އަޙްމަދު ޝާޒް (2017) ޢަރަބި ބަހުގެ ބަލާޣާތްތެރިކަމާ ފަޞާޙާތްތެރިކަން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ދައްކުވައިދޭ މަސްދަރަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނެވެ. އަދި މިއީ ބަހަވީ ޢިލްމު (ލިންގުވިސްޓިކްސް) ގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއް ހިމެނޭގޮތުން، ބަހަކަށް ލިބިގެންވާ ހަމައެކަނި ރެފަރެންސް ވެސް މެއެވެ. ޢަރަބި ބަސްފިޔަވައި މިފަދަ ފުރިހަމަ ރެފަރެންސެއް ލިބިފައިވާ އެހެން އެއްވެސް ބަހެއް ދުނިޔޭގައި ނެތޭ ބުނުމުން މިކަމާ ދެކޮޅަށް ދެއްކޭނެ ހުއްޖަތެއް ނޯންނާނެއެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ބައެއް މުޞްޠަލަޙުތައް އެހެނިހެން ބަސްބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމުގައި، އެ މުޞްޠަލަޙެއްގެ ސީދާ…

އަޙްމަދު ޝާޒް (2017)

ޢަރަބި ބަހުގެ ބަލާޣާތްތެރިކަމާ ފަޞާޙާތްތެރިކަން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ދައްކުވައިދޭ މަސްދަރަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނެވެ. އަދި މިއީ ބަހަވީ ޢިލްމު (ލިންގުވިސްޓިކްސް) ގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއް ހިމެނޭގޮތުން، ބަހަކަށް ލިބިގެންވާ ހަމައެކަނި ރެފަރެންސް ވެސް މެއެވެ. ޢަރަބި ބަސްފިޔަވައި މިފަދަ ފުރިހަމަ ރެފަރެންސެއް ލިބިފައިވާ އެހެން އެއްވެސް ބަހެއް ދުނިޔޭގައި ނެތޭ ބުނުމުން މިކަމާ ދެކޮޅަށް ދެއްކޭނެ ހުއްޖަތެއް ނޯންނާނެއެވެ.

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ބައެއް މުޞްޠަލަޙުތައް އެހެނިހެން ބަސްބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމުގައި، އެ މުޞްޠަލަޙެއްގެ ސީދާ މާނަ ގެނެސްދޭ ލަފުޒުތައް، ތަރުޖަމާކުރެވޭ ބަހުގައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން، ތަފާތު މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާތަން އާދެއެވެ. އެގޮތުން ޢަރަބި ބަހުން އޮންނަ އާޔަތުގައި ބުނާއެއްޗެއްގެ ފުރިހަމަ މާނަ، ތަރުޖަމާކުރެވޭ ބަހުން ނުބުނެވުމާއި އެ އާޔަތުގެ މާނައިން ބައެއް އުނިވުމާއި ނުވަތަ އާޔަތުގައި އެކުލެވިގެންވާ މާނަނޫން އެހެން މާނައެއް ގެނެވުންފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

މި ލިޔުމުގައި ބަލައިލައިފައިވާނީ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާތައް ކަމަށްވާ، ޑރ. މުޙައްމަދު ތަޤިއްޔުއްދީނުލްހިލާލީ އާއި ޑރ. މުޙައްމަދު މުޙުސިން ޚާންގެ “އިންޓަޕްރިޓޭޝަން އޮފް ދަ މީނިންގްސް އޮފް ދަ ނޯބްލް ޤުރްއާން އިން ދި އިންގްލިޝް ލޭންގުއޭޖް” އާއި، މުޙައްމަދު އެމް. ޕިކްތަލްގެ “ދަ މީނިންގް އޮފް ދަ ގްލޮރިއަސް ޤުރްއާން: ޓެކްސްޓް އެންޑް އެކްސްޕްލެނޭޓަރީ ޓްރާންސްލޭޝަން” އާއި، ޢަބްދުﷲ ޔޫސުފު ޢަލީގެ “ދަ ހޯލީ ޤުރްއާން: ޓެކްސްޓް ޓްރާންސްލޭޝަން އެންޑް ކޮމެންޓަރީ” އާއި، ރަސްމީކޮށް ދިވެހި ބަހުން އެކުލަވައިލެވުނު ދެވަނަ ތަރުޖަމާކަމަށްވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 2007 ވަނަ އަހަރު ނެރުއްވާފައިވާ “އަލްޤުރްއާނުލްކަރީމްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ” އިން ހޮވައިލެވިފައިވާ ބައެއް އާޔަތައް މާނަކުރުމުގައި ހުރި ތަފާތުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

ފުރަތަމަ އާޔަތް :

((إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا))(البقرة : 158)

އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ :

[Al-Hilaly and Khan, 45] Verily! As-Safâ and Al-Marwah (two mountains in Makkah) are of the Symbols of Allâh. So it is not a sin on him who perform Hajj or ‘Umrah (pilgrimage) of the House (the Ka’bah at Makkah) to perform the going (Tawâf) between them (As-Safâ and Al-Marwah).

