މުސްލިމުން ބަހާއި ޢަމަލުގައި ތެދުވެރިވުމަށް އިސްލާމްދީން ގޮވައިލައެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 82

މުސްލިމުން ބަހާއި ޢަމަލުގައި ތެދުވެރިވުމަށް އިސްލާމްދީން ގޮވައިލައެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މުސްލިމުންނަކީ، ބަހާއި ޢަމަލުގައި ތެދުވެރި ބަޔަކުކަމުގައިވުމަށް އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް ގަދައަށް އަމުރުކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އެއީ، މުޖުތަމަޢުގެ ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމާއި އަމާންކަން ކަށަވަރު ކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ. ކަންކަމުގައި އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ނުބައިކޮށް ހީކުރުމާއި ޝައްކު އުފެދޭގޮތްވުމަކީ، ތެދުވެރިކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުންވާ ކަމެކެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނާއި މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ގެ ބަސްފުޅުތަކުން މިކަން ކަށަވަރުވެއެވެ. މާތް اللَّهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا…

لَهْوَ الْحَدِيثِ ގެ މާނަ ހަމަ އެހާ ހަނިތޯއެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 225

لَهْوَ الْحَدِيثِ ގެ މާނަ ހަމަ އެހާ ހަނިތޯއެވެ؟ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށުއަޒީ) މާތް ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިންސާނުންނަށްޓަކައި ވަނީ އެންމެހައި ހެޔޮ ރަނގަޅު ކަންތަކާއި ތަކެތި ޙަލާލުކުރައްވައިފައެވެ. އަދި އެންމެހައި ނުރަނގަޅު ކަންތަކާއި ތަކެތި (މުންކަރާތްތައް) ވަނީ ޙަރާމްކުރައްވައިފައެވެ. “ހެޔޮ، ރަނގަޅު ކަންތަކުގެ މާނައަކީ، ކަމުދާ، ރީތި، ހެޔޮ، ޞައްޙަ، ފުރިހަމަ، ކުށެއްނެތް، ފައިދާހުރި ކަންތައް ކަމަށް ބަސްފޮތް ބަޔާންކުރެއެވެ. ނުބައި ނުރަނގަޅު ކަންތަކަކީ ހެވާއި ރަނގަޅުގެ ދިމާއިދިކޮޅެވެ. އަދި ތަންކޮޅެއް ތަފްޞީލުކޮށް…

ތެދުވެރިކަމަކީ އިސްލާމީ އަޚްލާޤުގެ ވަރަށް މަތިވެރި ސިފައެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 110

  ތެދުވެރިކަމަކީ އިސްލާމީ އަޚްލާޤުގެ ވަރަށް މަތިވެރި ސިފައެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މާތް اللَّهُ އުޑުތަކާއި ބިން ހައްދަވާފައިވަނީ، ޙައްޤު ގޮތުގައެވެ. އެކަލާނގެ އިންސާނުންގެ ކިބައިން އެދިވޮޑިގެންވަނީ، އެއުރެންގެ ޙަޔާތް ޙައްޤުގެމަތީގައި، ތެދުވެރިކަމުގެމަތީގައި އާރާސްތު ކުރުމަށެވެ. ޙައްޤު ތެދުބަހެއް މެނުވީ ނުބުނުމަށެވެ. އެފަދަ ކަމެއްމެނުވީ ނުކުރުމަށެވެ. އިންސާނުންގެ ބާއްޖަވެރިކަމާއި އަބާއްޖަވެރިކަން ބިނާވެފައިވަނީ، މި މަތިވެރި އަސްލުގެ މަތީގައެވެ. އެހެންކަމާއެކު އިސްލާމްދީނުގައި މުސްލިމުންނަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވަނީ، މުސްލިމުން ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ތެދުވެރިވުމަށެވެ. ޙައްޤަށް ނަޞްރުދިނުމަށެވެ. އެބައިމީހުންގެ ހުރިހާކަމެއްގައެވެ. ހުރިހާ…

