ނޫޙުގެފާނުންގެ ޤައުމު ހަލާކުރެއްވުން، އިބުރަތުގެ ފިލާވަޅެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 141

ނޫޙުގެފާނުންގެ ޤައުމު ހަލާކުރެއްވުން، އިބުރަތުގެ ފިލާވަޅެއް ޙަސަން ޒަހީން ނޫޙުގެފާނުންގެ ވާހަކައަކީ އިބުރަތްތެރި ވާހަކައެކެވެ. ދުނިޔޭގެ މި ބިންމަތީ ހިނގާގޮސްފައިވާ ތާރީޚީ ހާދިސާއެކެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އެ ހާދިސާ ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ނާވިލެކެވެ. ނޫޙުގެފާނުންގެ ޤައުމުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މަދުބައެއް އެކަލޭގެފާނަށް އިމާންވެ، ގިނަބަޔަކު އެކަލޭގެފާނަށް ޖަދަލުކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ނަތީޖާ ދައްކުވައިދޭ އިބުރަތްތެރި ހާދިސާ އެކެވެ. މާތްﷲ سورة الأعراف 59 ވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީކުރެއްވި ބަސްފުޅުގެ މާނާގައިވެއެވެ. “ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ نوح ގެފާނު، އެކަލޭގެފާނުގެ…

އެންމެ ނާރަކާމެދުވެސް ތިބާ ފިކުރުކޮށްލަބަލާށޭ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 334

އެންމެ ނާރަކާމެދުވެސް ތިބާ ފިކުރުކޮށްލަބަލާށޭ! ޙަސަން ޒަހީން ތިބާއަށް އެނގޭހެއްޔެވެ. ތިބާގެ ކޮންމެ ހަރަކާތަކީ، ތިބާއަށް ދެއްވާފައިވާ މަތިވެރި ނިޢުމަތެކެވެ. އެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރުކުރައްވާ ފުރިހަމަ އިންސާނެއްގެ ސިފައިގައި ތިބާ ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ނިޒާމެއްގެ މަތިންނެވެ. އެމަތިވެރި ނިޒާމަކީ އެއާމެދު ތިބާ ވިސްނާ ފިކުރުކުރުމަށް ތިބާއަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވާ ތިބާގެ ހަށިގަނޑެވެ. އެ ހަށިގަނޑުގައި ލައްވާފައިވާ ބަހާތަކެވެ. ތިބާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އެންމެ ނާރަކާމެދު ތިބާ ފިކުރުކޮށްލަބަލާށެވެ. ތިބާއަށް ފެންނާނީ ފުރިހަމަކަމާއި، އުނިކަމެއް ނެތްކަމެވެ. ހައްދަވާ ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވާ…

ދަރިފުޅާ!.. މިވަގުތު ނާންނާނެތަ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 268

ދަރިފުޅާ!.. މިވަގުތު ނާންނާނެތަ؟ ޙަސަން ޒަހީން ދަރިފުޅާއެވެ! މިއަދު ގަދައަޅާ ތިޔަ މަސައްކަތްކުރަނީ ފައިސާ ހޯދާށެވެ. އަނބިދަރިންނަށް ކާންދީ އުފަލުގައި ގެންގުޅުމަށްޓަކައެވެ. ދަރިންނަށް ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއްދީ އުފާވެރި މުސްތަޤުބަލެއް ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައެވެ. ތިޔައީ އެންމެ ހެޔޮ މަސައްކަތެވެ. އެންމެ މުހިންމު އެއް ވަޒީފާއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ބައްޕަ ފަޚުރުވެރިވެއެވެ. ދަރިފުޅަށް އެނގޭހެއްޔެވެ. މި ބައްޕަވެސް ތިޔަ ދަރިފުޅަށްޓަކައި ހަމަ ތިޔަފަދައިން މަސައްކަތްކުރީމެވެ. އެތައް ބުރައެއް އުފުލީމެވެ. އުމުރުގެ ބޮޑުބައި ޤުރުބާންކުރީމެވެ. ދަރިފުޅުގެ ޙަޔާތް އުފާވެރިކުރުމަށްޓަކައެވެ. ބޭނުންވީ ކޮންމެ އެއްޗެއް…

ފަސްދީދިޔަ ދުވަސްތައް ސިފަކޮށްދޭ ތަސްވީރެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 273

