ޝަރުޢީ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ޤަބޫލުކުރުމާއި އެ ކަމުގެ ގެއްލުން (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 129

ޝަރުޢީ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ޤަބޫލުކުރުމާއި އެ ކަމުގެ ގެއްލުން (3)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޝަޢުބާންމަހުގެ ފަނަރަ ވިލޭރެޔާ ގުޅޭގޮތުން ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތައް: ކުރިން މި ދެންނެވިދިޔަ ބަސްތަކަށް އިތުރު ގަދަކަމާއި ސާބިތުކަން ގެނެސްގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ އުއްމަތް އެ ބޭކަލުންގެ ބަސްފުޅަށް އިތުބާރުކުރާ މުޙައްޤިޤު ޢިލްމުވެރިންކުރެ ބައެއް ބޭކަލުން ޝަޢުބާންމަހުގެ ފަނަރަ ވިލޭރެޔަ ގުޅޭގޮތުން ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅުތައް މިތާނގައި ނަޤުލުކޮށްލާހުށީމެވެ. އަލްއިމާމުއްނަވަވީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. [ރަޖަބު މަހުގެ ފުރަތަމަ ހުކުރުވިލޭރޭ މަޣުރިބު ނަމާދާއި ޢިޝާނަމާދާ ދެމެދުގައި ބާރަ…

[އަޅުގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ކުއްޖަކު ލިބޭނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 187

[އަޅުގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ކުއްޖަކު ލިބޭނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟] ޙަސަން ޒަހީން ތިބާ އަޑުއެހިން ހެއްޔެވެ؟ ޒަކަރިއްޔާގެފާނުންގެ ވާހަކައަކީ އިބުރަތުން ފުރިގެންވާ ރީތި ވާހަކައެކެވެ. މާތްﷲގެ އިދާރަކުރެއްވުމާއި އެކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ފުރިހަމަކަން، ފުރިހަމައަށް ހާމަވާ އިބުރަތްތެރި ހާދިސާ އެކެވެ. ތިބާ ކިޔާލަބަލާށެވެ. سورة آل عمران ގެ 37 ވަނަ އާޔަތުން ފެށިގެން 41 ވަނަ އާޔަތަށް އެ ވަނީ އެ ވާހަކައެވެ. އަދި سورة مريم ގެ 2 ވަނަ އާޔަތުން ފެށިގެން 15 ވަނަ އާޔަތަށް…

ޝަރުޢީ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ޤަބޫލުކުރުމާއި އެ ކަމުގެ ގެއްލުން (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 286

ޝަރުޢީ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ޤަބޫލުކުރުމާއި އެ ކަމުގެ ގެއްލުން (2) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޝަޢުބާންމަހުގެ ފަނަރަވަނަ ރެޔަކީ ޚާއްޞަގޮތަކުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ ރެއެއްނޫންކަން ބަޔާންކުރައްވައި، ކުރިޔާއި ފަހުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ފޮތްފޮތަށް ޙަވާލާދެއްވައި، މުޙައްމަދު އައްސައްޔިދު ޢަބްދުހޫ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ނަމަކަށްކިޔުނު ޢިލްމުވެރިޔަކު އޭނާގެ [ތަޙްވީލުލް ޤިބުލަތި މިނަލް ޤުދުސި އިލަލް ކަޢުބަތި] މި ނަންކިޔުނު ލުއިފޮތުގެ 12 ، 13 މި ދެ ޞަފްޙާގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. [ޝަޢުބާންމަހުގެ ފަނަރަވަނަ ރެޔަކީ ޚާއްޞަ ދަރަޖައެއް ލިބިގެންވާ ރެއެއްކަމާގުޅޭގޮތުން ގިނަ…

ޝަރުޢީ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ޤަބޫލުކުރުމާއި އެ ކަމުގެ ގެއްލުން (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 259

