އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރު އަލްމުޢާފިރީ (5)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 380

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރު އަލްމުޢާފިރީ (5)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޚަލީފާ އަލްޙަކަމުގެ ބޮޑުބޭބެއެއްގެ މައްސަލަ:  (2) ޚަލީފާގެ ބޮޑުބޭބެ: މަނިކުފާނު ވިދާޅުވާ އެއްޗެއް ޤަބޫލުކުރަން ދެކޮޅުހަދާ މީހަކު މަޤާމުން ވަކިކުރައްވައި، އެހެން މީހަކު މަޤާމަށް ހަމަޖައްސެވުން ކީއްތޯއެވެ؟ މަނިކުފާނު ފިޔަވައި އަޅުގަނޑުގެ ހެއްކަކަށްހުރީ ވެސް އެހެން ކާކުތޯއެވެ؟ ބޮޑުބޭބޭގެ ވާހަކަފުޅު އަޑުއައްސަވައި، ޢިލްމުވެރިންކުރެ ދެ ބޭކަލުން ޚަލީފާގެ ކުރިފުޅުމައްޗަށް ޙާޟިރު ކުރައްވައި، ބޮޑުބޭބެ އެ ވިދާޅުވާ ބަސްފުޅަކީ ތެދެއްކަމަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ލިޔުމެއް ލިޔުއްވައި، އެ…

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރު އަލްމުޢާފިރީ (4)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 297

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރު އަލްމުޢާފިރީ (4)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޚަލީފާ އަލްޙަކަމުގެ ބޮޑުބޭބެއެއްގެ މައްސަލަ:  (1) އެއް ފަހަރަކު ޤާޟީ މުޙައްމަދުގެ އަރިހަށް ޚަލީފާ އަލްޙަކަމުގެ ބޮޑުބޭބެއަކު ޤުރްޠަބާގެ އާދައިގެ ރައްޔިތަކާ ޚިލާފަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. ޤާޟީ މުޙައްމަދުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ދެ ޚަޞްމުން ޙާޟިރުކުރެވުނު ހިނދު، ޚަލީފާ އަލްޙަކަމުގެ ބޮޑުބޭބެ (ސަޢީދުލް ޚައިރު) ހީފުޅުކުރެއްވީ ޚަލީފާއާ އޭނާގެ ތިމާގެފުޅުކަމާއި، ދައުލަތުގައި އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަތިވެރިކަމާއެކު، ޤާޟީ މުޙައްމަދުގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް އޭނާއަށް ޚާއްޞަ…

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރު އަލްމުޢާފިރީ (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 291

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރު އަލްމުޢާފިރީ (3)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޚަލީފާ އަލްޙަކަމުގެ ޙާއްޞަ ޚާދިމެއްގެ މައްސަލަ: ޚަލީފާ އަލްޙަކަމުގެ އަސްތަބީލާގައި އަސްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިސް މީހަކު ކަމުގައިހުރި، މޫސާ ބުނު ސަމާޢާ ނަމަކަށްކިޔުނު ވަރަށް ނުފޫޛުގަދަ މީހަކު، ޚަލީފާ އަލްޙަކަމުގެ އަރިހުގައި ޤާޟީ މުޙައްމަދު އޭނާއަށް އަނިޔާވެރިވެވަޑައިގެން ކަމަށްބުނެ ޝަކުވާ ދަންނަވަމުން ގެންދިޔައެވެ. އެންމެފަހުން ޚަލީފާ އޭނާއަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޚަލީފާ އަލްޙަކަމު: ތިބާ ތިޔަ ދައްކަނީ ތެދު ވާހަކައެއްތޯ ތިމަން މަނިކުފާނު މިއަދު ބައްލަވާނަމެވެ.…

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރު އަލްމުޢާފިރީ (2)  

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 284

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރު އަލްމުޢާފިރީ (2)   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޚަލީފާ އަލްޙަކަމާ ޚިލާފަށް ޤަޟިއްޔާއެއް ނިންމެވުން: އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ކަލޭގެފާނު ބެއްލެވި މައްސަލައަކީ، ޚަލީފާ އަލްޙަކަމާ ޚިލާފަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ބުނެވެއެވެ. އެއީ، ޤުރްޠަބާގެ ފާލަން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަށް މީސްމީހުންގެ ބިންތަކެއް ސަރުކާރަށް ނެންގެވުމުގައި، ބައެއް މީހުންނަށް ޝަރުޢީގޮތުން ބަދަލު ދެއްވާފައި ނުވާކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެކެވެ. މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ގެންނަވައިގެން ބެއްލެވި ހިނދު، އެ ދަޢުވާ ހުށަހެޅި…

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރު އަލްމުޢާފިރީ (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 272

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރު އަލްމުޢާފިރީ (1)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، އިސްޕޭނުގެ ބާޖާ އެވެކިޔުނު ރަށުގައެވެ. އެއީ ޤުރްޠަބާއިން 100 ފަރްސަޚު، ގާތްގަނޑަކަށް 480 ކިލޯމީޓަރު އުތުރުގައިއޮންނަ ރަށެކެވެ. އެ ކަލޭގެފާނު ތުއްޕުޅުއިރު ޤުރްޠަބާއަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގެ މަތީފަންތީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުން ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު، ޤުރްޠަބާގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި އަލްޤާޟީ މުޞްޢަބު ބުނު ޢިމްރާނުގެ އަރިހުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ. ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން ޙައްޖަށް ވަޑައިގެން މަދީނާއިން…

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރިން (4)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 216

