ބޮނޑިކޮޕީ ކެރެޓު ޖޫސް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 199

ބޮނޑިކޮޕީ ކެރެޓު ޖޫސް

އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ބޭނުން ވާނެ ތަކެތި:

250 ގ ބޮނޑިކޮޕީ

250 ގ ކެރެޓު

 1 ތަށިފެން

ހައްދަވާނެގޮތް:

މިކްސްޗަރުން ގިރުއްވައިލެއްވުމަށް ފަހު ފުރާނާލައްވާށެވެ. ދެން ޖޫސް ހިއްޕަވަންވީމާ އައިސް ކިއުބު އަޅުއްވައިގެން ހިއްޕަވާށެވެ.

ނޯޓު: ފޮނި ރަހަ ލައްވަން ބޭނުން ވާނަމަ ހަކުރު ކޮޅެއް އަޅުއްވާށެވެ. ހަށިގަނޑަށް ފައިދާވާނީ ހަކުރު ނާޅުއްވައި ހިއްޕެވުމުންނެވެ.

ފިނިޖޫސް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 204

ފިނިޖޫސް

އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ބޭނުން ވާނެ ތަކެތި:

175 ގުރާމު ކެރެޓް

100 ގުރާމު ބީޓްރޫޓް

175 ގުރާމު ކައްޓަލަ

100 ގުރާމު ދަވިއްގަނދު

1ތަށި ފެން

ހައްދަވާނެ ގޮތް:

 1 ތަށި ފެނުގައި މިތަކެތި މިކްޝްޗަރަކުން ގިރައިލެއްވުމަށް ފަހު ފުރާނައިލައްވާށެވެ. ދެން ޖޫސް ހިއްޕަވަން ވީމާ އައިސް ކިއުބާ އެކު ބޭނުން ކުރައްވާށެވެ.

ނޯޓު: ދަވިއްގަނދު ރަހަ ގަދަކަމަށް ވާނަމަ ދަވިއްގަނދު އަޅުއްވާ ވަރު މަދު ކޮށްލެއްވި ދާނެއެވެ.

ޕީލް ޓޮމާޓޯ ބީފް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 199

ޕީލް ޓޮމާޓޯ ބީފް އަޙްމަދު ޝިޔާމް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި؛ 500 ގްރާމް ބީފް ފެހި ބެލްޕެޕަރއެއްގެ ދެބައިކޮށްފައި އެއްބައި 1 ފިޔާ ކޮށާފައި 1 ދަޅު ޕީލް ޓޮމާޓޯ،(މެދު) 1 ސައިސަމުސާ ސޯޔާ ސޯސް، 1 ސައިސަމުސާ މުގިރި ބޭސިލް. 1 ސައިސަމުސާ މުގުރި އޮރިގާނޯ، ބައިސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް، ބައި ސަމުސާ މުގުރި މިރުސް، ދެލޮނުމެދު ކުދިކޮށް ކޮށާފައި، ބީފް ސްޓޮކްގެ 1 ޖޯޑްފެން ، އިތުރަށް ކުޅި ކުރާނަމަ ކޮށާފައި ރޯމިރުސް އެޅި ދާނެއެވެ.…

 މީރު ކުކުޅު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 208

 މީރު ކުކުޅު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި؛ 1 ކިލޯ ކުކުޅު 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މިކްސް ހާރބް 1 ސައިސަމުސާ ޕެޕްރިކާ 1 ސައިސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް ލޮނު 3 ސައިސަމުސާ ރާހުތް 3 ސައިސަމުސާ އޮލިވް އޮއިލް ހައްދަވާނެ ގޮތް؛ ކުކުޅު ފިހުމުގެ އެއްދުވަސް ކުރިން ކުރީ ރޭ ކުކުޅު ކޮށައި ލައްވާށެވެ. އަދި ބޮޑެތި ކޮށް ހުރި ބައިތަކުގައި ޅިޔަ އަޅުއްވާށެވެ. ދެން މިކްސް ހާރބް އާއި ޕެޕް ރިކާ ، އަދި …

