މީސްތަކުންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވުމުގައި ވެސް އަޞްޙާބު ބޭކަލުންވަނީ އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ނަމޫނާ ދައްކަވާފަވެއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 425

މީސްތަކުންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވުމުގައި ވެސް އަޞްޙާބު ބޭކަލުންވަނީ އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ނަމޫނާ ދައްކަވާފަވެއެވެ.  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ އަކީ މުސްލިމުންނަށްޓަކައި އެންމެ ހެޔޮ ނަމޫނާކަމުގައި اللَّهُ ތަޢާލާ ލައްވާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމާއެކު އެކަލޭގެފާނުގެ މަދްރަސާގެ ދަރިވަރުންކަމުގައިވި އަޞްޙާބު ބޭކަލުން އެކަލޭގެފާނު ތަރުބިޔަތުކުރެއްވީ، މުސްލިމު އުއްމަތަށް އެންމެ ބޭނުންވާނެ މުރައްބީންގެ ގޮތުގައެވެ. އެންމެ މަތިވެރި އުސްތާޛުންކަމުގައިވާނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އެހެންކަމާއެކު ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުންވަނީ، މުސްލިމުންގެމެދުގައި އެއްބަޔަކު އަނެއް…

އިސްލާމް ދީނާއި ޢިލްމާނިއްޔަތު (6)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 329

އިސްލާމް ދީނާއި ޢިލްމާނިއްޔަތު  (6) ޙުސައިން ޢާމިރު އިސްލާމް ދީނަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ދީން ކަމަށާއި، އަދި މިއީ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ޤަބޫލުކުރެވިގެންވާ ހަމައެކަނި ދީންކަމުގައި އަހަރެމެން ބުނާހިނދު މި ދީނުގެ ޢަދާވާތްތެރިން ކަމުގައިވާ ޢިލްމާނީން ބުނާ ބަހަކީ، ތިޔަބުނާ އިސްލާމް ދީނަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެ ޖަމާޢަތަކުން ބުނަމުން ދަނީ އެބައިމީހުންނަކީ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ތިބި މުސްލިމުން ކަމުގައެވެ. ތިޔަ، ބުނާ އިސްލާމް ދީން އަހަރެމެންނަށް ދައްކާ ބަލާށެވެ! މިހެން ބުނާ ފަރާތްތަކަށް ދޭން އޮތް…

ރަސޫލުاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ޢަމަލުފުޅުން ފަނޑިޔާރުން ނަމޫނާ ލިބިގަތުން ހުއްޓެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 601

ރަސޫލުاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ޢަމަލުފުޅުން ފަނޑިޔާރުން ނަމޫނާ ލިބިގަތުން ހުއްޓެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ރަސޫލުاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَއަކީ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް މުސްލިމުންގެ ނަމޫނާއެވެ. ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން މުސްލިމުން، ވަކިންޚާއްޞަކޮށް ފަނޑިޔާރުން ނަމޫނާ ލިބިގަތުންހުއްޓެވެ. ނިޔާކަނޑައެޅުމުގައި ވަކި މީހަކަށް އިސްތިސްނާއެއް، ތަފާތެއް އޮވެގެން ނުވާނެކަން ބަޔާން ކުރައްވާފައިވާ މަޝްހޫރު ޙާދިޘާއެއް އަލްބުޚާރީއާއި މުސްލިމު ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘެއްގައި ވެއެވެ. ޤުރައިޝުވަންހައިގެ ނަންހުރި އަންހެނަކު ވައްކަންކޮށްގެން، އޭނާގެ އަތްކެނޑުއްވުމުން ސަލާމަތްކުރެވޭތޯ…

[އަދި ޔަހޫދީންވެސް ނަޞާރާއިންވެސް އެއުރެންގެ ދީނަށް ކަލޭގެފާނު ތަބާވެވަޑައިގެންފުމަށް ދާނދެން ކަލޭގެފާނަކާ ނުރުހޭނެތެވެ.]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 307

