އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު އަލްބާޤިއްލާނީ (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 321

އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު އަލްބާޤިއްލާނީ (1)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު، މުޙައްމަދު ބުނު އައްޠައްޔިބު އަލްބާޤިއްލާނީ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، ހިޖުރައިން 338 ވަނަ އަހަރު ބަޞަރާގައެވެ. އެ ކަލޭގެފާނު ދިރިއުޅުއްވީ ބަޣުދާދުގައެވެ. އެ ދުވަސްވަރުގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ކަމުގައިވާ އަބޫބަކުރު އަލްޤަޠީޢީ، އަބޫމުޙައްމަދު އަލްމާސީ، އަލްޙުސައިނު ބުނު ޢަލީ އައްނައިސާޕޫރީ ފަދަ ބޭކަލުންގެ އަރިހުން އެ ކަލޭގެފާނު އުނގެނިވަޑައިގަތެވެ. ވިސްނުންފުޅުގެ ތޫނުފިލިކަމާއި ބުއްދިވެރިކަމުގައި އެ ކަލޭގެފާނަކީ މިސާލުޖެހެވޭ ބޭކަލަކުކަމުގައި ވިއެވެ. އެ ދުވަސްވަރު އިސްލާމީ…

އަލްޤާޟީ އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ  (3)  

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 458

އަލްޤާޟީ އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ  (3)   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މީހަކު އަމާނާތަށް ބެހެއްޓި ދީނާރުތަކެއް ދިރުހަމްތަކަކަށް ބަދަލުވުން!! އެއް ފަހަރަކު މީހަކު ދީނާރުތަކެއް އަޅާފައިވާ ކީސާއެއް އަމާނާތެއްގެގޮތުން އޭނާގެ ރައްޓެއްސެއްގެ ޙަވާލުގައި ބެހެއްޓިއެވެ. މި ދީނާރުތައް ބެހެއްޓި މީހާ އެ ތަކެތި ބަލާ ނައިސް ގިނަދުވަސްވުމުން، އޭނާގެ ޙަވާލުގައި އެ ދީނާރުތައް ރައްކާތެރިކުރެވުނު މިހާގެ ހިތްގޯސްވެ، އެ ކީސާގައި ޖަހާފައިވާ ސިލް ހަލާކުނުވާގޮތަށް އަދި ހުޅުވާފައިވާކަން ފަސޭހައިން ދެނެ ނުގަނެވޭނެ ގޮތަކަށް…

އަލްޤާޟީ އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ  (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 468

އަލްޤާޟީ އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ  (2) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަޅުވެރިޔަކުކަމުގައި ހެދިގެންއުޅުނު ކެހިވެރިޔެއްގެ ޙާދިޘާ: ތިމާއަކީ ވަރަށް ހެޔޮލަފާ ތަޤުވާވެރި މީހަކުކަމަށް މީސްތަކުންގެމެދުގައި ހާމަކޮށްގެން އުޅުނު މީހަކު ބަޞަރާގައި އުޅުނެވެ. އެއްފަހަރަކު އޭނާގެގާތަށް މީހަކު އައިސް ފައިސާތަކެއް އަމާނާތުގެ ގޮތުގައި ޙަވާލުކުރިއެވެ. ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން އެ ތަކެތި ބޭނުންވެގެން އޭގެ ވެރިމީހާ އައުމުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ބަހައްޓަފައި ނުވާކަމަށްބުނެ، އެ ތަކެތި އަނބުރާ ދިނުމަށް އެ މީހާ އިންކާރުކުޅައެވެ. ކޮންމެއަކަސް މުދަލުގެ ވެރިމީހާ، ޤާޟީ…

