އެދުރުދައިތަ (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 227

އެދުރުދައިތަ (1) އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު ހުމޭދާ އިނީ ގޮނޑީގެ އަތްގަނޑުގައި ވާތު އުޅަނބޮށި ވިއްދައިލައިގެން އަރިކޮށްލި ދަތްދޮޅި އަތަށް ދީގެންނެވެ. ކަނާތުގައި ގަލަން އޮތެވެ. މޭޒުމަތީ ގަނޑުކަނޑާފޮތް ބޭރުގަނޑު، އަނެއް އަތަށް މަޅާލައިފައި އޮތެވެ. ލިޔަން އުޅެއުޅެވެސް ލިޔާނެ އެއްޗެއް ހިތަކަށް ނައެވެ. ފުލުސް ކޮމިޝަނަރަށް ވެދުން ސަލާމް… މިއަށް ވުރެ ކުރިޔަކަށް ނުދިޔައެވެ. ގަނޑުކަނޑާލައިފައި ބާކީކޮށްލެވެނީއެވެ. ނުވަތަ ބޮނޑިބޮނޑިކޮށްލައިފައި ކުނިވައްޓަށް އެއްލައިލެވެނީއެވެ. އެއް ފަހަރަކު ނޫނެވެ. ތިންހަތަރު ފަސް ފަހަރަށެވެ. ކޮޓަރި ހުރީ ފިނިކޮށްފައެވެ.…

ވަޒީފާ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 268

ވަޒީފާ އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު ނޫސްކިޔައިލައިފައި މިއަދު ވެސް އަދާކުރެވޭނޭ ކަހަލަ ވަޒީފާއެއް ހުރި ހުރިހައި ދިމާއަކަށް ސިޓީ ނުވަތަ މޭލު ފޮނުވީމެވެ. ސިޓީން، އަމިއްލަ އަތުލިޔުމުން ލިޔެ ފޮނުވަން އަންގައިފައި ހުރި ފަރާތްތަކަށް އެގޮތަށެވެ. އެނޫން ފަރާތްތަކަށް އެނޫން ގޮތަށެވެ. ސިޓީއެއް ނަމަވެސް މޭލެއް ނަމަވެސް އެއާއެކު ވަނަވަރު ހުށަހެޅީމެވެ. ބައެއް ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކަށް ފޯނުކޮށް ނަން ބުނެ ވަޒީފާއަކާ މެދު ސުވާލުކުރުމުން ދަންނަ ރައްޓެހި ކުލައިގެ މީސް މީހުން އަހައިލައެވެ. ސުލޭމާނަށް އަދާކުރެވޭނީ ކޮންކަހަލަ…

މާކަނާ ކުޅަ ދުއާ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 356

މާކަނާ ކުޅަ ދުއާ އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު މާކަނާ ތޮށިމަތީގައި ކާނޭ މަހެއްލިބޭތޯ އިންދާ މީހަކު އެއްލި ގާގަނޑެއް ފައިގައި ޖެހިއްޖެއެވެ. ތަދުވެގެން އުދުއްސައިގަންނަމުން މާކަނާ ކުޅަ ދުއާއަކީ އަހަންނަށް ހާނީއްކަ ދިން މީހާއަށް ވާރޭ ހިޔާ ނުވާ ގެޔަކާއި ދިޔައަޑި ނުވާ ދޯންޏަކާއި މުސްކުޅި އަންބަކާ ލިބިއްޖެއްޔާ ކަލާކޯއެވެ! ތޮށިމަތިން އެއްގަމަށް މާކަނާ އެރިތަނާ މުސްކުޅި އަންހެނަކާ ދިމާވެއްޖެއެވެ. އެދައިތަ މާކަނާ ގާތުގައި ބުނެފިއެވެ. “ދައިތަގެ މިއޮއް ބޮޑު ގޯއްޗާއި ގެއަށް ބަލާބަލާށެވެ. ދައިތަ މީނީ…