ޝަރުޢީ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ޤަބޫލުކުރުމާއި އެ ކަމުގެ ގެއްލުން (1) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޝަޢުބާންމަހުގެ ފަނަރަ ވިލޭރެއާއި އެ ދުވަހަކީ ޚާއްޞަ މަތިވެރި ކަމެއް ލިބިގެންވާ ރެއެއްކަމަށާއި، އެ ރެއާއި އެ ދުވަހު އަޅުކަމުގެގޮތުން ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވާކަމަށްބުނެ، ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ފަތުރާ މީހުން ކޮންމެ ޒަމާނެއްގައި ވެސް އުޅެމުންދެއެވެ. މިފަދަ ވާހަކަތައް ފެތުރުމާއި، އެފަދަވާހަކަތައް ޤަބޫލުކުރުމާގުޅިގެން މީސްތަކުންވަނީ ތިން ބަޔަކަށެވެ. ފުރަތަމައީ:…

އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން:: އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންގެ ޙައިޘިއްޔަތު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 207

އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން: އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންގެ ޙައިޘިއްޔަތު ތަރުޖަމާ : ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން އިސްލާމްދީނާއި މުސްލިމުންނާ ބެހޭގޮތުން ފެތުރިފައިވާ ކުށްހީތަކުގެތެރެއިން ބައެއްހީތަކަކީ އަންހެނުންނާ ބެހޭގޮތުން ފެތުރިފައިވާ ކުށްހީތަކެވެ. އިސްލާމްދީން އައުމުގެ ކުރީން އާއްމުގޮތެއްގައި ހުރިހައި މުޖްތަމައުތަކެއްގައިވެސް އަންހެނުން ތިބީ ނިކަމެތި ކޮށްލައިފައެވެ. ދެރަކޮށްފައެވެ. އެމީހުނަށް އިހާނެތިކޮށްހިތައި އަނިޔާކުރެވުނެވެ. އިންޑިޔާގެ މުޖްތަމައުގައި ހުވަފަތްވާ އަންހެނުން ފިރިމީހާގެ ޗިތާގައި (ހަށިގަނޑާއެކު) އަންދައިލެވެއެވެ. އަރަބި ކަރައިގައި އަންހެންދަރީން ދިރިތިއްބައި ވަޅުލިއެވެ. ޗައިނާގައި އަންހެނުންގެފަޔަށް ދަގަނޑުގެ ހަނިފައިވާންލައްވައެވެ. ޝައްކެއްނެތެވެ. އަންހެނުންނަށް ކުރެވޭ…

ނަބަވީ ބަސްފުޅެއްގެ ހިޔަލުގައި

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 348

ނަބަވީ ބަސްފުޅެއްގެ ހިޔަލުގައި އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މީސްތަކުންގެ ޢަމަލުތައް އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށްޓަކައި މި އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ދެއްވާފައިވާ އިރްޝާދުތަކަކީ، އެއާމެދު ވިސްނައި ފިކުރުކޮށްފި މީހަކަށް ގިނަގުނަ ފިލާވަޅުތައް ލިއްބައިދެނިވި ބަސްފުޅުތަކެކެވެ. އެހެން ނުވާންވީ ސަބަބެއް ވެސް ނެތެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޞަރީޙަ ބަސްފުޅުން އެނގޭގޮތުގައި ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ދެއްވާ އިރްޝާދަކީ، ނުވަތަ އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތަކަކީ، އެކަލޭގެފާނުގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލުފުޅަކަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ އެދުންފުޅަކަށް ވިދާޅުވާ…

ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ޢިލްމީ ހެކިތަކުގެތެރެއިން، ވާޔާއި ވާރޭ އުފެދުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 465

ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ޢިލްމީ ހެކިތަކުގެތެރެއިން، ވާޔާއި ވާރޭ އުފެދުން ޢަބްދުﷲ މުޞްލިޙް ކީރިތި ޤުރްއާނުގައިވާ ޢިލްމީ އާޔަތްތަކާއި ވާހަކަތަކަކީ އޭރު،ކީރިތި ޤުރްއާން ބާވައިލެއްވި ދުވަސްވަރު މާބޮޑެތި ތަޙްލީލްކުރުމެއްނެތި ވަރަށް ސާބިތުކަމާއި އެކީ ބާވައިލެއްވިފައިވާ އާޔަތްތަކެކެވެ. ނަމަވެސް ދުނިޔެ ތަރައްޤީވެ،އިންސާނުންކުރިއަރައިގެންދިޔަ،ދިޔުން ވެގެންދިޔައީ އެފަދަ ވަސީލަތައް ނެތް ދުވަސްވަރެއްގައި    އައިސްފައިވާ ހުރިހާ ވާހަކައެއް،ކީރިތި ޤުރްއާނުގައިވާ ވާހަކަތަކައް ތެދުކަމުގައި ބަލައިގަނަން މަޖުބޫރުވެގެން ދިޔަކަމެއް ކަމުގައެވެ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުނިޔޭގައި ލައްވާފައިވާ ތަކެތީގެ ޙަޤީޤަތް ހާމަވެގެން ދިޔައަސް މީގެކުރިން،މީހާރު ތަރައްޤީގެ މޭސްތިރިން…