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 446

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (3) ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު (18 ޖަނަވަރީގައި ޝާޢިއުކުރެވުނު ބަޔާ ގުޅޭ. މިބައި ގެނެސް ދިނުން މާބޮށް ވެސް ލަސްވީތީ ކިޔުންތެރީންގެ އަރިހުން މާފުއެދެމެވެ). މި މަޒުމޫނު ނަގައިފައި ވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ވިހި ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން އަރަބި ދުނިޔެއަށް ހިންގި ނުފޫޒުގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރޯޖަރ ހާރޑީ ލިޔެފައިވާ “ކޮކަޑިލީ ފެންވަޅު” މިނަން ކިޔާ ފޮތުންނެވެ. މުސައްނިފު ހާރޑީއަކީ ކުރިން ބީބީސީގެ މުރާސިލެކެވެ. މިލިޔުމުގައި ހުރި…

އަލްޤާޟީ އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 487

އަލްޤާޟީ އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ (1)   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، ހިޖުރައިން 46 ވަނައަހަރު، ނަޖުދުކަރައިގެ އަލްޔަމާމާގައެވެ. އެއަށްފަހު އެ ކަލޭގެފާނުގެ އަހުލުވެރިން ބަޞަރާއަށް ހިޖުރަކުރެއްވިއެވެ. އެ ކަލޭގެފާނު ބޮޑުފުޅުވީ ބަޞަރާގައެވެ. އިޔާސުގެ ކާފާފުޅު ޤުއްރަތަކީ އަޞްޙާބު ބޭކަލެކެވެ. އިޔާސަކީ ތާބިޢީ ބޭކަލެކެވެ. އެ ކަލޭގެފާނަށް اللَّهُ ރުއްސުންލެއްވި އަނަސުގެފާނުގެ އަރިހުން  އިޔާސު އުނގެނިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ސަޢީދުބުނުލް މުސައްޔަބު، ސަޢީދު ބުނު…

އަލްޤާޟީ އަސަދު ބުނު ފުރާތު ބުނު ސިނާން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 497

އަލްޤާޟީ އަސަދު ބުނު ފުރާތު ބުނު ސިނާން  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްޤާޟީ އަސަދު ބުނު ފުރާތު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، ހިޖުރައިން 145 ވަނަ އަހަރު ކުރުދިސްތާނުގެ ދިޔާރުބަކުރެވެ ކިޔުނު ރަށުގައެވެ. އެ ކަލޭގެފާނު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ، ނިޔާކަނޑައެޅުއްވުމުގައި ދެވަނައެއް ނުވާފަދަ ޢަދުލުވެރި ޤާޟީއަކު ކަމުގައެވެ. ފިޤުހު ޢިލްމުގެ ދާއިރާގައި ވިސްނުންފުޅުތޫނު އުސްތާޛެއްކަމުގައެވެ. اللَّهُގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރެއްވުމުގައި ޙިކުމަތްތެރި ޤާއިދެއް ކަމުގައެވެ. ޒުވާން ދުވަސްވަރު ތޫނިސްއަށް ވަޑައިގެން، އެ ރަށުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުން އުނގެނިވަޑައިގަތެވެ. މަޣުރިބުކަރައިގައި އެ…

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު އައްނަސަވީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 460

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު އައްނަސަވީ އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު އައްނަސަވީ، ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 378 ވަނައަހަރުއެވެ. ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޢިރާޤު، މިޞްރު، ދިމިޝްޤު އަދި އެހެނިހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރައްވައި، އެ ޒަމާނުގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުން ޢިލްމު އުނގެނި ވަޑައިގަތެވެ. އެއަށްފަހު ޚުވާރިޒަމްގައި މަދްރަސާއެއް ބިނާކުރައްވައި ކިޔަވައިދެއްވުމާއި ޢިލްމު ފެތުރުއްވުމުގައި ދެމިހުންނެވިއެވެ. ތަފްސީރާއި ފިޤްހުގެ ރޮނގުން އެތައް ފޮތެއް ލިޔުއްވިއެވެ. އެ ކަލޭގެފާނަކީ ޢިލްމުވެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރި ކަމާއި،…

