ޤައުމުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ތިބާ ވަޒަންކުރަނީ ކިހިނެއް؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 338

ޤައުމުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ތިބާ ވަޒަންކުރަނީ ކިހިނެއް؟ އިބްރާހީމް ސަލީމް މީގެ ސަތޭކައެއްހައި އަހަރުގެ ކުރިން، ޤައުމު ހިނގަނީ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ރަނގަޅަށް ކަމަށް ބެލުމަށް ބޭނުން ކުރަނީ ދެ މިންގަނޑެކެވެ. އެއް މިންގަނޑަކީ ގްރޮސް ޑޮމެސްޓިކް ޕްރޮޑަކްޓް (ޖީ.ޑީ.ޕީ)، ޤައުމަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ އަދަދެވެ. ދެވަނަ މިންގަނޑަކީ ވަޒީފާ އަދާނުކުރާ މީހުންގެ ރޭޓް (އަންއެމްޕްލޯއީމަންޓް ރޭޓް) އެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަލާނަމަ، މިދެ މިންގަނޑުން ޤައުމުގެ ހާލަތު ވަޒަންކުރުމަކަށް ނުފުދެއެވެ. ހަގީގަތުގަ މި ދެ މިންގަނޑުން…

ޑާވޮސް 2018 – ވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮންބޭފުޅުން ނެއް؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 108

ޑާވޮސް 2018 – ވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮންބޭފުޅުން ނެއް؟ އިބްރާހީމް ސަލީމް ދަ ވާރލްޑް އިކޮނޮމިކް ފޯރަމްގެ 48 ވަނަ އަހަރީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖަނަވަރީ 2018ގެ 23 ން 26 އަށް ޑާވޮސް –ކުލަސްޓަރ، ސްވިޒަރލޭންޑްގައެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނާއި، ސަރުކާރުގެތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތުކުގެ އިސްވެރިންނާއި ފަންނާނުންނާއި މީޑިއާއި އެކަޑެމިކް އަދި ފަންނީ ފަރާތްތައް އެއް ތަނަކުން ބައްދަލުވާ މުހިންމު ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިއަހަރުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތީމަކީ “ކްރިއޭޓިންގ އަ ޝެއަރޑް ފިޔުޗަރ…

ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ 4 ކަމެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 311

ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ 4 ކަމެއް އިބްރާހީމް ސަލީމް މުޖުތަމަޢުގައި ކޮރަޕްޝަން ސިފަކުރަނީ “ކެންސަރ”ގެ ގޮތުގައެވެ. މި ގޮތަށް ސިފަކުރުމުން އެއިން ދައްކުވައިދެނީ މުޖުތަމަޢަށް ޖެހިފައިވާ ބައްޔެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެބަލި އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބަޔަކަށް ޖެހުމުން އެބަލީގެ އަސަރު އެކިއެކި ސެލްތަކަށް ފެތުރިގެންގޮސް މުޅި މީހާގެ ހާލަތު ގޯސްވެގެންދާ ފަދައިން މުޖުތަމަޢުގެ ޙާލަތު ގޯސްވެގެންދެއެވެ. މިހެންކަމުން ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ ދިމާވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަނެ ދުރާލާ އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. ކޮރަޕްޝަނުގެ ބަލި ޖެހެން ދިމާވާ ސަބަބު…

ކޮރަޕްޝަން، މައްސަލައަކަށް ވަނީ ކީއްވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 161

ކޮރަޕްޝަން، މައްސަލައަކަށް ވަނީ ކީއްވެ؟   އިބްރާހީމް ސަލީމް ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ފުރިހަމައަށް ކުރުމަށް ނުކުޅެދެއެވެ. މިހެންދިމާވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ ނުލިބުމާއި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި ރަގަޅު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ނުކުޅެދިފައިވުމެއެވެ. ސަރުކާރުން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހަވާލުކުރަނީ އެންމެ ރަގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާއިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަދަލުގައި މަޞްލަހަތު އޮންނަ ފަރާތްތަކަށެވެ. އިޤްތިޞާދަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށް މުޖުތަމިޢުގެ އަގު ވެއްޓުން ފަދަ ކަންކަން ދިމާވެއެވެ. މިއީ އިޤްތިޞަދީ ކުރިއެރުމަށާއި ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތަކަށްވެސް…

ބިޓްކޮއިން އަކީ ކޮބާ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 249

ބިޓްކޮއިން އަކީ ކޮބާ؟ އިބްރާހީމް ސަލީމް ޑިޖިޓަލް ފައިސާ އެއްކަމަށްވާ ބިޓްކޮއިންއަކީ މިއަދު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި އެންމެ މަގުބޫލު ފައިސާ އެވެ. މި އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ބިޓްކޮއިންގެ އަގު މިވަނީ ރިކޯޑު އަދަދަކަށް މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. މި ގޮތުން 29 ނޮވެންބަރު 2017ގައި ބިޓްކޮއިން އަގު 11,000 (އެގާރަ ހާސް) ޑޮލަރަށް ވަނީ އަރައިފައެވެ. މިއަދު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޑިޖިޓަލް ފައިސާ އޮންލައިންކޮށް ތަކެތި ގަތުމަށް ބޭނުންކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުން…

ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަގުސަދު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 111

ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަގުސަދު އިބްރާހީމް ސަލީމް   ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުންނާ އަދި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުން ގަވާއިދުން އެކައުންޓް ބެލެހެއްޓުން ނުވަތަ ހިސާބުތައް ހަދައި ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދުތައް ބަލައިލަމާ ހިނގާށެވެ. ސިސްޓަމިކް ރިކޯޑްސް ބެލެހެއްޓުން: ވިޔަފާރީގައި ހިނގާ ހުރިހާ މާލީ މުއާމަލާތްތައް ވަކި އުސޫލެއްގެ މަތިން ބަލަހައްޓައި ރިކޯޑުކުރަން ޖެހެއެވެ. މި ގޮތަށް  ބެލެހެއްޓުމުގެ އިބްތިދާއީ މަގުސަދަކީ މާލީ މުއާމަލާތްތަކުގެ ރިކޯޑުތައް އެއްކުރުމަށްފަހު، އެ ތަކެތި ކުންފުނީގެ ނުވަތަ މުއައްސަސާއަށް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާ މާލީ ބަޔާންތަކެއްގެ ސިފައިގައި…

ފްލައިންގ ޓެކްސީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 162

ފްލައިންގ ޓެކްސީ އިބްރާހީމް ސަލީމް މަގުމަތީގައި ކާރުބާރު ބޮޑުވެ ގިނަ ސަހަރުތަކުގައި ޓްރެފިކް މައްސަލަތައް ދިމާވެ މި ވަނީ، ޙައްލެއް ހޯދަންޖެހިފައެވެ. މިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ތަފާތު ދިރާސާތައް ދަނީ ކެނޑިނޭޅި ކުރަމުންނެވެ. މި ގޮތުން ވޯލްޑް އިކޮނޮމިކް ފޯރމްގައި ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (އޫ.އޭ.އީ) އިން ހާމަކުރި ސްޓެރެޓޭޖީން އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ އަދި އެންމެ އަޅައިގެން އެއްކަމަކީ “ފްލައިންގ ޓެކްސީ” ސްޓްރެޓެޖީއެވެ. ޔޫ.އޭ.އީ.ން މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފަސިންޖަރުން އުފުލާ ޑްރޯނެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް  weforum.org…

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ- ބީބީސީ ސާރވޭ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 160

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ- ބީބީސީ ސާރވޭ އިބްރާހީމް ސަލީމް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި އަންހެނުންނަށް އަދި ކޮންމެ 5 ފިރިހެނަކުން އެކަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަނުން ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމަށް ބީބީސީގެ ސާރވޭގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ސުވާލުކުރެވުނު އަންހެނުންގެ ތެރެއިން 63 އިންސައްތަ މީހުން ބުނީ އެ މައްސަލަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ޝިކާރަކަށްވެފައިވާ 75 އިންސައްތައިގެ ފިރިހުންންވެސް އެކަން ރިޕޯޓްކޮށްފައެއް…

އަލަށް ވިޔަފާރި ފަށައި ގަންނަފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މިންތީގެ ފަރަގު ކުޑަކުރުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 154

އަލަށް ވިޔަފާރި ފަށައި ގަންނަފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މިންތީގެ ފަރަގު ކުޑަކުރުން  އިބްރާހީމް ސަލީމް ފާއިތުވި 25 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޮގަނައިޒޭޝަން ފޯ އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޯ.އީ.ސީ.ޑީ.) ގައުމުތަކުގެ މީހުންގެ މެދުގައި މި އަދު މަސައްކަތުގެ މައިދާނުގައި މިންތީގެ ފަރަގު ކުޑަވެފައިވީނަމަވެސް، އަންހެނުން އަލަށް ވިޔަފާރި ފަށައިގަތުމުގައި ތަމްސީލުކުރާ މިންވަރު ދަށެވެ. ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަނާއި އޯ.އީ.ސީ.ޑީ.ގެ އައު ރިޕޯޓު “ދަ މިސިންގ އޮންޓަރޕްރިނިއަރސް 2017” އިން ދައްކާ ގޮތުގައި ފިރިހެނުން އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ނިސްބަތް އަންހެނުންނަށްވުރެ…

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި ކަނބަލުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 236

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި ކަނބަލުން އިބްރާހީމް ސަލީމް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި އަންހެންމީހާ ޢުމުރުން 94 އަހަރުގައި ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ލޯ އޮރެލް ކޮސްމެޓިކް އުފައްދާ ކުންފުންޏެއްގެ ވާރުތަވެރިއެއް ކަމަށްވާ ލިލިއޭން ބެޓެންކޯޓްގެ ތަނަވަސްކަމުގައި 33 ބިލިއަން ޔޫރޯ (40 ބިލިއަން ޑޮލަރު) ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި ކަނބަލުންގެ ގޮތުގައި ވިޔަފާރި މަޖައްލާއެއްކަމަށްވާ ފޯބްސް މެގެޒިންއިން ނެރެފައިވާ ބިލިއަނަރުންގެ ލިސްޓަށް ބަލައި އެންމެ ކުރީގައި އުޅެނީ ތިރީގައިވާ ކަނބަލުންނެވެ. އެއީ އެލައިސް ވޯލްޓަން…