[M.Pickthall, 24] Lo! (the mountains) As-Safa and Al-Marwah are among the indications of Allah. It is therefore no sin for him who is on pilgrimage to the House (of God) or visiteth it, to go around them (as the pagan custom is).

[Yusuf Ali, 62] Behold! Safa and Marwa are among the Symbols of God. So if those who visit the House in the Season or at other times should compass them round, it is no sin in them.

ދިވެހި ތަރުޖަމާ :

(އަލްޤުރްއާނުލްކަރީމްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ، 49) “ހަމަކަށަވަރުން، ޞަފާއާއި މަރުވާ ވަނީ ﷲ ގެ ޝަޢާއިރު (އެބަހީ: ފާޅުގައި އަޅުކަން ކުރުމަށް ލައްވާފައިވާ ތަންތަނު) ގެ ތެރެއިންނެވެ. ފަހެ، ގެފުޅަށްގޮސް ޙައްޖުވާމީހާ ނުވަތަ ޢުމުރާވާމީހާ، އެ ދެތާނގައި ހިނގައި ސަޢުޔު ކުރުމަކުން އެމީހާގެ މައްޗަކަށް ކުށެއްނެތެވެ.”

އިބުނު މަންޡޫރު ބަޔާންކުރައްވާ ގޮތުގައި، ޢުމްރާގެ މާނައަކީ ޒިޔާރަތް ކުރުމެވެ. އަދި ޢުމްރާއަކީ މުޅި އަހަރުގެތެރޭގައި (އެބަހީ: އަހަރުގެ ކޮންމެ ދުވަސްވަރެއްގައި ވެސް) މުސްލިމުންނަށް އަދާކުރެވޭ އަޅުކަމެކެވެ. އަދި ޙައްޖަކީ އަހަރުގެ ވަކި ދުވަސްވަރެއްގައި، އަހަރަކު އެއްފަހަރު އަދާކުރާ އަޅުކަމެކެވެ. އައްނަސަފީ ވިދާޅުވާގޮތުގައި، “އަލްއިޢުތިމާރު” ގެ މާނައަކީ ޒިޔާރަތް ކުރުމެވެ. އަދި އައްޝައުކާނީއާއި އައްޠަބަރީވެސް ވިދާޅުވަނީ “އަލްޢުމްރާ” އަކީ ޒިޔާރަތް ކުރުމެވެ.

މުނާޤަޝާ :

ހިލާލީ އާއި ޚާންގެ ތަރުޖަމާގައި، “އަލްޢުމްރާ” މި ލަފުޒުގެ މާނައެއް ގެނައުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ލަފުޒު ލިޔެފައިވަނީ ހަމަ ޢަރަބި ބަހުގައިވެސް ކިޔާގޮތަށެވެ. އަދި ބުރެކެޓު ތެރޭގައި އޭގެ މާނަކަމަށް ގެނެސްފައިވަނީ ޙައްޖުވުމަށް އިނގިރޭސި ބަހުގައި ބޭނުންކުރާ ލަފުޒެވެ. އެހެންކަމުން، އިނގިރޭސި ބަހުގެ އަހުލުވެރިންނަކަށް މި ލަފުޒުގެ މާނައެއް ހަމައެކަނި މި ތަރުޖަމާގެ އެހީގައި ދެނެއެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޕިކްތަލްގެ ތަރުޖަމާގައި ގެނެސްފައިވަނީ މި ލަފުޒުގެ މާނައިގެ އެއްބައެވެ. އެހެނީ ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ ވަގުތެއް މި ތަރުޖަމާގައި ގެނެސްފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޔޫސުފު ޢަލީގެ ތަރުޖަމާގައި މި ލަފުޒުގެ ފުރިހަމަ މާނަ ބަޔާންކޮށްދީފައި ވެއެވެ.

ޤުރްއާނުލްކަރީމްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާގައި، “އަލްޢުމްރާ” މި ލަފުޒުގެ އިތުރު މާނައެއް ގެނެސްފައެއްނުވެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެ ލަފުޒު ހަމަ އެ އޮތްގޮތަށް (ޢަރަބި ބަހުގައި ވެސް ކިޔާގޮތަށް) ގެނެސްފައިވަނީ އެ ލަފުޒަކީ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އަހުލުވެރީންނާ ޚިލާފަށް، ދިވެހީންނާ ރައްޓެހި، އެ ލަފުޒު އަޑުއިވުމުން އެއީ ކޮންކަމަކާ ގުޅިފައިވާ ލަފުޒެއްކަން ފަސޭހަކަމާއެކު އެނގޭ ލަފުޒެއްކަމުގައި ވާތީކަމަށް ފެނެއެވެ. އަދި މި ލަފުޒަކީ ޢަރަބި ބަހުން ދިވެހި ބަހުގެ ތެރެއަށް ވަދެ، ދިވެހި ބަސްފޮތުން ޖާގަ ހޯދައިފައިވާ ލަފުޒެއް ވެސް މެއެވެ. ބަސްފޮތް ބުނާގޮތުން “ޢުމްރާ” އަކީ ޢަރަފާތުގައި ހުރުން މެނުވީ ޙައްޖާއެއްގޮތަށް ކުރާ އަޅުކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ޤުރްއާނުލްކަރީމްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާގައި އެ ލަފުޒު އެ އޮތްގޮތަށް އޮތުމަކުން އޭގެ ލަފުޒީ މާނަ އުނިވެފައިވާކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.

ދެވަނަ އާޔަތް :

((وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا))(البقرة : 259)

އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ :

[Al-Hilaly and Khan, 74] Look further at the bones, how We bring them together and clothe them with flesh.

[M.Pickthall, 41] look at the bones, how We adjust them and then cover them with flesh!

[Yusuf Ali, 105] Look further at the bones, how We bring them together and clothe them with flesh.

ދިވެހި ތަރުޖަމާ :

(އަލްޤުރްއާނުލްކަރީމްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ، 87) “އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެ ކަށިތައް އެއްކުރައްވައި، ދެން، އެ ކަށިތަކުގައި މަސް ލައްވަނީ ކޮން ފަދައަކުންކަން ކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިގެން ބައްލަވާށެވެ!”

އިބުނު މަންޡޫރު ބަޔާންކުރައްވާގޮތުގައި، “ނަޝަޛަ” މީގެ މާނައަކީ [ވަކިވަކިވެ ބައިބައިވެފައިވާ] ކަށިތައް އެއްކުރައްވައި އަލުން އިހު ހުރިގޮތަށް ބަދަލުކުރުމެވެ. އައްނަސަފީ އާއި އައްޝައުކާނީ ވިދާޅުވާގޮތުގައި، އެ ލަފުޒުގެ މާނައަކީ އެއްކަށިގަނޑާ އަނެއްކަށިގަނޑު ގުޅުވައި އެއްކުރުމެވެ. އިބުނު ކަޘީރު ވިދާޅުވާގޮތުގައި އޭގެ މާނައަކީ [ބައިބައިވެފައިވާ] ކަށިތައް އޭގެ އަސްލު ހުރިތަނަށް ލައި އެއްކުރުމެވެ.

މުނާޤަޝާ :

ހިލާލީއާއި ޚާންގެ ތަރުޖަމާއާއި ޕިކްތަލްގެ ތަރުޖަމާއާއި ޔޫސުފު ޢަލީގެ ތަރުޖަމާގައިވެސް އިސްވެދިޔަ އާޔަތުގެ ލަފުޒީ ތަރުޖަމާ ފުރިހަމައަށް ގެނެސްދީފައި ވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ އާޔަތުގައި އެވާ “ނުންޝިޛު” މި ލަފުޒާ އެއް މާނައެއް ދޭހަވާ ލަފުޒެއް އިނގިރޭސި ބަހުގައި ނެތުމުން، އެ ލަފުޒާއެކު އާޔަތް މާނަކޮށްފައިވަނީ ގިނަ ލަފުޒުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބަޔާންކޮށްދޭ އުސޫލުންނެވެ. މިއާޚިލާފަށް، އަލްޤުރްއާނުލްކަރީމްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއަށް ބަލާއިރު، އެ ލަފުޒު މާނަކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ހަމަސީދާ އެ ލަފުޒުގެ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ ދިވެހި ލަފުޒެއްކަމަށްވާ “އެއްކުރުން” މި ލަފުޒެވެ.

