ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (6)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 67

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (6) ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު (13 މާރޗުގައި ޝާޢިއުކުރެވުނު ބަޔާ ގުޅޭ) މި މަޒުމޫނު ނަގައިފައި ވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ވިހި ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން އަރަބި ދުނިޔެއަށް ހިންގި ނުފޫޒުގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރޯޖަރ ހާރޑީ ލިޔެފައިވާ “ކޮކަޑިލީ ފެންވަޅު” މިނަން ކިޔާ ފޮތުންނެވެ. މުސައްނިފު ހާރޑީއަކީ ކުރިން ބީބީސީގެ މުރާސިލެކެވެ. މިލިޔުމުގައި ހުރި ބައެއް އަރަބި ނަންނަން އިނގިރޭސި ފޮތަކުން ނަގައިފައިވާތީ އަރަބީން ކިޔާ ގޮތާ…

ބޭޕޫރު ދަތުރު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 271

ބޭޕޫރު ދަތުރު -އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު- މީ ދިރިއުޅުމުގެ މަސައްކަތަކަށް މާލިމީކަން ޚިޔާރު ކުރައްވައި ދަސްކުރާ މާލިމީއެއްގެ ގޮތުން، ދޮންފަނު މުޙައްމަދު ޔޫސުފް ގ.ސަންސަންގެ އާގެ، ކުރެއްވި މަޝްހޫރު ބޭރު ދަތުރުގެ ވާހަކައެވެ. އެއީ މީގެ ފަންސާސް ހަޔެއް ހަތެއް އަހަރު ކުރިއެވެ. މުޙައްމަދުގެ އެންމެ ޒުވާން ދުވަސްވަރެވެ. ދަތުރުގެ ވާހަކަ ދޮންފަނު މުޙައްމަދު ޔޫސުފުގެ ގަލަމުން ލިޔުއްވި ގޮތަށް އެދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގައި ނިކުތް ނޫހެއްގައި ވެސް ވަނީ ޝާޢިއު ކުރެވިފައެވެ. އެދުވަސްވަރުގެ ނޫސްތައް ހޯދަން ވަރަށް…

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (5)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 204

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (5) ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު (26 ފެބްރުވަރީގައި ޝާޢިއުކުރެވުނު ބަޔާ ގުޅޭ) މި މަޒުމޫނު ނަގައިފައި ވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ވިހި ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން އަރަބި ދުނިޔެއަށް ހިންގި ނުފޫޒުގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރޯޖަރ ހާރޑީ ލިޔެފައިވާ “ކޮކަޑިލީ ފެންވަޅު” މިނަން ކިޔާ ފޮތުންނެވެ. މުސައްނިފު ހާރޑީއަކީ ކުރިން ބީބީސީގެ މުރާސިލެކެވެ. މިލިޔުމުގައި ހުރި ބައެއް އަރަބި ނަންނަން އިނގިރޭސި ފޮތަކުން ނަގައިފައިވާތީ އަރަބީން ކިޔާ ގޮތާ…

ކުޑަކުދީންނަށް ޚާއްސަ: ކަޅު ކޮތަޅު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 247

ކުޑަކުދީންނަށް ޚާއްސަ ކަޅު ކޮތަޅު އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު ހޮނިހިރު ދުވަހެކެވެ. ފަތިސް ކޮޅު ގަދަޔަށް ގުގުރާފައި ބޯކޮށް ވެހެން ފެށި ވާރޭ ހެނދުނު އަށެއް ޖެހި އިރު ވެސް މުޅިން ކަނޑައިގެނެއް ނުދެއެވެ. ތިކިތިކިން ތަޅަތަޅައިފައި އަނެއްކާވެސް ބޯކޮށްލަނީއެވެ. ނުވަތަ ތުނިތުނިކޮށް ވެހިލަވެހިލައި އޮންނަނީއެވެ. އުޑުމަތި ހީވަނީ ކަޅުތިމަރައިގެ މުކައްބައެއް ހެންނެވެ. ވައިރޯޅި ވަރަށް މަޑެވެ. ޖައްވު ފިންޏެވެ. ހެނދުނު ނާސްތާއަށް ފަހު ހަދާނެ ހޯމްވޯކެއް ނުވަތަ ގޭގައި ކުރާނެ އެހެންވެސް ކަމެއް ނެތުމާއެކު އިޔާން…

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރިން (4)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 172

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރިން (4) ތަރުޖަމާ؛ އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު (16 ފެބުރުވަރީގައި ޝާޢިއު ކުރެވުނު ބަޔާ ގުޅޭ) މި މަޒުމޫނު ނަގައިފައި ވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ވިހި ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން އަރަބި ދުނިޔެއަށް ހިންގި ނުފޫޒުގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރޯޖަރ ހާރޑީ ލިޔެފައިވާ “ކޮކަޑިލީ ފެންވަޅު” މިނަން ކިޔާ ފޮތުންނެވެ. މުސައްނިފު ހާރޑީއަކީ ކުރިން ބީބީސީގެ މުރާސިލެކެވެ. މިލިޔުމުގައި ހުރި ބައެއް އަރަބި ނަންނަން އިނގިރޭސި ފޮތަކުން ނަގައިފައިވާތީ އަރަބީން ކިޔާ…

