ޖިންސީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ނުރައްކާ ފެތުރެނީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 335

ޖިންސީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ނުރައްކާ ފެތުރެނީ އިބްރާހީމް ސަލީމް އެކި ކުލަކުލައިން ދިރުން އައިސްފައިވާ ކޮލަމްބިއާގެ ސިޓީއެއްކަމަށްވާ ކާރޓަޖެނާ ޑި އިންޑިއާސްގެ ހިންގައިމު މާހައުލު ރޭވުމުން ކަޅު އަނދިރި ކުޅިވަރު ކުޅޭ ދަނޑަކަށް ބަދަލުވެގެންދެއެވެ. އެތަނުގައި ހިނގަމުންދާ ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ބާތަކާއި ނެށުމުގެ ތަޅުންތަކާއި މިޔުޒިކާ އަދި ރޭގަނޑުގެ ޕާޓީތަކުން ފޮރުވިފައިވާ އަނދިރިކަމެއް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ. މިތަން ވަނީ އެތަކެއް ޖިންސީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގެ މާހައުލަކަށެވެ. މި ސަހަރުގެ ފާރުތަކުގެ ދިގު ތާރީޚަށް ބަލާއިރު، ކަސްބީ އަންހެނުންތައް ކެތްތެރިކަމާއެކު އާދައިގެ…

ބްރިކްސް- ޕްލަސް: ގްލޯބަލައިޒްކުރުމަށް އޮތް އެހެން ގޮތެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 214

ބްރިކްސް- ޕްލަސް: ގްލޯބަލައިޒްކުރުމަށް އޮތް އެހެން ގޮތެއް އިބްރާހީމް ސަލީމް ބްރެޒިލް، ރަޝިޔާ، އިންޑިއާ، ޗައިނާ އަދި ސައުތު އެފްރިކާ (BRICS) ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އިޤްތިޞާދީ ބައިވެރިންނަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބާޒާރެވެ.  މިއީ ދުނިޔޭގައި  ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ އެންމެ ބޮޑެތި އިޤްތިޞާދުތައް ނުވަތަ ޤައުމުތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ސަރަޙައްދީ ގުޅުން ޤާއިމްކުރުމަށް އެ ޤައުމުތަކުން އިސްނެގުމުގެ ނަތީޖާއެކެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޗައިނާއިން މިވަނީ ތަރައްޤީގެ އައު މުއައްސަސާތަކެއް ޤާއިމްކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން އޭޝިއަން އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް…

ރެފިޔުޖީން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ހޯދައިދެނީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 242

ރެފިޔުޖީން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ހޯދައިދެނީ  އިބްރާހީމް ސަލީމް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 65.6 މިލިއަން މީހުން ގަދަބާރުން އަމިއްލަ ވަޒަނުން ބޭރުކޮށްލައި ރެފިޔުޖީންގެ ގޮތުގައި ތިބިކަމަށް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ރެފިޔުޖީ އެޖެންސީ އިން ހާމަކުރެއެވެ. މިބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހަމަނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން ރަށްދޫކޮށްފިލާފައިވާ މީހުންނާއި، ލިބެމުންދާ އަނިޔާއަށް ކެތްނުކުރެވިގެންދާ މީހުންނާއި، ފިތުނައާއި ފަސާދައިގެ ސަބަބުން ރަށުގައި ހުރެވެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަޒަންދޫކޮށްދާ މީހުންނެވެ. އަމިއްލަ ވަޒަން ދޫކޮށް އައު ޙަޔާތެއް ފެށުމުގެ ފޮނި އުއްމީދުގައި ރެފިޔުޖީންގެ…

ޤައުމުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ތިބާ ވަޒަންކުރަނީ ކިހިނެއް؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 437

ޤައުމުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ތިބާ ވަޒަންކުރަނީ ކިހިނެއް؟ އިބްރާހީމް ސަލީމް މީގެ ސަތޭކައެއްހައި އަހަރުގެ ކުރިން، ޤައުމު ހިނގަނީ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ރަނގަޅަށް ކަމަށް ބެލުމަށް ބޭނުން ކުރަނީ ދެ މިންގަނޑެކެވެ. އެއް މިންގަނޑަކީ ގްރޮސް ޑޮމެސްޓިކް ޕްރޮޑަކްޓް (ޖީ.ޑީ.ޕީ)، ޤައުމަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ އަދަދެވެ. ދެވަނަ މިންގަނޑަކީ ވަޒީފާ އަދާނުކުރާ މީހުންގެ ރޭޓް (އަންއެމްޕްލޯއީމަންޓް ރޭޓް) އެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަލާނަމަ، މިދެ މިންގަނޑުން ޤައުމުގެ ހާލަތު ވަޒަންކުރުމަކަށް ނުފުދެއެވެ. ހަގީގަތުގަ މި ދެ މިންގަނޑުން…

ޑާވޮސް 2018 – ވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮންބޭފުޅުން ނެއް؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 168

ޑާވޮސް 2018 – ވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮންބޭފުޅުން ނެއް؟ އިބްރާހީމް ސަލީމް ދަ ވާރލްޑް އިކޮނޮމިކް ފޯރަމްގެ 48 ވަނަ އަހަރީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖަނަވަރީ 2018ގެ 23 ން 26 އަށް ޑާވޮސް –ކުލަސްޓަރ، ސްވިޒަރލޭންޑްގައެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނާއި، ސަރުކާރުގެތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތުކުގެ އިސްވެރިންނާއި ފަންނާނުންނާއި މީޑިއާއި އެކަޑެމިކް އަދި ފަންނީ ފަރާތްތައް އެއް ތަނަކުން ބައްދަލުވާ މުހިންމު ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިއަހަރުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތީމަކީ “ކްރިއޭޓިންގ އަ ޝެއަރޑް ފިޔުޗަރ…

ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ 4 ކަމެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 372

ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ 4 ކަމެއް އިބްރާހީމް ސަލީމް މުޖުތަމަޢުގައި ކޮރަޕްޝަން ސިފަކުރަނީ “ކެންސަރ”ގެ ގޮތުގައެވެ. މި ގޮތަށް ސިފަކުރުމުން އެއިން ދައްކުވައިދެނީ މުޖުތަމަޢަށް ޖެހިފައިވާ ބައްޔެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެބަލި އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބަޔަކަށް ޖެހުމުން އެބަލީގެ އަސަރު އެކިއެކި ސެލްތަކަށް ފެތުރިގެންގޮސް މުޅި މީހާގެ ހާލަތު ގޯސްވެގެންދާ ފަދައިން މުޖުތަމަޢުގެ ޙާލަތު ގޯސްވެގެންދެއެވެ. މިހެންކަމުން ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ ދިމާވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަނެ ދުރާލާ އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. ކޮރަޕްޝަނުގެ ބަލި ޖެހެން ދިމާވާ ސަބަބު…

ކޮރަޕްޝަން، މައްސަލައަކަށް ވަނީ ކީއްވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 224

ކޮރަޕްޝަން، މައްސަލައަކަށް ވަނީ ކީއްވެ؟   އިބްރާހީމް ސަލީމް ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ފުރިހަމައަށް ކުރުމަށް ނުކުޅެދެއެވެ. މިހެންދިމާވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ ނުލިބުމާއި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި ރަގަޅު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ނުކުޅެދިފައިވުމެއެވެ. ސަރުކާރުން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހަވާލުކުރަނީ އެންމެ ރަގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާއިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަދަލުގައި މަޞްލަހަތު އޮންނަ ފަރާތްތަކަށެވެ. އިޤްތިޞާދަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށް މުޖުތަމިޢުގެ އަގު ވެއްޓުން ފަދަ ކަންކަން ދިމާވެއެވެ. މިއީ އިޤްތިޞަދީ ކުރިއެރުމަށާއި ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތަކަށްވެސް…

ބިޓްކޮއިން އަކީ ކޮބާ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 318

ބިޓްކޮއިން އަކީ ކޮބާ؟ އިބްރާހީމް ސަލީމް ޑިޖިޓަލް ފައިސާ އެއްކަމަށްވާ ބިޓްކޮއިންއަކީ މިއަދު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި އެންމެ މަގުބޫލު ފައިސާ އެވެ. މި އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ބިޓްކޮއިންގެ އަގު މިވަނީ ރިކޯޑު އަދަދަކަށް މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. މި ގޮތުން 29 ނޮވެންބަރު 2017ގައި ބިޓްކޮއިން އަގު 11,000 (އެގާރަ ހާސް) ޑޮލަރަށް ވަނީ އަރައިފައެވެ. މިއަދު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޑިޖިޓަލް ފައިސާ އޮންލައިންކޮށް ތަކެތި ގަތުމަށް ބޭނުންކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުން…

ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަގުސަދު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 208

ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަގުސަދު އިބްރާހީމް ސަލީމް   ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުންނާ އަދި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުން ގަވާއިދުން އެކައުންޓް ބެލެހެއްޓުން ނުވަތަ ހިސާބުތައް ހަދައި ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދުތައް ބަލައިލަމާ ހިނގާށެވެ. ސިސްޓަމިކް ރިކޯޑްސް ބެލެހެއްޓުން: ވިޔަފާރީގައި ހިނގާ ހުރިހާ މާލީ މުއާމަލާތްތައް ވަކި އުސޫލެއްގެ މަތިން ބަލަހައްޓައި ރިކޯޑުކުރަން ޖެހެއެވެ. މި ގޮތަށް  ބެލެހެއްޓުމުގެ އިބްތިދާއީ މަގުސަދަކީ މާލީ މުއާމަލާތްތަކުގެ ރިކޯޑުތައް އެއްކުރުމަށްފަހު، އެ ތަކެތި ކުންފުނީގެ ނުވަތަ މުއައްސަސާއަށް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާ މާލީ ބަޔާންތަކެއްގެ ސިފައިގައި…

ފްލައިންގ ޓެކްސީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 237

ފްލައިންގ ޓެކްސީ އިބްރާހީމް ސަލީމް މަގުމަތީގައި ކާރުބާރު ބޮޑުވެ ގިނަ ސަހަރުތަކުގައި ޓްރެފިކް މައްސަލަތައް ދިމާވެ މި ވަނީ، ޙައްލެއް ހޯދަންޖެހިފައެވެ. މިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ތަފާތު ދިރާސާތައް ދަނީ ކެނޑިނޭޅި ކުރަމުންނެވެ. މި ގޮތުން ވޯލްޑް އިކޮނޮމިކް ފޯރމްގައި ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (އޫ.އޭ.އީ) އިން ހާމަކުރި ސްޓެރެޓޭޖީން އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ އަދި އެންމެ އަޅައިގެން އެއްކަމަކީ “ފްލައިންގ ޓެކްސީ” ސްޓްރެޓެޖީއެވެ. ޔޫ.އޭ.އީ.ން މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފަސިންޖަރުން އުފުލާ ޑްރޯނެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް  weforum.org…