އަލްޤާޟީ އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ  (3)  

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 8

އަލްޤާޟީ އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ  (3)   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މީހަކު އަމާނާތަށް ބެހެއްޓި ދީނާރުތަކެއް ދިރުހަމްތަކަކަށް ބަދަލުވުން!! އެއް ފަހަރަކު މީހަކު ދީނާރުތަކެއް އަޅާފައިވާ ކީސާއެއް އަމާނާތެއްގެގޮތުން އޭނާގެ ރައްޓެއްސެއްގެ ޙަވާލުގައި ބެހެއްޓިއެވެ. މި ދީނާރުތައް ބެހެއްޓި މީހާ އެ ތަކެތި ބަލާ ނައިސް ގިނަދުވަސްވުމުން، އޭނާގެ ޙަވާލުގައި އެ ދީނާރުތައް ރައްކާތެރިކުރެވުނު މިހާގެ ހިތްގޯސްވެ، އެ ކީސާގައި ޖަހާފައިވާ ސިލް ހަލާކުނުވާގޮތަށް އަދި ހުޅުވާފައިވާކަން ފަސޭހައިން ދެނެ ނުގަނެވޭނެ ގޮތަކަށް…

އަލްޤާޟީ އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ  (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 119

އަލްޤާޟީ އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ  (2) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަޅުވެރިޔަކުކަމުގައި ހެދިގެންއުޅުނު ކެހިވެރިޔެއްގެ ޙާދިޘާ: ތިމާއަކީ ވަރަށް ހެޔޮލަފާ ތަޤުވާވެރި މީހަކުކަމަށް މީސްތަކުންގެމެދުގައި ހާމަކޮށްގެން އުޅުނު މީހަކު ބަޞަރާގައި އުޅުނެވެ. އެއްފަހަރަކު އޭނާގެގާތަށް މީހަކު އައިސް ފައިސާތަކެއް އަމާނާތުގެ ގޮތުގައި ޙަވާލުކުރިއެވެ. ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން އެ ތަކެތި ބޭނުންވެގެން އޭގެ ވެރިމީހާ އައުމުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ބަހައްޓަފައި ނުވާކަމަށްބުނެ، އެ ތަކެތި އަނބުރާ ދިނުމަށް އެ މީހާ އިންކާރުކުޅައެވެ. ކޮންމެއަކަސް މުދަލުގެ ވެރިމީހާ، ޤާޟީ…

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 110

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (3) ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު (18 ޖަނަވަރީގައި ޝާޢިއުކުރެވުނު ބަޔާ ގުޅޭ. މިބައި ގެނެސް ދިނުން މާބޮށް ވެސް ލަސްވީތީ ކިޔުންތެރީންގެ އަރިހުން މާފުއެދެމެވެ). މި މަޒުމޫނު ނަގައިފައި ވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ވިހި ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން އަރަބި ދުނިޔެއަށް ހިންގި ނުފޫޒުގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރޯޖަރ ހާރޑީ ލިޔެފައިވާ “ކޮކަޑިލީ ފެންވަޅު” މިނަން ކިޔާ ފޮތުންނެވެ. މުސައްނިފު ހާރޑީއަކީ ކުރިން ބީބީސީގެ މުރާސިލެކެވެ. މިލިޔުމުގައި ހުރި…

އަލްޤާޟީ އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 177

އަލްޤާޟީ އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ (1)   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، ހިޖުރައިން 46 ވަނައަހަރު، ނަޖުދުކަރައިގެ އަލްޔަމާމާގައެވެ. އެއަށްފަހު އެ ކަލޭގެފާނުގެ އަހުލުވެރިން ބަޞަރާއަށް ހިޖުރަކުރެއްވިއެވެ. އެ ކަލޭގެފާނު ބޮޑުފުޅުވީ ބަޞަރާގައެވެ. އިޔާސުގެ ކާފާފުޅު ޤުއްރަތަކީ އަޞްޙާބު ބޭކަލެކެވެ. އިޔާސަކީ ތާބިޢީ ބޭކަލެކެވެ. އެ ކަލޭގެފާނަށް اللَّهُ ރުއްސުންލެއްވި އަނަސުގެފާނުގެ އަރިހުން  އިޔާސު އުނގެނިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ސަޢީދުބުނުލް މުސައްޔަބު، ސަޢީދު ބުނު…

އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވީ ކީރިތި ޤުރުއާން މުޠާލިޢާ ކުރުމުންނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 182

އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވީ ކީރިތި ޤުރުއާން މުޠާލިޢާ ކުރުމުންނެވެ. ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން އަސްލުލިޔުއްވީ: އިމްތިޔާޒު އަޙްމަދު އަލްމަދީނަތުލް މުނައްވަރާ ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރެއްވީ: ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން   ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަަކުގައި ދިރިއުޅޭ ވަރަށް ގިނަ މުސްލިމުން އިސްނަގައިގެން ދީނީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވަމުން ގެންދެއެވެ. އެކަމުގައި އެކަކަށްވުރެ އަނެކަކު ކުރިއަރާން މަސައްކަތްކުރެއެވެ. މިސްކިތްތަކާއި، އިސްލާމީ މަދަރުސާތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުން މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެކަމުގައި އައުމުސްލިމުންނާއި، އާއިލީމުސްލިމުންގެވެސް ތަފާތެއް ނުހުރެއެވެ. އެމެރިކާގެ ޑިޓޮރޮއިޓުގެ ތައުޙީދު ސެންޓަރުގައި އެއްދުވަހަކު…

އަލްޤާޟީ އަސަދު ބުނު ފުރާތު ބުނު ސިނާން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 258

