މާފު އެދި ދަންނަވަމެވެ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 233

މާފު އެދި ދަންނަވަމެވެ! މި ސައިޓަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިދިޔަ 3 ދުވަހު ސައިޓު ހުއްޓިފައިވާތީ، ކިޔުންތެރީންގެ ކިބައިން ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެމެވެ. މައްސަލަ ދިމާވިކަން ފާހަގަކުރެވުނު ވަގުތުން ފެށިގެން އެކަން ހައްލުކުރެވޭތޯ  އަޅުގަނޑުމެން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދިޔައީމުއެވެ. ގިނަ ފަރާތްތަކެއް އެހީތެރިކަމާއި މަދަދު ލިބުނު ވެސް މެއެވެ. އެހެންކަމުން އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށް ވެސް މިފުރުސަތުގެ ބޭނުން ކުރަމެވެ. މިފަހަރު ދިމާވިފަދަ މައްސަލައެއް ކުރިޔަށް…

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 291

بسم الله الرحمن الرحيم ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ     މާލެ،   ދިވެހިރާއްޖެ.                                                                                                                 …

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޝްރަފް ޢަލީގެ ޚިޠާބު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 531

  ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ      މާލެ،   ދިވެހިރާއްޖެ.                                                                                               …

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޝްރަފް ޢަލީގެ ޚިޠާބު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 298

 بسم الله الرحمن الرحيم ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ       މާލެ،    ދިވެހިރާއްޖެ.                                                                                                             …

ޢަލީ މޫސާ ދީދީ އަވަހާރަ ވެއްޖެ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 916

ލިޔުންތެރިންގެ ގުޅުމުގެ އެއް މުއައްސިސް ހ. ނަވާގަން އަލްފާޟިލް ޢަލީ މޫސާ ދީދީ އަވަހާރަ ވެއްޖެއެވެ. އޭނާ އަވަހާރަވީ ހިތްޕުޅުގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް ފަރުވާދެވެމުންދަނިކޮށް މިއަދު އިރުއޮއްސި 6.30 ހާއިރު ކޮޅުނބުގެ ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ. އަލްފާޟިލް ޢަލީ މޫސާ ދީދީއަކީ، ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ޅެންވެރިއެކެވެ. ނޫސްވެރިއެކެވެ. ތަފާތު ފަންނުގެ މަސައްކަތްތައް ދެނެވަޑައިގަންނަވާ ފަންނު ވެރިއެކެވެ. މަސްވެރިކަމަށް ލޯބިކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. ޢަލީ މޫސާ ދީދީ، ލިޔުންތެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ފަށްޓަވާފައި ވަނީ 1957 ގައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ލިޔުއްވަން ފެއްޓެވީ “ވިޔަފާރިމިއަދު” ގެ…