ތެދުވެރިކަމަކީ އިސްލާމީ އަޚްލާޤުގެ ވަރަށް މަތިވެރި ސިފައެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 326

  ތެދުވެރިކަމަކީ އިސްލާމީ އަޚްލާޤުގެ ވަރަށް މަތިވެރި ސިފައެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މާތް اللَّهُ އުޑުތަކާއި ބިން ހައްދަވާފައިވަނީ، ޙައްޤު ގޮތުގައެވެ. އެކަލާނގެ އިންސާނުންގެ ކިބައިން އެދިވޮޑިގެންވަނީ، އެއުރެންގެ ޙަޔާތް ޙައްޤުގެމަތީގައި، ތެދުވެރިކަމުގެމަތީގައި އާރާސްތު ކުރުމަށެވެ. ޙައްޤު ތެދުބަހެއް މެނުވީ ނުބުނުމަށެވެ. އެފަދަ ކަމެއްމެނުވީ ނުކުރުމަށެވެ. އިންސާނުންގެ ބާއްޖަވެރިކަމާއި އަބާއްޖަވެރިކަން ބިނާވެފައިވަނީ، މި މަތިވެރި އަސްލުގެ މަތީގައެވެ. އެހެންކަމާއެކު އިސްލާމްދީނުގައި މުސްލިމުންނަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވަނީ، މުސްލިމުން ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ތެދުވެރިވުމަށެވެ. ޙައްޤަށް ނަޞްރުދިނުމަށެވެ. އެބައިމީހުންގެ ހުރިހާކަމެއްގައެވެ. ހުރިހާ…

ކޮންމެ މުސްލިމަކީވެސް ނަމޫނާ އިންސާނަކަށް ވާންޖެހޭ މީހެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 387

ކޮންމެ މުސްލިމަކީވެސް ނަމޫނާ އިންސާނަކަށް ވާންޖެހޭ މީހެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކޮންމެ މުސްލިމަކީ އޭނާފަދަ އެހެން އިންސާނުންނަށްޓަކައި ހެޔޮ ނަމޫނާއަކަށް ވުމަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި، މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ގެ ބަސްފުޅުތަކުން ކަށަވަރުވާ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އިޖުތިމާޢީ ސަލާމަތާއި، ފަރުދީގޮތުން މީސްތަކުންގެ ރައްކާތެރި ކަމަށްޓަކައި މިއީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެކެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އަމުރުކުރައްވަނީ މިފަދައިންނެވެ. {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (الْمَائِدَة:2) މާނައީ: {އަދި…

ފުރިހަމަ އަޚްލާޤަކީ ދެދުނިޔޭގެ ސަލާމަތްކަން ލިއްބައިދޭނެ ކަމެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 496

ފުރިހަމަ އަޚްލާޤަކީ ދެދުނިޔޭގެ ސަލާމަތްކަން ލިއްބައިދޭނެ ކަމެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ފުރިހަމަ އަޚްލާޤަށް އިސްލާމް ދީނުގައި ދެއްވާފައިވާ މަޤާމަކީ، އެހެން އެއްވެސް ދީނެއްގައި ނުވަތަ އެހެން މުޖުތަމަޢެއްގައި އޮތްކަމެއްނޫނެވެ. ނަތީޖާއަކީ، ފުރިހަމަ މާނާގައި އިސްލާމްދީނުގެ ޙުކުމްތަކަށް ޢަމަލުކުރާ ބަޔެއްގެ މެދުގައި ފަރުދީ ގޮތުންނާއި ޖަމާޢީ ގޮތުން ކަންކަން އިޞްލާޙުވެ، އެންމެހައި ނުރަނގަޅު ކަންކަމުން މީސްތަކުން ސަލާމަތްވެ، މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން ކަށަވަރުވުމެވެ. މާތް اللَّهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} (الأعلَى:14) މާނައީ: {ހަމަކަށަވަރުން، އެމީހާގެ…

މަކާރިމުލް އަޚްލާޤަށް އިސްލާމްދީނުގައި ދެއްވާފައިވާ މަތިވެރި ދަރަޖަ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 533

