އިލާހީ އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 395

 އިލާހީ އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތް ޙަސަން ޒަހީން އަޅުގަނޑުމެން ގުނަމުން މިދަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކާއި ރޭތަކެވެ. ސަަވާބާއި ދަރުމައިގެ ވަގުތުތަކެވެ. މިއީ ޙަޔާތުގައި ކުރެވިފައިވާ ފާފައިގެ ލައްތައް ފިލުވައިލުމަށް ލިބުނު އެންމެ ހެޔޮ ދަނޑިވަޅެވެ. އެކަމަށް މިންވަރުކުރެއްވި އެންމެ ތަނަވަސް ދުވަސްވަރެވެ. މި މަތިވެރި މައްސަރާއެކު އެކަލާނގެ އަޅުގަނޑުމެނަށް ދެއްވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަދިޔާއަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނެވެ. މަތިވެރިވެގެންވާ މި މުޢުޖިޒާތުގެ، ކޮންމެ އާޔަތަކުންވެސް ބަޔާންކޮށްދެނީ އެކަލާނގެ ވޮޑިގެންވުމާއި ކުޅަދުންވަންތަކަމެވެ. އެކަލާނގެ، މަތިވެރިކަމާއި، އިމެއްނެތް…

ނަރަކަޔާ ދުރަށް ދާން އެދޭނަމަ…

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 176

ނަރަކަޔާ ދުރަށް ދާން އެދޭނަމަ… ޙަސަން ޒަހީން އިންސާނުން ޚަލްޤުކުރައްވައި މާތްﷲ ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ނިޢުމަތްތަކެއް އިންސާނާއަށް ދެއްވާފައެވެ. އެއާމެދު ފިކުރުކޮށް ބުއްދިކުރާމީހަކަށް އެއިން ފައިދާއާ މަންފާކުރަނިވި ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން ދުލަކީ އިންސާނުންނަށް މާތްﷲ ދެއްވާފައިވާ ވަރަށް މަތިވެރި ނިޢުމަތެކެވެ. އަގުހުރި ގުނަވަނެކެވެ. އެއްވެސް އާރެއް ބާރެއް ނެތް ނިކަމެތި މަސްކޮޅެއްގެ ގޮތުގައި ލައްވާފައިވާ މި ދުލަކީ އެހައިމެ ބާރުގަދަ އެއިން ތިމާ ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ވައްޓައިލުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ގުނަވަނެކެވެ. އެހެންކަމުން އެއާމެދު ރައްކާތެރިވުމަށް…

[އެއުރެންގެ ކުރިން އުޅުނު މީހުންގެ ނިމުންވީ ކޮންފަދައަކުންކަން ފަހެ، އެއުރެން ނުބަލަނީހެއްޔެވެ؟]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 305

[އެއުރެންގެ ކުރިން އުޅުނު މީހުންގެ ނިމުންވީ ކޮންފަދައަކުންކަން ފަހެ، އެއުރެން ނުބަލަނީހެއްޔެވެ؟] ޙަސަން ޒަހީން ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމަކީ އިމްތިޙާނެކެވެ. އެއިން ފާސްވެ ކާމިޔާބާ ހަމައަށް ދެވެނީ މަދުބަޔަކަށެވެ. އެބައެއްގެ އުޅުމާއި އަޚްލާޤު ފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާކުރާ މީހުންނަށެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތަކާއި އުސޫލުތައް އޭގެ ފުރިހަމަ މާނައިގައި ހިފަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މާތްﷲގެ ފުއްސެވުމާއި ރުއްސެވުން ލިބިގެންވަނީ އެފަދަ ބައެއްގެ އަތްމަތީގައެވެ. އެކަލާނގެ ޢިނާޔަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވަނީ ވެސް އެފަދަ މީސްތަކުންނަށެވެ. އިމްތިޙާނުގެ މި ދަތުރުގައި މިއަދާހަމައަށް ތިޔަވަނީ އާދެވިފައެވެ. ފެނުނީ…

ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުން..؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 224

ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުން..؟ ޙަސަން ޒަހީން ކުރިމަތިވަމުން އަންނަނީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް ތައްޔާރުވާ، އަދި އެ މަހަކަށް ޓަކައި އިންތިޒާރުކުރާ މައްސަރެވެ. ގޭގެ ޒީނަތްތެރިކަމަށް އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރެވޭ ދުވަސްވަރެވެ. ގެއާއި ގޯތި ތެރެ ސާފުކޮށް ގޭގައި ކުލަލައި ޒީނަތްތެރިކުރެއެވެ. ހިފާގެންގުޅޭ ހުރިހާ ސާމާނުތައް އުކާލާ، އާކުރެއެވެ. ސިޓިންގ ރޫމުގެ ސޯފާއިން ފެށިގެން ގޭގެ ހުރިހާ ފަރުނީޗަރެއް އާކުރެވެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ބަދިގޭގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެބޮަޑަށް ހޭދަކުރެވޭ ދުވަސްވަރެވެ. މި ވަރަކުން އަދި…

[އަޅުގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ކުއްޖަކު ލިބޭނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 315

[އަޅުގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ކުއްޖަކު ލިބޭނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟] ޙަސަން ޒަހީން ތިބާ އަޑުއެހިން ހެއްޔެވެ؟ ޒަކަރިއްޔާގެފާނުންގެ ވާހަކައަކީ އިބުރަތުން ފުރިގެންވާ ރީތި ވާހަކައެކެވެ. މާތްﷲގެ އިދާރަކުރެއްވުމާއި އެކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ފުރިހަމަކަން، ފުރިހަމައަށް ހާމަވާ އިބުރަތްތެރި ހާދިސާ އެކެވެ. ތިބާ ކިޔާލަބަލާށެވެ. سورة آل عمران ގެ 37 ވަނަ އާޔަތުން ފެށިގެން 41 ވަނަ އާޔަތަށް އެ ވަނީ އެ ވާހަކައެވެ. އަދި سورة مريم ގެ 2 ވަނަ އާޔަތުން ފެށިގެން 15 ވަނަ އާޔަތަށް…

ނޫޙުގެފާނުންގެ ޤައުމު ހަލާކުރެއްވުން، އިބުރަތުގެ ފިލާވަޅެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 373

ނޫޙުގެފާނުންގެ ޤައުމު ހަލާކުރެއްވުން، އިބުރަތުގެ ފިލާވަޅެއް ޙަސަން ޒަހީން ނޫޙުގެފާނުންގެ ވާހަކައަކީ އިބުރަތްތެރި ވާހަކައެކެވެ. ދުނިޔޭގެ މި ބިންމަތީ ހިނގާގޮސްފައިވާ ތާރީޚީ ހާދިސާއެކެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އެ ހާދިސާ ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ނާވިލެކެވެ. ނޫޙުގެފާނުންގެ ޤައުމުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މަދުބައެއް އެކަލޭގެފާނަށް އިމާންވެ، ގިނަބަޔަކު އެކަލޭގެފާނަށް ޖަދަލުކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ނަތީޖާ ދައްކުވައިދޭ އިބުރަތްތެރި ހާދިސާ އެކެވެ. މާތްﷲ سورة الأعراف 59 ވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީކުރެއްވި ބަސްފުޅުގެ މާނާގައިވެއެވެ. “ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ نوح ގެފާނު، އެކަލޭގެފާނުގެ…

އެންމެ ނާރަކާމެދުވެސް ތިބާ ފިކުރުކޮށްލަބަލާށޭ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 408

އެންމެ ނާރަކާމެދުވެސް ތިބާ ފިކުރުކޮށްލަބަލާށޭ! ޙަސަން ޒަހީން ތިބާއަށް އެނގޭހެއްޔެވެ. ތިބާގެ ކޮންމެ ހަރަކާތަކީ، ތިބާއަށް ދެއްވާފައިވާ މަތިވެރި ނިޢުމަތެކެވެ. އެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރުކުރައްވާ ފުރިހަމަ އިންސާނެއްގެ ސިފައިގައި ތިބާ ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ނިޒާމެއްގެ މަތިންނެވެ. އެމަތިވެރި ނިޒާމަކީ އެއާމެދު ތިބާ ވިސްނާ ފިކުރުކުރުމަށް ތިބާއަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވާ ތިބާގެ ހަށިގަނޑެވެ. އެ ހަށިގަނޑުގައި ލައްވާފައިވާ ބަހާތަކެވެ. ތިބާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އެންމެ ނާރަކާމެދު ތިބާ ފިކުރުކޮށްލަބަލާށެވެ. ތިބާއަށް ފެންނާނީ ފުރިހަމަކަމާއި، އުނިކަމެއް ނެތްކަމެވެ. ހައްދަވާ ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވާ…

