[ކަލަގޮވުމުންނާއި، އުނދަގޫ ދިނުމުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ޞަދަޤާތްތައް ބާޠިލުނުކުރާ ހުށިކަމެވެ!]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 309

[ކަލަގޮވުމުންނާއި، އުނދަގޫ ދިނުމުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ޞަދަޤާތްތައް ބާޠިލުނުކުރާ ހުށިކަމެވެ!]  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި މީސްތަކުންގެމެދުގައި ކަންތައްތައް ބައްސަވާފައިވަނީ اللَّهُއެވެ. ތަނަވަސްކަމުގެ އަހުލުވެރިންނާއި، ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި މީހުންނަށް އާދޭސްކޮށް ސަލާންޖަހައި އުޅެން މަޖުބޫރުވެފައިވާ ނިކަމެތި ފަޤީރުން ވެސް ލެއްވީ اللَّهُއެވެ. ކަން މިހެން އޮތުމާއެކު ތިމާމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ ތަނަވަސްކަމުން ނިކަމެތިންނަށް އެހީވެ ހެޔޮފޯރުވައި އުޅުމަށް ވެސް އަމުރުކުރެއްވީ اللَّهُއެވެ. اللَّهُގެ މަގުގައި ހޭދަކުރުމަށްފަހު އެ ވާހަކަ ދައްކައި އުޅޭ މީހުންނާ ބައެއް ފަހަރަށް ދިމާވެއެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރަށް…

ބޭނުންކޮޅެއް ޚިޔާރުކުރުންވަނީ ތިމާމެންގެ އަތްމަތީގައެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 216

ބޭނުންކޮޅެއް ޚިޔާރުކުރުންވަނީ ތިމާމެންގެ އަތްމަތީގައެވެ.  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللَّهُ ތަޢާލާ އެކަލާނގެ ދީންފޮނުއްވީ، މީސްތަކުންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަމާއި، ކާމިޔާބާއި، ފަލާޙު ލިބެނިވި ކަންކަން ބަޔާން ކޮށްދެއްވުމާއެކު، އެބައިމީހުންގެ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ އަބާއްޖަވެރިކަމާއި، ގެއްލުމާއި، ހަލާކުލިބެނިވި ކަންކަން އޮޅުންފިލުވައިދެއްވުމަށެވެ. اللَّهُގެ ނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ވަނީ، މި ހުރިހައިކަމެއް އޮޅުމެއްނެތްގޮތުގައި މީސްތަކުންނަށް އުނގަންނައިދެއްވާފައެވެ. عَن أبي هُرَيْرَة  رَضِي اللَّهُ عَنهُ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ…

ދަރިފުޅާ!.. މިވަގުތު ނާންނާނެތަ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 243

ދަރިފުޅާ!.. މިވަގުތު ނާންނާނެތަ؟ ޙަސަން ޒަހީން ދަރިފުޅާއެވެ! މިއަދު ގަދައަޅާ ތިޔަ މަސައްކަތްކުރަނީ ފައިސާ ހޯދާށެވެ. އަނބިދަރިންނަށް ކާންދީ އުފަލުގައި ގެންގުޅުމަށްޓަކައެވެ. ދަރިންނަށް ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއްދީ އުފާވެރި މުސްތަޤުބަލެއް ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައެވެ. ތިޔައީ އެންމެ ހެޔޮ މަސައްކަތެވެ. އެންމެ މުހިންމު އެއް ވަޒީފާއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ބައްޕަ ފަޚުރުވެރިވެއެވެ. ދަރިފުޅަށް އެނގޭހެއްޔެވެ. މި ބައްޕަވެސް ތިޔަ ދަރިފުޅަށްޓަކައި ހަމަ ތިޔަފަދައިން މަސައްކަތްކުރީމެވެ. އެތައް ބުރައެއް އުފުލީމެވެ. އުމުރުގެ ބޮޑުބައި ޤުރުބާންކުރީމެވެ. ދަރިފުޅުގެ ޙަޔާތް އުފާވެރިކުރުމަށްޓަކައެވެ. ބޭނުންވީ ކޮންމެ އެއްޗެއް…

ޙަސަދައާއި ޣިބްޠާގެ ތަފާތު: ހުއްދަ ޙަސަދައެއް ވޭހެއްޔެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 216

