المرأة المسلمة (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 406

المرأة المسلمة (2) صاحب السعادة الأستاذ أحمد كامل ديدي އިދާރީ ނޯޓެއް: ޞާހިބުއްސަޢާދާ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ކާމިލު ދީދީ (ރަޙިމަހުﷲ) ގެ މި ލިޔުން ނަކަލުކޮށްފައި މިވަނީ، ދީނީ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޝާއިޢު ކުރެއްވި ‘ދީނީ ރޫޙް’ މަޖައްލާއިންނެވެ.  9 ބަޔަށް ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވާ މިލިޔުމުގެ ފުރަތަމަ ބައި ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވަނީ، 15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1372 ގެ އަދަދުގައެވެ. ފަހުބައި ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވަނީ، 15 ރަބީޢުލްއައްވަލު 1375 ގެ އަދަދުގައެވެ. މި ލިޔުން ޝާއިއުކުރުމުގައި…

المرأة المسلمة (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 102

المرأة المسلمة (1) صاحب السعادة الأستاذ أحمد كامل ديدي އިދާރީ ނޯޓެއް: ޞާހިބުއްސަޢާދާ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ކާމިލު ދީދީ (ރަޙިމަހުﷲ) ގެ މި ލިޔުން ނަކަލުކޮށްފައި މިވަނީ، ދީނީ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޝާއިޢު ކުރެއްވި ‘ދީނީ ރޫޙް’ މަޖައްލާއިންނެވެ.  9 ބަޔަށް ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވާ މިލިޔުމުގެ ފުރަތަމަ ބައި ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވަނީ، 15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1372 ގެ އަދަދުގައެވެ. ފަހުބައި ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވަނީ، 15 ރަބީޢުލްއައްވަލު 1375 ގެ އަދަދުގައެވެ. މި ލިޔުން ޝާއިއުކުރުމުގައި…

މުސްލިމު އުއްމަތް ބަލިކަށިވެފައިވަނީ، اللَّهُގެ އަމުރުފުޅަށް ފުރަގަސްދިނުމުންނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 105

މުސްލިމު އުއްމަތް ބަލިކަށިވެފައިވަނީ، اللَّهُގެ އަމުރުފުޅަށް ފުރަގަސްދިނުމުންނެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކީރިތި ޤުރްއާނާއި، މާތްރަސޫލާ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَގެ ސުންނަތުގައި، އިސްލާމީ އުއްމަތަކީ އެއް އުއްމަތެއްކަމާއި، އިސްލާމީ އުއްމަތް އެއް އުއްމަތެއްކަމުގައިވުމުގެ އަސާސަކީ ކޮބައިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. އެ މީހަކު އިސްލާންވުމުގެ ކުރިން ކޮންމެފަދަ ގޮތަކަށް އުޅެފައި ވީނަމަވެސް އިސްލާމްދީން ޤަބޫލު ކުރުމަށްފަހު އެ މީހަކަށް އެއްވެސް ތަފާތެއްނެތި މުސްލިމު އެންމެތަކުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް ލިބިގެންވެއެވެ. މީސްތަކުން އެ ބިންގަލެއްގެމަތީގައި ނުވަތަ އެ އަސާސެއްގެ މަތީގައި…

ދިރިއުޅުން ބާއްޖަވެރިކުރުމަށް އެދޭބަޔަކަށް މަތިވެރި އިރްޝާދެއް.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 83

ދިރިއުޅުން ބާއްޖަވެރިކުރުމަށް އެދޭބަޔަކަށް މަތިވެރި އިރްޝާދެއް. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކީރިތިޤުރްއާނުގައި اللَّهُއަންގަވާފައިވާ ކޮންމެ އެންގެވުމަކީވެސް، އެ ބަޔެއްގެ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަމަށް އެދޭ ބަޔަކަށް އަގުހުރި މަތިވެރި އިރްޝާދެކެވެ. އެއީ اللَّهُގެ މަގަށް މީސްތަކުންނަށް ގޮވާލައި ދަޢުވަތުދިނުންކަމުގައިވިއަސް، ނުވަތަ އެއް ބަޔަކަށް އަނެއްބަޔެއްގެފަރާތުން ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަމާއި ގެއްލުންތައް ޙައްލުކުރުންކަމަށްވިއަސް، އަދި އެނޫން ކޮންމެކަމެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެހެވެ. اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ…

މުނާފިޤުން ދެނެގަނެވޭނޭ ޢަލާމާތްތަކެއް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 81

