އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން:: ތިޔަފަދަ ނަމޫނާއެއް ފެންނާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 227

އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން: ތިޔަފަދަ ނަމޫނާއެއް ފެންނާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟ ތަރުޖަމާ: ޢަބްދުﷲ ފާރޫގު ޙަސަން މުސްލިމުންނަކީ ޖާހިލުބަޔެކެވެ. ގޮތްދޫނުކުރާ ބަޔެކެވެ. ރުޅިގަދަ ބަޔެކެވެ. އަނިޔާވެރިބަޔެކެވެ. ކިބުރުވެރިބަޔެކެވެ. ބޮޑާ ބަޔެކެވެ. މިއީ މުސްލިމުންނާ ބެހޭގޮތުން ޣައިރު މުސްލިމު އަޚުންގެ ތެރޭގައި އާއްމުވެފައި އޮންނަ ޚިޔާލުތަކެވެ. މުސްލިމުންނާމެދު ޢައިރު މުސްލިމުން ދެކޭގޮތެވެ. ނަމަވެސް މުސްލިމުންގެ ގާތަށްގޮސް ރަނގަޅަށް ހޯދައި ބަލައިލުމުން މެންދުރުގެ އިރެކޭ އެއްފަދައިން އަލިވެ ފެނިގެންދަނީ މުޅީން ތަފާތު ޙަޤީޤަތްތަކެކެވެ. އިސްލާމްގެ މާނައަކީ އަމާންކަމެވެ. ސަލާމަތެވެ. އަޅުގަނޑަށް ހޯދުނުގޮތުގައި…

ޝަޢުބާން މަހަކީ، ޝަރުޢީގޮތުންނާއި ތާރީޚީގޮތުން މުހިއްމު މައްސަރެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 437

ޝަޢުބާން މަހަކީ، ޝަރުޢީގޮތުންނާއި ތާރީޚީގޮތުން މުހިއްމު މައްސަރެކެވެ.  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިހާރު ވޭތުވަމުން މިދަނީ، 1439 ވަނަ އަހަރުގެ ޝަޢުބާން މަހުގެ ދުވަސްތަކެވެ. ޝަޢުބާން މަހަކީ، އެ މަހެއްގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި، ތާރީޚާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު ކިތަންމެ ޙާދިޘާތަކެއް ހިނގާފައިވާ ވަރަށް ޚާއްޞަ މައްސަރެކެވެ. މި މައްސަރު ޚާއްޞަވީ އެއް ސަބަބަކީ، ޝަޢުބާންމަހަކީ، އެ މަހެއްގައި މުސްލިމުންގެ ޤިބުލައާގުޅުންހުރި މުހިއްމު ޙުކުމްތަކެއް ބާވާލައްވައި، އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތުގެ ބަދަލުގައި ކަޢުބަތު اللَّهِ ގެފުޅަށް ކުރިމަތިލައި މުސްލިމުން ނަމާދުކުރުމަށް…

 މާތް ނަބިއްޔާ ރަސޫލްކަމާއިގެން ފޮނުއްވާނެކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު އިންޖީލާއި ތައުރާތުން (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 280

 މާތް ނަބިއްޔާ ރަސޫލްކަމާއިގެން ފޮނުއްވާނެކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު އިންޖީލާއި ތައުރާތުން (2) ޢަބްދުﷲ މުޞްލިޙް ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސީދާ ނަންފުޅު ބައިބަލްގެ އޯލްޑް ޓެސްޓަމަންޓް ގައި “Hikko Mamittakim we kullo Muhammadim Zehdoodeh wa Zehrace Bayna Jerusalem.” Song of Solomon Chapter 5 Verse 16[1] ސޯންގް އޮފް ސޯލަމަން ގެ މި އާޔަތް ނަގާފައި މިވަނީ ހިބްރޫ ބައިބަލް އިންނެވެ. ހިބްރޫ ބަހަކީއޯލްޑްޓެސްޓަމަންޓްގެއަސްލުބަސްކަމަށްބުނެވެއެވެ. މި އާޔަތުގެ މާނައަކީ “އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅު އެންމެ…

މާތް ނަބިއްޔާ ރަސޫލުކަމާއިގެން ފޮނުއްވާނެކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު އިންޖީލާއި ތައުރާތުން. (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 297

