ނިކަމެތި އިންސާނެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 58
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

 ޒުލްފާ އިބްހީމް,  ހ.ޒެމްބަސީ ނިކަމެތި މިއީ އިންސާނެކޭ ދުނިޔޭގެ ބިމުގައި ދިރިއުޅޭ ބިކަވެސް   ވެފައިވާ   މީހެކޭ  ހިތްދަތިކަމާ އެކުގައި  އުޅޭ ޔާލެއް އިޔާލެއްވެސް ނުވޭ ޔާރެއް  އިޔާރެއްވެސް ނުވޭ ސާލެއް މޮޅިން އެއޮޅައިލެވޭ ހާލާއި  މެދުގައި އޮވެ ރޮވޭ އުންމީދުތައް ވެއްޔަށް ވެގެން އުއްބައްތިތައްވެސް ހުސްވެގެން އުންމަތުގެ ފަރުދެއް ނަމަވިޔަސް އެއްވެސް އެހީއެއް ނުލިބިގެން ޝަކުވާކުރާނޭ ޖާގައެއް އެކުވެރިޔަކަސް ރައްޓެއްސަކަސް ތަކުރާރުކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްކަން އެނގޭ ވިސްނައިލިޔަސް ހީނލާނެ ހިތްވަރު ނުލިބިފައި ސީދާ ދެތުންފަތް ނުވެވިފައި…

ތަޖުރިބާއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 61
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

– މުހަންމަދު ނަސީރު، އއ.މާޅޮސް-                  ނުވާ އިތުބާރު ދުނިޔޭގައި ވަނީ މޮޅިޔާއި ހިތިވޭނޭ              ދުވާރޭ  ޙާލަތުން   ދައްކައިދެނީ   ބިރުވެރިކަމާ  ހޫނޭ ނުސާފުކަމާއި ހިތްދަތި، ބޭޤަރާރުކަމާ ގުޅާލެވިގެން              މުސާފިރުންނަށްވެދާ   މިޙަޔާތުގައި  އުފަލެއްނުވެސްވާނޭ ނަމާޤަދަރަށް ތިމާވިކި އޭގެ އިޙުސާސުން ބޮޑާ ވިޔަކަސް              ކަމާއި ދުވަސް ނިމޭއިރު  އޮންނަނީ  ކަރުނައިގެ ޠޫފާނޭ އަރާމާ އަދި އުފާވެރިކަން، ނަމެއްގައި މީހަކަށް ލިބުނަސް              ޝަރާބުންހިތި އެއަށްވުރެ ގިސްލުމެއް އެތެރޭގެ އޮންނާނޭ ތޮށަލި ދުޅަޔަށްހިނގާ ދުނިޔޭން ލިބުނުނަމަވެސް ދިރޭ…

އަލްބަޤަރާ ސޫރަތުގެ މައްޗަށް ބަލައިލުމެއް (6)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 610
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

އިލާހީ ހިދާޔަތު ބައެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހަޅާލެވުމުން، އެމީހުން މިހިދާޔަތް ބަލައިގަންނާނޭ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައި، މީސްތަކުން ބަހާލެވޭ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން، ފުރަތަމަ  ދެބައި، އާދެ، އިލާހީ ހިދާޔަތް ގަބޫލުކުރާ ތަޤުވާވެރި މުއުމިނުންގެ ވާހަކައާއި، އެވާހަކަތައް އިންކާރުކޮށް، އެވާހަކަތަކަށް ފުރަގަސްދޭ މީހުންގެ ވާހަކަ ހިމެނޭ ދެބައި، އަލްބަޤަރާސޫރަތުގެ ފުރަތަމަ ހަތް އާޔަތުގައި ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ. ދެން އަށްވަނަ އާޔަތުން ފެށިގެން ވިހިވަނަ އާޔަތުގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ، އެމީހުންގެ ކުރިމައްޗަށް އިލާހީ ހިދާޔަތުގެ ވާހަކަ ހުށަހަޅާލެވުމުން، އެކަން ގަބޫލު ކުރާކަމަށް…