އިސްލާމީ ޘަޤާފަތާ އިދިކޮޅު އުސޫލުތަކުގެ މީހުންގެ ގޮތަށް ތަބާނުވުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 256

އިސްލާމީ ޘަޤާފަތާ އިދިކޮޅު އުސޫލުތަކުގެ މީހުންގެ ގޮތަށް ތަބާނުވުން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމީ ޘަޤާފަތޭ ބުނެވެނީ، އެބަޔެއްގެ އަޤީދާއާއި، ޝަރީޢަތާއި، އަޚްލާޤާއި، މުޢާމަލާތާއި، ސިޔާސަތާއި، ރަށްވެހިކަމާއި، މަދަނިއްޔަތާއި، ތަހްޛީބާއި، ތަމައްދުނާއި، ތާރީޚާއި، ޢިލްމާއި ފަންނުގެ ހުރިހާ ޙާލަތަކާއި، ހުރިހާ މައިދާނެއްގައި އިސްލާމީ ކުލަޖެހި، އިސްލާމްދީނުގެ އުސޫލުތަކަށް ތަބާވެގެން ވުމަށެވެ. އިސްލާމީ ޘަޤާފަތުގެ ސަބަބުން އެބަޔެއްގެ އަޤީދާއާއި، އަޚްލާޤާއި، މުޢާމަލާތާއި، ސުލޫކުގައި އިއްތިހާދުވެ އެއްގޮތްވެފައިވާ ބަޔަކު، މުސްލިމުންގެ ގޮތް ދޫކޮށް، އެހެން ބަޔެއްގެ ގޮތުގައި ނުހިފުމަށް ވަރަށް…

ޚުޠުބާކިޔުން ނުވަތަ ޚުޠުބާ އިއްވުން ނުވަތަ ޚުޠުބާދިނުން ނުވަތަ ޚުޠުބާ ހުށަހެޅުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 332

ޚުޠުބާކިޔުން ނުވަތަ ޚުޠުބާ އިއްވުން ނުވަތަ ޚުޠުބާދިނުން ނުވަތަ ޚުޠުބާ ހުށަހެޅުން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށުއަޒީ) ހުކުރު ދުވަހަކީ އެންމެ މާތް މަތިވެރި އަދި ބަރަކާތްތެރި ދުވަސްކަމީ އެކަމާމެދަކު އެއްވެސް ޝައްކެއް އޮތްކަމެއްނޫނެވެ. ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ހުކުރު ދުވަހަށް ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކާއި މާތް ކަމެއް ލިބިފައިވެއެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ (ޞައްލަﷲ ޢަލައި ވަސައްލަމް) ގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ. ]ޔަހޫދީންނަށް ހޮނިހިރު ދުވަސް ދެއްވިއެވެ. ނަޞާރާއިންނަށް އާދީއްތަ ދުވަސް ދެއްވިއެވެ. އަހަރުމެންނަށް ހުކުރުދުވަހުގެ ހިޔާތާއި…

ކޮންމެ މުސްލިމަކީވެސް ނަމޫނާ އިންސާނަކަށް ވާންޖެހޭ މީހެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 354

ކޮންމެ މުސްލިމަކީވެސް ނަމޫނާ އިންސާނަކަށް ވާންޖެހޭ މީހެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކޮންމެ މުސްލިމަކީ އޭނާފަދަ އެހެން އިންސާނުންނަށްޓަކައި ހެޔޮ ނަމޫނާއަކަށް ވުމަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި، މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ގެ ބަސްފުޅުތަކުން ކަށަވަރުވާ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އިޖުތިމާޢީ ސަލާމަތާއި، ފަރުދީގޮތުން މީސްތަކުންގެ ރައްކާތެރި ކަމަށްޓަކައި މިއީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެކެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އަމުރުކުރައްވަނީ މިފަދައިންނެވެ. {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (الْمَائِدَة:2) މާނައީ: {އަދި…

ފުރިހަމަ އަޚްލާޤަކީ ދެދުނިޔޭގެ ސަލާމަތްކަން ލިއްބައިދޭނެ ކަމެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 465

