ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 423

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (3) ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު (18 ޖަނަވަރީގައި ޝާޢިއުކުރެވުނު ބަޔާ ގުޅޭ. މިބައި ގެނެސް ދިނުން މާބޮށް ވެސް ލަސްވީތީ ކިޔުންތެރީންގެ އަރިހުން މާފުއެދެމެވެ). މި މަޒުމޫނު ނަގައިފައި ވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ވިހި ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން އަރަބި ދުނިޔެއަށް ހިންގި ނުފޫޒުގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރޯޖަރ ހާރޑީ ލިޔެފައިވާ “ކޮކަޑިލީ ފެންވަޅު” މިނަން ކިޔާ ފޮތުންނެވެ. މުސައްނިފު ހާރޑީއަކީ ކުރިން ބީބީސީގެ މުރާސިލެކެވެ. މިލިޔުމުގައި ހުރި…

އަލްޤާޟީ އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 460

އަލްޤާޟީ އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ (1)   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، ހިޖުރައިން 46 ވަނައަހަރު، ނަޖުދުކަރައިގެ އަލްޔަމާމާގައެވެ. އެއަށްފަހު އެ ކަލޭގެފާނުގެ އަހުލުވެރިން ބަޞަރާއަށް ހިޖުރަކުރެއްވިއެވެ. އެ ކަލޭގެފާނު ބޮޑުފުޅުވީ ބަޞަރާގައެވެ. އިޔާސުގެ ކާފާފުޅު ޤުއްރަތަކީ އަޞްޙާބު ބޭކަލެކެވެ. އިޔާސަކީ ތާބިޢީ ބޭކަލެކެވެ. އެ ކަލޭގެފާނަށް اللَّهُ ރުއްސުންލެއްވި އަނަސުގެފާނުގެ އަރިހުން  އިޔާސު އުނގެނިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ސަޢީދުބުނުލް މުސައްޔަބު، ސަޢީދު ބުނު…

އަލްޤާޟީ އަސަދު ބުނު ފުރާތު ބުނު ސިނާން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 482

އަލްޤާޟީ އަސަދު ބުނު ފުރާތު ބުނު ސިނާން  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްޤާޟީ އަސަދު ބުނު ފުރާތު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، ހިޖުރައިން 145 ވަނަ އަހަރު ކުރުދިސްތާނުގެ ދިޔާރުބަކުރެވެ ކިޔުނު ރަށުގައެވެ. އެ ކަލޭގެފާނު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ، ނިޔާކަނޑައެޅުއްވުމުގައި ދެވަނައެއް ނުވާފަދަ ޢަދުލުވެރި ޤާޟީއަކު ކަމުގައެވެ. ފިޤުހު ޢިލްމުގެ ދާއިރާގައި ވިސްނުންފުޅުތޫނު އުސްތާޛެއްކަމުގައެވެ. اللَّهُގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރެއްވުމުގައި ޙިކުމަތްތެރި ޤާއިދެއް ކަމުގައެވެ. ޒުވާން ދުވަސްވަރު ތޫނިސްއަށް ވަޑައިގެން، އެ ރަށުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުން އުނގެނިވަޑައިގަތެވެ. މަޣުރިބުކަރައިގައި އެ…

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު އައްނަސަވީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 432

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު އައްނަސަވީ އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު އައްނަސަވީ، ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 378 ވަނައަހަރުއެވެ. ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޢިރާޤު، މިޞްރު، ދިމިޝްޤު އަދި އެހެނިހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރައްވައި، އެ ޒަމާނުގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުން ޢިލްމު އުނގެނި ވަޑައިގަތެވެ. އެއަށްފަހު ޚުވާރިޒަމްގައި މަދްރަސާއެއް ބިނާކުރައްވައި ކިޔަވައިދެއްވުމާއި ޢިލްމު ފެތުރުއްވުމުގައި ދެމިހުންނެވިއެވެ. ތަފްސީރާއި ފިޤްހުގެ ރޮނގުން އެތައް ފޮތެއް ލިޔުއްވިއެވެ. އެ ކަލޭގެފާނަކީ ޢިލްމުވެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރި ކަމާއި،…

ޤާޟީ އަލްޙަސަނު ބްނު އަޙްމަދު އަލްއިޞްޠަޚްރީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 238

ޤާޟީ އަލްޙަސަނު ބްނު އަޙްމަދު އަލްއިޞްޠަޚްރީ  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްޤާޟީ ޙަސަނު ބްނު އަޙްމަދު އަލްއިސްތަޚްރީ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، ހިޖުރައިން 244 ވަނައަހަރު ބަޣުދާދުގައެވެ. އެ ކަލޭގެފާނަކީ، ޝާފިޢީ މަޛުހަބުގެ އެންމެ އިސް ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިލައްވާ ބޭކަލެކެވެ. ދުނިޔެއަށް ހެއްލުންތެރިވުންކުޑަ، ވަރަށް މަދު މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ރުހިލައްވައިގެން ދިރިއުޅުއްވި ބޭކަލެކެވެ. އަލްޚަޠީބުލްބަޣުދާދީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. [ޤުމް] ނަމަކަށްކިޔުނު ރަށުގެ ފަނޑިޔާރުކަމާއި ބަޣުދާދުގެ މުޙްތަސިބުކަން، އެބަހީ: އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފު ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކުރާ ޚާއްޞަ…

އަލްޤާޟީ ޔަޙްޔާ ބުނު އަކްޘަމް އައްތަމީމީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 255