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރިން (4) ތަރުޖަމާ؛ އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު (16 ފެބުރުވަރީގައި ޝާޢިއު ކުރެވުނު ބަޔާ ގުޅޭ) މި މަޒުމޫނު ނަގައިފައި ވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ވިހި ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން އަރަބި ދުނިޔެއަށް ހިންގި ނުފޫޒުގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރޯޖަރ ހާރޑީ ލިޔެފައިވާ “ކޮކަޑިލީ ފެންވަޅު” މިނަން ކިޔާ ފޮތުންނެވެ. މުސައްނިފު ހާރޑީއަކީ ކުރިން ބީބީސީގެ މުރާސިލެކެވެ. މިލިޔުމުގައި ހުރި ބައެއް އަރަބި ނަންނަން އިނގިރޭސި ފޮތަކުން ނަގައިފައިވާތީ އަރަބީން ކިޔާ…

އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު އަލްބާޤިއްލާނީ (6)  

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 367

 އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު އަލްބާޤިއްލާނީ (6)    އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކުރީދުވަހު، ރަސްގެފާނުގެ ވާހަކަފުޅުން އަލްބާޤިއްލާނީ ދެރަކޮށް ނުލެއްވުމުން، އެ ބައިމީހުންގެ ބޮޑު ފާދިރީ އެހެން މަގަކުން އެ ކަލޭގެފާނު ދެރަކޮށްލެވޭތޯ ކުރިމަތިލިއެވެ.   ފާދިރީ: ތިޔަބޭކަލުންގެ ނަބިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންނާމެދު ދެކެވިފައިވާ ވާހަކަ ކަލޭގެފާނު އައްސަވާފައި ނުވޭތޯއެވެ؟ ފާދިރީ ހީކުރީ، އުއްމުލްމުއުމިނީނަ ޢާއިޝަތުގެފާނަށް މުނާފިޤުން ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ، އަދި ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އެ ވާހަކަ ބަޔާން ކުރައްވާފައިވާ [އިފްކު] ގެ ވާހަކައިން އަލްބާޤިއްލާނީގެ ދޫފުޅު ބަންދުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަލްބާޤިއްލާނީ:…

އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު އަލްބާޤިއްލާނީ (5)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 369

އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު އަލްބާޤިއްލާނީ (5) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުގެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވެސް ވަރުގަދަ ސުވާލުތަކެއް ނަޞާރާއިންގެ ފަރާތުން އަލް ބާޤިއްލާނީއާ ކުރިމަތި ކުރިއެވެ. ރަސްގެފާނު: މަރްޔަމްގެފާނުގެ ދަރިކަލުން އަލްމަސީޙު ޢީސާގެފާނާ މެދުގައި ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވަނީ ކީކޭތޯއެވެ؟ އަލްބާޤިއްލާނީ: އެ ކަލޭގެފާނީ، اللَّهُގެ ޙަޟުރަތުންލެއްވި ރޫޙުފުޅެކެވެ. އެކަލާނގެ ކަލިމަފުޅެވެ. اللَّهُގެ އަޅާއެވެ. އަދި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއެވެ. އެކަލާނގެ، އެ ކަލޭގެފާނު ވެސް ޚަލްޤުކުރެއްވީ އާދަމުގެފާނު ވެސް ޚަލްޤުކުރެއްވިފަދައިން ވެލީންނެވެ. އެއަށްފަހު ވާށޭ ވަޙީކުރެއްވުމުން، އެ…

އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު އަލްބާޤިއްލާނީ (4)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 329

އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު އަލްބާޤިއްލާނީ (4) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްބާޤިއްލާނީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހު ރަސްގެފާނުގެ ދަރުބާރަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެންގެވިއެވެ. ފަހެ، ތިމަންނާ އެ މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެންއިރު ކުރީ ދުވަސްފަދައިން އެކި ވަރުވަރުގެ ބޮޑުން އެބައިމީހުންގެ ގޮނޑިތަކުގައި އިށީނދެގެން ތިއްބެވެ. ކުޑަ ހިނދުކޮޅަކުން އެ ބައިމީހުންގެ ބޮޑު ފާދިރީ އެތަނަށް ގެނެވުނެވެ. އޭނާ އިށީންނެވުމުން. ރަސްގެފާނު: އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އިންނެވި ޢިއްޒަތްތެރި މުރުޝިދުފަދަ ޢިލްމުވެރި، ތޫނުފިލި ދެވަނަ މީހަކު މި ވެރިކަމުގެ ދަށުގައި ނުވެއެވެ. ކަލޭގެފާނުފަދަ ޢިލްމުވެރި…

އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު އަލްބާޤިއްލާނީ (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 313

އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު އަލްބާޤިއްލާނީ (3) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ރޫމީންގެ އެމްޕެރަރގެ ދަރުބާރުގައި އެ ރަސްގެފާނާއި އަލްބާޤިއްލާނީއާ ދެމެދުގައި ދެކެވުނު ވާހަކައެއްގެ ޚުލާޞާ މިފަދައިން ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. ރަސްގެފާނު: ތިޔަބޭކަލުންގެ ނަބިއްޔާގެ މުޢުޖިޒާއެއްގެގޮތުގައި ހަނދު ދެފަޅިއަށް އިރުއްވި ވާހަކަ އެއީ ތެދެއްތޯއެވެ؟ އަލްބާޤިއްލާނީ: ޝައްކެއްނެތެވެ. އެއީ ތެދު ޙަޤީޤަތެކެވެ. މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ޙަޔާތްޕުޅުގައި އެކަލޭގެފާނު އިޝާރާތް ކުރެއްވުމުން ހަނދު ދެފަޅިވިއެވެ. އެ ހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި ތިބި މީހުންނާއި، އެ ބަޔަކަށް އެތަން…