ފުރިހަމަ އަޚްލާޤަކީ ދެދުނިޔޭގެ ސަލާމަތްކަން ލިއްބައިދޭނެ ކަމެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ފުރިހަމަ އަޚްލާޤަށް އިސްލާމް ދީނުގައި ދެއްވާފައިވާ މަޤާމަކީ، އެހެން އެއްވެސް ދީނެއްގައި ނުވަތަ އެހެން މުޖުތަމަޢެއްގައި އޮތްކަމެއްނޫނެވެ. ނަތީޖާއަކީ، ފުރިހަމަ މާނާގައި އިސްލާމްދީނުގެ ޙުކުމްތަކަށް ޢަމަލުކުރާ ބަޔެއްގެ މެދުގައި ފަރުދީ ގޮތުންނާއި ޖަމާޢީ ގޮތުން ކަންކަން އިޞްލާޙުވެ، އެންމެހައި ނުރަނގަޅު ކަންކަމުން މީސްތަކުން ސަލާމަތްވެ، މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން ކަށަވަރުވުމެވެ. މާތް اللَّهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} (الأعلَى:14) މާނައީ: {ހަމަކަށަވަރުން، އެމީހާގެ…

ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَގެ ޙަޔާތްޕުޅުން ނަމޫނާ ލިބިގަނެވޭނީ ކޮން ބަޔަކަށް ހެއްޔެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 467

ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَގެ ޙަޔާތްޕުޅުން ނަމޫނާ ލިބިގަނެވޭނީ ކޮން ބަޔަކަށް ހެއްޔެވެ؟ އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މުސްލިމުންނަށްޓަކައި اللَّهُގެ ރަސޫލާ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَގެ މަތިވެރި ޝަޚްޞިއްޔަތުގައި ރިވެތި ނަމޫނާއެއް ލައްވާފައިވާކަން ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (الأحزاب:21) މާނައީ: {ހަމަކަށަވަރުން، اللَّهُގެ ރަސޫލާގެ…

މަކާރިމުލް އަޚްލާޤަށް އިސްލާމްދީނުގައި ދެއްވާފައިވާ މަތިވެރި ދަރަޖަ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 512

މަކާރިމުލް އަޚްލާޤަށް އިސްލާމްދީނުގައި ދެއްވާފައިވާ މަތިވެރި ދަރަޖަ އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللَّهُގެ މަޚްލޫޤުންގެތެރެއިން ގިނަ ތަކެތީގެމައްޗަށް اللَّهُ މާތްކުރައްވައި މަތިވެރިކުރައްވާފައިވާ ބަޔަކީ، އިންސާނުންނެވެ. މިކަން ހާމަކުރައްވައި ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} (الإسراء:70) މާނައީ: {ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާދަމުގެދަރިން މާތްކުރެއްވީމެވެ. އަދި އެއުރެން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި، އުފުއްލެވީމެވެ. އަދި އެއުރެންނަށް ރަނގަޅު ތަކެތިން ރިޒުޤުދެއްވީމެވެ. އަދި…

المرأة المسلمة (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 405

المرأة المسلمة (2) صاحب السعادة الأستاذ أحمد كامل ديدي އިދާރީ ނޯޓެއް: ޞާހިބުއްސަޢާދާ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ކާމިލު ދީދީ (ރަޙިމަހުﷲ) ގެ މި ލިޔުން ނަކަލުކޮށްފައި މިވަނީ، ދީނީ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޝާއިޢު ކުރެއްވި ‘ދީނީ ރޫޙް’ މަޖައްލާއިންނެވެ.  9 ބަޔަށް ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވާ މިލިޔުމުގެ ފުރަތަމަ ބައި ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވަނީ، 15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1372 ގެ އަދަދުގައެވެ. ފަހުބައި ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވަނީ، 15 ރަބީޢުލްއައްވަލު 1375 ގެ އަދަދުގައެވެ. މި ލިޔުން ޝާއިއުކުރުމުގައި…