ތެދުވެރިކަން : ތުއްތު އިރުއްސުރެ ކުދިންނަށް އާދަކޮށްދިނުން މުހިއްމު ސިފައެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 613

ތެދުވެރިކަން : ތުއްތު އިރުއްސުރެ ކުދިންނަށް އާދަކޮށްދިނުން މުހިއްމު ސިފައެއް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމްދީނުގައި ކޮންމެ ހެޔޮކަމެއް ވެސް އަނެކުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، އެ ކަމަކާ މަސްއޫލުވާ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ޢަމަލީގޮތުން އެ ކަމެއްކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ތެދުވެރިކަމަކީ، އިސްލާމްދީނުގައި އެހާ ޚާއްޞަ މަޤާމެއް ދެއްވާފައިވާ ކަމަކަށްވާއިރު، ތިމާމެންގެ ޅަދަރީންނަށް އެ މާތްސިފަ އުނގަންނައިދިނުމުގައި މައިންބަފައިންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރެވިދާނެއެވެ. އެއީ، އެބައިމީހުން ޢަމަލީގޮތުން ކުދިންނަށް ތެދުވެރިކަމުގެ ނަމޫނާ ދެއްކުމުންނެވެ. ދޮގު ނުބުނުމުންނެވެ. ޙަޤީޤަތާ…

ދޮގުވެރިކަމަކީ މުއުމިނެއްގެކިބާގައި ހުރެގެންވާނެ ސިފައެއްނޫނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 313

ދޮގުވެރިކަމަކީ މުއުމިނެއްގެކިބާގައި ހުރެގެންވާނެ ސިފައެއްނޫނެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ތެދުވެރިކަމަކީ މުސްލިމުންގެ ކިބާގައި ކޮންމެހެން ވެސް ހުރުން ލާޒިމު ސިފައެއްކަމުގައި ވުމާއެކު، އޭގެ އިދިކޮޅު ކަމަށްވާ ދޮގުވެރިކަމަކީ، މުސްލިމުންގެ ކިބާގައި ހުރެގެންވާނެ ސިފައެއް ނޫންކަމަށް އަންގަވާފައިވެއެވެ. ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމުގެ ވެރި ސާހިބާ، މި އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ އެންމެ ރުހިވަޑައި ނުގަންނަވާ ސިފައަކީ ދޮގުވެރިކަމެވެ. عَن عَائِشَة رَضِي اللهُ عَنْهَا، قَالَت: “مَا كَانَ مِنْ خُلُقٍ أبْغض…

މުސްލިމުން ބަހާއި ޢަމަލުގައި ތެދުވެރިވުމަށް އިސްލާމްދީން ގޮވައިލައެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 397

މުސްލިމުން ބަހާއި ޢަމަލުގައި ތެދުވެރިވުމަށް އިސްލާމްދީން ގޮވައިލައެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މުސްލިމުންނަކީ، ބަހާއި ޢަމަލުގައި ތެދުވެރި ބަޔަކުކަމުގައިވުމަށް އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް ގަދައަށް އަމުރުކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އެއީ، މުޖުތަމަޢުގެ ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމާއި އަމާންކަން ކަށަވަރު ކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ. ކަންކަމުގައި އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ނުބައިކޮށް ހީކުރުމާއި ޝައްކު އުފެދޭގޮތްވުމަކީ، ތެދުވެރިކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުންވާ ކަމެކެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނާއި މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ގެ ބަސްފުޅުތަކުން މިކަން ކަށަވަރުވެއެވެ. މާތް اللَّهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا…

ތެދުވެރިކަމަކީ އިސްލާމީ އަޚްލާޤުގެ ވަރަށް މަތިވެރި ސިފައެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 512

