ނަސީރާ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 275

ނަސީރާ ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު ދުވަހަކީ، ހުކުރު ދުވަހެވެ. އެހެންކަމުން ސަކީނާ އެގޭ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ދިއްގާ ގަހެއް ދޮށުގައި އެއްޗެހި ދޮންނާން އިނެވެ. ކުރިމަތީގައި ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި ފުނިޖަހާފައި ހުއްޓެވެ. ކުޑަކުދީންގެ އެއްޗިއްސާއި ބޮޑެތި މީހުންގެ އެއްޗިއްސެވެ. އެތަކެތީން އެގޭގައި ވަރަށް ގިނަ ކުޑަކުދީންވެސް އެބައުޅޭކަން އެނގެއެވެ. ސަކީނާއަކީ، މިހާރު ސާޅީހުގެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ އަންހެނެއްކަން އޭނާގެ މޫނުމަތިންނާއި ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑުން ހާމަވޭވޭ ހުއްޓެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ތަފާތު ދައުރުތަކެއް ވޭތިކޮށްފައިވާ އަންހެނެއްކަން އޭނާގެ މިހާރުގެ ހަށިގަނޑުންނާއި،…

ވެލާ ކަނބުލޮއާއި މިޔަރު އެދުރު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 268

ވެލާ ކަނބުލޮއާއި މިޔަރު އެދުރު ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު ވެލާ ކަނބުލޮ ނުކުމެލިޔޭ ކުދިންނަށް ގޮވާލައިގެން            ދޮޅަސް ދަރިން ފަހުލައިގެން ކާލާނޭ ބޯލާނޭ                      އެއްޗަކާ ދިމާވޭތޯ ހުރިހާ ތަނަކަށް ބަލަމުން          މައްޗާ ތިރިޔަށް ބަލަމުން ތަންކޮޅަކަށް ދެވުނުތަނާ މިޔަރު އެދުރު މަނިކުބެޔާ            މަގުމަތިން ދިމާވެއްޖޯ މިޔަރު އެދުރު އެބަބުނެޔޯ ދޮޅަސް ދަރިން ފަހުލައިގެން        ވެލާ ކަނބުލޮ ތިޔަ ހިނގަނީ ކޮންތާކުން ކޮންތާކަށް              ކޮންކަމެއް އަދައިގެންހޭ؟ ވެލާ ކަނބުލޮ…

ގޮނޑަކުން މުތެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 342

ގޮނޑަކުން މުތެއް ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު ބައެއް މީހުން ބޭރުން ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކޮށްގެން އަންނައިރު ތިބެނީ ތިމާމެންގެ މާޒީ ހިސާބަކަށް ހަނދާންނެތޭ ކަހަލަ ގޮތެއްވެފައެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރަން އުޅެފައި އަންނައިރު ތިބެނީ، އަމިއްލަ ވަޒަނަކީ އެއްވެސް ތަނެއް ނޫނޭ، ހީވާކަހަލަ ގޮތެއްވެލާފައެވެ. އަދިވެސް އަނެއް ބަޔަކު، ބޭރުގެ ދިރިދިރި އޮންނަ ޖައްވުގެ ތެރޭގައި އުޅެ ކިޔަވާ ހަދައިލައިގެން އަންނައިރު އޮންނަނީ ހުރިހާވެސް އެއްޗަކީ އިޖްތިމާޢީ ޙަޔާތުގެ މަޖާގަނޑޭ ހީވާކަހަލަ ގޮތެއް ވެލާފައެވެ. ނަމަވެސް…

ނޭނގޭ ބާރު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 244

               ނޭނގޭ ބާރު ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު މާކުރިން އަހަމޭ ބުނާތީ ފާރުގައި ކަންފަތް ހުރޭ             ފާޅުވާހެން ސިއްރުތައް ގެންދާ ދަމާ ބާރެއް ހުރޭ ލިބުނުހާ އެއްޗެއް ގުދަންގުދަނަށް ލިޔަސް ރައްކާކުރަން               މިބުނިހިނދު ހުރިހާ ތަކެއްޗާ އަދަދު ދައްކާ ލޯހުރޭ ބެންކުގައި ނޫނީ ފިހާރައިގައި ތިޖޫރީ ތަޅުލިޔަސް      …

ގުދުރަތުގެ އަޖައިބު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 372

ގުދުރަތުގެ އަޖައިބު ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު އިދާރާގެ ނޯޓު: ވާހަކަޔަކީ ވަރަށް ކުރިން މުޞައްނިފު ލިޔުއްވައި އެދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގައި ނިކުތް މަޖައްލާއެއްގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި މީ ނެލު ހާޖީ ކިޔާ މީހަކަށް ދިމާވި ކަމެއްގެ ވާހަކައެވެ. ވާހަކައިގައި އަސްލު މީހާގެ ނަން ބޭނުން ނުކުރެއްވީ އޭނާގެ ދަރީން ނުވަތަ ކާފަދަރީން އެދުވަސްވަރު ދުނިޔޭގައި ތިބެދާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މި ވާހަކަ ދަންނާނެ އެ އައުލާދުގެ މީހަކުވެސް ދިރި ދުނިޔޭގައި ހުރި ކަމެއް ނޭނގެއެވެ.…