ދަރިފުޅާ!.. މިވަގުތު ނާންނާނެތަ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 331

ދަރިފުޅާ!.. މިވަގުތު ނާންނާނެތަ؟ ޙަސަން ޒަހީން ދަރިފުޅާއެވެ! މިއަދު ގަދައަޅާ ތިޔަ މަސައްކަތްކުރަނީ ފައިސާ ހޯދާށެވެ. އަނބިދަރިންނަށް ކާންދީ އުފަލުގައި ގެންގުޅުމަށްޓަކައެވެ. ދަރިންނަށް ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއްދީ އުފާވެރި މުސްތަޤުބަލެއް ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައެވެ. ތިޔައީ އެންމެ ހެޔޮ މަސައްކަތެވެ. އެންމެ މުހިންމު އެއް ވަޒީފާއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ބައްޕަ ފަޚުރުވެރިވެއެވެ. ދަރިފުޅަށް އެނގޭހެއްޔެވެ. މި ބައްޕަވެސް ތިޔަ ދަރިފުޅަށްޓަކައި ހަމަ ތިޔަފަދައިން މަސައްކަތްކުރީމެވެ. އެތައް ބުރައެއް އުފުލީމެވެ. އުމުރުގެ ބޮޑުބައި ޤުރުބާންކުރީމެވެ. ދަރިފުޅުގެ ޙަޔާތް އުފާވެރިކުރުމަށްޓަކައެވެ. ބޭނުންވީ ކޮންމެ އެއްޗެއް…

ފަސްދީދިޔަ ދުވަސްތައް ސިފަކޮށްދޭ ތަސްވީރެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 396

ފަސްދީދިޔަ ދުވަސްތައް ސިފަކޮށްދޭ ތަސްވީރެއް ޙަސަން ޒަހީން ތާރީޚަކީ މާޒީ ކިޔާދޭ އެކުވެރިއެކެވެ. ފަސްދީދިޔަ ދުވަސްތައް ސިފަކޮށްދޭ ތަސްވީރެކެވެ. އެއިން ތިބާއަށް ތަފާތު މަންޒަރުތަކާ ކުލަތައް ފެންނާނެއެވެ. ތިބާ ހިތްއެދޭ މަންޒަރުތަކާ ހިތްނޭދޭ މަންޒަތަކެވެ. ތިބާ ފަޚުރުވެރިވާންޖެހޭފަދަ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި ޤައްދާރުންނެވެ. ޤައުމަށްޓަކައި ޤައުމީ ލޯބި އިސްކުޅަ ހީރޯއިނާއި އަޅުވެތިކަމުގެ ހިތިރަހަ ފަރުދުންގެ އަރުގައި ލެއްވި ޒީރޯއިންނެވެ. ޤައުމީ މަސްލަހަތު ފަސްކޮށް، ތިމާގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރި “ލީޑަރުން” ނެވެ. އަމިލައެދުމުން ފޯވެފައިވާ ޚިޔާނަތްތެރިންނާއި ޤައުމަށްޓަކައި ފުރާނަ ދުއްވާލި ޝަޙީދުންނެވެ.…

ތިބާއަކީ މުއްސައްޖެކޭ…!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 356

ތިބާއަކީ މުއްސައްޖެކޭ…! ޙަސަން ޒަހީން ތިބާއަކީ މުއްސަންޖެއް ހެއްޔެވެ. މި ސުވާލު އަމިއްލަ ނަފުސާ ކޮށްލަބަލާށެވެ. ޖަވާބަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ޖަވާބަކަށްވާނީ ނޫނެކެވެ. މުއްސައްޖެއްނޫނެވެ. ލިބޭ މުސާރައިން ދެކޮޅެއް ނުޖެހެއެވެ. އިންތިހާއަށް ކުލިބޮޑެވެ. ބިލުތަކާއި ގޭތެރޭގެ ޚަރަދުތައް އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ. ސުކޫލާއި ޓިއުޝަނާއި އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ޚަދަރުތައްވެސް އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ. މިއީ ނިކަމެތި ދިރިއުޅުމެކެވެ. ދަތި ދިރިއުޅުމެކެވެ. ޚަރުދުބޮޑު ފަޤީރު ދިރިއުޅުމެކެވެ. މިއީ ތިބާފަދަ އެތައް ބައެއްގެ ވިސްނުމާއި އިޙްސާސްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. މިއީ ދޮގެއްތޯއެވެ. މި…