އަލްޤާޟީ އަސަދު ބުނު ފުރާތު ބުނު ސިނާން  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްޤާޟީ އަސަދު ބުނު ފުރާތު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، ހިޖުރައިން 145 ވަނަ އަހަރު ކުރުދިސްތާނުގެ ދިޔާރުބަކުރެވެ ކިޔުނު ރަށުގައެވެ. އެ ކަލޭގެފާނު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ، ނިޔާކަނޑައެޅުއްވުމުގައި ދެވަނައެއް ނުވާފަދަ ޢަދުލުވެރި ޤާޟީއަކު ކަމުގައެވެ. ފިޤުހު ޢިލްމުގެ ދާއިރާގައި ވިސްނުންފުޅުތޫނު އުސްތާޛެއްކަމުގައެވެ. اللَّهُގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރެއްވުމުގައި ޙިކުމަތްތެރި ޤާއިދެއް ކަމުގައެވެ. ޒުވާން ދުވަސްވަރު ތޫނިސްއަށް ވަޑައިގެން، އެ ރަށުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުން އުނގެނިވަޑައިގަތެވެ. މަޣުރިބުކަރައިގައި އެ…

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު އައްނަސަވީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 260

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު އައްނަސަވީ އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު އައްނަސަވީ، ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 378 ވަނައަހަރުއެވެ. ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޢިރާޤު، މިޞްރު، ދިމިޝްޤު އަދި އެހެނިހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރައްވައި، އެ ޒަމާނުގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުން ޢިލްމު އުނގެނި ވަޑައިގަތެވެ. އެއަށްފަހު ޚުވާރިޒަމްގައި މަދްރަސާއެއް ބިނާކުރައްވައި ކިޔަވައިދެއްވުމާއި ޢިލްމު ފެތުރުއްވުމުގައި ދެމިހުންނެވިއެވެ. ތަފްސީރާއި ފިޤްހުގެ ރޮނގުން އެތައް ފޮތެއް ލިޔުއްވިއެވެ. އެ ކަލޭގެފާނަކީ ޢިލްމުވެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރި ކަމާއި،…

ޤާޟީ އަލްޙަސަނު ބްނު އަޙްމަދު އަލްއިޞްޠަޚްރީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 225

ޤާޟީ އަލްޙަސަނު ބްނު އަޙްމަދު އަލްއިޞްޠަޚްރީ  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްޤާޟީ ޙަސަނު ބްނު އަޙްމަދު އަލްއިސްތަޚްރީ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، ހިޖުރައިން 244 ވަނައަހަރު ބަޣުދާދުގައެވެ. އެ ކަލޭގެފާނަކީ، ޝާފިޢީ މަޛުހަބުގެ އެންމެ އިސް ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިލައްވާ ބޭކަލެކެވެ. ދުނިޔެއަށް ހެއްލުންތެރިވުންކުޑަ، ވަރަށް މަދު މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ރުހިލައްވައިގެން ދިރިއުޅުއްވި ބޭކަލެކެވެ. އަލްޚަޠީބުލްބަޣުދާދީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. [ޤުމް] ނަމަކަށްކިޔުނު ރަށުގެ ފަނޑިޔާރުކަމާއި ބަޣުދާދުގެ މުޙްތަސިބުކަން، އެބަހީ: އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފު ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކުރާ ޚާއްޞަ…

ޙަސަދައާއި ޣިބްޠާގެ ތަފާތު: ހުއްދަ ޙަސަދައެއް ވޭހެއްޔެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 182

ޙަސަދައާއި ޣިބްޠާގެ ތަފާތު: ހުއްދަ ޙަސަދައެއް ވޭހެއްޔެވެ؟ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށު އަޒީ) އިންސާނުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަ އެންމެ ނުބައި އެއް ސިފަ އަކީ ޙަސަދަވެރިކަމެވެ. އެއީ ވަރަށް ނުބައި އަދި އެހާމެ ނުރައްކާތެރި ނަފުސާނީ ބައްޔެކެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރައްވައިފައިވާ ގޮތުގައި ޙަސަދައަކީ އަލިފާނުން ދަރު (ކައި) އަންދައިލާ ފަދައިން އިންސާނާކުރާ ހެޔޮކަންތައް ކައިލާ އެއްޗެކެވެ. ޙަސަދަ އަކީ މީހަކަށް ލިބިފައިވާ ނިޢުމަތެއް ފިލައިދިޔުމަށް އެދުމެވެ. ދިވެހިބަސްފޮތުގައި ވާ ގޮތުން “ޙަސަދައަކީ މީހަކަށް ލިބުނު…

އަލްޤާޟީ ޔަޙްޔާ ބުނު އަކްޘަމް އައްތަމީމީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 240

އަލްޤާޟީ ޔަޙްޔާ ބުނު އަކްޘަމް އައްތަމީމީ  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްޤާޟީ ޔަޙްޔާ ބުނު އަކްޘަމް އައްތަމީމީ ދުނިޔޭގެއަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، ހިޖުރައިން 159 ވަނައަހަރު، ޚުރާސާނުގެ ވެރިރަށް [މަރުވް] ގައެވެ. ޢިލްމު އުނގެނިވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި މައްކާއާއި ބަޣްދާދާއި އެ ނޫން އެތައް ރަށަކަށް ދަތުރުކުރައްވައި، ހިޖުރައިން ދެވަނަ ޤަރުނުގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިންކަމަށްވާ ޢަބްދު اللَّهِ ބުނުލްމުބާރަކް، ސުފްޔާނު ބުނު ޢުޔައިނާ، ވަކީޢު ބުނު އަލްޖައްރާޙު ފަދަ ބޮޑެތި ބޮޑެތި ޢިލްމުވެރިންގެއަރިހުން އެ ކަލޭގެފާނު ޢިލްމު އުނގެނިވަޑައިގަތެވެ. އެ…