ވެލާ ރަސްގެފާނު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 411

ވެލާ ރަސްގެފާނު އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު މަދުރަސާ ބަންދުވެއްޖެއެވެ. ބޮޑު ޗުއްޓީ ފެށިއްޖެއެވެ. ފައިސާގެ ގޮތުން ތަނަވަސް މައިންބަފައިން އާއިލާއާއެކު ދިމަދިމާއަށް ފުރަފުރައިގެން ދާން ފަށައިފިއެވެ. އިންޑިޔާއަށާއި ލަންކާއަށެވެ. މެލޭއަށާއި މެކާއޯއަށެވެ. ބެންކޮކަށާއި ބާލީއަށެވެ. އަދި އެހެންވެސް ބޭރުގެ ބައެއް ތަންތަނަށެވެ. ރަހުމަތްތެރި އަދިޔާންމެން ރަށުން ފުރައިގެންދާތަން ބަލަން ހުރެފައި އިޔާން ގެޔަށް އައިސް ބައްޕަ ގާތު ކުސްތަޅައިގަތެވެ. “ބައްޕާ އަހަރެމެން ވެސް ދަމާ ދުވަސްކޮޅަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް. ރީތިރީތި ކޮންމެވެސް ރަށަކަށް!” “ތިން ދަރިންނާއެކު މަންމަޔާއި…

ދެފަށް ދަންމާނު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 281

ދެފަށް ދަންމާނު އިބުރާހީމް ހުސެން މަނކު މީ ހަގީގަތެއް ނުވަތަ ހިނގައިފައިވާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެވިފައިވާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ވާހަކައިގައި އުޅޭ މީހުންނާއި ވާހަކައިގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކަކީ ރޯމަރު ފުލޯކެވެ. ބަސްދީގަތުމަށް ގަޑިދެއްވާފައި އޮތީ އެގާރަގަޑި ފަނަރަޔަށެވެ. މިހާރު އެއޮއް މެންދުރު ބާރަ ޖަހާ ބޮޑުވަނީއެވެ. އިންތިޒާރުގައި އިންނަތާ ގަޑިއެއްހައިއިރުވީއެވެ. އަދިވެސް އޭނާ ދައްކައެއް ނުލައެވެ. މީޓިން ރޫމުގައި އެކަނި މާއެކަނި އިނދެ އިނދެ ފޫހިވެއްޖެއެވެ. ކޮޓަރި ފިނި ގަދަވެގެން ޝަކުވާ ކުރަން ފެށުމުން ފިނި…

“ދޮން” ދަރީން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 324

“ދޮން” ދަރީން ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު ނޯޓު: މިލިޔުން ނަގައިފައި ވަނީ “އިކޮނޮމިސްޓް” މަޖައްލާގެ މިހިނގާ ހަފުތާގެ(7 ން 13އެޕރީލަށް) އަދަދުންނެވެ. އާއްމު ގޮތެއްގައި ބުރެކެޓެއްގެ ތެރޭގައި ލިޔެފައި އެވަނީ ކަން އިތުރަށް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން  ތަރުޖަމާކުރި މީހާ އިތުރުކޮށްލި މައުލޫމާތެވެ. _______________________________ އިންޑިއާ މީހުންގެ އަސްލާ ބެހޭ ގޮތުން ހޯދުނު އައު ހޯދުންތައް އިހުގެ ތިއަރީތަކަށް ފައިން އަރައިފި އެވެ. މީގެ ދޮޅު ގަރުނެއް ކުރިން ބަހުގެ އިލްމުވެރިން ދުނިޔޭގެ އައު ޗާޓެއް ކުރެހި…

