ގަލަމުގެ އަގު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 6460
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page
ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު
މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ގާތް އެކުވެރިޔަކަށް ދިމާވި ކަމަކާ ގުޅިގެން އެނާ ބޭރުކޮށްލެއްވި ހިތުގެ އުދާސްތަކެކެވެ. އޭނާއަކީ އޭނާގެ ވަރުން މުޖުތަމައަށް އޭނާ މަސައްކަތްކުރައްވާ މުއައްސަސާއަށް އަދި މި ނޫން ވެސް އެތައް ތާކަށް އޭނާގެ ގަލަމުން ޚިދުމަތްކުރެއްވި އަދި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޒުވާނެކެވެ.

ދިވެހިބަސް ތާނައިން ލިޔާއިރު ލަފުޒު ވަކިކޮށް ލިޔުމުގެ އުޞޫލު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 13955
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު

ފެށުން:

ދިވެހިބަހުން މަތީ ތަޢުލީމުގެ ކޯސްތައް ފުރިހަމަކުރާ ދަރިވަރުންނާ، ކޯހުން ޙަވާލުކުރެވޭ އެންމެ ގިނަ އެއް މަސައްކަތަކަށް ވާނީ ތަފާތު ދިރާސާތައް ކޮށް އެ ފަދަ ދިރާސަތަކުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވައިލުމެވެ. ނުވަތަ ދިރާސި މަޒުމޫނެއް ލިޔެލުމެވެ. މި ފަދަ މަސައްކަތްތަކުގެ މިން  ކަނޑައެޅިފައި ގިނަ ފަހަރަށް ހުންނަނީ ލަފުޒުންނެވެ. މިސާލަކަށް 2500 އާއި 3000 ލަފުޒާ ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް މިންވަރަކަށް ލަފުޒުން ދިގުމިން ކަނޑައެޅޭ ގޮތަކަށެވެ. މި ފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ކިބައިން އިވޭ ޝަކުވާއަކީ ދިވެހިބަހުގައި ލަފުޒު ދުރުކުރާނޭ ވަކި ގަވާއިދެއް އުޞޫލެއް ނޯންނަ ކަމުގެ ޝަކުވާ އެވެ.

ހަނދާނަށް އައީ މާވަށުގައި ކުރިން ކައްކައި އުޅުނު ބޮޑު މައުލޫދެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 9076
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު

ތަޢާރުފު:

ދިވެހީންނަކީ އިޖްތިމާޢި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުން އައި ވަރަށް އެކުވެރި އިޖުތިމާޢީ ބަޔެކެވެ. މަވެތިކަން ނެތް، އިޖުތިމާޢީ ގުޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ބަޔެކެވެ. މި ގޮތުގެ މަތީން އިޖުތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުމަށްޓަކައި ދާދިފަހަކާ ޖެހެންދެން ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި (ގިނަ ރަށްރަށުގައި) ބޭއްވި އެއް ޙަރަކާތަކީ ބޮޑުމާލޫދު ކެއްކުމެވެ.

އެކެފަރު ބޯޓު (އެމް.އެސް.ތާލަތާ) M.S.THALATTA

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 7234
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page
 
މަޑަވެލީ ޢަލީ ނަސީރު
ހުވަދު އަތޮޅު އިރުއުރުތު ފަރަކީ، ކުރީޒަމާނުގައި ވަރަށްގިނަ ނާފަރު އުރިފައިވާ ފަރެކެވެ. މަޝްހޫރު އަނދިރިއަނދިރީންގެ ބައްޕަ ދަތުރުކުރި ނަވާއި، ރިޔާލަ ނަވާއި، އަދިވެސް ކިތަންމެ ނަވެއް އެ ފަރަށް އުރިފައިވެ އެވެ. އަދި މީގެއިތުރަށް، ކާނޑެއްދުވާއި، ކެރަމިންތާ ދިމާއިން، ފުއްޓަރު ފަރާތު ފަރަށް ވެސް ނާފަހަރު އުރިފައިވެ އެވެ.

ޑެކަރޭޝަން ޕީސް(8)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 4019
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page
 ޢަބްދުއްޝަކޫރު ޢަލީ
(30 މާރޗް 2012 ގެ ބަޔާ ގުޅޭ)
“އާނ! ވިޝްވާސް، އަހަރެންނަކީ މޮޔައަކީމެއް ނޫން. އަހަރެންނަކީ މޮޔައެއްކަމަށް ހީކުރެވެނީ، ކަލޭމެން ގެންގުޅޭ ސިސްޓަމާ ދެކޮޅަށް ޖެހިލުމެއްނެތި ވާހަކަ ދައްކާތީކަންނޭނގެ. އަހަރެން މިބުނަނީ، ސޮސައިޓީގެ ވާހަކަ. އަހަރެން މިހުރީ މޮޔަވެފައި ނޫންކަން އަހަރެންނަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ. އެހެނީ، އަހަރެން މިދައްކާ ކޮންމެ ވާހަކައަކީވެސް ޙަޤީޤަތެއްނެތް ގޯސްވާހަކައަށް ނުވާތީ.” ރޭކާ ކޮންމެ ލަފުޒަކަށް ބާރުލާފައި ބުނެލިއެވެ.