މުނާފިޤުން ދެނެގަނެވޭނޭ ޢަލާމާތްތަކެއް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު   މުނާފިޤުންނަކީ އެ ބަޔަކަށް ނަރަކައިގެ އެންމެ ދަށުވަތްގަނޑުގައި، އެންމެ ގަދަފަދަ ހޫނުގައި ޢަޛާބު ދެއްވާނެކަމަށް اللَّهُވަޢުދުކުރައްވާފައިވާ ބަޔެކެވެ. އެއީ، އެބައިމީހުންގެ ސަބަބުން އިސްލާމްދީނަށް ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑުކަމާހުރެއެވެ. އެހެނީ، އެފަދަ މީހުންނަކީ އީމާންކަމުގެ ނިވާފަތްގަނޑުގައިތިބެ ކާފިރުކަމާއި ޝިރުކުގެ ގޮތްތައް ފަތުރާ ބަޔަކުކަމުގައި ވީކަމަށްޓަކައެވެ. މުނާފިޤުން ހުރިހާ ޒަމާނެއްގައިވެސް އުޅެއެވެ. މުނާފިޤުންގެކިބައިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި މުސްލިމު އުއްމަތަށް އެފަދަމީހުން ދެނެގަނެވޭނެ ސިފަތައް ވަނީ ބަޔާންކޮށް ދެއްވާފައެވެ. ތިރީގައިއެވަނީ އެފަދަ…

ދެ މުނާސަބާއެއް އެކުގައި ފާހަގަކުރެވޭ މުހިއްމު ދުވަހެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 208

ދެ މުނާސަބާއެއް އެކުގައި ފާހަގަކުރެވޭ މުހިއްމު ދުވަހެއް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިއަދަކީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހާއި، ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް އެކުއެކުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ތާރީޚީ ދުވަހެކެވެ. އެއް މާނައަށްވުރެ ގިނަ މާނާގައި ޚާއްޞަ ޙައްޤުތަކެއް ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ ޛިކްރާ އައުކުރެވޭ ދުވަހެވެ. އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަ ދުނިޔޭގައި އަޑުގަދަވާންފެށީ، 1948 ވަނައަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން 10 ވަނަ ދުވަހު އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޤަރާރު ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މި…

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެންޓިކޮރަޕްޝަން ދުވަސް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 259

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެންޓިކޮރަޕްޝަން ދުވަސް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިއަދަކީ، މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ނާޖާއިޒު ފައިދާއާ ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރެވޭ ދުވަހެވެ. ކަމަކީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ، މިފަދަ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމުގެ ނަތީޖާ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ނުފެންނަ ކަމެވެ. މިހެންވަނީ މީސްތަކުންގެ ހިތުގައި އީމާންކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހުއްޓުވުމުގެ ދުވަހުގެ ނަމުގައި ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 9 ވަނަދުވަސް ފާހަގަކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހުނީ، 31 އޮގަސްޓް 2003 ވަނައަހަރު އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުން ފާސްކުޅަ ޤަރާރެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ…

ދަރުމަވެރިންގެ ދުވަސް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 88

ދަރުމަވެރިންގެ ދުވަސް  ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު މިއަދަކީ، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދަރުމައަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ ދުވަހެވެ. ނުވަތަ ވޮލަންޓިއަރުންގެ ދުވަހެވެ. މި ފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ، ކޮބައިތޯއެވެ. އާދެ! ދަރުމައަށް ކަންކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ދަރުމައަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމެވެ. އެކަމުގެ ރޫޙާއި ޝައުގުވެރިކަން އުފައްދައި މުޖުތަމައު ހޭލުންތެރި ކުރުމެވެ. މި ދެންނެވި ކަންކަން ކުރުމަކީ، ވަކި މީހަކަށް އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރި…

މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދުވަހެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 107

މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދުވަހެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެމްބަރ މަހުން 5 ވަނަ ދުވަހަކީ، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ޤައުމުތަކުގެމެދުގައި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ މައްޗަށް މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެވެ. އެއީ 17 ޑިސެމްބަރ 1985 ވަނަ އަހަރު އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުން ފާސްކުރި 40/212 ޤަރާރުގެ ދަށުން ފާހަގަ ކުރެވެމުންދާ ދުވަހެކެވެ. ކުރީދުވަހުގެ ލިޔުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވާނެފަދައިން، ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އިސްލާމްދީން ބާރުއަޅާ ކަމެކެވެ.…

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި އިސްލާމްދީން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 131

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ  މީހުންނާއި އިސްލާމްދީން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމްދީނަކީ، އިޖްތިމާޢީ ދީނެކެވެ. މީގެ މާނައަކީ، އެކަކު އަނެކަކާ، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ ގުޅި، ލާމެހިގެން މިސްތަކުންގެ ދިރިއުޅުން ފުރިހަމަވުން އެ ދީނަށް ތަބާވާ މީހުންނަށް ލާޒިމުކުރުވާ ދީނެކެވެ. އިސްލާމީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރާ ބަޔެއްގެ މެދުގައި އެއްވެސް ބަޔަކު އެކަހަރިވެ އެކަނިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ދެވިފައިނުވާ ދީނެކެވެ. އިންސާނުންގެ ޙަޔާތުގެ ދުވަސްތައް ބެހިފައިވާގޮތް ބަޔާންކުރައްވައި، اللهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ…