ދެން  ނުބުނޭ

ފިކުރުގައި އޮވެ މިގޮތަށް ދުނިޔެއަޅައި  ދާންވީހޭ

ލިބުނު ހަދިޔާގެ މަތިން ކަރުނަ  އަޅައި ރޯންވީހޭ

ހުރިގޮތޭ ހީވެ ދުވަސްތައް އެ ހަނދާނަށް ނުގެނޭ

________________


 

 

About the author
Leave Comment