ވަޙީދު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 354

ވަޙީދު ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް އިދާރާގެ ނޯޓު: މީގެ ސާޅީހަކަށް އަހަރު ކުރިން ޢަބްދުﷲ ޞާދުގެ ގާތް ރަހުމަތްތެރި، ހަރުކުލައިގެ ޒުވާނަކު މަޖިލީހަށް ކުރިމަތި ލެއްވިއެވެ. އޭނާ ޞާދު އަރިހުން ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު އެދުމެއް އެދިވަޑައިގަތެވެ. އެ އެދުމަކީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު މީހުންގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ޝަޚުޞިއްޔަތު ހަނދު ފަދައިން ފާޅުވެ ވިދާލާނޭ ފަދަ ކުރު ވާހަކައެއް އޭނާޔާ ބެހޭ ގޮތުން ލިޔެ ދެއްވުމެވެ. މިވާހަކައަކީ އެގޮތުން ޞާދު އޭނާއަށް ކުރެއްވި ސަމާސާ ހަދިޔާއެކެވެ. ވާހަކައަކީ މީގެ…

މިވަނީ ކީއްބާ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 366

މިވަނީ ކީއްބާ؟ ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް “ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން” މިއީ ޓީވީން ދައްކާ ވަރަށް އަސަރުކުރާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. އެޕްރޮގްރާމުގައި ހުށަހަޅަނީ ހަގީގީ ވާހަކަ ކަމަށްވެ އެވެ. އަޅުގަނޑު އަޖައިބުވެ އަންތަރީސްވަމެވެ. ދެ މީހުން ހަޔާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ވުމުގެ ކުރިން އެހެރަ އުޅޭ ގޮތެއްދޯ އެވެ! ކޮށްދޭން ބުނާ ކަންތަކާއި ހޯދައިދޭން ބުނާ ތަކެތި އެއީ، އަޖައިބެކެވެ. އޭރު އިވެނީ މިހާރުވެސް ކެނޑިނޭޅި މިއިވެމުންދާ ފަދަ ކުލަރީތި ވައުދުތަކުގެ އަޑެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނާހެން “އުޑުން ތަރި ބާލައިދީފާނެ”…

ޞަލާޙުއްދީނުގެ ސަމާސާ އަދަބު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 470

ޞަލާޙުއްދީނުގެ ސަމާސާ އަދަބު ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު އަދަބީ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއި މުނިފޫހިފިލުން އެކުލެވޭ ގޮތަށް ލިޔެފައި ހުންނަ ލިޔުންތައް ހުރެ އެވެ. މިބާވަތުގެ ލިޔުންތަކަށް މިޒަމާނުގައި ސަމާސާ އަދަބުގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވެ އެވެ. ކުރީގެ ކާބަފައި އަދީބުންގެ ދުވަސްވަރު މިބާވަތުގެ ލިޔުމަށް ނަމެއް ކިއިފައި ނެތް ކަމަށް ވިޔަސް އޭރު ވެސް މިބާވަތުގެ ލިޔުންތައް ލިޔެފައި ހުރެ އެވެ. ހަމަ ގައިމުވެސް “އައްރަފީޤު”ގެ ދުވަސްވަރުގައި ހެއްވާ ވާހަކަ ފަދަ ނަމެއް ކިޔައިގެން އެބާވަތުގެ…

އާދަޔާ ޚިލާފު ހުވަފެނެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 394

އާދަޔާ ޚިލާފު ހުވަފެނެއް ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު ކުރިނބީ ހާޖީ ދޯނީގައި އެދަތުރު މާލޭން ފުރައިގެން ނޮޅިވަރަންފަރަށް ދެވުނީ، ގާތްގަނޑަކަށް އަށެއްކަ ދުވަހުންނެވެ.އެއީ ވައިދަތިކަމުންނާއި، ދެވޭ ނުދެވޭ ތަނެއް ނޭނގޭ ކަމުންނެވެ. އެއްފަހަރަކު ދޮރުކަނޑުން ނިކުމެވިފައި ހުއްޓާވެސް ފެނުނެވެ. ދެން އަވަސް އަވަހަށް ތެޅިފޮޅި ގަނެގެން ދޯނި އަނބުރާލާފައި އައިސް ގޮއިދުއަށް ވަނީއެވެ. މިއީވެސް ދިމާވީ ގޮތެކެވެ. މިކަހަލަ އެތައް ކަމެކެވެ. ކޮންމެއަކަސް އެރޭ އެރަށުގައި ތިބެފައި ފަތިހު ފުރައިގެން ނޮޅިވަރަންފަރަށް ދިޔައީއެވެ. މިއީ، ގާތްގަނޑަކަށް މީގެ ވިއްސަކަށް…

ސަމާސާ އަދަބު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 331

ސަމާސާ އަދަބު ޤައުމީ ދުވަހެއްގެ ވާހަކަ ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު އެއް އަހަރެއްގެ ޤައުމީ ދުވަހު އެދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ޝަރަފުވެރި މެހުމާނެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ބައިވެރިވާން ޖެހުނެވެ. ޖަލްސާކުރާ މާލަމަށް ވަދެ، އިށީނދެ ހަމަޖެހިލައިގެން ބަލާލިއިރު ކުރިމަތީގައި ޕުރޮގްރާމް އޮތެވެ. އޭގައި ކުރަންވީ ކަންތައްތަކާއި ހަދަންވީ ގޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައި އޮތެވެ. ފުރަތަމަ ކުއްޖަކު ވަރަށް ރީތިކޮށް ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވައިފިއެވެ. ވަރަށް ހިތްގައިމު ރާގަކަށެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށްވެސް ވަރަށް އަސަރުކުރިއެވެ.…