މަކާރިމުލް އަޚްލާޤަށް އިސްލާމްދީނުގައި ދެއްވާފައިވާ މަތިވެރި ދަރަޖަ އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللَّهُގެ މަޚްލޫޤުންގެތެރެއިން ގިނަ ތަކެތީގެމައްޗަށް اللَّهُ މާތްކުރައްވައި މަތިވެރިކުރައްވާފައިވާ ބަޔަކީ، އިންސާނުންނެވެ. މިކަން ހާމަކުރައްވައި ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} (الإسراء:70) މާނައީ: {ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާދަމުގެދަރިން މާތްކުރެއްވީމެވެ. އަދި އެއުރެން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި، އުފުއްލެވީމެވެ. އަދި އެއުރެންނަށް ރަނގަޅު ތަކެތިން ރިޒުޤުދެއްވީމެވެ. އަދި…

މިއަދަކީ ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރެވެމުންދާ އެއިޑުސް ދުވަހެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 194

މިއަދަކީ ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރެވެމުންދާ އެއިޑުސް ދުވަހެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ބުނެލަން ފަސޭހަ ވާހަކައެކެވެ. އޭގެ ފަހަތުގައި ދީނީގޮތުންނާއި، ދުންޔަވީގޮތުން ގުނާ ޢަދަދުނުވާހާ ގިނަގުނަ ގެއްލުން އެކުލެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. ކަމުގެ ޙަޤީޤަތަށް ބަލައިލާއިރު، މި ކަމަކީ އިންސާނުންގައި ލައްވާފައިވާ ޣަރީޒީ ބާރެއްކަމަށްވާ ޝަހުވަތްތެރިކަން ފުރިހަމަކުރުމުގައި އެބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އިންތައް ފަހަނަޅައި ދިޔުމުގެ ނަތީޖާއެވެ. އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމާއި، އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެމެދުގައި ޝަހުވަތްތެރިކަން ފުއްދުމުގައި ޖަނަވާރުންނަށް ވުރެވެސް ދަށުދަރަޖައަކަށް އިންސާނުން ވެއްޓިގަތުމުގެ ނަތީޖާއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއިޑްސްގެ ބަލީގެ…

ޒުވާނުން ހެޔޮމަގުން އެއްކިބާވުމަށް މެދުވެރިވާ ބައެއް މުހިއްމު ސަބަބު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 259

ޒުވާނުން ހެޔޮމަގުން އެއްކިބާވުމަށް މެދުވެރިވާ ބައެއް މުހިއްމު ސަބަބު އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިހާރަކަށްއައިސް ކޮންމެ ޤައުމެއްގައިވެސް އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކަށްވެފައިވަނީ، ޤައުމުގެ ޒުވާނުން ރިވެރި އަޚްލާޤީ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް ދޫކޮށްލައި، ބޭކާރު ބައެއްގެގޮތުގައި އުޅޭ އުޅުމެވެ. ތަރްބިޔަތުގެ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި މިހެން ވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، ޅަފަތުގައި ފުރިހަމަ އިސްލާމީ ތަރްބިޔަތެއް ދެވިފައި ނުވުމާއި، ކުދީން ބޮޑެތިވެ ޒުވާންކަމުގެ ދުވަސްވަރާ ކުރިމަތިލާއިރު، ކުރާނެ މަސައްކަތެއްނެތި އެބައިމީހުންގެ ވަގުތުތައް ހުސްވެފައިވުމެވެ. އެހެނީ، ހުސް ވަގުތުތަކަކީ އޭގެ…

