“ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ދިޔަ”

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 561

“ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ދިޔަ” ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށު އަޒީ) މިހާރަކަށް އައިސް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ގިނައިން އިވޭ ލަފުޒެކެވެ. ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ދާ ވާހަކައެވެ. ދިޔަވާހަކައެވެ. ހިނގައްޖެ ވާހަކައެވެ. އައި ވާހަކައެއް ނުވަތަ އަތުވެއްޖެ ވާހަކައެއް ނީވެއެވެ. މި ފަދަ ޖުމުލަތައް ގިނައިން އިވެނީ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތަކުންނާއި ޒުވާނުންގެ ބަސްދީގަތުންތަކުންނެވެ. މި ޖީލުގެ ދިވެހިބަސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ބީރައްޓެހިވީ ވަރު ހިތަށް އަރައިގެން އެކަމާ ފިކުރު ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި މި ފިކުރުތަކަށް ޖުމުލަތަކެއްގެ ސިފަގެނެވުނީއެވެ.…

ހިތާމައިގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ނަފުސު ހަލާކުކޮށްނުލާށެވެ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 274

ހިތާމައިގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ނަފުސު ހަލާކުކޮށްނުލާށެވެ! ލިޔުއްވީ: ޑރ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙުމާން އަލްޢަރީފީ ތަރުޖަމާ: ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށު އަޒީ) ސަޢުދަކީ ޔުނިވަރސިޓީގައި އަޅުގަނޑުގެ ދަރިވަރެކެވެ. އެއްފަހަރަކު އޭނާ ކިލާހަށް ހާޒިރު ނުވެ އެއް ހަފުތާ ވެއްޖެ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާއާ އަޅުގަނޑާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު އަޅުގަނޑު ބުނެލީމެވެ. “ސަޢުދެވެ. ޚަބަރަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ރަނގަޅުކަމަށް ހީކުރަމެވެ.” އޭނާ ޖަވާބުދިނެވެ. “އަޅުގަނޑުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ވަރަށް ބައްޔެވެ. އޭނާގެ ފުރަމޭގައި ޒަޚަމެއް…

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދީ މިނިވަންކަމާއި އޭގެ ޙުދޫދު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 488

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދީ މިނިވަންކަމާއި އޭގެ ޙުދޫދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު އިސްލާމް ދީނަކީ އިންސާނީ ޙަޔާތް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ވޭތުކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ އުޞޫލުތަކަކާއި ހަމަތަކެއް އެކަށައެޅިފައިވާ ދީނެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް އަމާޒު ކަނޑައެޅުމުގައި، އެމީހެއް ދިރިއުޅޭ މުޖްތަމައުގެ އިގްތިޞާދީ އޮނިގަނޑަކީ ރަނގަޅަށް މަސަތްކަތް ކުރާ އެއްޗަކަށް ވާން ޖެހެއެވެ. ސަބަބަކީ ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ވަސީލަތްތަކާއި، މުދާ ހޯދައި ބަދަލުކުމުގައި ރަނގަޅު އިގްތިޞާދެއްގެ ދައުރު ބޮޑު ކަމުންނެވެ. މި ދެންނެވި ފަދަ އިޤްތިޞާދީ…

ޙަސަދައާއި ޣިބްޠާގެ ތަފާތު: ހުއްދަ ޙަސަދައެއް ވޭހެއްޔެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 288

ޙަސަދައާއި ޣިބްޠާގެ ތަފާތު: ހުއްދަ ޙަސަދައެއް ވޭހެއްޔެވެ؟ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށު އަޒީ) އިންސާނުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަ އެންމެ ނުބައި އެއް ސިފަ އަކީ ޙަސަދަވެރިކަމެވެ. އެއީ ވަރަށް ނުބައި އަދި އެހާމެ ނުރައްކާތެރި ނަފުސާނީ ބައްޔެކެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރައްވައިފައިވާ ގޮތުގައި ޙަސަދައަކީ އަލިފާނުން ދަރު (ކައި) އަންދައިލާ ފަދައިން އިންސާނާކުރާ ހެޔޮކަންތައް ކައިލާ އެއްޗެކެވެ. ޙަސަދަ އަކީ މީހަކަށް ލިބިފައިވާ ނިޢުމަތެއް ފިލައިދިޔުމަށް އެދުމެވެ. ދިވެހިބަސްފޮތުގައި ވާ ގޮތުން “ޙަސަދައަކީ މީހަކަށް ލިބުނު…

ޔަހޫދިއްޔަތު: ޔަހޫދީންގެ އަޚުލާޤާ ބެހޭ ގޮތުން ޤުރުއާނުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ބައެއް ވާހަކަތަކުގެ ކުރު ބަޔާނެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 550

ޔަހޫދިއްޔަތު: ޔަހޫދީންގެ އަޚުލާޤާ ބެހޭ ގޮތުން ޤުރުއާނުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ބައެއް ވާހަކަތަކުގެ ކުރު ބަޔާނެއް ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށު އަޒީ) ޔަހޫދީންނަކީ މިއަދު އިސްރާއީލް (Jews) ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ބަޔެކެވެ. އެބައިމީހުން މުސްލިމުންގެ އަތުން ފޭރިގެންފައިވާ ބިމުގައި ހަދައިގެން އުޅޭ ޤައުމަށް “އިސްރާއީލް (Israel) އޭ ކިޔަނީ އިސްރާއީލްގެފާނަށް ނިސްބަތް ވެގަތުމަށްޓަކައެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އިސްރާއީލީންނޭ ކިޔައިގެން އެ އުޅޭ ފާސިދު ބައިގަނޑަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ދެންނެވި މާތް ނަބަވީ ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔެއް…

މާލޭގައި ބިނާކުރާ އެންމެ ބިޔަ ޢިމާރާތް: مسجدالسلطان سلمان بن عبدالعزيز

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 461

މާލޭގައި ބިނާކުރާ އެންމެ ބިޔަ ޢިމާރާތް: مسجدالسلطان سلمان بن عبدالعزيز ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށުއަޒީ) ދިވެހިރާއްޖެ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގެ އަލިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަން ފަހުން އިސްލާމީ ޤައުމުތަކާ ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު އުފެދިފައި އޮންނަނީ އިސްލާމީ އުޚުއްވަތްތެރިކަމުގެ މާތް ގުޅުމެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމަކަށް ވާތީ ދިވެހީންނަށް އިސްލާމީ ޤައުތަކުން ކުރަނީ ވަރަށް މަތިވެރި އިޙުތިރާމެކެވެ. ޙިޖާރުކަރައަކީ )ފަހުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ( އަކީ ދިވެހީން ވަރަށް ބޮޑަށް ޤަދަރުކުރާ ޤައުމެކެވެ. މާތްވެގެންވާ…

ޖުމުލައިން ޙާޞިލުވާން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދަށް ބަލައިގެން ޖުމުލައިގެ ލަފުޒުތައް ތަރުތީބުކުރުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 491

ޖުމުލައިން ޙާޞިލުވާން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދަށް ބަލައިގެން ޖުމުލައިގެ ލަފުޒުތައް ތަރުތީބުކުރުން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށުއަޒީ) ޖުމުލައެއްގައި ހަމަ އެއް ލަފުޒުތަކެއް ބޭނުންކުރިޔަސް ޖުމުލައިގައި ލަފުޒުތައް ތަރުތީބު ކުރާ ގޮތުން ޖުމުލައިގެ މާނައަށް ބަދަލު އާދެއެވެ. ޖުމުލައެއް ލިޔާއިރު ނުވަތަ ބުނާއިރު އެ ޖުމުލައެއްގައި ހިމެނޭ ލަފުޒުތަކުގެ ތަރުތީބަށް ބަދަލު ގެނައުމުން ނުވަތަ ތަފާތު ގޮތް ގޮތަށް ބޭނުން ކުރުމުން އެ ޖުމުލައަކުން ދޭހަވާ މާނަ ތަފާތުވެދެއެވެ. އެހެންވީމާ ޖުމުލައެއްގައި ލަފުޒު ތަރުތީބު ކުރާ ގޮތަށް ސަމާލުވުމަކީ…