ޙަސަދައާއި ޣިބްޠާގެ ތަފާތު: ހުއްދަ ޙަސަދައެއް ވޭހެއްޔެވެ؟ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށު އަޒީ) އިންސާނުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަ އެންމެ ނުބައި އެއް ސިފަ އަކީ ޙަސަދަވެރިކަމެވެ. އެއީ ވަރަށް ނުބައި އަދި އެހާމެ ނުރައްކާތެރި ނަފުސާނީ ބައްޔެކެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރައްވައިފައިވާ ގޮތުގައި ޙަސަދައަކީ އަލިފާނުން ދަރު (ކައި) އަންދައިލާ ފަދައިން އިންސާނާކުރާ ހެޔޮކަންތައް ކައިލާ އެއްޗެކެވެ. ޙަސަދަ އަކީ މީހަކަށް ލިބިފައިވާ ނިޢުމަތެއް ފިލައިދިޔުމަށް އެދުމެވެ. ދިވެހިބަސްފޮތުގައި ވާ ގޮތުން “ޙަސަދައަކީ މީހަކަށް ލިބުނު…

އެއީ، އިސްލާމްދީނާ ބީރައްޓެހިވުމުގެ ނަތީޖާއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 421

އެއީ، އިސްލާމްދީނާ ބީރައްޓެހިވުމުގެ ނަތީޖާއެވެ.   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް މީސްމީހުން ލިޔާ ލިޔުންތަކުގައި އަނެކުން އެއިން ޢިބުރަތް ލިބިގަތުން އެކަށީގެންވާ ހެޔޮ ނަމޫނާގެ މިސާލެއްކަމުގައި މުސްލިމުންނޫން މީސްމީހުންގެ ނަންތައް ހުށަހަޅާފައި ހުރެއެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވަނީ، މުސްލިމުންކުރެ ވަރަށްގިނަ ޒުވާނުންނާއި، ހަރު މީހުންވެސް ދިރިއުޅުމުގެ އެކި ކަންކަމުގައި ކޮންމެވެސް ޣައިރުމުސްލިމު ޝަޙުޞިއްޔަތަކީ އެބައިމީހުންގެ ނަމޫނާކަމަށް ދެކޭތަން އައުމެވެ. ކަމުގެ ޒާތަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، މުސްލިމުން ނަމޫނާލިބިގަތުން ޙައްޤުވެގެންވަނީ، ކޮން ފަރާތަކުންކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ކީރިތި ޤުރްއާނުން އެނގެން…

އިސްލާމްދީނުގެ ނަޒަރުގައި އަމާނަތަކީ ވަރަށް މާނަފުން ބަހެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 207

އިސްލާމްދީނުގެ ނަޒަރުގައި އަމާނަތަކީ ވަރަށް މާނަފުން ބަހެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމްދީނުގައި އަމާނަތަކީ ވަރަށް މާނަފުން ބަހެކެވެ. މީގެތެރެއިން އެންމެ މުހިއްމުކަމަކީ، ދީނީގޮތުން ތިމާއާ ޙަވާލުވެފައިވާ ކަންކަމުގައި ފުރިހަމައަށް ޒިންމާވެ، އެކަންކަން އަދާކުރުމެވެ.  اللَّهُގެ އަމުރާއި ނަހީއަށް ރައްކާތެރިވުމެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ އެންމެހައި ތަކުލީފުތައް ނުވަތަ ވާޖިބުތަކަކީ، އިންސާނާ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އެ ކަންކަމާ ޙަވާލުވެފައިވާ ކަންތައްތަކެކެވެ. ވީއިރު ދީނުގެ ޙުކުމްތަކާމެދު ފަރުވާތެރިވެ، އެ ކަންކަމަށް ރައްކާތެރިވުމަކީ އިންސާނާގެ ވާޖިބެކެވެ. އެއީ އިންސާނާއާ މަތިކުރެވިފައިވާ އަމާނާތެކެވެ. އެ…

ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް އަމާނާތްތެރިވުމަށް އިސްލާމްދީން އަމުރުކުރެއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 218

ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް އަމާނާތްތެރިވުމަށް އިސްލާމްދީން އަމުރުކުރެއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމްދީނަކީ، އެ ދީނަށް ތަބާވާ، އެ ދީނުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ، ދިރިހުރި ޟަމީރެއްގެ ވެރިބަޔަކުކަމުގައި ވުމަށް ގޮވައިލާ ދީނެކެވެ. އެއީ، އޭގެސަބަބުން اللَّهُގެ ޙައްޤުތަކާއި، މީސްތަކުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިވެގެން ވުމަށްޓަކައެވެ. އޭގެސަބަބުން ކަންކަމުގައި ފަރުވާކުޑަވުމާއި އިހުމާލުވުމުގެ ނުބައިކަމުން މުސްލިމުން ސަލާމަތް ކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ. މި ސަބަބުތައް މިހެން ހުރުމާއެކު، މުސްލިމުންނަކީ އަމާނާތްތެރި ބަޔަކުކަމުގައިވުމަށް އިސްލާމްދީން ވާޖިބުކުރެއެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އަމާނާތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާ ވަރަށް ފުޅާވެ، ތަނަވަސްވެގެންވެއެވެ. އޭގައި ވަރަށް…

ދޮގުހެކި ދިނުމަކީ މުސްލިމަކު ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 193

 ދޮގުހެކި ދިނުމަކީ މުސްލިމަކު ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢެއްގައި ހަމަހިމޭންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ނެތިދިޔުމުގެ އިތުރަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އިންސާފުވެރިކަން ގެއްލިދިޔުމުގެ އެންމެ ފާޅުކަންބޮޑު ސަބަބެއްކަމުގައި ދޮގުހެކިދިނުންހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމާއެކު އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ދޮގުހެކިދިނުމަކީ، އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އަދި ދޮގުހެކިދީ އުޅޭ ބަޔަކަށް އެކަން ހުއްޓައިލުމަށް ބާރުއެޅުއްވުމުގެގޮތުން ބޮޑެތި އިންޒާރު ދެއްވާފައިވެއެވެ. އެ ކަލޭގެފާނަށް اللَّهُ ރުއްސުންލެއްވި ޚުރައިމު ބްނު ފާތިކުގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ. “أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ…

ދޮގުހެކި ދިނުމަކީ އެންމެ ބޮޑެތި ފާފައިގެތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 198

ދޮގުހެކި ދިނުމަކީ އެންމެ ބޮޑެތި ފާފައިގެތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޝަރީޢަތްތައް އިންސާފުވެރި، ޢަދުވެރި ގޮތުގައި ނިމިގެން ދިޔުމަށްޓަކައި، އެންމެ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރަނީ، ހަމައެކަނި ޤާޟީންގެ ޢިލްމުވެރިކަމާއި، ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ހޭލުންތެރިކަން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އެއާޚިލާފަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ހެކިތަކާއި، ޙުއްޖަތްތަކާއި، ޤަރީނާތަކަކީ، އިންސާފުވެރި ޙުކުމަކަށް ހުޅުވިގެންދާ ތަނަވަސް ދޮރެކެވެ. ދޮގުހެކި ދިނުން ހިމެނެނީ، ޤާޟީއަށް މައްސަލަ އޮޅުވައިލުން ކަމުގައެވެ. މި ޒަމާނަކީ [ތަހުޛީބު] ޒަމާން ކަމަށް ނަންވެފައި އޮތުމާއެކު، މައްސަލާގައި ވަކީލުންނާއި ހެކިވެރިންގެ…

ޝަރީޢަތުގެ އިންސާފުވެރިކަމަށްޓަކައި ހެކިބަހުގައި ތެދުވެރިވުމުގެ މުހިއްމުކަން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 263

ޝަރީޢަތުގެ އިންސާފުވެރިކަމަށްޓަކައި ހެކިބަހުގައި ތެދުވެރިވުމުގެ މުހިއްމުކަން   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޝަރީޢަތަކީ ބޭރުފުށަށް ހިނގާ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ މާނައަކީ، މީސްމީހުންގެ ސިއްރުތަކަކީ، އިންސާނުނަށް އެނގޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ސިއްރުތައް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި اللَّهُ އެވެ. އެހެންކަމާއެކު ޝަރީޢަތް ކުރުމުގައި ޤާޟީން ނިޔާއިއްވަވަނީ، ދެ ޚަޞްމުންގެ އިޢުތިރާފާއި ލިބިހުރި ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެއެވެ. ރަސޫލުاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. {إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ…