މީރު ކުކުޅު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 208

 މީރު ކުކުޅު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި؛ 1 ކިލޯ ކުކުޅު 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މިކްސް ހާރބް 1 ސައިސަމުސާ ޕެޕްރިކާ 1 ސައިސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް ލޮނު 3 ސައިސަމުސާ ރާހުތް 3 ސައިސަމުސާ އޮލިވް އޮއިލް ހައްދަވާނެ ގޮތް؛ ކުކުޅު ފިހުމުގެ އެއްދުވަސް ކުރިން ކުރީ ރޭ ކުކުޅު ކޮށައި ލައްވާށެވެ. އަދި ބޮޑެތި ކޮށް ހުރި ބައިތަކުގައި ޅިޔަ އަޅުއްވާށެވެ. ދެން މިކްސް ހާރބް އާއި ޕެޕް ރިކާ ، އަދި …

ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުމުގެ ތަޢުޒިޔާ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 215

ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުމުގެ ތަޢުޒިޔާ ލިޔުންތެރީގެ ގުޅުމުގެ އިދާރާ   ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް، ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ އަވަހާރަވުމަކީ، ރާއްޖޭގެ ޢިލްމީ އުދަރެހަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ފަޅުކަމެކެވެ. އެމަނިކުފާނަކީ، ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުމުގެ ވަރަށް މުޙްތަރަމް މެންބަރެކެވެ. ޖަމްޢިއްޔާގެ އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެޑައިގެން ޚިޔާލުފާޅު ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ.  ސައިޓަށް ލިޔުއްވައިފައިވެސް ވެއެވެ. އެހެންކަމުން ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ އަވަހާރަވުމަކީ، ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުމަށް ވެސް ލިބުނު ފުށް ހިތާމައެކެވެ. ހިތާމަވެރި ދަނޑިވަޅުގައި ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުމުގެ…

ނޭނގޭ ބާރު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 269

               ނޭނގޭ ބާރު ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު މާކުރިން އަހަމޭ ބުނާތީ ފާރުގައި ކަންފަތް ހުރޭ             ފާޅުވާހެން ސިއްރުތައް ގެންދާ ދަމާ ބާރެއް ހުރޭ ލިބުނުހާ އެއްޗެއް ގުދަންގުދަނަށް ލިޔަސް ރައްކާކުރަން               މިބުނިހިނދު ހުރިހާ ތަކެއްޗާ އަދަދު ދައްކާ ލޯހުރޭ ބެންކުގައި ނޫނީ ފިހާރައިގައި ތިޖޫރީ ތަޅުލިޔަސް      …

ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކައިގެ ތެރެއިން:: [ކަލޭމެންނަށް ވަނީ ތިޔާގި ދުވަސްވަރު ނާޅިބައިނާޅިން ކެވިފަ. ވީމާ، ދެން މިހާރު އިތުރުގޮތެއް ނެތް]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 357

ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކައިގެ ތެރެއިން: [ކަލޭމެންނަށް ވަނީ ތިޔާގި ދުވަސްވަރު ނާޅިބައިނާޅިން ކެވިފަ. ވީމާ، ދެން މިހާރު އިތުރުގޮތެއް ނެތް] ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު ދުވަސްވަރަކީ، ދިވެހިން ކިޔާއުޅޭ ކާޑުގެ ދުވަސްވަރެވެ. ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫގައި، ޙަސަން ކިޔާ މީހަކު އުޅުނެވެ. އެ ރަށު މީހުން އޭނާއަށް ކިޔާ އުޅެނީ “ޙަސަންބޭ” އެވެ. މި ޙަސަންބެއަކީ އަށެއްކަ ކުދިންނާއި އަންބަކު ބަލަމުން އަންނަ އަތްމަތި ދަތި ޅަދަރިބަފައެކެވެ. ދިރިއުޅުމަށް ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތަކީ…

ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ޢިލްމީ ހެކިތަކުގެތެރެއިން، ވާޔާއި ވާރޭ އުފެދުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 216

ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ޢިލްމީ ހެކިތަކުގެތެރެއިން، ވާޔާއި ވާރޭ އުފެދުން ޢަބްދުﷲ މުޞްލިޙް ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ﷲ ތަޢާލާ ވައިގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރައްވާފައިވާގޮތް. ވައި، ގަސްގަހާގެއްސާއި ވިލާތައް ތަލްޤީޙުކުރުމަށް ފޮނުއްވެވުން.      ﷲތަޢާލާ، ވައި ފުނުއްވާ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި، ވިލާތަކާއި ގަސްގަހާގެހި ތަލްޤީޙުކުރުން (ޖޯޑުކުރުން ) ހިމެނެއެވެ. (وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ) [1]މާނައީ: ތިމަންރަސްކަލާނގެ ވައިރޯޅިތައް ފޮނުއްވީމެވެ. (ވިލާތަކާއި ގަސްގަހާގެހި) تلقيحކުރާ (އެބަހީ: ދަރިމައިކުރާ) އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އުޅަނދުފަހަރަށް ވައިން ޙަރަކާތްކުރެއްވުން: އުޅަނދުފަހަރަށް ވައިން ޙަރަކާތްކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމު…

އޭރުގެ ފަތްފުށްތަކުން....!: محرّرގެ ބަސް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 314

