ރަނގަޅު ކޮންމެ ކަމަކަށް އިސްލާމްދީން ތަރުޙީބުދެއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 209

ރަނގަޅު ކޮންމެ ކަމަކަށް އިސްލާމްދީން ތަރުޙީބުދެއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމްދީނަކީ، އެހީތެރިވުމާއި އަޅައިލުމަށް ގޮވައިލާ ދީނެކެވެ. އެ ކަމުގެ އުސޫލު ބަޔާންކުރައްވައި اللَّهُވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ. {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}  (المائدة: 2) މާނައީ: {އަދި ހެޔޮކަންތައް ކުޅައުމާއި، ތަޤުވާ ވެރިވުމުގެ މައްޗަށް ތިޔަބައިމީހުން އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީވެ، ވާގިވެރިވާށެވެ! އަދި ފާފަވެރިވުމާއި ޢަދާވަތްތެރިވުމުގެ މައްޗަށް، ތިޔަބައިމީހުން އެކަކު އަނެކަކަށް…

އަނެކުންގެ ކަންކަމަށް އިސްކަންދީ، އެހީތެރިވުމަށް އިސްލާމްދީން ގޮވައިލައެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 400

އަނެކުންގެ ކަންކަމަށް އިސްކަންދީ، އެހީތެރިވުމަށް އިސްލާމްދީން ގޮވައިލައެވެ.  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމްދީނަކީ ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކޮށް، ކޮންމެ މީހަކުވެސް ހެޔޮޢަމަލުކުރުމަށް ގޮވައިލާ ދީނެކެވެ.  އެއީ، އެބައިމީހުންގެ ވެރި ރައްބު ކަމުގައިވާ اللَّهُ ސުބްޙާނަހޫވަތަޢާލާއާ މީސްތަކުންގެ ގުޅުން ހަރުދަނާވެ، ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަން މީސްތަކުންނަށް ކަށަވަރު ވުމަށްޓަކައެވެ. ހަމައެއާއެކު، އިންސާނީ ގުޅުން ހަރުދަނާވެ ދެމިއޮތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުގެ ކޮންމެ ފަރުދަކުމެ، ތިމާގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތަށްވުރެ އަނެކުންގެ މަޞްލަޙަތު އިސްކުރުމަށް ގޮވާލައި އެކަމަށް މަގުދައްކާފައިވާ ދީނެކެވެ. އަމިއްލަ ވަޒަންދޫކޮށް ދިއުމަށް…

ހިތާމައިގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ނަފުސު ހަލާކުކޮށްނުލާށެވެ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 197

ހިތާމައިގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ނަފުސު ހަލާކުކޮށްނުލާށެވެ! ލިޔުއްވީ: ޑރ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙުމާން އަލްޢަރީފީ ތަރުޖަމާ: ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށު އަޒީ) ސަޢުދަކީ ޔުނިވަރސިޓީގައި އަޅުގަނޑުގެ ދަރިވަރެކެވެ. އެއްފަހަރަކު އޭނާ ކިލާހަށް ހާޒިރު ނުވެ އެއް ހަފުތާ ވެއްޖެ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާއާ އަޅުގަނޑާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު އަޅުގަނޑު ބުނެލީމެވެ. “ސަޢުދެވެ. ޚަބަރަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ރަނގަޅުކަމަށް ހީކުރަމެވެ.” އޭނާ ޖަވާބުދިނެވެ. “އަޅުގަނޑުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ވަރަށް ބައްޔެވެ. އޭނާގެ ފުރަމޭގައި ޒަޚަމެއް…

[މި އުއްމަތުގެ ކުރީކޮޅު ކަންތައްތައް ޞުލްޙަވެގެން ދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށްމެނުވީ، އުއްމަތުގެ ފަހުކޮޅުގެ ކަންތައްތައް ޞުލްޙަވުން ނުވެއެވެ.]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 401

[މި އުއްމަތުގެ ކުރީކޮޅު ކަންތައްތައް ޞުލްޙަވެގެން ދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށްމެނުވީ،އުއްމަތުގެ ފަހުކޮޅުގެ ކަންތައްތައް ޞުލްޙަވުން ނުވެއެވެ.]                                                 – އަލްއިމާމު މާލިކު ރަޙިމަހު اللهُ  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމީ އުއްމަތަކީ اللهُގެ ޝަރީޢަތުގައިވާ ގޮތަށް އެބައިމީހުންގެ ހުރިހާކަމެއް ތަންޒީމުކޮށް، ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކުރުމަށް އަމުރުވެވިގެންވާ ބަޔެކެވެ. މިކަން އަންގަވައި މާތް اللهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا…

المرأة المسلمة (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 119

المرأة المسلمة (3) صاحب السعادة الأستاذ أحمد كامل ديدي އިދާރީ ނޯޓެއް: ޞާހިބުއްސަޢާދާ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ކާމިލު ދީދީ (ރަޙިމަހުﷲ) ގެ މި ލިޔުން ނަކަލުކޮށްފައި މިވަނީ، ދީނީ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޝާއިޢު ކުރެއްވި ‘ދީނީ ރޫޙް’ މަޖައްލާއިންނެވެ.  9 ބަޔަށް ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވާ މިލިޔުމުގެ ފުރަތަމަ ބައި ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވަނީ، 15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1372 ގެ އަދަދުގައެވެ. ފަހުބައި ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވަނީ، 15 ރަބީޢުލްއައްވަލު 1375 ގެ އަދަދުގައެވެ. މި ލިޔުން ޝާއިއުކުރުމުގައި…