އަލްޤާޟީ ޔަޙްޔާ ބުނު އަކްޘަމް އައްތަމީމީ  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްޤާޟީ ޔަޙްޔާ ބުނު އަކްޘަމް އައްތަމީމީ ދުނިޔޭގެއަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، ހިޖުރައިން 159 ވަނައަހަރު، ޚުރާސާނުގެ ވެރިރަށް [މަރުވް] ގައެވެ. ޢިލްމު އުނގެނިވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި މައްކާއާއި ބަޣްދާދާއި އެ ނޫން އެތައް ރަށަކަށް ދަތުރުކުރައްވައި، ހިޖުރައިން ދެވަނަ ޤަރުނުގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިންކަމަށްވާ ޢަބްދު اللَّهِ ބުނުލްމުބާރަކް، ސުފްޔާނު ބުނު ޢުޔައިނާ، ވަކީޢު ބުނު އަލްޖައްރާޙު ފަދަ ބޮޑެތި ބޮޑެތި ޢިލްމުވެރިންގެއަރިހުން އެ ކަލޭގެފާނު ޢިލްމު އުނގެނިވަޑައިގަތެވެ. އެ…

ޤާޟީ ޝުރައިޙާއި އަމީރުލް މުއުމިނީނަ ޢަލީގެފާނު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 331

ޤާޟީ ޝުރައިޙާއި އަމީރުލް މުއުމިނީނަ ޢަލީގެފާނު އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޢުމަރުގެފާނުގެ ޚަލީފާކަމުގައި ކޫފާގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޝުރައިޙު ބިން އަލްޙާރިޘު ލްކިންދީ އައްޔަން ކުރެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު، އެ ރަށުގައި ޝުރައިޙު ނިޔާކަނޑައެޅުއްވުމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ. ޢަލީގެފާނަށް ޚަލީފާކަން ލިބިވަޑައިގެން ހިނދު، ޢުމަރުގެފާނު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ޝުރައިޙު ދެމެހެއްޓެވިއެވެ. އެއްފަހަރަކު ޢަލީގެފާނުގެ އައްޑަނަކޮޅެއް ގެއްލިވަޑައިގަތެވެ. ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން ކޫފާގެ ބާޒާރުގައި ޔަހޫދީންގެ މީހަކު އައްޑަނައެއް ވިއްކަން އުޅެނިކޮށް ޢަލީގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތެވެ. އަދި އެއީ، އެ ކަލޭގެފާނުގެ ގެއްލިފައިވާ…

އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ ނަންހުރި ފަނޑިޔާރުންކުރެ ޝުރައިޙު ބިން އަލްޙާރިޘް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 440

އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ ނަންހުރި ފަނޑިޔާރުންކުރެ ޝުރައިޙު ބިން އަލްޙާރިޘް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޝުރައިޙު ބިން އަލްޙާރިޘުލް ކިންދީ އަކީ ޔަމަނުކަރައިގެ ބޭކަލެކެވެ. ތާބިޢީ ބޭކަލުންކުރެ ޢިލްމުވެރިކަމަށް އަރާހުންނެވި ބޭކަލެކެވެ. ދިގުމުއްދަތެއްގައި ޤާޟީކަންކުރެއްވި ބޭކަލެކެވެ. އެ ކަލޭގެފާނުގެ ޢަދުލުވެރިކަމާއި، ނަޒާހަތްތެރި ކަމާމެދު އެންމެން އެއްބަސްވެ ތާރީފު ކުރެވެމުންދާ ބޭކަލެއްމެއެވެ. ޢުމަރުގެފާނުގެ ޚަލީފާކަމުގައި، އެ ކަލޭގެފާނު ބަދަވީންގެ މީހެއްގެއަތުން އަހެއް ބައްލަވައިގަތެވެ. ވިޔަފާރީގެ އަގާއި މުދަލާމެދު ދެފަރާތުން ރުހި ގަބޫލުވުމަށްފަހު، އެ ކަލޭގެފާނު އަގު އަދާކުރައްވައި އަހަށް ސަވާރުވެވަޑައިގެން…

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 280

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (2) ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު- (10 ޖަނަވަރީގައި ޝާއިޢު ކުރެވުނު ބަޔާ ގުޅޭ) މި މަޒުމޫނު ނަގައިފައި ވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ވިހި ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން އަރަބި ދުނިޔެއަށް ހިންގި ނުފޫޒުގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރޯޖަރ ހާރޑީ ލިޔެފައިވާ “ކޮކަޑިލީ ފެންވަޅު” މިނަން ކިޔާ ފޮތުންނެވެ. މުސައްނިފު ހާރޑީއަކީ ކުރިން ބީބީސީގެ މުރާސިލެކެވެ. މިލިޔުމުގައި ހުރި ބައެއް އަރަބި ނަންނަން އިނގިރޭސި ފޮތަކުން ނަގައިފައިވާތީ އަރަބީން ކިޔާ…

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 401

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން  (1) ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު މި މަޒުމޫނު ނަގައިފައި ވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ވިހި ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން އަރަބި ދުނިޔެއަށް ހިންގި ނުފޫޒުގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރޯޖަރ ހާރޑީ ލިޔެފައިވާ “ކޮކަޑިލީ ފެންވަޅު” މިނަން ކިޔާ ފޮތުންނެވެ. މުސައްނިފު ހާރޑީއަކީ ކުރިން ބީބީސީގެ މުރާސިލެކެވެ. މިލިޔުމުގައި ހުރި ބައެއް އަރަބި ނަންނަން އިނގިރޭސި ފޮތަކުން ނަގައިފައިވާތީ އަރަބީން ކިޔާ ގޮތާ ތަފާތު ގޮތަކަށް ހުރުން އެކަށީގެންވެއެވެ. މިލިޔުމުގައި…