ނަރަކަޔާ ދުރަށް ދާން އެދޭނަމަ…

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 176

ނަރަކަޔާ ދުރަށް ދާން އެދޭނަމަ… ޙަސަން ޒަހީން އިންސާނުން ޚަލްޤުކުރައްވައި މާތްﷲ ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ނިޢުމަތްތަކެއް އިންސާނާއަށް ދެއްވާފައެވެ. އެއާމެދު ފިކުރުކޮށް ބުއްދިކުރާމީހަކަށް އެއިން ފައިދާއާ މަންފާކުރަނިވި ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން ދުލަކީ އިންސާނުންނަށް މާތްﷲ ދެއްވާފައިވާ ވަރަށް މަތިވެރި ނިޢުމަތެކެވެ. އަގުހުރި ގުނަވަނެކެވެ. އެއްވެސް އާރެއް ބާރެއް ނެތް ނިކަމެތި މަސްކޮޅެއްގެ ގޮތުގައި ލައްވާފައިވާ މި ދުލަކީ އެހައިމެ ބާރުގަދަ އެއިން ތިމާ ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ވައްޓައިލުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ގުނަވަނެކެވެ. އެހެންކަމުން އެއާމެދު ރައްކާތެރިވުމަށް…

الكفَاءَةُ (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 192

الكفَاءَةُ  (2) ޢަބްދުﷲ މުޞްލިޙް ކުފޫ ހަމަވާންޖެހޭނީ ކާކުގެ ކިބައިގައިތޯ؟                އަހަރެމެން އެންމެންނަށްވެސް  އެނގޭނޭ ފަދައިން ހަމަކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް އެމީހެއްގެ ޒާތުގައި ވަރަށް ކަރާމާތްތެރި މަތިވެރި މީހެކެވެ. މާތް ﷲ އިއްޒަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ އަޅެކެވެ. އެހެނަސް އެކަން ދެމިއޮންނާނީ އެމީހާ މާތް ﷲ ހަނދުމަ ނައްތާލާ އަމިއްލަނަފްސު  ހަލާކަށް ހުށަހެޅުމާއި ހަމައަށެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޡް އެއްގައި ވެއެވެ.” الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إنما الفضل با…

الكفَاءَةُ (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 231

الكفَاءَةُ  (1) ޢަބްދުﷲ މުޞްލިޙް الكفَاءَةُ : މިލަފުޘުގެ މާނައަކީ، ހަމަހަމަވުމެވެ. ނުވަތަ އެއްވަރުވުމެވެ. فُلاَنً كُف ءً لفلاَنٍ أي مُسَاوٍ لَهُ މިވެނި މީހަކު އެވެނިމީހަކާ ހަމަހަމައެވެ. އެބަހީ، އެއްވަރެވެ. ސަލާމާއި، ޞަލަވާތް ލެއްވި އިތުރުއެކަލޭގެފާނު ޙަދީޡް ކުރެއްވިއެވެ. ” المُسلِمُونَ تَتَكَافَاْ دِمَاؤُهُم”[1] سنن الدارقطني ގެ މައްސަލަތަކުގައި އެބަހީ، ޤަތުލު ނުވަތަ ޤިޞާޞްގެ މައްސަލަ ތަކުގައި ހުރިހާ މުސްލިމުން ހަމަހަމައެވެ. ” އެބަހީ، މަތިވެރި ނަސަބެއްގެ މީހަކާއި، ދެރަނިކަމެތި މީހަކާވެސް ހަމަހަމައެވެ.…

އަލްމުއުމިނޫން ސޫރަތުގެ އަލީގައި ފުރިހަމަ މުއުމިނުންގެ ސިފަތައް  (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 351

އަލްމުއުމިނޫން ސޫރަތުގެ އަލީގައި ފުރިހަމަ މުއުމިނުންގެ ސިފަތައް  (1)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ފުރިހަމަ މާނާގައި اللَّهُއަށް އީމާންވާ މީހުންނަކީ، ޚާއްޞަ ސިފަތަކެއްގެ ވެރިބަޔެކެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި މުއުމިނުންގެ ސިފަތައް އެއް އާޔަތަށްވުރެ ގިނަ އާޔަތުގައި، އެއް ސޫރަތަށްވުގެ ގިނަ ސޫރަތުގައި اللَّهُ ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. ބޭނުމަކީ، އެފަދަ ކަންކަމާމެދު މުސްލިމުތަކުން ވިސްނައި ފިކުރުކޮށް، ތިމާމެންގެ ޢަމަލީ ދިރިއުޅުމުގައި އެ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމަށް މަގުދެއްކެވުމެވެ. އަމުރުކުރެއްވުމެވެ. މިފަދަ އާޔަތްތަކުގެތެރެއިން އަލްމުއުމިނޫނަ ސޫރަތުގައި اللَّهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1)…

ނަބަވީ ބަސްފުޅެއްގެ ހިޔަލުގައި

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 442

ނަބަވީ ބަސްފުޅެއްގެ ހިޔަލުގައި އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މީސްތަކުންގެ ޢަމަލުތައް އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށްޓަކައި މި އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ދެއްވާފައިވާ އިރްޝާދުތަކަކީ، އެއާމެދު ވިސްނައި ފިކުރުކޮށްފި މީހަކަށް ގިނަގުނަ ފިލާވަޅުތައް ލިއްބައިދެނިވި ބަސްފުޅުތަކެކެވެ. އެހެން ނުވާންވީ ސަބަބެއް ވެސް ނެތެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޞަރީޙަ ބަސްފުޅުން އެނގޭގޮތުގައި ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ދެއްވާ އިރްޝާދަކީ، ނުވަތަ އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތަކަކީ، އެކަލޭގެފާނުގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލުފުޅަކަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ އެދުންފުޅަކަށް ވިދާޅުވާ…

ދޮގުހެދުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެކެވެ. (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 328

ދޮގުހެދުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެކެވެ. (3) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ގެ ސަމާސާފުޅުކުރެއްވުން ހުންނަގޮތް   އިސްލާމްދީން މީސްތަކުންނަށް ދަސްކޮށްދެނީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ދޮގެއް ނުހެދުމަށެވެ. ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ އަކީ އެކަލޭގެފާނަށް އުޑުން ވަޙީބާވައިލެއްވުނު ނަބީބޭކަލަކުކަމަށް ވުމާއެކު ވެސް، އެކަލޭގެފާނަކީ ވެސް އިންސާނެއްގެ ކިބާގައި ހުންނަ ސިފަތައް ލިބިވަޑައިގެންވާ ބޭކަލެކެވެ. ހިތްޕުޅުދަތިވުމާއި، އުފާފުޅުވުމާއި، ކަންކަމާ ހިނިވަރުނަކުރެއްވުމާއި، ދެރަފުޅުވެ ކީރިތި ކުރެއްވުންފަދަ ކަންކަން…

ދޮގުހެދުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެކެވެ. (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 383

ދޮގުހެދުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެކެވެ. (2)   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ދޮގުވެރިކަން ޢާއްމުވުމަކީ، ޤިޔާމަތުގެ ޢަލާމާތްތަކުގެތެރެއިންވާ ބިރުވެރިކަމެއް ދޮގުހެދުން ޢާއްމުވުމަކީ، ޤިޔާމަތުގެ ޢަލާމާތްތަކުގެތެރެއިންވާކަމެކެވެ. ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ އެކަން އަންގަވާފައިވެއެވެ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ،  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْكَذِبُ، وَيَتَقَارَبَ الْأَسْوَاقُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ.}…

ދޮގުހެދުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެކެވެ. (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 416

ދޮގުހެދުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެކެވެ. (1)   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު   މީސްތަކުންގެމެދުގައި ހަމަޖެހުމާއި ޞުލްޙަމަސަލަސްކަން ދެމިއޮތުމަށްޓަކައި އިސްލާމްދީނުގައިވަނީ ވަރަށް ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ދޮގުހެދުމުން އެއްކިބާވެގެންވުމާއި، އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާމެދު ކުށް ހީކުރުންތަކުން ދުރުވެގެންވުމާއި، ކޮންމެ ޙާލެއްގައި ވެސް ތެދުވެރިވުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވުންފަދަ އެތައް ކަމެއްވެއެވެ. ދޮގުވެރިކަމަކީ މުނާފިޤުންގެ ސިފައެކެވެ.   ޙަޤީޤަތުގައި އިސްލާމްދީނުގެ ހުރިހާކަމެއް ވެސް ބިނާވެގެންވަނީ ތެދުގެ މައްޗަށެވެ. މީސްތަކުން اللَّهُއަށް އީމާންވަނީ ވެސް އެގޮތުގެމަތިންނެވެ. ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ…

ޙަރާމްކަމެއް އަބަދުވެސް ވާނީ ޙަރާމްކަމެއްކަމުގައެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 477

ޙަރާމްކަމެއް އަބަދުވެސް ވާނީ ޙަރާމްކަމެއްކަމުގައެވެ.  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު  އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތެވެ. ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަން ކަށަވަރުވާނެ އުސޫލެވެ. ތިމާއަށާއި، ތިމާފަދަ އެންމެހައި އިންސާނުންނަށް އަދި ކީއްތޯއެވެ؟ އެންމެހައި މަޚްލޫޤުންނަށް އެ ކަންކަމުން ފައިދާއާއި މަޞްލަޙަތުހުރި ގޮތެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި ހުއްދަކުރައްވައި ޙަލާލުކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ ކަމަކާއި، ނަހީކުރައްވައި ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި މި ދެންނެވުނު މަތިވެރި ސިފަ އެކުލެވިގެންވާކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވައެވެ. ކަންމިހެން ހުރުމާއެކު ވަކި މުނާސަބާއަކާގުޅިގެން ދީނުގައި ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާކަމެއް ހުއްދަވާނެކަމަށް ދުށުމަކީ…

އޭރުގެ ފަތްފުށްތަކުން....!: އިސްލާމް މަންމައެއްގެ ވާޖިބު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 332

އޭރުގެ ފަތްފުށްތަކުން….! އިސްލާމް މަންމައެއްގެ ވާޖިބު އަލްމުޙްތަރަމް ޢުމަރު ޢީސާ އަލްމުޙްތަރަމް ޢުމަރު ޢީސާ (ނުވަތަ މ.ސީނީއަޞުރުމާގޭ އައްޝައިޚު ޢުމަރު ޢީސާ (ރަޙިމަހުﷲ)) އަކީ، ކުޅަދާނަ ޅެންވެރިއެކެވެ. މޮޅު ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ތަރުޖަމާކުރެއްވުމުގެ ފަންނުގައި ޤާބިލު ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ ތަރުޖަމާ ކުރައްވާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެތެރޭގައި މަޝްހޫރު “ކައުންޓް އޮފް ދަ މައުންޓް ކްރިސްޓޯ” އާއި “ކަލީލާ ވަދިމްނާ” އާއި “ރަތްބުރު” ހިމެނެއެވެ. އަދި އޭނާވަނީ ވަރަށްގިނަ ނޫސް، މަޖައްލާތަކަށް ގިނަ ލިޔުންތަކެއް ލިޔުއްވައިފައެވެ. އައްޝައިޚު ޢުމަރު ޢީސާ މި ލިޔުން…