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 443

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (3) ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު (18 ޖަނަވަރީގައި ޝާޢިއުކުރެވުނު ބަޔާ ގުޅޭ. މިބައި ގެނެސް ދިނުން މާބޮށް ވެސް ލަސްވީތީ ކިޔުންތެރީންގެ އަރިހުން މާފުއެދެމެވެ). މި މަޒުމޫނު ނަގައިފައި ވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ވިހި ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން އަރަބި ދުނިޔެއަށް ހިންގި ނުފޫޒުގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރޯޖަރ ހާރޑީ ލިޔެފައިވާ “ކޮކަޑިލީ ފެންވަޅު” މިނަން ކިޔާ ފޮތުންނެވެ. މުސައްނިފު ހާރޑީއަކީ ކުރިން ބީބީސީގެ މުރާސިލެކެވެ. މިލިޔުމުގައި ހުރި…

ހޫނުއުޅާ (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 309

ހޫނުއުޅާ (2) އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު ސަޔަށް ފަހު، ލީނާ ނިކުތީ ރަށު ތެރޭ ބުރެއް ޖަހައިލާށެވެ. މިހާރު ރަށް މިއޮތް ގޮތުގެ ތަސްވީރެއް ހިތުގައި ކުރަހާލައި ރައްކާކުރަން ބޭނުންވެފައި ހުރީތީއެވެ. ކުޅިހިއްކައި، ކަނޑޫރަނޑޫފާ ނެތިކޮށްލައި، ރަށުގެ ބޮޑު ވާ އޮތް ފަޅީގައި އައު ސަރަހައްދީ އެއާޕޯރޓެއް ހަދަން ހަމަޖެހިފައި އޮތުމާއެކު މި ރީތި ރަށްފުށު ރަށް އޭގެ ވަންތަ ގޮތުގައި އޮތުމުގެ ދުވަސް ހަމަވެއްޖެއޭ ހިތައެވެ. މަދުރަސާއާ އިންވެގެން އޮތް ބަށިކޯޓާ އަރާ ހަމަވެއްޖެއެވެ. އޭރު…

ލަގޮނޑި މާލިމީގެ “ސަމުގާ ނުބައްޔާ”…

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 347

ލަގޮނޑި މާލިމީގެ “ސަމުގާ ނުބައްޔާ”… އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު އަޅުގަނޑު ދުށް އެއްކޮށްލެވިގެން ޗާޕުކުރެވުނު އެއްވެސް ދިވެހިޅެން ފޮތެއްގައި އޭނާގެ ޅެމެއް ނެތެވެ. ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު މޮޅު ޅެންވެރިންގެ ނަންތައް ކިޔާއިރު އޭނާގެ ނަމެއް ނުކިޔެއެވެ. އެހެނަސް އޭނާއަކީ ޅެންވެރިންގެ ޅެންވެރިއެކެވެ. ރައިވަރުވެރިއެއް މެއެވެ. އަޅުގަނޑަށް އޭނާޔާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވި މަޝްހޫރު މާލިމީ ކުޑަ މުޙައްމަދުފުޅު(މުޙައްމަދު ޢުމަރު) ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އޭނާ ހަމަ އިންނަވާފައި ވެސް ރައިވަރެއް ޅެމެއް ނުވަތަ ފަރިއްސެއް ހައްދަވާފާނެއެވެ. އެހައިވެސް…

ހޫނުއުޅާ (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 307

ހޫނުއުޅާ (1) އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު ކޮޓަރީގައި ޓަކިދިން އަޑާއި ދޮރުހުޅުވުމާ ދިޔައީ އެކުއެކީގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ލީނާ ބަލައިލިއިރު މަތިހަށި ނަގައިފައި ވަދެގެން މިހިރަ އަންނަނީ އޭނާގެ ދޮންމަންމަ މަލީހާއެވެ. ލީނާ އަށް އެ ވަގުތު އިނދެވުނީ އެނދުގެ ބޯލާކޮޅުގެ ކޮޅުފިލާގަނޑުގައި ލެނގިލައިގެން އެނދުމައްޗަށް ފައިދަމައިލައިގެން އަތް އުރައިލައިގެންނެވެ. އެއް އަތު މުށުގައި އޮތީ މަޑު ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ފޯނެވެ. ބިތްދޮށް ފަރާތުގައި އައު އުރަ ލެއްވުމަށް އުރަދަމައިގެންފައި ކަންނެޔޮ އޮތެވެ. ކައިރީގައި، ކިޔަން ގެންގުޅުނު…

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 299

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (2) ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު- (10 ޖަނަވަރީގައި ޝާއިޢު ކުރެވުނު ބަޔާ ގުޅޭ) މި މަޒުމޫނު ނަގައިފައި ވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ވިހި ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން އަރަބި ދުނިޔެއަށް ހިންގި ނުފޫޒުގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރޯޖަރ ހާރޑީ ލިޔެފައިވާ “ކޮކަޑިލީ ފެންވަޅު” މިނަން ކިޔާ ފޮތުންނެވެ. މުސައްނިފު ހާރޑީއަކީ ކުރިން ބީބީސީގެ މުރާސިލެކެވެ. މިލިޔުމުގައި ހުރި ބައެއް އަރަބި ނަންނަން އިނގިރޭސި ފޮތަކުން ނަގައިފައިވާތީ އަރަބީން ކިޔާ…