ކާށި ޕުޑިން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 247

ކާށި ޕުޑިން އަޙްމަދު ޝިޔާމް ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ބައި ޖޯޑު ކާށިހުނި 2 ޖޯޑު ގެރިކިރު ދެ ޖޯޑު 2 މޭޒުމަތީ  ސަމުސާހާ  ހަކުރު ބަޓަރުކޮޅެއް 3 ކުކުޅުބިސް ވެނީލާ އެސެންސް ފޮދެއް ލޮނުކޮޅެއް ހައްދަވާނެ ގޮތް: އެންމެ ފުރަތަމައިން، ގެރިކިރުގެތެރޭގައި ހުނިތައް ރަނގަޅަށް ފޯ ކުރައްވާށެވެ. ހަކުރާއި އެސެންސް އެއާއި ރަގަޅަށް އެއްކުރައްވާށެވެ. ކުޑަކުޑަ ލޮނޮ ފޮދެއްވެސް އޭގެތެރެޔަށް ލައްވަވާށެވެ. ކުކުޅުބިސްވެސް ރަގަޅަށް އެއްކުރައްވާފައި އޭގެތެރެޔަށް އަޅުއްވަވާށެވެ. ހުރިހައި އެއްޗެއް އަނެއްކައި ރަގަޅަށް އެއްކުރައްވާށެވެ.…

ޖޭމު ޕުޑިން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 187

ޖޭމު ޕުޑިން އަޙްމަދު ޝިޔާމް ބޭނުންވާ ތަކެތި: 150 ގުރާމު ގޮދަން ފުށް 50 ގުރާމު ބްރައުން ސްގަރ 50 ގުރާމު ބަޓަރު ބައި ޖޯޑު ކިރު 2 ކުކުޅުބިހުގެ ގޮބޮޅި 1 ކުކުޅުބިހުގެލޮދި ބައިސަމްސަލެއްގެ ބޭކިންޕައުޑަރު ކުޑަކުޑަލޮނުކޮޅެއް 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޖޭމު ހައްދަވާނެ ގޮތް: އެންމެ ފުރަތަމަ، ގޮދަންފުށްކޮޅު ތެއްޔަކަށް ފުރާނުއްވާށެވެ. ބޭކިންޕައުޑަރާއި، ލޮނުކޮޅު އެއާއި އެއްކުރައްވާށެވެ. ބަޓަރުކޮޅުވެސް  އަޅުއްވައިގެން ރަނގަޅަށް އެއްކޮށް ލައްވާށެވެ. ކުކުޅުބިހުގެ ގޮބޮޅިއާއި ލޮނދި ރަނގަޅަށް އެއްކުރައްވާށެވެ. ތެލީގައި ހުރި…

ކޮފީ ކޭކު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 213

ކޮފީ ކޭކު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ބޭނުންވާ ތަކެތި: 250 ގުރާމު ގޮދަންފުށް 250 ގުރާމު އުއްސަކު 115 ގުރާމު ބަޓަރު 100 ގުރާމު މޭބިސްކަދުރު 4 ކުކުޅު ބިސް 1 ސައިސަމުސާ ބޭކިންޕައުޑަރު ކުޑަ ކުޑަ ގެރިކިރު ކޮޅެއް 2 މޭޒުމަތީސަމުސާ ކޮފީ ހައްދަވާނެ ގޮތް: އެންމެ ފުރަތަމަ، ބަޓަރާއި ހަކުރު ރަނގަޅަށް އެއްކުރައްވާށެވެ. އާދެ! ދެން ކުކުޅު ބިހަކަށްފަހު ބިހެއް ބަޓަރާއި ހަކުރުގެ ތެރެޔަށް އަޅުއްވަމުން ވީހައި ރަނގަޅަކަށް އެއްކުރައްވާށެވެ. ބިސް އެއްކުރައްވަމުންގެންދަވާއިރު  ފުށްވެސް އަޅުއްވަމުން…