ކޫޕަނާއި އާއި އެސް.އެމް.އެސް ފޮނުވުން ފަދަ ގޮތްގޮތަށް ހިންގޭ ލަކީ ޑްރޯތަކުގައި ބައިވެރިވުން ޖުވާ ގެތެރެއަށް ވަންނަނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 701
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

ޖުވާއަކީ މާތްالله ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ، ޝައިޠާނީ ޢަމަލެއް ކަމާމެދަކު އަހަރެމެން ދެބަހެއް ނުވަމެވެ. އަދި މިއީ އެކަލާނގެ ޙަރާމް ކުރައްވާފައި ކަމަކަށްވުމުން، މިފަދަ ކަންކަމާ ދުރުވެގެން ތިބުމަށް އަހަރެމެން މުސްލިމުން ދެކޮޅެއްވެސް ނުހަދަމެވެ. މާތްالله ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. [[يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ]][1] މާނައީ: “އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ހަމަކަށަވަރުން، ރާއާއި، ޖުވާކުޅުމާއި، އަޅުކަންކުރަން ހަދާފައިހުންނަ ބުދުތަކާއި، ނަޞީބު ހުރިގޮތް ބަލަން…

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ މާނަ ފަހުމުކޮށް ދެނެގަތުމަށް މަގެއް (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 1034
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

އަލްފާތިޙާ (އަލްޙަމްދު) ސޫރަތުގެ މާނައިގެ މައްޗަށް ބަލައިލުމެއް ސޫރަތުގެ މާނައިގެ ތަރުޖަމާ 1 بسم الله الرحمن الرحيم  ރަހުމަތްވަންތަ (އެންމެންގެ މައްޗަށް) ރަހުމަތް ލައްވާ (މާތް) ﷲގެ އިސްމުފުޅު (ނަންގަނެ ބަރަކާތް ލިބުންއެދި ފަށަމެވެ). 2 الحمد لله رب العالمين  ހުރިހާ ހަމްދެއް – ތައުރީފާއި ޝުކުރެއް – ހައްގުވަނީ (ހަމައެކަނިމާތް) ﷲއަށެވެ. ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި (މާތްﷲއަށެވެ). 3 الرحمن الرحيم       ރަހުމަތްވަންތަ އަދި ރަހުމަތްލައްވާ (މާތްﷲއަށެވެ). 4 مالك يوم الدين       ޖަޒާ…

ބާޒާރުކުރާ ކޮތަޅު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 292
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

މިހާރު މިގެންގުޅޭ ޒާތުގެ ބާޒާރުކުރާ ކޮތަޅު ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފުވުމުގެ ކުރިން ބާޒާރުން ގަންނަތަކެތި ގޭގެއަށް ގެންގޮސް އުޅުނީ ނޫސްކަރުދާހަށް ލައި އޮޅާލައިގެން ނުވަތަ އެނޫން ވެސް އެފަދަ އެއްޗެއްގައި ބަންދުކޮށްލައިގެންނެވެ. ބައެއް މީހުން ބާޒާރަށް ދާންވީމާ ގެންދަން ފޮތިން ކޮތަޅެއް ފަހާލައިގެންވެސް އުޅެއެވެ. ބާޒާރަށް ދާނީ އެކޮތަޅު ހިފައިގެންނެވެ. އަދިވެސް އަނެއް ބަޔަކު ތުނި ގޯނިން ކުދި ކޮތަޅު ފަހާލައިގެންވެސް އުޅުނެވެ. މީގެ އިތުރަށް ހުސް ނޫސް ކަރުދާހުން ކޮތަޅު ހަދާލައިގެން އެހިފައިގެން ބާޒާރުކުރަން ގޮސް އުޅުނު…

ރޯދަ ހަދިޔާ – ހަލީސާ (74)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 304
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

