ޢަދުލުއިންސާފުގެ ހަމަތަކާއެއްގޮތަށް ނިޔާކުރާ މީހުންގެ މަތިވެރި މަޤާމު.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 274

ޢަދުލުއިންސާފުގެ ހަމަތަކާއެއްގޮތަށް ނިޔާކުރާ މީހުންގެ މަތިވެރި މަޤާމު އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޢަދުލުވެރިވުމަށް އިސްލާމްދީނުގައި އަމުރު ކުރައްވައި، ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ކަމެއްގައި، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ނިޔާކަނޑައެޅުމުގެ ދާއިރާގައި ޢަދުލުވެރިވުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، އެ އަމުރުފުޅާ އެއްގޮތަށް ޢަދުލުވެރި ގޮތުގައި ނިޔާކޮށް އުޅޭ މީހުންނަށް، ޤިޔާމަތް ދުވަހުން މަތިވެރިވެގެންވާ ދަރަޖަ ދެއްވާނެކަން އަންގަވާފައިވެއެވެ. اللَّهُގެ އަމުރުފުޅަށް ގޮންޖަހައި، ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އެއްކިބާވާ މީހުންނަށް ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޤަޟިއްޔާތައް ފައިޞަލާކޮށް ނިޔާކަނޑައެޅުމުގައި އެބައިމީހުންގެ އަނިޔާވެރިކަން އިސްކުރާ މީހުންނަށް…

ނިޔާކަނޑައެޅުމުގައި ފަނޑިޔާރު ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 238

ނިޔާކަނޑައެޅުމުގައި ފަނޑިޔާރު ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ނިޔާކަނޑައެޅުމުގައި ފަނޑިޔާރުގެފަރާތުން އެއްވެސް ނާއިންސާފުވެރިކަމެއް މެދުވެރިވިޔަ ނުދެއްވުމަށްޓަކައި އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް އެކަށަޅުއްވާފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން، ފަނޑިޔާރު ނުވަތަ ޤާޟީ ރުޅިއައިސްފައި، ނުވަތަ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި އިނދެގެން، ނުވަތަ ނިދިއައިސްފައި އިނދެގެން މައްސަލައެއްގެ ނިޔާކަނޑައެޅުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއްނޫނެވެ. މާތް اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّـهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ…

ނިޔާކަނޑައެޅުމަކީ އެކަމުގައި ތިމާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާބޮޑު ކަމެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 229

ނިޔާކަނޑައެޅުމަކީ އެކަމުގައި ތިމާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާބޮޑު ކަމެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މީސްތަކުންގެމެދުގައި ނިޔާކަނޑައެޅުމަކީ ކިހާ ބޮޑު، އެ ކަމުގައި ޝާމިލުވާ މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކިހާ ބޮޑު ކަމެއްކަން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ބަޔާންވެގެންވެއެވެ. އެއީ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ޙަދީޘްގައި، ނުވަތަ ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތަކުގައި ކަމަށްވިޔަސްމެއެވެ. اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. { وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } (المائدة: 42) މާނައީ: {އަދި ކަލޭގެފާނު ޙުކުމްކުރައްވާނަމަ، އެއުރެންގެ މެދުގައި ޢަދުލަށް ޙުކުމް ކުރައްވާށެވެ!…

ޢަދުލުއިންސާފުން އެއްކިބާ ވެވިދާނެ ކަމަށްޓަކައި ފަނޑިޔާރުން ޖެހިލުންވުން ހުއްޓެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 294

ޢަދުލުއިންސާފުން އެއްކިބާ ވެވިދާނެ ކަމަށްޓަކައި ފަނޑިޔާރުން ޖެހިލުންވުން ހުއްޓެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ދެބަސްވުންތައް ޙައްލުކޮށް މައްސަލަތައް ފައިޞަލާކުރުމުގެގޮތުން ނިޔާއެއް އިއްވުމަކީ ކުޑަކުޑަ ކަމެއްނޫނެއެވެ. އެއީ، އެ ކަމުގައި ޢަދުލު އިންސާފުގެ މަގުން ކުޑަކޮށްވެސް އެއްކިބާ ވެވިދާނެ ކަމަށްޓަކައި ޖެހިލުންވެ ބިރުވެތިވުން ޙައްޤުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. ޝައްކެއްނެތެވެ. އެހެން ކޮންމެ ކަމެކޭ އެއްފަދައިން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނެ ބަޔަކު ތިބުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެކެވެ. އެއާނުލައި މުޖުތަމަޢުގެ ކަންކަން ޞުލްޙަވެރިނުވާނެ ކަމެއްމެއެވެ. އެހެނަސް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ބޮޑުކަމާހުރެ ޢިލްމުވެރިންކުރެ…