محرّرގެ ބަސް   محرّر ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު    __________________________________________________ އިދާރީ ނޯޓެއް: މިލިޔުމަކީ، މީގެ 62 އަހަރުކުރީން (6 ޝަޢުބާން 1377) ގައި ތިލަދުންމަތީ އޯކިޑު ގުލްޝަނުގައި ތިބި ހުދު ބައިގެ ދަރިވަރުންގެ ޝާއިޢު ކުރި [އޯކިޑުވެލީ] މަޖައްލާގެ މުޙައްރިރުގެ ބަހުގެ ގޮތުގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މި ލިޔުމުގެ ގަލަމުގެ ވެރިޔަކީ، މިސައިޓަށް ގިނަ ލިޔުންތަކަކާއި ޅެންތަކެއް ހަދިޔާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބ.އޭދަފުށީ، ކެލާ، އަލްއުސްތާޛު ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކެވެ. މިއީ، ޢަލީ…

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން، ސާބިތު ދުޢާތައް ކިޔުމުގައި ދެމިތިބުން (6)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 376

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން، ސާބިތު ދުޢާތައް ކިޔުމުގައި ދެމިތިބުން (6)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ހަވީރުގެ ދުޢާތައް: ހެނދުނު ކިޔުމަށް ވާރިދުވެގެންވާ ދުޢާތަކާއި، ހަވީރުގެ ދުޢާތަކާދެމެދު މާބޮޑު ތަފާތެއް ނެތެވެ. އޮތްހާވެސް ތަފާތަކީ، އެ ދުޢާއެއްގެ ޢިބާރާތުގައި (صَبَاحُ) ހެނދުނު ގެ ވާހަކަ އައިސްފައިވާ ތަންތަން (مَسَاءُ) ހަވީރަށް ބަދަލުކޮށްލުމެވެ. މި ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭނީ، ހެނދުނު ކިޔުމަށް ބަޔާންވެފައިވާ ދުޢާތަކުގެތެރެއިން ނަންބަރު (5) ، (6) ، (8) ، (9) ، (17)…

ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ގެ ސުންނަތް  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައިވާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތުގެތެރެއިން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 395

ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ގެ ސުންނަތް  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައިވާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތުގެތެރެއިން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު   ޙަދީޘްތައް ޝަރަޙަ ކުރެއްވުން:   ސުނަނު އަބީދާވުދު: އަލްއިމާމު މުޙައްމަދު ބުނު އިސްމާޢީލުލް ބުޚާރީއާއި، އަލްއިމާމު މުސްލިމު ބުނު އަލްޙައްޖާޖު އައްނައިސާފޫރީ އާ ދެބޭކަލުންނަކީ، އެ ދެ ބޭކަލުންގެ ފޮތުގައި ޞައްޙަ ޙަދީޘެއްނޫނީ ބަޔާން ނުކުރައްވާނެކަމަށް ޝަރުޠުކުރައްވައި، އެ ގޮތުގެމަތިން އެ ބޭކަލުންގެ ފޮތުގައި ޙަދީޘްތައް ލިޔުއްވި ދެ ބޭކަލުންނެވެ. [ޝަރްޙުސުނަނި އަބީދާވުދު] ޝިހާބުއްދީނު…

ސަމާސާ އަދަބު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 360

ސަމާސާ އަދަބު ޤައުމީ ދުވަހެއްގެ ވާހަކަ ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު އެއް އަހަރެއްގެ ޤައުމީ ދުވަހު އެދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ޝަރަފުވެރި މެހުމާނެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ބައިވެރިވާން ޖެހުނެވެ. ޖަލްސާކުރާ މާލަމަށް ވަދެ، އިށީނދެ ހަމަޖެހިލައިގެން ބަލާލިއިރު ކުރިމަތީގައި ޕުރޮގްރާމް އޮތެވެ. އޭގައި ކުރަންވީ ކަންތައްތަކާއި ހަދަންވީ ގޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައި އޮތެވެ. ފުރަތަމަ ކުއްޖަކު ވަރަށް ރީތިކޮށް ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވައިފިއެވެ. ވަރަށް ހިތްގައިމު ރާގަކަށެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށްވެސް ވަރަށް އަސަރުކުރިއެވެ.…

ބުޅަލުގެ ދިރިއުޅުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 539

ބުޅަލުގެ ދިރިއުޅުން މުޙައްމަދު ދީދީ (ހިތްފަހި) ފިރުދައުސް ވަރަށް ލޯބިން ގެންގުޅޭ ބުޅަލެއް އޭނާގެ އޮވެއެވެ. އެބުޅަލުގެ ނަމަކީ ޝަނީއެވެ. މިބުޅާ ގެންގުޅޭލެއް މޮޅުކަމުން އެސޮރު ފިސާރި ކަންނެތްވެފައި އަދި އެހާމެ ބޮޑާގޮތެއްވެސް ހުރެއެވެ. ޝަ ނީއަށް ކާންދެނީވެސް ބުޅަލަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ ދަޅުގައި ބަންދުކުރި އަގުބޮޑު ކާނާއެވެ. ޝަނީ ފާޚާނާކުރު ވުމަކީވެސް ކުޑަކުއްޖަކު ފައިހިއްޕާ ހެދުމަށްވުރެ ބޮޑު އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ފިރުދައުސްގެ ދެމަފިރިން އޮފީހުގައި ބުރަކޮށް އުޅެމުންވެސް މިބުޅަލުގެ ކަންތައް ވަރަށް ބަރާބަރަށް ކުރެއެވެ.…