ބޮލުގައި ރިހޭ ސަބަބު “މަންމާ، އަޅުގަނޑުގެ ބަނޑަށް ތަދުވަނީ.” ހަ އަހަރުގެ ކުޑަކުޑަ ޝީނާ އޭނާގެ މަންމަ ގާތު ޝަކުވާ ކުރިއެވެ. “އެއީ ދަރިފުޅުގެ ބަނޑު ހުސްކޮށް ހުރީމަ. ބަނޑުގައި އެއްޗެއް ހުރިނަމަ ދަރިފުޅަށް ފަސޭހަވާނެ. އަވަހަށް ހިނގާ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ކާން.” އެ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު ޝީނާގެ ބައްޕަ އޮފީހުން އައިސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޮލުގައި ރިއްސާ ވާހަކަ ބުންޏެވެ. މި އަޑުއަހާފައި ޝީނާ ކުއްލިއަކަށް ބުންޏެވެ. “އެއީ ބައްޕަގެ ބޮލުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތީމަ.…

ރޯދަ ހަދިޔާ – ހަލީސާ (73)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 326
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތުގެ ޕެކޭޖް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައިގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ އިންޓަވިއު ކުރިއަށް ދަނީއެވެ. ޢަލީ އަކީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ޙާޞިލްކޮށްގެން އަލަށް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތެކެެވެ. އިންޓަވިއު ނިމުމަކާ ހަމައަށް އައުމުން، ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރު ޢަލީ އާ ސުވާލުކުރިއެވެ. “އެހެންވީމަ ޢަލީ ތިޔަ އުއްމީދު ކުރަނީ ކިހާވަރެއްގެ މުސާރައަކުން ފަށަން؟” ޢަލީ ޖަވާބު ދިނެވެ. “ލިބޭ ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަލާފައި އަހަރަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް 125,000.00 ޑޮލަރު.” މި ޖަވާބު އަޑުއިވިފައި ހިއުމަން ރިސޯސް…

ކަލޭ މޮޅުކަމެއް ކޮށްލައިފީމު ތާއެވެ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 573
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

ވާހަކައިގެ ހާދިސާ ހިނގީ މީގެ ސަތޭކައެއްހައި އަހަރު ކުރީންނެވެ. ވާހަކައަކީ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫގައި ދާދި ފަހަކާ ޖެހެންދެން ވެސް މަޝްހޫރު ވާހަކައެކެވެ. ވާހަކަ އަޅުގަނޑަށް ކިޔައިދެއްވީ އެރަށުގެ އަދި އެއަތޮޅުގެ މަޝްހޫރު ޝަޚުސިއްޔަތެއް ކަމުގައިވާ ގައްދޫ ހަސަން މަނިކެވެ. އޭނާގެ ބައްޕައަކީ ގައްދޫ ހުސެން މަނިކެވެ. 1962 ވަނަ އަހަރު  ހުވަދޫ ބަޣާވަތް ނިމުމަށް ފަހު، ވާރުލުކަނޑުން ކީހިކުޑަ ކަނޑަށް ދަމާލެވުނު ރޮނގަކުން، އަތޮޅު ދެބައި ކުރައްވައި ދެކުނުބުރީގެ އަތޮޅުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވީ ހުސެން މަނިކެވެ.…

ރޯދަ ހަދިޔާ – ހަލީސާ (70)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 343
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

އާދަނުގެ ހިއަރިންގ އެއިޑް އާދަނުގެ ކަންފަތް ބީރުވާން ފަށާފައިވުމުން، އޭނާއަށް އަޑު އިވެނީ ކިރިޔަކިޔާއެވެ. މިކަމާ އުނދަގޫވާވަރުން ހިއަރިންގ އެއިޑެއް (ކަންފަތްކޮށި މީހުންނަށް ރަނގަޅަށް އަޑުއިވޭގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި ކަންފަތަށް ޖަހައިގެން ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެއް) ގަންނަން ގަސްދުކުރިއެވެ. އެކަމަކު އެ ގަންނަން މާ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރާކަށް އޭނާ ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ހިއަރިންގެ އެއިޑް ވިއްކާ ފިހާރައަށް ގޮސް އާދަނު ސޭޓާ ސުވާލުކުރިއެވެ. “މިއީ ކިހާވަރަކަށް؟” ސޭޓު: “އެކި އެއްޗެހީގެ އަގު ތަފާތު. އަގުތައް އުޅެނީ 20…