ޝަޢުބާން މަހަކީ، ޝަރުޢީގޮތުންނާއި ތާރީޚީގޮތުން މުހިއްމު މައްސަރެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 351

ޝަޢުބާން މަހަކީ، ޝަރުޢީގޮތުންނާއި ތާރީޚީގޮތުން މުހިއްމު މައްސަރެކެވެ.  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިހާރު ވޭތުވަމުން މިދަނީ، 1439 ވަނަ އަހަރުގެ ޝަޢުބާން މަހުގެ ދުވަސްތަކެވެ. ޝަޢުބާން މަހަކީ، އެ މަހެއްގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި، ތާރީޚާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު ކިތަންމެ ޙާދިޘާތަކެއް ހިނގާފައިވާ ވަރަށް ޚާއްޞަ މައްސަރެކެވެ. މި މައްސަރު ޚާއްޞަވީ އެއް ސަބަބަކީ، ޝަޢުބާންމަހަކީ، އެ މަހެއްގައި މުސްލިމުންގެ ޤިބުލައާގުޅުންހުރި މުހިއްމު ޙުކުމްތަކެއް ބާވާލައްވައި، އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތުގެ ބަދަލުގައި ކަޢުބަތު اللَّهِ ގެފުޅަށް ކުރިމަތިލައި މުސްލިމުން ނަމާދުކުރުމަށް…

للَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން، ސާބިތު ދުޢާތައް ކިޔުމުގައި ދެމިތިބުން (5)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 304

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން، ސާބިތު ދުޢާތައް ކިޔުމުގައި ދެމިތިބުން (5)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ހެނދުނާއި ހަވީރު ކިޔުމަށް ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާތައް ކިޔުމަކީ، اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކޮންމެ މުސްލިމަކުމެ ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިގެންވާނެ ކަމެއްނޫނެވެ. މައުޟޫޢަކީ ވަރަށް ތަނަވަސް މައުޟޫޢެކެވެ. ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ އަރިހުން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ދުޢާތައް ޢިލްމުވެރިންގެ ފޮތްފޮތުގައިވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. އެ ހުރިހާ ދުޢާތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު ކިޔައި އުޅުމަކީ އަމުދުން މި ޒަމާނުގައި ކޮންމެކޮންމެ މީހަކަށް ކުރުން…

ނޫޙުގެފާނުންގެ ޤައުމު ހަލާކުރެއްވުން، އިބުރަތުގެ ފިލާވަޅެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 305

ނޫޙުގެފާނުންގެ ޤައުމު ހަލާކުރެއްވުން، އިބުރަތުގެ ފިލާވަޅެއް ޙަސަން ޒަހީން ނޫޙުގެފާނުންގެ ވާހަކައަކީ އިބުރަތްތެރި ވާހަކައެކެވެ. ދުނިޔޭގެ މި ބިންމަތީ ހިނގާގޮސްފައިވާ ތާރީޚީ ހާދިސާއެކެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އެ ހާދިސާ ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ނާވިލެކެވެ. ނޫޙުގެފާނުންގެ ޤައުމުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މަދުބައެއް އެކަލޭގެފާނަށް އިމާންވެ، ގިނަބަޔަކު އެކަލޭގެފާނަށް ޖަދަލުކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ނަތީޖާ ދައްކުވައިދޭ އިބުރަތްތެރި ހާދިސާ އެކެވެ. މާތްﷲ سورة الأعراف 59 ވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީކުރެއްވި ބަސްފުޅުގެ މާނާގައިވެއެވެ. “ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ نوح ގެފާނު، އެކަލޭގެފާނުގެ…