[އަދި ޔަހޫދީންވެސް ނަޞާރާއިންވެސް އެއުރެންގެ ދީނަށް ކަލޭގެފާނު ތަބާވެވަޑައިގެންފުމަށް ދާނދެން ކަލޭގެފާނަކާ ނުރުހޭނެތެވެ.]   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި اللَّهُ ތަބާރަކަވަތަޢާލާ ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެކަމަކީ، އެއާމެދު މުސްލިމުން ފުންކޮށް ވިސްނައި، ޢިބްރަތް ޙާޞިލުކޮށް، އެއަށް ތަބާވުން ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އެހެނީ، މި ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން ލައްވާފައިވަނީ، اللَّهُގެޚަލީފާއެއްކަމުގައެވެ. މާނައަކީ اللَّهُއަށް އީމާންވުމާއެކު، ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެކަމެއްގައި اللَّهُގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ، އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަންތެރިވާ ބައެއްގެގޮތުގައެވެ. އިންސާނުންގެ ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައި، ކީރިތި اللَّهُ ބާވައިލައްވާފައިވާ އިލާހީ…

ނިޔާކަނޑައެޅުމުގައި ޢަދުލުވެރިކަމުން އެއްކިބާވާ މީހުންނަށް ދެއްވާފައިވާ އިންޒާރާމެދު ބިރުވެތިވުން ހުއްޓެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 331

ނިޔާކަނޑައެޅުމުގައި ޢަދުލުވެރިކަމުން އެއްކިބާވާ މީހުންނަށް ދެއްވާފައިވާ އިންޒާރާމެދު ބިރުވެތިވުން ހުއްޓެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޝަރީޢަތްކޮށް މީސްތަކުންގެމެދުގައި ނިޔާކަނޑައަޅާ މީހުންނަކީ، ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު اللَّهُގެ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ނިޔާކަނޑައެޅުމާ ޙަވާލުވެތިބޭ ބަޔަކުކަމުގައި ވީހިނދު، އެ ކަމުގައި ފަރުވާކުޑަކޮށް، އިންސާފުގެ މަގުން އެއްކިބާވުމަކީ، އެފަދަ މީހުންނަށް ބޮޑުވެގެންވާ އިންޒާރު ދެއްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. ޖުމްލަގޮތެއްގައި ޙައްޤުގެމަގުން އެއްކިބާވާ މީހުންނާމެދު މާތް اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا} (الجن: 15) މާނައީ: {އަދި ތެދުމަގުން އެއްކިބާވި މީހުން ދަންނާށެވެ!…

ޢަދުލުއިންސާފުގެ ހަމަތަކާއެއްގޮތަށް ނިޔާކުރާ މީހުންގެ މަތިވެރި މަޤާމު.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 347

ޢަދުލުއިންސާފުގެ ހަމަތަކާއެއްގޮތަށް ނިޔާކުރާ މީހުންގެ މަތިވެރި މަޤާމު އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޢަދުލުވެރިވުމަށް އިސްލާމްދީނުގައި އަމުރު ކުރައްވައި، ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ކަމެއްގައި، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ނިޔާކަނޑައެޅުމުގެ ދާއިރާގައި ޢަދުލުވެރިވުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، އެ އަމުރުފުޅާ އެއްގޮތަށް ޢަދުލުވެރި ގޮތުގައި ނިޔާކޮށް އުޅޭ މީހުންނަށް، ޤިޔާމަތް ދުވަހުން މަތިވެރިވެގެންވާ ދަރަޖަ ދެއްވާނެކަން އަންގަވާފައިވެއެވެ. اللَّهُގެ އަމުރުފުޅަށް ގޮންޖަހައި، ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އެއްކިބާވާ މީހުންނަށް ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޤަޟިއްޔާތައް ފައިޞަލާކޮށް ނިޔާކަނޑައެޅުމުގައި އެބައިމީހުންގެ އަނިޔާވެރިކަން އިސްކުރާ މީހުންނަށް…

ނިޔާކަނޑައެޅުމުގައި ފަނޑިޔާރު ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 276

ނިޔާކަނޑައެޅުމުގައި ފަނޑިޔާރު ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ނިޔާކަނޑައެޅުމުގައި ފަނޑިޔާރުގެފަރާތުން އެއްވެސް ނާއިންސާފުވެރިކަމެއް މެދުވެރިވިޔަ ނުދެއްވުމަށްޓަކައި އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް އެކަށަޅުއްވާފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން، ފަނޑިޔާރު ނުވަތަ ޤާޟީ ރުޅިއައިސްފައި، ނުވަތަ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި އިނދެގެން، ނުވަތަ ނިދިއައިސްފައި އިނދެގެން މައްސަލައެއްގެ ނިޔާކަނޑައެޅުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއްނޫނެވެ. މާތް اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّـهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ…

ނިޔާކަނޑައެޅުމަކީ އެކަމުގައި ތިމާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާބޮޑު ކަމެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 269

ނިޔާކަނޑައެޅުމަކީ އެކަމުގައި ތިމާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާބޮޑު ކަމެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މީސްތަކުންގެމެދުގައި ނިޔާކަނޑައެޅުމަކީ ކިހާ ބޮޑު، އެ ކަމުގައި ޝާމިލުވާ މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކިހާ ބޮޑު ކަމެއްކަން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ބަޔާންވެގެންވެއެވެ. އެއީ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ޙަދީޘްގައި، ނުވަތަ ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތަކުގައި ކަމަށްވިޔަސްމެއެވެ. اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. { وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } (المائدة: 42) މާނައީ: {އަދި ކަލޭގެފާނު ޙުކުމްކުރައްވާނަމަ، އެއުރެންގެ މެދުގައި ޢަދުލަށް ޙުކުމް ކުރައްވާށެވެ!…

ޢަދުލުއިންސާފުން އެއްކިބާ ވެވިދާނެ ކަމަށްޓަކައި ފަނޑިޔާރުން ޖެހިލުންވުން ހުއްޓެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 353

ޢަދުލުއިންސާފުން އެއްކިބާ ވެވިދާނެ ކަމަށްޓަކައި ފަނޑިޔާރުން ޖެހިލުންވުން ހުއްޓެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ދެބަސްވުންތައް ޙައްލުކޮށް މައްސަލަތައް ފައިޞަލާކުރުމުގެގޮތުން ނިޔާއެއް އިއްވުމަކީ ކުޑަކުޑަ ކަމެއްނޫނެއެވެ. އެއީ، އެ ކަމުގައި ޢަދުލު އިންސާފުގެ މަގުން ކުޑަކޮށްވެސް އެއްކިބާ ވެވިދާނެ ކަމަށްޓަކައި ޖެހިލުންވެ ބިރުވެތިވުން ޙައްޤުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. ޝައްކެއްނެތެވެ. އެހެން ކޮންމެ ކަމެކޭ އެއްފަދައިން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނެ ބަޔަކު ތިބުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެކެވެ. އެއާނުލައި މުޖުތަމަޢުގެ ކަންކަން ޞުލްޙަވެރިނުވާނެ ކަމެއްމެއެވެ. އެހެނަސް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ބޮޑުކަމާހުރެ ޢިލްމުވެރިންކުރެ…

[ޤާޟީއަކީ ވަޅިއަކާނުލައި ކަތިލެވިއްޖެ މީހަކުފަދައެވެ.]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 334

[ޤާޟީއަކީ ވަޅިއަކާނުލައި ކަތިލެވިއްޖެ މީހަކުފަދައެވެ.] އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މުސްލިމުންގެ މެދުގައި ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަކީ، ވަރަށް ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އެއީ اللهُގެ ޙަޟުރަތުގައްޔާއި މީސްތަކުންގެ ކުރިމަތީގައި ޤާޟީން ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުން މަސްއޫލުވުން ބޮޑު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމާއެކު، ޤާޟީން ނުވަތަ ނިޔާކަނޑައެޅުމާ ޙަވާލުވާ މީސްތަކުން ޢަދުލުވެރިކަމުގެ މަގުން އެއްކިބާ ނުވުމަށް އަންގަވައި، އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ ގަދަފަދަ އިންޒާރު ކުރައްވާފައެވެ. އަބޫދާވުދާއި އައްތިރްމިޛީ ރިވާކުރެއްވި ޞައްޙަ ޙަދީޘެއްގައި ރަސޫލުاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. {مَنْ جُعِلَ…