= ދޮންފަނު މުޙައްމަދު ޔޫސުފް = ހިތުގެ އުންމީދަކީ އަބަދުވެސް ދަރިފުޅޭ ހިތުގެ ލޯތްބާ ކުލުނު ދަރިފުޅަށް ދޭނަމޭ ދަރިފުޅަށް މަންމަދޭ ގިނަ ނަސޭހަތް އަހާ ދަރިއަކަށް ރަނގަޅު ވާށޭ ބުނަން ބޭނުމޭ ދީނުގައި އަންގަވާފައި މިވާ ތެދުމަގުން ރީތިކޮށް ދުނިޔެ އުޅުމަށް ހަނދާންކޮށްދެމޭ ކިޔެވުމަށް ދޭށެ އުފަލުން ނިކަން އިސްކަމެއް ކިޔެވިނަމަ ދެދުނިޔޭން ވެސް އޮތީ އަލިކަމޭ އެކުލަވައިގެން އުޅޭނަމަ ކުދިންނާ ނުބައި ކުރެވިދާ ކަންކަމުން ދަރިފުޅަށް ގެއްލުމޭ ރަނގަޅު އަޚްލާޤުހުރި މޮޅު ކުދިންނާއެކީ ރަނގަޅު…

= ދޮންފަނު މުޙައްމަދު ޔޫސުފް =

ހިތުގެ އުންމީދަކީ އަބަދުވެސް ދަރިފުޅޭ

ހިތުގެ ލޯތްބާ ކުލުނު ދަރިފުޅަށް ދޭނަމޭ

ދަރިފުޅަށް މަންމަދޭ ގިނަ ނަސޭހަތް އަހާ

ދަރިއަކަށް ރަނގަޅު ވާށޭ ބުނަން ބޭނުމޭ

ދީނުގައި އަންގަވާފައި މިވާ ތެދުމަގުން

ރީތިކޮށް ދުނިޔެ އުޅުމަށް ހަނދާންކޮށްދެމޭ

ކިޔެވުމަށް ދޭށެ އުފަލުން ނިކަން އިސްކަމެއް

ކިޔެވިނަމަ ދެދުނިޔޭން ވެސް އޮތީ އަލިކަމޭ

އެކުލަވައިގެން އުޅޭނަމަ ކުދިންނާ ނުބައި

ކުރެވިދާ ކަންކަމުން ދަރިފުޅަށް ގެއްލުމޭ

ރަނގަޅު އަޚްލާޤުހުރި މޮޅު ކުދިންނާއެކީ

ރަނގަޅު ގޮތުގައި އުޅޭނަމަ އޮތީ ފަހިކަމޭ

މިއަދު ނެތެމުން މިދާ ރީތި އުޅުމާ ގޮތާ

މިއަދު ވިސްނާށެ ދަރިފުޅު! ހަނދާންކޮށްދެމޭ

ލިބުނު ޅައުމުރު ނަގާލައިފިނަމަ ދަރިފުޅާ

ލިބުނު ދަރިފުޅުގެ އުފަލެއްނެތޭ ބުނެދެމޭ

ބައްޕައާ މަންމަދޭ ގިނަ ނަސޭހަތް އަހާ

އާއިލާއަށް އުފާ ދަރިފުޅުގެ ބޭނުމޭ

ދަރިފުޅަށް މާތްވި ސުވަރުގެ ލިބުންވެސް އޮތީ

މަންމަ ފައިތިލަ ދަށުންކަން ހަނދާންކޮށްދެމޭ

                                ____________________


 

About the author
- ތިރީގައި މިވަނީ މި ލިޔުންތެރިޔާގެ ބައެއް އިތުރު ލިޔުމެވެ. ލިޔުންތެރިޔާގެ ހުރިހައި ލިޔުމެއް ހޯއްދަވާން ބޭނުންފުޅުނަމަ މި ލިޔުމުގެ މަތީގައިވާ ލިޔުންތެރިޔާގެ ނަންފުޅަށް ފިއްތަވައިލައްވާށެވެ. ނުވަތަ މި ސަފުހާގެ އެންމެ ތިރީގައި އެވާ 'ލިޔުންތެރިން' ގެ ލިސްޓުން ލިޔުންތެރިޔާގެ ނަންފުޅު ޚިޔާރު ކުރައްވާށެވެ.
Leave Comment