ދަރިވަރު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 298

ދަރިވަރު އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު މިވާހަކަ ފުރަތަމަ ޝާޢިއު ކުރެވުނީ “ފަތްތޫރަ” މަޖައްލާގައެވެ. މިސައިޓުގައި ވާހަކަ މިޖަހަނީ ބައެއް ކުދި ބަދަލާއެކުގައެވެ. ___________________ ބޮޑުއެދުރުބެއާ އެކު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މަތީން މެންދުރު ކާންދާން ބަނދަރުމަތީ މަގަށް ބެހެއްޓީމެވެ. އޭރުވެސް ބަނޑަށް ހެވެނީ އެދުރުބޭގެ ލާނދާއުކުން ހުރިގޮތް ހިތަށްއަރައިފައެވެ. އަހަރެން ގާތުން ލާނދާ އުކަން ދަސްކުރާހިތުން ކިޔާ ކުރުނުކުރީތީ މިއަދަކީ އެދުރުބެ ގޮވައިގެން ކަމަށް ނިކުތް ދުވަހެވެ. މަދަރުސާ ނެތް ދުވަހަކަށްވެފައި މޫސުން ރަނގަޅު، ދިޔަވަރު ހެޔޮ ހެނދުނަކަށް…

ފަހު ފަނަރަ (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 319

ފަހު ފަނަރަ (2) އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު އަނެއް ދުވަހު ހެނދުނުކޮޅުގެ ވަގުތެކެވެ. ފޯނު ޕީޕީ އަޅަން ފެށުމުން އާދިލާ ބަލައިލިއިރު އެއީ ނަސީމުގެ ކޯލެކެވެ. އާދިލާގެ ހިތުގެ ރާގަށް ފުނައެއް އިތުރު ވިއެވެ. ހިނިމޫނުވެފައި ހުރެ، ހަލުއި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން، ބަދިގެއިން ބޭރަށް ކާން ތިބޭ ބަޔަށް ނިކުމެވުނެވެ. ކާމޭޒުމަތީ ބޭއްވިފައި އޮތް ތާޒާ މާބޮނޑީގައި ފިރުމައިލެވުނެވެ. ސެލޯފޭނު ކަރުދާހުގެ ގޮއްޓަކަށް ލައިފައި އޮތް ކުލަކުލައިގެ މާބޮނޑިއެވެ. ފޮނުވި މީހަކު އެނގެންނެތް ސިއްރުން ފުރިގެންވާ ހަދިޔާއެވެ.…

ފަހު ފަނަރަ (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 340

ފަހު ފަނަރަ (1) -އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު- ތޮށިގަނޑު މަތީ އިން އާދިލާ ކޮޅުކޮޅަށް ބަލައިލިއެވެ. ތަނުގެ ފަނޑު އަލީގައި ލޯކުނާކޮށްލައި އަތުކުރީ ގަޑިއަށް ވެސް ބަލައިލިއެވެ. އިރާދަން ނިމުމަކަށް އަންނަނީއެވެ. ގަޑިން ނުވައެއް ޖަހަނީއެވެ. ބަލިފިލުވާލެވިއްޖެއެވެ. ފިނިކޮށްލެވިއްޖެއެވެ. ގެއާ ދިމާއަށް ބަހައްޓަން ވީތާއެވެ! ދުރުން ގުގުމާލައިފައި ފަޒާގެ ތެރެޔަށް ވެރިވެފައިވާ އަނދިރިކަމުގެ ތެރޭ، ރަތް އަލިން ސިގުނަލް ދެމުން ގާތްވަމުން ތިރިވަމުން ތިރިވަމުން ހުޅުލޭ ދެކުނުން ރަންވޭކޮޅަށް ޖައްސަން އައި ބޯޓަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނދެވުނެވެ. މިއަތަށް…

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (6)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 223

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (6) ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު (13 މާރޗުގައި ޝާޢިއުކުރެވުނު ބަޔާ ގުޅޭ) މި މަޒުމޫނު ނަގައިފައި ވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ވިހި ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން އަރަބި ދުނިޔެއަށް ހިންގި ނުފޫޒުގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރޯޖަރ ހާރޑީ ލިޔެފައިވާ “ކޮކަޑިލީ ފެންވަޅު” މިނަން ކިޔާ ފޮތުންނެވެ. މުސައްނިފު ހާރޑީއަކީ ކުރިން ބީބީސީގެ މުރާސިލެކެވެ. މިލިޔުމުގައި ހުރި ބައެއް އަރަބި ނަންނަން އިނގިރޭސި ފޮތަކުން ނަގައިފައިވާތީ އަރަބީން ކިޔާ ގޮތާ…