“އިނބަ” އާއި “އިބަ”އަކީ ހަމަ އެއް ލަފުޒެކެވެ. “ރަނގަޅު” އާއި “ރަގަޅު” އަކީ ވެސް އެއް ލަފުޒެކެވެ. “އަޅުގަނޑު” އާއި “އަޅުގަޑު” އަކީ ވެސް ހަމަ އެއް ލަފުޒެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 453

“އިނބަ” އާއި “އިބަ”އަކީ ހަމަ އެއް ލަފުޒެކެވެ. “ރަނގަޅު” އާއި “ރަގަޅު” އަކީ ވެސް އެއް ލަފުޒެކެވެ. “އަޅުގަނޑު” އާއި “އަޅުގަޑު” އަކީ ވެސް ހަމަ އެއް ލަފުޒެކެވެ. ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށު އަޒީ) އެކަކު އަނެކަކާ ވާހަކަދެއްކުމުގައި ބަދަލުނަން ބޭނުންކުރުމަކީ ކޮންމެ ބަހެއްގައި ބޭނުންކުރާ ލަފުޒުތަކެކެވެ. ވާހަކަދައްކާ މީހުން/މީހާއާއި މުޚާޠަބު ކުރެވޭ މީހުން/މީހާއާއި އެ މީހަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެކެވޭ މީހުން/މީހާއެވެ. ފުރތަމަ ފަރާތާއި ދެވަނަ ފަރާތާއި ތިންވަނަ ފަރާތެވެ. ދިވެހިބަހުގައި މި ގޮތަށް…

لَهْوَ الْحَدِيثِ ގެ މާނަ ހަމަ އެހާ ހަނިތޯއެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 872

لَهْوَ الْحَدِيثِ ގެ މާނަ ހަމަ އެހާ ހަނިތޯއެވެ؟ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށުއަޒީ) މާތް ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިންސާނުންނަށްޓަކައި ވަނީ އެންމެހައި ހެޔޮ ރަނގަޅު ކަންތަކާއި ތަކެތި ޙަލާލުކުރައްވައިފައެވެ. އަދި އެންމެހައި ނުރަނގަޅު ކަންތަކާއި ތަކެތި (މުންކަރާތްތައް) ވަނީ ޙަރާމްކުރައްވައިފައެވެ. “ހެޔޮ، ރަނގަޅު ކަންތަކުގެ މާނައަކީ، ކަމުދާ، ރީތި، ހެޔޮ، ޞައްޙަ، ފުރިހަމަ، ކުށެއްނެތް، ފައިދާހުރި ކަންތައް ކަމަށް ބަސްފޮތް ބަޔާންކުރެއެވެ. ނުބައި ނުރަނގަޅު ކަންތަކަކީ ހެވާއި ރަނގަޅުގެ ދިމާއިދިކޮޅެވެ. އަދި ތަންކޮޅެއް ތަފްޞީލުކޮށް…

ޚުޠުބާކިޔުން ނުވަތަ ޚުޠުބާ އިއްވުން ނުވަތަ ޚުޠުބާދިނުން ނުވަތަ ޚުޠުބާ ހުށަހެޅުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 611

ޚުޠުބާކިޔުން ނުވަތަ ޚުޠުބާ އިއްވުން ނުވަތަ ޚުޠުބާދިނުން ނުވަތަ ޚުޠުބާ ހުށަހެޅުން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށުއަޒީ) ހުކުރު ދުވަހަކީ އެންމެ މާތް މަތިވެރި އަދި ބަރަކާތްތެރި ދުވަސްކަމީ އެކަމާމެދަކު އެއްވެސް ޝައްކެއް އޮތްކަމެއްނޫނެވެ. ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ހުކުރު ދުވަހަށް ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކާއި މާތް ކަމެއް ލިބިފައިވެއެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ (ޞައްލަﷲ ޢަލައި ވަސައްލަމް) ގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ. ]ޔަހޫދީންނަށް ހޮނިހިރު ދުވަސް ދެއްވިއެވެ. ނަޞާރާއިންނަށް އާދީއްތަ ދުވަސް ދެއްވިއެވެ. އަހަރުމެންނަށް ހުކުރުދުވަހުގެ ހިޔާތާއި…