އަލަނާސި ޕުޑިން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 299

އަލަނާސި ޕުޑިން އަޙްމަދު ޝިޔާމް ބޭނުންވާ ތަކެތި: ހެޔޮވަރު އަލަނާސިއެއް ނުވަތަ އަށެއްކަފޮތި ދަޅު އަލަނާސި ހަކުރުކޮޅެއް 100 ގުރާމު ހިކި މޭބިސް ކަދުރު 2 ފޮތި ޕާން 2 ކުކުޅުބިހުގެ ލޮދި ހައްދަވާނެ ގޮތް: އެންމެ ފުރަތަމަ، އަލަނާސި ރަނގަޅަށް މަށްޓަވައިގެން ދިގުކޮށް ފޮތިކޮށްލައްވާށެވެ. ދެފޮތި ޕާން ރޯސް ކޮށްލައްވައިގެން ހިމުން ކޮށް މުގުރައިލައްވާށެވެ. ސާފު ތެލިބުރިއެއްގައި ފޮއްޗެއް ބާއްވާށެވެ. އަލަނާސި ފޮތީގެ މައްޗަށް ހަކުރު ކޮޅެއް ބުރުއްސަވައިލައްވާށެވެ. މޭބިސްކަދުރު ކޮޅެއްވެސް ބުރުއްސަވައިލައްވާށެވެ. ހަމައެފަދައިން، ޕާން…

ޕާން ޕުޑިން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 215

ޕާން ޕުޑިން އަޙްމަދު ޝިޔާމް ބޭނުންވާ ތަކެތި: 6 ފޮތި ޕާންފޮތި 113 ގުރާމު ބަޓަރު މޭބިސްކަދުރު ކޮޅެއް 1 ދަޅު ގެރިކިރު 3 ކުކުޅުބިސް ވެނީލާއެސެންސްފޮދެއް ކުޑަ ހަކުރުކޮޅެއް ހައްދަވާނެ ގޮތް: ތަވައެއްގެ ތެރޭގައި ބަޓަރު އުގުޅުއްވާށެވެ. ދެން ތަވާގައި ޕާން ފޮއްޗެއް ބާއްވާށެވެ. ފޮތީގެ މަތީގައި ރަނގަޅަށް ބަޓަރު އުނގުޅުއްވައިލައްވާށެވެ. ފޮނި ރަހަލާވަރަށް ހަކުރު ކޮޅަކާއި މޭބިސްކަދުރު ކޮޅެއް ފޮތީގެ މައްޗަށް ބުރުއްސައިލައްވާށެވެ. އެފޮތީގެ މަތީގައި އެހެން ޕާން ފޮއްޗެއް ބާއްވަވާށެވެ. ކުރީ ފޮށްޗެކޭ…

ވަޅޯމަސް ” ކޭކު “

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 325

ވަޅޯމަސް ” ކޭކު “ އަޙްމަދު ޝިޔާމް ބޭނުންވާ ތަކެތި: ދެ ދަޅު މަސް 8 ކުދިފިޔާ ސައިސަމުސަލެއްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ތެޅި މިރުސް މޭޒުމަތީ ސަމުސަލެއްގެ ހުނި މޭޒުމަތީ ސަމުސަލެއްގެ ހަޑުލު ފުށް ކުޑަކުޑަ ފުޑި ލޮނުމެދުކޮޅެއް ކުޑަކުޑަ ފޮނިތޮށި ކޮޅަކާއި އަސޭމިރުސް ކޮޅެއް ( މުގުރާފައި) 4 ކުކުޅުބިސް 1 ލުބޯ 150 ގުރާމު ގޮދަން ފުށް ހައްދަވާނެ ގޮތް: އެންމެ ފުރަތަމަ، ފިޔާކޮޅު ކުދިކޮށް ކޮށްޓަވާށެވެ. މަސްކޮޅާއި ފިޔާކޮޅާއި މިރުސްކޮޅާއި ހުނިކޮޅާއި ފުށްކޮޅު…