 މާތް ނަބިއްޔާ ރަސޫލުކަމާއިގެން ފޮނުއްވާނެކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު އިންޖީލާއި ތައުރާތުން (1) ޢަބްދުﷲ މުޞްލިޙް  މީސްތަކުންނަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވުމަށްޓަކައި ﷲ ތަޢާލާ އެކި ދުވަސްވަރު ރަސޫލުންނާއި ނަބީން ފޮނުއްވެވިއެވެ. މި ގޮތުން ރަސޫލުންނާއި ނަބީންފޮނުއްވެވުމުގެ ބޭނުމަކީ ޖަހާލަތުގެ އަނދިރީން އިންސާނުން ނެރުއްވާ ހިދާޔަތުގެ ތެދުމަގު ބަޔާންކޮށްދިނުމާއި ޙައްޤާއި ބާޠިލް ވަކިކޮށްދިނުމެވެ. މި ގޮތުން އާދަމްގެފާނުން ފެށިގެން  މުޙައްމަދުގެފާނާއި ހަމައަށް އެކި ދުވަސްވަރު އެކި  ޤައުމުތަކަށް އެކި ރަސޫލުންނައި ނަބީބޭކަލުން ފޮނުއްވަވާފައިވެއެވެ.  ﷲ ތަޢާލާ ނެތުމުގެތެރެއިން ދުނިޔެ ޚަލްޤުކުރައްވަވާ،…

ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ގެ ސުންނަތް  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައިވާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތުގެތެރެއިން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 484

ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ގެ ސުންނަތް  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައިވާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތުގެތެރެއިން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޙަދީޘްތައް ޝަރަޙަ ކުރެއްވުން: ސުނަނު އައްނަސާއީ: އަލްއިމާމު އަޙްމަދު ބުނު ޝުޢައިބު އައްނަސާއީ އަކީ، ޙަދީޘް ލިޔުއްވި މަޝްހޫރު ބޭކަލުންކުރެ އިސް ސަފުގައި ގުނާލެވޭ ބޭކަލެކެވެ. އެ ކަލޭގެފާނުގެ އުސްތާޛުންގެތެރޭގައި އަލްބުޚާރީ، މުސްލިމު، އަބޫދާވުދު، އައްތިރްމިޛީ، ފަދަ މަޝްހޫރު އިމާމުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަލްއިމާމުއްނަސާއީ ލިޔުއްވި ޙަދީޘްފޮތް، ސުނަނު އައްނަސާއީ އަކީ، ޙަދީޘްގެ މަޝްހޫރު މަޞްދަރުތަކުގެ ތެރެއިންވާ…

ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ސުންނަތް  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައިވާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތުގެތެރެއިން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 406

ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ސުންނަތް  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައިވާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތުގެތެރެއިން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޙަދީޘްތައް ޝަރަޙަ ކުރެއްވުން:    ކުރީގައި ބަޔާންވެދިޔަ މަޝްހޫރު ޙަދީޘް ފޮތްފޮތުގެތެރެއިން ކޮންމެ ފޮތެއްގެމެ ގިނަގުނަ ޝަރަޙަތަކެއް ޢިލްމުވެރިން އެކި ޒަމާނުގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. މިތާނގައި ކުރިން ނަންގަނެވިދިޔަ ކޮންމެ ފޮތެއްގެ ކުރު ތަޢާރުފަކާއި، އެ ފޮތްފޮތުގެ މައްޗަށް ޢިލްމުވެރިން ލިޔުއްވާފައިވާ ބައެއް ޝަރަޙައިގެ ނަންތައް ލިޔެލުން މުހިއްމުކަމަށް ދެކެމެވެ.   ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ: ޢަބްދުލްމުޙުސިނު ބުނު ޙަމަދު ބުނު…

ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ސުންނަތް  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައިވާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތުގެތެރެއިން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 484

ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ސުންނަތް  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައިވާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތުގެތެރެއިން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ރަސޫލު اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ސުންނަތް  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މުސްލިމު ޢިލްމުވެރިންވަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޙަދީޘްރިވާކުރުމުގެ އުސޫލުތައް އެކަށައެޅުއްވުމަށް ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތާއި، ޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވި ބޭކަލުންގެ ވަނަވަރު އޮޅުންފިލުވުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައިވާ މިންނެތް މަސައްކަތާއި، ޞައްޙަ ޙަދީޘާއި ޟަޢީފު ޙަދީޘާއި މީސްމީހުން ދޮގުހަދައިގެން އުފައްދައި ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ އަށް…