المرأة المسلمة (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 447

المرأة المسلمة (2) صاحب السعادة الأستاذ أحمد كامل ديدي އިދާރީ ނޯޓެއް: ޞާހިބުއްސަޢާދާ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ކާމިލު ދީދީ (ރަޙިމަހުﷲ) ގެ މި ލިޔުން ނަކަލުކޮށްފައި މިވަނީ، ދީނީ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޝާއިޢު ކުރެއްވި ‘ދީނީ ރޫޙް’ މަޖައްލާއިންނެވެ.  9 ބަޔަށް ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވާ މިލިޔުމުގެ ފުރަތަމަ ބައި ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވަނީ، 15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1372 ގެ އަދަދުގައެވެ. ފަހުބައި ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވަނީ، 15 ރަބީޢުލްއައްވަލު 1375 ގެ އަދަދުގައެވެ. މި ލިޔުން ޝާއިއުކުރުމުގައި…

المرأة المسلمة (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 149

المرأة المسلمة (1) صاحب السعادة الأستاذ أحمد كامل ديدي އިދާރީ ނޯޓެއް: ޞާހިބުއްސަޢާދާ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ކާމިލު ދީދީ (ރަޙިމަހުﷲ) ގެ މި ލިޔުން ނަކަލުކޮށްފައި މިވަނީ، ދީނީ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޝާއިޢު ކުރެއްވި ‘ދީނީ ރޫޙް’ މަޖައްލާއިންނެވެ.  9 ބަޔަށް ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވާ މިލިޔުމުގެ ފުރަތަމަ ބައި ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވަނީ، 15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1372 ގެ އަދަދުގައެވެ. ފަހުބައި ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވަނީ، 15 ރަބީޢުލްއައްވަލު 1375 ގެ އަދަދުގައެވެ. މި ލިޔުން ޝާއިއުކުރުމުގައި…

މުސްލިމު އުއްމަތް ބަލިކަށިވެފައިވަނީ، اللَّهُގެ އަމުރުފުޅަށް ފުރަގަސްދިނުމުންނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 148

މުސްލިމު އުއްމަތް ބަލިކަށިވެފައިވަނީ، اللَّهُގެ އަމުރުފުޅަށް ފުރަގަސްދިނުމުންނެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކީރިތި ޤުރްއާނާއި، މާތްރަސޫލާ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَގެ ސުންނަތުގައި، އިސްލާމީ އުއްމަތަކީ އެއް އުއްމަތެއްކަމާއި، އިސްލާމީ އުއްމަތް އެއް އުއްމަތެއްކަމުގައިވުމުގެ އަސާސަކީ ކޮބައިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. އެ މީހަކު އިސްލާންވުމުގެ ކުރިން ކޮންމެފަދަ ގޮތަކަށް އުޅެފައި ވީނަމަވެސް އިސްލާމްދީން ޤަބޫލު ކުރުމަށްފަހު އެ މީހަކަށް އެއްވެސް ތަފާތެއްނެތި މުސްލިމު އެންމެތަކުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް ލިބިގެންވެއެވެ. މީސްތަކުން އެ ބިންގަލެއްގެމަތީގައި ނުވަތަ އެ އަސާސެއްގެ މަތީގައި…

ދިރިއުޅުން ބާއްޖަވެރިކުރުމަށް އެދޭބަޔަކަށް މަތިވެރި އިރްޝާދެއް.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 125

ދިރިއުޅުން ބާއްޖަވެރިކުރުމަށް އެދޭބަޔަކަށް މަތިވެރި އިރްޝާދެއް. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކީރިތިޤުރްއާނުގައި اللَّهُއަންގަވާފައިވާ ކޮންމެ އެންގެވުމަކީވެސް، އެ ބަޔެއްގެ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަމަށް އެދޭ ބަޔަކަށް އަގުހުރި މަތިވެރި އިރްޝާދެކެވެ. އެއީ اللَّهُގެ މަގަށް މީސްތަކުންނަށް ގޮވާލައި ދަޢުވަތުދިނުންކަމުގައިވިއަސް، ނުވަތަ އެއް ބަޔަކަށް އަނެއްބަޔެއްގެފަރާތުން ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަމާއި ގެއްލުންތައް ޙައްލުކުރުންކަމަށްވިއަސް، އަދި އެނޫން ކޮންމެކަމެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެހެވެ. اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ…

މުނާފިޤުން ދެނެގަނެވޭނޭ ޢަލާމާތްތަކެއް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 135

މުނާފިޤުން ދެނެގަނެވޭނޭ ޢަލާމާތްތަކެއް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު   މުނާފިޤުންނަކީ އެ ބަޔަކަށް ނަރަކައިގެ އެންމެ ދަށުވަތްގަނޑުގައި، އެންމެ ގަދަފަދަ ހޫނުގައި ޢަޛާބު ދެއްވާނެކަމަށް اللَّهُވަޢުދުކުރައްވާފައިވާ ބަޔެކެވެ. އެއީ، އެބައިމީހުންގެ ސަބަބުން އިސްލާމްދީނަށް ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑުކަމާހުރެއެވެ. އެހެނީ، އެފަދަ މީހުންނަކީ އީމާންކަމުގެ ނިވާފަތްގަނޑުގައިތިބެ ކާފިރުކަމާއި ޝިރުކުގެ ގޮތްތައް ފަތުރާ ބަޔަކުކަމުގައި ވީކަމަށްޓަކައެވެ. މުނާފިޤުން ހުރިހާ ޒަމާނެއްގައިވެސް އުޅެއެވެ. މުނާފިޤުންގެކިބައިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި މުސްލިމު އުއްމަތަށް އެފަދަމީހުން ދެނެގަނެވޭނެ ސިފަތައް ވަނީ ބަޔާންކޮށް ދެއްވާފައެވެ. ތިރީގައިއެވަނީ އެފަދަ…