  ތެދުވެރިކަމަކީ އިސްލާމީ އަޚްލާޤުގެ ވަރަށް މަތިވެރި ސިފައެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މާތް اللَّهُ އުޑުތަކާއި ބިން ހައްދަވާފައިވަނީ، ޙައްޤު ގޮތުގައެވެ. އެކަލާނގެ އިންސާނުންގެ ކިބައިން އެދިވޮޑިގެންވަނީ، އެއުރެންގެ ޙަޔާތް ޙައްޤުގެމަތީގައި، ތެދުވެރިކަމުގެމަތީގައި އާރާސްތު ކުރުމަށެވެ. ޙައްޤު ތެދުބަހެއް މެނުވީ ނުބުނުމަށެވެ. އެފަދަ ކަމެއްމެނުވީ ނުކުރުމަށެވެ. އިންސާނުންގެ ބާއްޖަވެރިކަމާއި އަބާއްޖަވެރިކަން ބިނާވެފައިވަނީ، މި މަތިވެރި އަސްލުގެ މަތީގައެވެ. އެހެންކަމާއެކު އިސްލާމްދީނުގައި މުސްލިމުންނަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވަނީ، މުސްލިމުން ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ތެދުވެރިވުމަށެވެ. ޙައްޤަށް ނަޞްރުދިނުމަށެވެ. އެބައިމީހުންގެ ހުރިހާކަމެއްގައެވެ. ހުރިހާ…

ކޮންމެ މުސްލިމަކީވެސް ނަމޫނާ އިންސާނަކަށް ވާންޖެހޭ މީހެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 435

ކޮންމެ މުސްލިމަކީވެސް ނަމޫނާ އިންސާނަކަށް ވާންޖެހޭ މީހެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކޮންމެ މުސްލިމަކީ އޭނާފަދަ އެހެން އިންސާނުންނަށްޓަކައި ހެޔޮ ނަމޫނާއަކަށް ވުމަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި، މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ގެ ބަސްފުޅުތަކުން ކަށަވަރުވާ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އިޖުތިމާޢީ ސަލާމަތާއި، ފަރުދީގޮތުން މީސްތަކުންގެ ރައްކާތެރި ކަމަށްޓަކައި މިއީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެކެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އަމުރުކުރައްވަނީ މިފަދައިންނެވެ. {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (الْمَائِدَة:2) މާނައީ: {އަދި…

ފުރިހަމަ އަޚްލާޤަކީ ދެދުނިޔޭގެ ސަލާމަތްކަން ލިއްބައިދޭނެ ކަމެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 550

ފުރިހަމަ އަޚްލާޤަކީ ދެދުނިޔޭގެ ސަލާމަތްކަން ލިއްބައިދޭނެ ކަމެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ފުރިހަމަ އަޚްލާޤަށް އިސްލާމް ދީނުގައި ދެއްވާފައިވާ މަޤާމަކީ، އެހެން އެއްވެސް ދީނެއްގައި ނުވަތަ އެހެން މުޖުތަމަޢެއްގައި އޮތްކަމެއްނޫނެވެ. ނަތީޖާއަކީ، ފުރިހަމަ މާނާގައި އިސްލާމްދީނުގެ ޙުކުމްތަކަށް ޢަމަލުކުރާ ބަޔެއްގެ މެދުގައި ފަރުދީ ގޮތުންނާއި ޖަމާޢީ ގޮތުން ކަންކަން އިޞްލާޙުވެ، އެންމެހައި ނުރަނގަޅު ކަންކަމުން މީސްތަކުން ސަލާމަތްވެ، މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން ކަށަވަރުވުމެވެ. މާތް اللَّهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} (الأعلَى:14) މާނައީ: {ހަމަކަށަވަރުން، އެމީހާގެ…

މަކާރިމުލް އަޚްލާޤަށް އިސްލާމްދީނުގައި ދެއްވާފައިވާ މަތިވެރި ދަރަޖަ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 568

މަކާރިމުލް އަޚްލާޤަށް އިސްލާމްދީނުގައި ދެއްވާފައިވާ މަތިވެރި ދަރަޖަ އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللَّهُގެ މަޚްލޫޤުންގެތެރެއިން ގިނަ ތަކެތީގެމައްޗަށް اللَّهُ މާތްކުރައްވައި މަތިވެރިކުރައްވާފައިވާ ބަޔަކީ، އިންސާނުންނެވެ. މިކަން ހާމަކުރައްވައި ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} (الإسراء:70) މާނައީ: {ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާދަމުގެދަރިން މާތްކުރެއްވީމެވެ. އަދި އެއުރެން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި، އުފުއްލެވީމެވެ. އަދި އެއުރެންނަށް ރަނގަޅު ތަކެތިން ރިޒުޤުދެއްވީމެވެ. އަދި…

