އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން:: ތިޔަފަދަ ނަމޫނާއެއް ފެންނާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 199

އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން: ތިޔަފަދަ ނަމޫނާއެއް ފެންނާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟ ތަރުޖަމާ: ޢަބްދުﷲ ފާރޫގު ޙަސަން މުސްލިމުންނަކީ ޖާހިލުބަޔެކެވެ. ގޮތްދޫނުކުރާ ބަޔެކެވެ. ރުޅިގަދަ ބަޔެކެވެ. އަނިޔާވެރިބަޔެކެވެ. ކިބުރުވެރިބަޔެކެވެ. ބޮޑާ ބަޔެކެވެ. މިއީ މުސްލިމުންނާ ބެހޭގޮތުން ޣައިރު މުސްލިމު އަޚުންގެ ތެރޭގައި އާއްމުވެފައި އޮންނަ ޚިޔާލުތަކެވެ. މުސްލިމުންނާމެދު ޢައިރު މުސްލިމުން ދެކޭގޮތެވެ. ނަމަވެސް މުސްލިމުންގެ ގާތަށްގޮސް ރަނގަޅަށް ހޯދައި ބަލައިލުމުން މެންދުރުގެ އިރެކޭ އެއްފަދައިން އަލިވެ ފެނިގެންދަނީ މުޅީން ތަފާތު ޙަޤީޤަތްތަކެކެވެ. އިސްލާމްގެ މާނައަކީ އަމާންކަމެވެ. ސަލާމަތެވެ. އަޅުގަނޑަށް ހޯދުނުގޮތުގައި…

އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން:: އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންގެ ޙައިޘިއްޔަތު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 231

އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން: އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންގެ ޙައިޘިއްޔަތު ތަރުޖަމާ : ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން އިސްލާމްދީނާއި މުސްލިމުންނާ ބެހޭގޮތުން ފެތުރިފައިވާ ކުށްހީތަކުގެތެރެއިން ބައެއްހީތަކަކީ އަންހެނުންނާ ބެހޭގޮތުން ފެތުރިފައިވާ ކުށްހީތަކެވެ. އިސްލާމްދީން އައުމުގެ ކުރީން އާއްމުގޮތެއްގައި ހުރިހައި މުޖްތަމައުތަކެއްގައިވެސް އަންހެނުން ތިބީ ނިކަމެތި ކޮށްލައިފައެވެ. ދެރަކޮށްފައެވެ. އެމީހުނަށް އިހާނެތިކޮށްހިތައި އަނިޔާކުރެވުނެވެ. އިންޑިޔާގެ މުޖްތަމައުގައި ހުވަފަތްވާ އަންހެނުން ފިރިމީހާގެ ޗިތާގައި (ހަށިގަނޑާއެކު) އަންދައިލެވެއެވެ. އަރަބި ކަރައިގައި އަންހެންދަރީން ދިރިތިއްބައި ވަޅުލިއެވެ. ޗައިނާގައި އަންހެނުންގެފަޔަށް ދަގަނޑުގެ ހަނިފައިވާންލައްވައެވެ. ޝައްކެއްނެތެވެ. އަންހެނުންނަށް ކުރެވޭ…

އޭރުގެ ފަތްފުށްތަކުން......!: ޝަހީދު ފައިޞަލް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 266

އޭރުގެ ފަތްފުށްތަކުން……! ޝަހީދު ފައިޞަލް ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން (ފާރޫޤު ޙަސަން ޏ.މުލަކު) އަކީ، 1972 ން ފެށިގެން މެދުނުކެނޑި ލިޔުއްވަމުން ގެންދަވާ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ފާރޫޤު އެންމެ ގިނައިން ލިޔުއްވާފައިވަނީ، އިސްލާމީ ތާރީޚާއި ދީނީ މަޢުލޫމާތުގެ ލިޔުންތަކެވެ. އެ ރޮނގުން ގިނަ ފޮތްތަކެއް ލިޔުއްވައި، ތަރުޖަމާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ފާރޫޤަށް ވަނީ، ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ ރޮނގުން (1985 ވަނަ އަހަރު) ދިވެހިބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން (1990 ވަނަ އަހަރު) އާންމު ޚިދުމަތުގެ ހިތްވަރު…

އިސްލާމީ ދައުލަތެއްގެ ސަރަޙައްދުގައި ޣައިރުދީނަކަށް ދަޢުވަތުދިނުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 273