ތިންވަނަ އާޔަތް :

((يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ))(آل عمران : 154)

އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ :

[Al-Hilali & Khan, 114] And thought wrongly of Allah – the thought of ignorance.

[M.Pickthal, 66] Thought wrongly of Allah, the thought of ignorance.

[Yusuf Ali, 162] Moved by wrong suspicions of Allah-suspicions due to ignorance.

ދިވެހި ތަރުޖަމާ :

(އަލްޤުރްއާނުލްކަރީމްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ، 141) ﷲ އާމެދު އެއުރެން ޙައްޤުނޫން ގޮތްތައް ހީކުރެތެވެ. (އެއީ) ޖާހިލީ ޒަމާނުގެ ހީކުރުމެވެ.

މުނާޤަޝާ:

އިބުނުމަންޡޫރު ބަޔާންކުރައްވާ ގޮތުގައި، “އަލްޖާހިލިއްޔަ” ގެ މާނައަކީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އިސްލާމް ދީނައިގެން ފޮނުއްވުމުގެ ކުރީން މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކުން އިސްލާމް ދީން ފުހެވި ގޮސްފައިވި ފަތުރަތުގެ ޒަމާނެވެ. އައްނަސަފީއާއި އައްޝައުކާނީ ވިދާޅުވާގޮތުގައި، “ޡައްނުލްޖާހިލިއްޔަ” އަކީ އިސްލާމް ދީން ފެށިގެން އައިތާ ކުރީކޮޅުގައި އުޅުނު މީހުންގެ ހީކުރުމެވެ. އިބުނު ކަޘީރު ވިދާޅުވާގޮތުގައި، “ޡައްނުލްޖާހިލިއްޔަ” އަކީ އެބައިމީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ﷲ ތަޢާލާއާމެދު ޝައްކު އުފެދިފައިވާ މީހުންގެ ހީކުރުމެވެ.

ހިލާލީއާއި ޚާންގެ ތަރުޖަމާއާއި ޕިކްތަލްގެ ތަރުޖަމާއާއި އަދި ޔޫސުފު ޢަލީގެ ތަރުޖަމާގައި ވެސް “އަލްޖާހިލިއްޔަ” މި ލަފުޒު މާނަ ކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ “އިގްނޮރަންސް” މި ލަފުޒެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ލަފުޒަކީ މި އާޔަތުގައި އައިސްފައިވާ އެވާ “ޖާހިލިއްޔަ” ގެ ތަރުޖަމާއެއް ގެނެސްދޭ ލަފުޒެއްނޫނެވެ. އެހެނީ އިނގިރޭސި ބަހުގައި އިގްނޮރަންސް މި ލަފުޒުގެ މާނައަކީ ކަމަކާ ބެހޭ ޢިލްމު ލިބިފައިނުވުން ނުވަތަ ހޭލުންތެރިވެފައި ނެތް ޙާލަތެވެ. އާޔަތުގައި އެވަނީ ވަކިކަމަކާ ބެހޭ ޢިލްމު ލިބިފައިނުވާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވާހަކައެއްނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ އިސްލާމް ދީން ފެށުނުތާ ކުރީކޮޅުގައި އުޅުނު، އިސްވެ ގޮސްފައިވި ބައެއްގެ ހީކުރުމުގެ ވާހަކައެވެ. އެހެންކަމުން، ހިލާލީއާއި ޕިކްތަލް އަދި ޢަލީގެ ތަރުޖަމާގައިވެސް “ޖާހިލިއްޔަ” މި ކަލިމައިގެ މާނައިން ބައެއް ވިޔަސް ގެނެސްދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

އަލްޤުރްއާނުލްކަރީމްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާގައި “ޡައްނުލްޖާހިލިއްޔަ” މާނަކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ “ޖާހިލީ ޒަމާނުގެ ހީކުރުން” މި ގޮތަށެވެ. ދިވެހި ރަދީފުގައިވާ ގޮތުން، “ޖާހިލު” ގެ މާނައަކީ “ތަންދޮރު ނުދަންނަ” އެވެ. އަދި “ޒަމާން” ގެ މާނައަކީ “ދުވަސްވަރު” އެވެ. އެހެންކަމުން “ޖާހިލީ ޒަމާނުގެ ހީކުރުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ” މީސްތަކުން ތަންދޮރު ނުދަންނަ ދުވަސްވަރު ކަންކަމާމެދު ހީކުރި ހީކުރުން” ކަމުގައި ބުނެވިދާނެއެވެ. މިއީ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާއަށްވުރެ ބޮޑަށް، “ޡައްނުލްޖާހިލިއްޔަ” ގެ މާނަ ފަހުމުކޮށްދޭ ތަރުޖަމާއެއްކަމުގައި ފެނެއެވެ. މިތަނުގައި ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ، “ފަތުރަތުލްޖާހިލިއްޔަ” ނުވަތަ ޖާހިލީ ޒަމާނަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާން ކުރެއްވުމުގައި ތަފުސީރު ޢިލްމުވެރީންގެ މެދުގައިވެސް ޚިލާފު އުފެދިފައިވާކަމެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހި ތަރުޖަމާގައިވެސް އެއީ ވަކި މިވެނި ޒަމާނެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ހަމައެކަނި ޖާހިލީ ޒަމާނުގެ ހީކުރުމޭ ބުނުމުން ފުއްދާލާފައި އޮތީ ކަމުގައި ވެދާނެއެވެ.

އާލުޢިމްރާނު ސޫރަތުގެ 154 ވަނަ އާޔަތް މާނަ ކުރުމަށް ބާޙިޘް ހުށަހަޅާ ގޮތް:

“ﷲ އާމެދު އެއުރެން ޙައްޤުނޫން ގޮތްތައް ހީކުރެތެވެ. (އެއީ) އިސްލާމްދީން ފެށުނުތާ ކުރީކޮޅު އުޅުނު ﷲ އާމެދު ތަންދޮރު ނުދަންނަ މީހުންގެ ހީކުރުމެވެ.”


ބަހުސުން ހާސިލުވާ ނަތީޖާ :

(ހ) ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ލަފުޒީ ތަރުޖަމާ ކުރުމުގައި ޢަރަބި ބަހުގެ ބައެއް މުޞްޠަލަޙުގެ ސީދާ މާނަ ގެނެސްދޭ ލަފުޒު އިނގިރޭސި ބަހުގައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ މުޞްޠަލަޙުތައް އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރަން އުނދަގޫވެފައިވާ މުޞްޠަލަޙުތައް ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އެބަހުއްޓެވެ. މީގެތެރޭގައި: اعتمر ، ننشز ، الجاهلية  ފަދަ މުޞްޠަލަޙު ހިމެނެއެވެ.

(ށ) އެއްމާނަ ދޭހަކޮށްދޭ ލަފުޒު ނެތުމުގެ ސަބަބުން އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ ގެންނަން އުނދަގޫވެފައިވާ ޢަރަބި މުޞްޠަލަޙުތަކުގެ ތަރުޖަމާ މާފުރިހަމަކޮށް ދިވެހި ބަހުން ގެނެސްދީފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން މި ބަހުސުގައި ގެނެސްފައިވާ ތިން މުޞްޠަލަޙުގެ މާނަވެސް ދިވެހި ބަހުން ގެނެސްފައިވަނީ އެ މުޞްޠަލަޙުގެ ސީދާ މާނަ ދޭހަކޮށްދޭ ލަފުޒު ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

(ނ) ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ މާނަ އެހެން ބަހަކަށް ތަރުޖަމާކުރާއިރު، އާޔަތުގެ ލަފުޒީ މާނައެއް ގެނައުމުން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އެކުލެވިގެންވާ ފުން މާނައަށް އުނިކަން ލިބި އޭގައި އެކުލެވިގެންވާ މެސެޖު ލިބިގަތުމަށް ހުރަސްއެޅުންފަދަ ކަންކަން ކުރިމަތިވެއެވެ.