ޙަޤީޤަތަކީތޯ…

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 285

ޙަޤީޤަތަކީތޯ… އިބްރާހީމް ޙަސަން މަނިކުފާނު ދުނިޔެ ދައުރުވަމުން ބަދަލުވަމުންދާ އާދަތަކުގެ މަތިން ޤަރުނަކަށްފަހު ޤަރުނެއް ޖީލަކަށްފަހު ޖީލެއް ކަޑައްތުކުރަމުން ފަހަތަށް ޖައްސަމުން ދެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ދުނިޔޭގެ މަންޒަރުތައްވެސް ބަދަލުވަމުން ތަފާތުވަމުން ދެއެވެ. އިއްޔެ ނުދެކޭ ކިތަންމެ ކަމެއް މިއަދު ފެންނަމުން ދެއެވެ. އެކަމަކު މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަކަށް އިތުރު ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އެދީނަކީ ފުރިހަމަވެ ނިމިފައިވާ ދީނެކެވެ. ދީނީ ވާޖިބުތަކާއި ހުއްދަ ޙަރާމް ޙަލާލް މިހުރިހައި ކަމެއްވަނީ ކަނޑައެޅި ބަޔާން ވެގެންނެވެ. ކޮންމެ ޒަމާނެއްގައިވެސް އެބައެއްގެ ދީނީ ކަންތައްތައް…

މީހުން ބިނާކުރުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 272

އަލްމަރްޙޫމް ޙަސަނުލްބަންނާ އަކީ މިޞްރުގެ އަލްއިޚްވާނުލްމުސްލިމޫންގެ ބާނީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ އަކީ ވަރަށް ކުޅަދާނަ ވާހަކަދެއްކުންތެރިއެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ލިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭފަދަ މުހިއްމު ފޮތެއް ލިޔުއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެންނެވުނު ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޙަސަނުލްބަންނާ ވިދާޅުވިއެވެ. أصنّف الرّجال وهم يصنّفون الكتب “އަޅުގަނޑު މީހުން ތައްޔާރު ކުރަނީއެވެ. އެމީހުން ފޮތް ލިޔަނީއެވެ.” ޙަޤީޤަތުގައި ދުނިޔޭގައި މީހަކަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ރަނގަޅު މީހަކު ތައްޔާރު ކުރުމެވެ.…

ތިޔަބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 546

މިއީ 1974 އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ނުކުތް “ދޫގަސް” މަޖައްލާއިން ނަކަލު ކޮށްފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މި ލިޔުން ލިޔުއްވައިފައި ވަނީ ސ. ފޭދޫ އާރާމުގޭ، އަލްމަރްޙޫމް އިބްރާހީމް ޙަސަން މަނިކުފާނެވެ. އިބްރާހީމް ޙަސަން މަނިކުފާނަކީ އައްޑު އަތޮޅުގެ މަޝްހޫރު ކުލަބު ޑީއެންސީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ އަދި ރައީސެވެ. އެ ކުލަބަކީ ފުޓުބޯޅައަށް މަޝްހޫރު ވެގެން ދިޔަ ކުލަބެކެވެ. “ދޫގަސް” މަޖައްލާއަކީ ޑީއެންސީގެ ފަރާތުން މަހަކު އެއް ފަހަރު ނެރުނު މަޖައްލާއެކެވެ. އެ މަޖައްލާ ލިޔެ ޗާޕު ކުރުމުގެ ހުރިހައި…

ޞަޙާބީންގެ މަތިވެރިކަން -3

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 230

ޞަޙާބީންގެ މަތިވެރިކަން -3 ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން އެންމެ ހެޔޮ އުންމަތް “މީސްތަކުންނަށްޓަކައި ނެރުއްވުނު އެންމެ ހެޔޮ އުންމަތްކަމުގައި ތިޔަބައިމީހުން ވީމުއެވެ. (އެހެނީ) ތިޔަބައިމީހުން ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކުރަމުއެވެ. އަދި ނުބައިކަންތައް ނަހީކުރަމުއެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން ﷲއަށް އީމާންވަމުއެވެ.” (އާލުޢިމްރާނު :110) މި އާޔަތުގައި އަންގަވައިފައިވާ ޚައިރު އުންމަތުގެ (އެންމެ ހެޔޮ އުންމަތުގެ) މުރާދަކީ ޞަޙާބީންގެ ޖަމާޢަތްކަމުގައި ޢިލްމުވެރީން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ޤުދުރަތުގެ ޚާއްޞަ އިހްތިމާމަކާއެކު އެ ޖަމާޢަތް ނެރުއްވައި މައިދާނަށް ގެންނަވައިފައިވުމަށް އިސްވެދިޔަ އާޔަތުގައިވަނީ އިޝާރަތް ކުރައްވައިފައެވެ. އެ…