ފަސްދީދިޔަ ދުވަސްތައް ސިފަކޮށްދޭ ތަސްވީރެއް ޙަސަން ޒަހީން ތާރީޚަކީ މާޒީ ކިޔާދޭ އެކުވެރިއެކެވެ. ފަސްދީދިޔަ ދުވަސްތައް ސިފަކޮށްދޭ ތަސްވީރެކެވެ. އެއިން ތިބާއަށް ތަފާތު މަންޒަރުތަކާ ކުލަތައް ފެންނާނެއެވެ. ތިބާ ހިތްއެދޭ މަންޒަރުތަކާ ހިތްނޭދޭ މަންޒަތަކެވެ. ތިބާ ފަޚުރުވެރިވާންޖެހޭފަދަ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި ޤައްދާރުންނެވެ. ޤައުމަށްޓަކައި ޤައުމީ ލޯބި އިސްކުޅަ ހީރޯއިނާއި އަޅުވެތިކަމުގެ ހިތިރަހަ ފަރުދުންގެ އަރުގައި ލެއްވި ޒީރޯއިންނެވެ. ޤައުމީ މަސްލަހަތު ފަސްކޮށް، ތިމާގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރި “ލީޑަރުން” ނެވެ. އަމިލައެދުމުން ފޯވެފައިވާ ޚިޔާނަތްތެރިންނާއި ޤައުމަށްޓަކައި ފުރާނަ ދުއްވާލި ޝަޙީދުންނެވެ.…

ތިބާއަކީ މުއްސައްޖެކޭ…!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 297

ތިބާއަކީ މުއްސައްޖެކޭ…! ޙަސަން ޒަހީން ތިބާއަކީ މުއްސަންޖެއް ހެއްޔެވެ. މި ސުވާލު އަމިއްލަ ނަފުސާ ކޮށްލަބަލާށެވެ. ޖަވާބަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ޖަވާބަކަށްވާނީ ނޫނެކެވެ. މުއްސައްޖެއްނޫނެވެ. ލިބޭ މުސާރައިން ދެކޮޅެއް ނުޖެހެއެވެ. އިންތިހާއަށް ކުލިބޮޑެވެ. ބިލުތަކާއި ގޭތެރޭގެ ޚަރަދުތައް އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ. ސުކޫލާއި ޓިއުޝަނާއި އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ޚަދަރުތައްވެސް އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ. މިއީ ނިކަމެތި ދިރިއުޅުމެކެވެ. ދަތި ދިރިއުޅުމެކެވެ. ޚަރުދުބޮޑު ފަޤީރު ދިރިއުޅުމެކެވެ. މިއީ ތިބާފަދަ އެތައް ބައެއްގެ ވިސްނުމާއި އިޙްސާސްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. މިއީ ދޮގެއްތޯއެވެ. މި…

ފަހަރުގައި މިއީ ފަހު ފުރުޞަތުކަމަށްވެސް ވެދާނެ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 422

ފަހަރުގައި މިއީ ފަހު ފުރުޞަތުކަމަށްވެސް ވެދާނެ! ޙަސަން ޒަހީން   ނަޞީބުގެ މޫސުން ފެށުނީއެވެ. ލިބިގަތުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ. މިއީ ފުރުޞަތުގެ ފުރުޞަތެވެ. ދަނޑިވަޅުގެ ބޭނުންހިފުމަށް ފޫގަޅާލާށެވެ. ތިބާ ބޭނުންވަނީ ކޮންގޮތެއް ތޯއެވެ! ޙަޔާތުގައި ކުރެވިފައިވާ ކުށްފާފަތައް ފޮހެލަންތޯއެވެ! ތަޢުބާވެ މާތްﷲގެ މަގަށް އެބުރި ރުޖޫއަވާންތޯއެވެ! ކުރިމަތި މިލެވުނީ އެދުވަސްތަކާއެވެ. ފުރުޞަތުތައް ބައިވަރެވެ. ތިބާގެ ހިތްވަރާއި ކެރުންހުރި މިންވަރަކުން ލިބިގަތުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ. ތިބާ ހޯދަށް އެނދުނު މިންވަރަކަށް ލިބޭނެއެވެ. ބޭނުންވަނީ ތިބާގެ ހިތްވަރެވެ. ތިބާ ބޭނުންވަނީ ކޮންކަމެއްތޯއެވެ! ނަރަކައިގެ…

މިތުރާއެވެ! ތިބާގެ މުށްހުޅުވައިލާށެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 243