ދޮގުހަދައިގެން އުފައްދާފައިވާ، މައުޟޫޢު ޙަދީޘްތައް އުފެދިގެން އައިގޮތް (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 361

ދޮގުހަދައިގެން އުފައްދާފައިވާ، މައުޟޫޢު ޙަދީޘްތައް އުފެދިގެން އައިގޮތް (3) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު   ދޮގު ޙަދީޘް ހެދުމާމެދު، ކައްރާމީންގެ ރައުޔު: މަގުފުރެދިފައިވާ، ބިދުޢަވެރިންގެ ޖަމާޢަތެއްކަމުގައިވާ [އަލްކައްރާމިއްޔާ] ނުވަތަ ކައްރާމީންނެވެ ކިޔޭ ބަޔަކުމީހުން ދެކޭގޮތުގައި، ހެޔޮކަންކަމަށް މީސްތަކުން ޝައުޤުވެރިކުރުވައި، ނުބައިކަންތައްތަކާ ދުރުހެލިކުރުވުމުގެ ގޮތުން، ދޮގުހަދައިގެން ޙަދީޘް ހެދުން ހުއްދަވާނެއެވެ. (ނޯޓް: މިބައިމީހުންނަކީ، ސުންނަތްޖަމާޢަތުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ރައުޔާ ޚިލާފު، ބާޠިލު ރައުޔެއްގެންގުޅޭ މަގުފުރެދިފައިވާ، ބަޔެކެވެ.) އެބައިމީހުން ދަލީލެއްކަމުގައިދެކެނީ، ވަރަށް މަޝްހޫރު ޙަދީޘެއްކަމުގައިވާ {مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا.} މި…

ދޮގުހަދައިގެން އުފައްދާފައިވާ، މައުޟޫޢު ޙަދީޘްތައް އުފެދިގެން އައިގޮތް (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 297

ދޮގުހަދައިގެން އުފައްދާފައިވާ، މައުޟޫޢު ޙަދީޘްތައް އުފެދިގެން އައިގޮތް (2) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު   މައުޟޫޢު ޙަދީޘްގެ ދަރަޖަ:  މައުޟޫޢު ޙަދީޘަކީ، ޟަޢީފު، ނުވަތަ ބަލި ޙަދީޘް ތަކުގެތެރެއިން އެންމެނުބައި، އެންމެ ގެއްލުންބޮޑު ބާވަތެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި މިއީ މުޅިން ޚާއްޞަ ވަކި ބާވަތެކެވެ. އެހެނީ މައުޟޫޢު ޙަދީޘަކީ، ޟަޢީފު ޙަދީޘް ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބާވަތެއް ކަމަކަށް އެ ބޭކަލުންނެއް ނުބައްލަވައެވެ.   މައުޟޫޢު ޙަދީޘް ރިވާކުރުމުގެ ޙުކުމް:   ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިން…

ދޮގުހަދައިގެން އުފައްދާފައިވާ، މައުޟޫޢު ޙަދީޘްތައް އުފެދިގެން އައިގޮތް (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 316

ދޮގުހަދައިގެން އުފައްދާފައިވާ، މައުޟޫޢު ޙަދީޘްތައް އުފެދިގެން އައިގޮތް  (1) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކީރިތި ޤުރްއާނާއި، މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ސުންނަތަކީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އެންމެ މުހިއްމު ދެ މަޞްދަރެވެ. ޝަރީޢަތުގެ ދެ އަސާސެވެ.  ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި اللَّهُ އަންގަވާފައިވާ އެންގެވުން ތަކުގެ ޝަރަޙައަކީ، ނުވަތަ އެ އެންގެވުންތަކުގެ ތަފްސީރަކީ މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ސުންނަތެވެ. އެހެންކަމާއެކު، އިތުރު އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތް ދެނެގަތުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެކެވެ. އެހެނީ ސުންނަތާނުލައި ޙަޤީޤަތުގައި ކީރިތި…