މިއަދަކީ ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރެވެމުންދާ އެއިޑުސް ދުވަހެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 257

މިއަދަކީ ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރެވެމުންދާ އެއިޑުސް ދުވަހެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ބުނެލަން ފަސޭހަ ވާހަކައެކެވެ. އޭގެ ފަހަތުގައި ދީނީގޮތުންނާއި، ދުންޔަވީގޮތުން ގުނާ ޢަދަދުނުވާހާ ގިނަގުނަ ގެއްލުން އެކުލެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. ކަމުގެ ޙަޤީޤަތަށް ބަލައިލާއިރު، މި ކަމަކީ އިންސާނުންގައި ލައްވާފައިވާ ޣަރީޒީ ބާރެއްކަމަށްވާ ޝަހުވަތްތެރިކަން ފުރިހަމަކުރުމުގައި އެބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އިންތައް ފަހަނަޅައި ދިޔުމުގެ ނަތީޖާއެވެ. އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމާއި، އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެމެދުގައި ޝަހުވަތްތެރިކަން ފުއްދުމުގައި ޖަނަވާރުންނަށް ވުރެވެސް ދަށުދަރަޖައަކަށް އިންސާނުން ވެއްޓިގަތުމުގެ ނަތީޖާއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއިޑްސްގެ ބަލީގެ…

ޒުވާނުން ހެޔޮމަގުން އެއްކިބާވުމަށް މެދުވެރިވާ ބައެއް މުހިއްމު ސަބަބު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 297

ޒުވާނުން ހެޔޮމަގުން އެއްކިބާވުމަށް މެދުވެރިވާ ބައެއް މުހިއްމު ސަބަބު އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިހާރަކަށްއައިސް ކޮންމެ ޤައުމެއްގައިވެސް އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކަށްވެފައިވަނީ، ޤައުމުގެ ޒުވާނުން ރިވެރި އަޚްލާޤީ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް ދޫކޮށްލައި، ބޭކާރު ބައެއްގެގޮތުގައި އުޅޭ އުޅުމެވެ. ތަރްބިޔަތުގެ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި މިހެން ވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، ޅަފަތުގައި ފުރިހަމަ އިސްލާމީ ތަރްބިޔަތެއް ދެވިފައި ނުވުމާއި، ކުދީން ބޮޑެތިވެ ޒުވާންކަމުގެ ދުވަސްވަރާ ކުރިމަތިލާއިރު، ކުރާނެ މަސައްކަތެއްނެތި އެބައިމީހުންގެ ވަގުތުތައް ހުސްވެފައިވުމެވެ. އެހެނީ، ހުސް ވަގުތުތަކަކީ އޭގެ…

ޙަޤީޤަތަކީތޯ…

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 328

ޙަޤީޤަތަކީތޯ… އިބްރާހީމް ޙަސަން މަނިކުފާނު ދުނިޔެ ދައުރުވަމުން ބަދަލުވަމުންދާ އާދަތަކުގެ މަތިން ޤަރުނަކަށްފަހު ޤަރުނެއް ޖީލަކަށްފަހު ޖީލެއް ކަޑައްތުކުރަމުން ފަހަތަށް ޖައްސަމުން ދެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ދުނިޔޭގެ މަންޒަރުތައްވެސް ބަދަލުވަމުން ތަފާތުވަމުން ދެއެވެ. އިއްޔެ ނުދެކޭ ކިތަންމެ ކަމެއް މިއަދު ފެންނަމުން ދެއެވެ. އެކަމަކު މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަކަށް އިތުރު ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އެދީނަކީ ފުރިހަމަވެ ނިމިފައިވާ ދީނެކެވެ. ދީނީ ވާޖިބުތަކާއި ހުއްދަ ޙަރާމް ޙަލާލް މިހުރިހައި ކަމެއްވަނީ ކަނޑައެޅި ބަޔާން ވެގެންނެވެ. ކޮންމެ ޒަމާނެއްގައިވެސް އެބައެއްގެ ދީނީ ކަންތައްތައް…