އިސްލާމީ ދައުލަތެއްގެ ސަރަޙައްދުގައި ޣައިރުދީނަކަށް ދަޢުވަތުދިނުން ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައިވާ ސުވާލަކީ އިސްލާމީ ދައުލަތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ޣައިރުމުސްލިމުންނަށް ނުވަތަ ޣައިރުދީނަކަށް ދަޢުވަތުދޭން ބޭރުން އަންނަ ބަޔަކަށް މުސްލިމު އާބާދީއަށް އެބައިމީހުންގެ ދަޢުވަތު އަމާޒުކުރުމުގެ ހުއްދަދެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލެވެ. މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުދިނުމަށްޓަކައި އިސްލާމްދީނުގެ ޙަޤީޤީ މައުޤިފާއި، އިސްލާމީ ދައުލަތެއް ޤާއިމު ކުރުމުގެ ބޭނުމުގެ މައްޗަށް ބަލައިލާން ޖެހެއެވެ. އިސްލާމްދީނަކީ އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅުގެ ކުރިމައްޗަށް ޙަޔާތުގެ މަގެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ދިރިއުޅުމުގެ ނިޒާމެއް ހުށަހަޅާ ދީނެކެވެ.…

ތެދުމަގަށް ތައުފީޤު ދެއްވީ އަރަހުށި މާތްﷲ އެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 220

ތެދުމަގަށް ތައުފީޤު ދެއްވީ އަރަހުށި މާތްﷲ އެވެ. އަސްލު ލިޔުއްވީ: ޢުބައިދުﷲ ޤާދިރީ ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރީ: ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން އަޅުގަނޑުގެ ކްރިސްޓިޔަން ސަންޑޭ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރ މިސްޓަރ ބްރެޑް ވަރަށްގިނައިން ބުނާގޮތުގައި މުސްލިމުން އެބައިމީހުންގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމައަށް އަރުވަނީ ވަރަށް މަތީ މަޤާމެކެވެ. އަރަހުށި މާތްﷲގެ ރަސްކަންފުޅަށް ވުރެވެސް މަތީމަޤާމެކެވެ. އިންސާނަކު ﷲ ގެ ރަސްކަންފުޅާ އެއްފަދަ ކުރާ ވާހަކަ އަޑުއިވުމުން އަޅުގަނޑު އޭރުވެސް ހައިރާންވިއެވެ. އިންސާނަކު މާތްﷲގެ ރަސްކަންފުޅާ ހަމަހަމަ…

އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން: މަސީޙަކީ ކަލާނގެ ދަރިކަލެއް ހެއްޔެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 275

އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން: މަސީޙަކީ ކަލާނގެ ދަރިކަލެއް ހެއްޔެވެ؟  ތަރުޖަމާ: ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން އިސްލާމްދީނުގެ ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ވަރަށް ބޮޑު އިންޤިލާބީ މަސައްކަތްޕުޅެއް ކުރެއްވި ވާހަކަ އަޅުގަނޑުވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އާދެ، އެމާތްސާހިބާ ބުދުތައް މުގުރުއްވައި (އަޅުކަންކުރެވޭ) ތަސްވީރުތައް ނައްތައިލެއްވި ވާހަކަ އަޅުގަނޑުވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އިސްވެދިޔަ ޞަފުޙާތަކުގައެވެ. އެމާތް ސާހިބާގެ އަތްޕުޅުމަތީގައި އެވަނީ އިންސާނީ ތާރީޚުގެ ވަރަށް ހައިބަބޮޑު އިންޤިލާބެއް ފުރިހަމަވެފައެވެ. ބައްޕައާއި، ދަރިފުޅާއި، ރޫޙުލް ގުދުސްގެ ތަސްލިއްޔަތަކީ ( ނުވަތަ އެތިން ފަރާތުގެ ތިންކައުވަންތަކަމަކީ)…

އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 297

އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން ނޯޓް :” އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން ” މިމައިގަނޑު ނަމުގައި އަޅުގަނޑު މިލިޔާ ސިލްސިލާ އަކީ އައުމުސްލިމެއް ކަމުގައިވާ ޢަބްދުﷲ އަޑްޔާރު އޭނާގެ ހިތްޕުޅުގައި އިސްލާމްދީނާމެދު އިޝްޤުގެ ދަރަޖަޔަށް އުފެދުނު ލޯބިފުޅުގެ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ލިޔުއްވައިފައިވާ ކުރު މަޒުމޫނުތަކެއް ނުވަތަ ކޮލަމްތަކެއްގެ ތަރުޖަމާއެވެ. އޭނާ މިކޮލަމްތައް ލިޔުއްވައިފައިވަނީ އޭނާގެ އެޑިޓަރުކަމުގެ ދަށުގައި ނެރުއްވި ތަމަޅަ ނޫހެއްކަމުގައިވާ “ނީރޯޓަމް” ގައެވެ. ___________________________   ޢަބްދުﷲ އަޑްޔާރު (1996-1935) އަކީ ތަމަޅަ…

އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވީ ކީރިތި ޤުރުއާން މުޠާލިޢާ ކުރުމުންނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 512

އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވީ ކީރިތި ޤުރުއާން މުޠާލިޢާ ކުރުމުންނެވެ. ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން އަސްލުލިޔުއްވީ: އިމްތިޔާޒު އަޙްމަދު އަލްމަދީނަތުލް މުނައްވަރާ ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރެއްވީ: ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން   ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަަކުގައި ދިރިއުޅޭ ވަރަށް ގިނަ މުސްލިމުން އިސްނަގައިގެން ދީނީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވަމުން ގެންދެއެވެ. އެކަމުގައި އެކަކަށްވުރެ އަނެކަކު ކުރިއަރާން މަސައްކަތްކުރެއެވެ. މިސްކިތްތަކާއި، އިސްލާމީ މަދަރުސާތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުން މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެކަމުގައި އައުމުސްލިމުންނާއި، އާއިލީމުސްލިމުންގެވެސް ތަފާތެއް ނުހުރެއެވެ. އެމެރިކާގެ ޑިޓޮރޮއިޓުގެ ތައުޙީދު ސެންޓަރުގައި އެއްދުވަހަކު…

ކުދީންގެ ތަރްބިޔަތުގައި މަންމަގެ ދައުރު -3

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 405

ކުދީންގެ ތަރްބިޔަތުގައި މަންމަގެ ދައުރު -3 ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން އެދުވަސްވަރު ޖީލާނާއި ބަޣުދާދާ ދެމެދު އާދަވެގެން ޤާފިލާތައް ދަތުރުކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން އަބްދުލްޤާދިރު ޖިލާނީގެ މައިކަނބަލުން އެކަމަނާގެ ދަރިކަލުން ދަތުރުވެރީންގެ ޤާފިލާއެއްގައި ބަޣުދާދަށް ފޮނުއްވަން ހަމަޖެއްސެވިއެވެ. އަބްދުލްޤާދިރު ޖިލާނީގެ މައިކަނބަލުން އެކަމަނާގެ ދަރިކަލުންނަށް ސާޅީސް ދީނާރު ދެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ހެދުންކޮޅުގެ އެތެރޭ ޖީބަކަށް ސާޅިސް ދީނާރު ލައްވައި ފައްސަވައިދެއްވިއެވެ. ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުންނެވެ. އެދުވަސްވަރު މަގުފޭރޭމީހުންގެ ނުރައްކާ ބޮޑުކަމުންނެވެ. ދަތުރުއެރެހެއްޓެވި އިރު ދަރިކަލުންނަށް ވަޞިއްޔަތްކުރެއްވިއެވެ. ” ދަރިފުޅާއެވެ.…

ކުދީންގެ ތަރްބިޔަތުގައި މަންމަގެ ދައުރު -2

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 286

ކުދީންގެ ތަރްބިޔަތުގައި މަންމަގެ ދައުރު -2 ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން ނަފުސިއްޔާތުގެ މާހިރުންކުރެ ބައެއް ބޭކަލުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި ކުއްޖާގެ ޢުމުރުން ހަ އަހަރު ފުރޭއިރު އޭނާގެ ސިކުނޑީގެ ނުވަދިހައިންސައްތަ ހުންނާނީ ފުރިހަމަވެފައެވެ. މަޝްހޫރު ޙާދިޘާއެކެވެ. އަންހެނެއް އޭނާގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ނަޕޯލިޔަންގެ އަރިހަށް ދިޔައެވެ. އޭނާ ދެންނެވިއެވެ. “މިކުއްޖާ ތަރުބިޔަތު ކޮށްދެއްވާށެވެ. ނުވަތަ ތަރްބިޔަތުކުރާނެ ގޮތުގެ ރަނގަޅު ބުއްދިޔެއް ވިދާޅުވެދެއްވާށެވެ.” ނަޕޯލިޔަން އެއަންހެންމީހާ އާ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. ” ތިޔަ ކުއްޖާގެ ޢުމުރަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟” އެއަންހެންމީހާ ދެންނެވިއެވެ.…