ރާޅާ އެޅުން….. ފަލްސަފީ ވިސްނުމަކުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 8895
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page
އަހްމަދު ސަމީރު އަލީ
މާލޭގެ އިރުމަތި ފަރާތުގައިއެވާ މަޝްހޫރު ވަރުނުލާ ރާޅުގަނޑުގެ އެންމެ ބިޔަ ރާޅުތަކުގެ ބާރުގަދަހޮޅި މަތީގައި ކުޑަ ފައިބަރު ކަނދުކޮޅެއްގެ މަތީގައި ލުއިލުއި ހަރަކާތްކޮޅެއް ކުރަމުން ރާޅާ އަޅަން އެއުޅޭ ކުދިންގެ ހުނަރުވެރިކަމަކީ އާދައިގެ  ކަމެއްނޫންކަން ކުޑަ އިރުކޮޅަކު އެކަމަށް ވިސްނާލިޔަސް އަޅުގަނޑުމެނަށް ހާމަވެގެންދާނެއެވެ.

ކިޔަވާ ކުދީން ފަހެ އެބަ އުޅޭތޯ އެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 5345
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page
މުޙައްމަދު ފިރުޒުލް ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް (ދަރިވަރެއް)
އުއްމީދާއި ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ބުނާތީ އަޑުއިވެއެވެ. “ކިޔަވާ ކުދިންނަކީ ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލެވެ. މާދަމާ ޤައުމު ހިންގަން ތިބި ލީޑަރުންނެވެ. ޤައުމަށްޓަކައި ފިދާވާންތިބި މުވާޠިނުންނެވެ.” ނަމަވެސް ޙާލަތު ދައްކަމުންދާ މަންޒަރުތަކުން ހިތަށް ކުރަނީ ފުން އަސަރުތަކެކެވެ. ވެރިވެގެން ދަނީ ބަޔާންކުރަން ދަތި މޮޅިވެރިކަމެކެވެ.

އިޢުލާން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 159
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުން

  ހ. އާމުލީގެ،

ދަންނަވައިލުމެއް

ފޮތްމަޢުރަޟް 2012

އޭޕްރިލް 2012 ގައި “ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ” އިން ބާއްވާ ފޮތް މަޢުރަޟްގައި މި ޖަމްޢިއްޔާ ވެސް ބައިވެރި ވެއެވެ. މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މޭޒުގައި، ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުން އަމިއްލަފުޅަށް ޝާއިޢުކުރައްވައިފައިވާ ފޮތްތައް ބެހެއްޓެވުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވިފައެވެ.

ވީމާ މި ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ  ބޭފުޅުން އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާކަން އެންގެވުމާއެކު މި ޖަމްޢިއްޔާއަށް 12 އޭޕްރިލް 2012 ގެ ކުރިން ސިޓީއަކުން ނުވަތަ އީމެއިލަކުން އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

·        ފޮތް ލިޔުއްވީ އެ ބޭފުޅާ ކަމުގައި ވުން

·        ފޮތަކީ ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާއަކުން ފާސްކުރައްވައި އައިއެސްބީ ނަންބަރު ޖަހައިފައިވާ ފޮތެއް ކަމުގައިވުން

·        ވިއްކޭ ފޮތުގެ އަގުން %10 ޖަމްޢިއްޔާއަށް ނަގާނެކަން އެނގިވަޑައިގެންފައި އޮތުން

·        ވިއްކަން ބަހައްޓަވާ ފޮތުގެ ޢަދަދު

ސިޓީ ފޮނުއްވާނީ ޖަމްޢިއްޔާއަށް އެޑްރެސް ކުރައްވައި ހ. އާމުލީގެއަށެވެ. އީމެއިލުން ނަމަ:info@liyuntherin.org  އަށެވެ.

ޝުކުރިއްޔާ

އިދާރާ

ތަހުނިޔާ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 120
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

ޝުކުރާއި ތަހުނިޔާ

ދިވެހި ޤައުމާއި މުޖުތަމަޢަށް ޓަކައި މަތިވެރި ޚިދުމަތްތަކެއް އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ

ޚިދުމަތްތެރި ފުލުހުންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ފުލުހުންގެ ވެރީންނަށާއި އޮފިސަރުންނަށާއި

އެންމެހާ ފުލުންނަށް “ލިޔުންތެރިޔާ” އާއި “ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުމުގެ” ހުރިހާ މެންބަރުންގެ

ފަރާތުން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު މަރުޙަބާ އާއި ތަހުނިޔާ ފޮނުވަމެވެ.