(ރ) ކީރިތި ޤުރްއާން އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމުގައި، އެއްމާނަ ދޭހަކޮށްދޭ ލަފުޒު އިނގިރޭސި ބަހުގައިނެތް ޢަރަބި މުޞްޠަލަޙުތަކުގެ ފޮނޮލޮޖިކަލް ޓްރާންސްލޭޝަން (އެބަހީ: ލަފުޒުގެ އަސްލު ބަހުގައި އެލަފުޒުގެ އަޑު އިވޭގޮތަށް، ތަރުޖަމާ ކުރެވޭ ބަހުން ލިޔެގެން ކުރެވޭ މާނަ) ގެނެސްފައި ވެއެވެ. ހަމަ މިފަދަ ބައެއް ލަފުޒުތައް ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާގައިވެސް ގެނެސްފައި ވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ލަފުޒުތައް ހިމެނެނީ ޢަރަބި ބަހުން ދިވެހި ބަހަށް ވަދެ ދިވެހި ވެފައިވާ ނުވަތަ އެފަދަ ލަފުޒެއް އަޑުއިވުމުން އޭގެ މާނަ ދިވެހީންނަށް ފަސޭހައިން ފަހުމުވާ ލަފުޒުތައް ކަމުގައެވެ.

(ބ) މި ބަހުސުގައި ހޮވައިލެވިފައިވާ ތިން އާޔަތުގެ ލަފުޒީ ތަރުޖަމާއަށް ބަލާއިރު، އިނގިރޭސި ބަހުން ކޮށްފައިވާ ތަރުޖަމާއަށްވުރެ ދިވެހި ބަހުން ކޮށްފައިވާ ތަރުޖަމާ ފުރިހަމަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

(ޅ) އަލްޤުރްއާނުލްކަރީމްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާގައި ގެނެސްފައިވާ ބައެއް އާޔަތުގެ މާނަ އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ދިވެހި ބަހަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

(ޅ) ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އާޔަތްތައް ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމުގައި ބަސް ބޭނުންކޮށްފައި ހުރި ގޮތާ، ހަމަ އެ އާޔަތްތައް ތަރުޖަމާކުރުމުގައި އެހެނިހެން ބަސްބަހުގައި ބަސްބޭނުންކޮށްފައި ހުރި ގޮތުގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ދިރާސާއެއް ހެދުމަކީ ދިވެހި ބަސް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

……………………………………..

މަރާޖިޢު :

[1] Al-Hilaly, M.T. (1997). Interpretation of the Meanings of the Noble Qur’an in the English Language. Riyadh: Darussalam.

[2] Ali, A.Y. (1998). The Holy Qur’an: Text Translation and Commentary. New York:  TTQ Inc.

[3] Pikthall, M.M. (1996). The Meaning of the Glorious Qur’an: Text and Explanatory Translation. New York: TTQ Inc.

[4] ابن منظور . (1999) . لسان العرب . دار بيروت للطباعة والنشر .

[5] نسفي ، عبدالله بن أحمد . (1996) .  تفسيرالنسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) . دارالنفائس .

[6] شوكاني ، محمد بن علي . (1999) . فتح القدير . مكتبة الرشد .

[7] ابن كثير ، إسماعيل بن عمر . (2006) . تفسيرالقرآن العظيم . دارالكتب العلمية .

[8] الطبري ، ابن جرير . (2000) . تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) . مؤسسة الرسالة .

[9] އަލްޤުރްއާނުލްކަރީމްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ.  ފުރަތަމަ ޗާޕު 1428 ހ. ، 2007 މ. ދިވެހިރާއްޖެ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް.

About the author
- ތިރީގައި މިވަނީ މި ލިޔުންތެރިޔާގެ ބައެއް އިތުރު ލިޔުމެވެ. ލިޔުންތެރިޔާގެ ހުރިހައި ލިޔުމެއް ހޯއްދަވާން ބޭނުންފުޅުނަމަ މި ލިޔުމުގެ މަތީގައިވާ ލިޔުންތެރިޔާގެ ނަންފުޅަށް ފިއްތަވައިލައްވާށެވެ. ނުވަތަ މި ސަފުހާގެ އެންމެ ތިރީގައި އެވާ 'ލިޔުންތެރިން' ގެ ލިސްޓުން ލިޔުންތެރިޔާގެ ނަންފުޅު ޚިޔާރު ކުރައްވާށެވެ.
1 Comment
  1. ެއަޙްމަދު ޝިޔާމް

    މިއީ ވަރަށް ޢިލްމީ ދިރާސާއެއް އަދި ދިވެހި ބަހުގެ މުއްސަނދިކަން މިލިޔުމުން ވެސް ކަށަވަރު ވެގެން ހިނގައްޖެ. އަޙްމަދު ޝާޒް ކުރައްވާފައިވާ މިމަސައްކަތަށް ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ވެސް މިފަދަ ލިޔުއްވުންތައް ފެނިގެން ދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން.

    (7)(0)
Leave Comment