މިތުރާއެވެ! ތިބާގެ މުށްހުޅުވައިލާށެވެ. ޙަސަން ޒަހީން އެކުވެރި މިތުރާއެވެ. މިއަދު ތިބާ ގުނަމުންތިޔަދަނީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކެވެ. ބަރަކާތާއި ސަވާބުން ފުރިގެންވާ ރަމަޟާން މަހުން މިފަހަރުވެސް ތިބާއަށް ފުރުޞަތު ލިބުނީއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ތިބާ ﷲއަށް ޙަމްދުކުރާށެވެ. އެ ބޮޑު ނިޢުމަތް ދެއްވިކަމަށްޓަކައި ﷲއަށް ޝުކުރުކުރާށެވެ. އެކުވެރި މިތުރާއެވެ. މިއީ ނިޢުމަތުގެ މަހެވެ. ހަނދާންކޮށްދިނުމުގެ މަހެވެ. އެތައް ގިނަ ޙިކުމަތްތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ސަވާބުގެ މަހެކެވެ. ތިބާވެސް އޭގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފާށެވެ. ރޯދަ ހިފުމަކީ ފިލާވަޅުތަކެއް ދަސްކޮށްދޭ…

ސައިންސުވެރިން ބުނަމުންދާ “ބޮޑު ބިންހެލުން”

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 701

ބިންހެލުމާއި ބިންހެލުންތަކުން އިންސާނުންނަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކާއި ގުޅިގެން ސައިންސްވެރިން ދަނީ އަބަދުވެސް ދިރާސާކުރަމުންނެވެ. ދުނިޔެއަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި ދުނިޔެ އޭގެ ސަތަހައިގެ މަތީގައި އެނބުރެމުންދާ ދިއުމާ މެދު ބަލާ ހޯދަމުންނެވެ. މީގެ ބޭނުމަކަށް ވެފައި އޮތީ މި ކައުނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމެވެ. ބިންހެލުންތައް އުފެދެން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަށް ދިރާސާކޮށް ދެނެގަތުމެވެ. 2004 ވަނަ އަހަރު އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމާއެކު ދުނިޔޭގެ ހިނގުމަށްވަނީ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. ދުނިޔޭގެ ބައްރުތަކަށްވަނީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ފަރަގުތަކެއް ގެނުވައިފައެވެ.…

އެއީވެސް އިމްތިހާނުގެ މަގެކެވެ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 671

އިންސާނާގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރަކީ ހުރިހާކަމެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ އެއްޗެއްނޫނެވެ. އެއީ އިންސާނާއަށް މާތްﷲ ދެއްވާފައިވާ ބުއްދިކުރުމާއި ފިކުރު ކުރުމުގެ ބާރަކީ ވެސް އުނި އެއްޗެއްކަމަށް ވާތީއެވެ. އިންސާނާއަށް އަބަދު ކުރިމަތިވަނީކީ އޭނާ ހިތް އެދޭގޮތެއްނޫނެވެ. އޭނާ ބޭނުންވާ ގޮތެއްވެސް ނޫނެވެ. ބައެއް ފަހަރު އޭނާ ބަލިވެ، އެކަމުގެ ވޭން އުފުލަންޖެހެއެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރު އޭނާ ކުރާ ކަންކަން ފެއިލުވެދެއެވެ. އަނެއްބައި ޙާލަތްތަކުގައި އޭނާ އެންމެ އެދޭ ކަންކަން އޭނާއަށް ހާސިލު ނުވެދެއެވެ. ހަމަ މިބީދައިން މީގެ…

އެއްބިމެއް، އެއްފެނެއް، ނިއުޓްރިޝަން ތަފާތުވަނީ ކީއްވެ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 668

މި ކައުނު ހައްދަވައި ކައުނުގައި ލައްވާފައިވާ އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ކަންކަމާމެދު ތިބާ ފިކުރުކުރަންތޯއެވެ. އިރުއަރާ އޮއްސުމެވެ. ރޭގަނޑާއި ދުވާލު ދައުރުވަމުންދާ ދިއުމެވެ. އުޑުން ވާރޭވެހި ބިމުން ގަސްފަޅާ ހެދުމެވެ. އެއިން މޭވާ ނުކުމެ ފައްކާވާގޮތެވެ. ވިސްނުމުގެ ނަޒަރަކުން ފިކުރުކޮށްލުމަށް މިފަދަ އެތައްކަމެއް މާތްﷲ ވަނީ މި ކައުނުގައި ލައްވަވާފައެވެ. އެފަދަ ކޮންމެ ކަމަކީ ވިސްނާބަޔަކަށް އެކަލާނގެ މަތިވެރިކަމާއި ވޮޑިގެންވުން ދަލީލުކުރުވާނެ ކަންކަމެވެ. އިލާހުވަންތަ ކަލެއްގެ ރޭއްވެވުމާއި ތަދުބީރުކުރެއްވުން ހިމެނިގެންވާކަން ހާމަވާ ދަލީލުތަކެވެ. މިއީ ދޮގެއްތޯއެވެ. ބިމުން ގަސްފަޅާ…