ޤާޟީ އަލްޙަސަނު ބްނު އަޙްމަދު އަލްއިޞްޠަޚްރީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 253

ޤާޟީ އަލްޙަސަނު ބްނު އަޙްމަދު އަލްއިޞްޠަޚްރީ  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްޤާޟީ ޙަސަނު ބްނު އަޙްމަދު އަލްއިސްތަޚްރީ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، ހިޖުރައިން 244 ވަނައަހަރު ބަޣުދާދުގައެވެ. އެ ކަލޭގެފާނަކީ، ޝާފިޢީ މަޛުހަބުގެ އެންމެ އިސް ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިލައްވާ ބޭކަލެކެވެ. ދުނިޔެއަށް ހެއްލުންތެރިވުންކުޑަ، ވަރަށް މަދު މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ރުހިލައްވައިގެން ދިރިއުޅުއްވި ބޭކަލެކެވެ. އަލްޚަޠީބުލްބަޣުދާދީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. [ޤުމް] ނަމަކަށްކިޔުނު ރަށުގެ ފަނޑިޔާރުކަމާއި ބަޣުދާދުގެ މުޙްތަސިބުކަން، އެބަހީ: އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފު ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކުރާ ޚާއްޞަ…

އަލްޤާޟީ ޔަޙްޔާ ބުނު އަކްޘަމް އައްތަމީމީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 269

އަލްޤާޟީ ޔަޙްޔާ ބުނު އަކްޘަމް އައްތަމީމީ  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްޤާޟީ ޔަޙްޔާ ބުނު އަކްޘަމް އައްތަމީމީ ދުނިޔޭގެއަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، ހިޖުރައިން 159 ވަނައަހަރު، ޚުރާސާނުގެ ވެރިރަށް [މަރުވް] ގައެވެ. ޢިލްމު އުނގެނިވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި މައްކާއާއި ބަޣްދާދާއި އެ ނޫން އެތައް ރަށަކަށް ދަތުރުކުރައްވައި، ހިޖުރައިން ދެވަނަ ޤަރުނުގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިންކަމަށްވާ ޢަބްދު اللَّهِ ބުނުލްމުބާރަކް، ސުފްޔާނު ބުނު ޢުޔައިނާ، ވަކީޢު ބުނު އަލްޖައްރާޙު ފަދަ ބޮޑެތި ބޮޑެތި ޢިލްމުވެރިންގެއަރިހުން އެ ކަލޭގެފާނު ޢިލްމު އުނގެނިވަޑައިގަތެވެ. އެ…

ޤާޟީ ޝުރައިޙާއި އަމީރުލް މުއުމިނީނަ ޢަލީގެފާނު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 365

ޤާޟީ ޝުރައިޙާއި އަމީރުލް މުއުމިނީނަ ޢަލީގެފާނު އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޢުމަރުގެފާނުގެ ޚަލީފާކަމުގައި ކޫފާގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޝުރައިޙު ބިން އަލްޙާރިޘު ލްކިންދީ އައްޔަން ކުރެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު، އެ ރަށުގައި ޝުރައިޙު ނިޔާކަނޑައެޅުއްވުމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ. ޢަލީގެފާނަށް ޚަލީފާކަން ލިބިވަޑައިގެން ހިނދު، ޢުމަރުގެފާނު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ޝުރައިޙު ދެމެހެއްޓެވިއެވެ. އެއްފަހަރަކު ޢަލީގެފާނުގެ އައްޑަނަކޮޅެއް ގެއްލިވަޑައިގަތެވެ. ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން ކޫފާގެ ބާޒާރުގައި ޔަހޫދީންގެ މީހަކު އައްޑަނައެއް ވިއްކަން އުޅެނިކޮށް ޢަލީގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތެވެ. އަދި އެއީ، އެ ކަލޭގެފާނުގެ ގެއްލިފައިވާ…