[ޤާޟީއަކީ ވަޅިއަކާނުލައި ކަތިލެވިއްޖެ މީހަކުފަދައެވެ.]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 289

[ޤާޟީއަކީ ވަޅިއަކާނުލައި ކަތިލެވިއްޖެ މީހަކުފަދައެވެ.] އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މުސްލިމުންގެ މެދުގައި ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަކީ، ވަރަށް ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އެއީ اللهُގެ ޙަޟުރަތުގައްޔާއި މީސްތަކުންގެ ކުރިމަތީގައި ޤާޟީން ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުން މަސްއޫލުވުން ބޮޑު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމާއެކު، ޤާޟީން ނުވަތަ ނިޔާކަނޑައެޅުމާ ޙަވާލުވާ މީސްތަކުން ޢަދުލުވެރިކަމުގެ މަގުން އެއްކިބާ ނުވުމަށް އަންގަވައި، އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ ގަދަފަދަ އިންޒާރު ކުރައްވާފައެވެ. އަބޫދާވުދާއި އައްތިރްމިޛީ ރިވާކުރެއްވި ޞައްޙަ ޙަދީޘެއްގައި ރަސޫލުاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. {مَنْ جُعِلَ…

އިންސާފު ޤާއިމުކުރާ ފަރާތްތަކުން އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަމެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 225

އިންސާފު ޤާއިމުކުރާ ފަރާތްތަކުން އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަމެއް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މުސްލިމުންގެމެދުގައި ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޢައްޔަންކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކު، ޢަދުލުވެރިކަމުގެ މައްޗަށް ވަކިން ބޮޑަށް ސަމާލުވާން ޖެހެއެވެ. އެބައިމީހުންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅޭ ދެބަސްވުންތައް ބަލައި ނިޔާއިއްވުމުގައި، ވަކި މީހަކާމެދު ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ކަމުގެ ޒާތަށް ފުންކޮށް ވިސްނާލައިފި ކޮންމެ މީހަކަށް ޤާޟީންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓުންފަދަ މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ނިޔާކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިއްމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ މަތިވެރިކަން ހާމަވާހުއްޓެވެ. މީސްތަކުންގެ ވަގުތީމަންޒިލް ކަމަށްވާ މި ދުނިޔޭގައި، މައްސަލަތައް ބަލައި…

ކޮންމެކަމެއްގައިމެ މުސްލިމުން ޢަދުލުވެރިވުމަށް اللهُ އަމުރުކުރައްވައެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 233

ކޮންމެކަމެއްގައިމެ މުސްލިމުން ޢަދުލުވެރިވުމަށް اللهُ އަމުރުކުރައްވައެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢެއްގެ ބިންގާ އެ ކަންކަމުގެ މަތީގައި ސާބިތުވެ ހުރުމުގެ އަސާސީ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ޢަދުލުވެރިކަން ހިމެނެއެވެ. ދޭދޭ އަފުރާދުންނާއި، ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި އުފެދޭ ޚުޞޫމަތްތައް ބަލައި، ޙައްޤުގެ ވެރިފަރާތަށް އެބައެއްގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުމުގައި އެންމެ ޚާއްޞަ ދައުރެއް މުޖުތަމަޢުގައި އަދާކުރަނީ، ޢަދުލުވެރިކަމެވެ. ކަމުގެ މުހިއްމުކަމާއެކު، ޢަދުލުވެރިކަމުގައި އެންމެހައި މުސްލިމުތަކުން ސާބިތުވެ ތިބުމަށް اللهُ ތަޢާލާ އަމުރު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا…

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވަނީ، އަމާނާތްތެރިކަން ނެތުމުންނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 242

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވަނީ، އަމާނާތްތެރިކަން ނެތުމުންނެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިއަދު މުޅި ދުނިޔޭގައި އެންމެން ވެސް އެންމެ ކަންބޮޑުވާ އެއް ކަމަކީ، ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުން، އެބައިމީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުގައި ތެދުވެރި ނުވުމާއި، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންދާ މައްސަލައާ މެދުގައެވެ. އިއްޔެ ވަރަށް އާދައިގެ ދެރަވަރު ދިރިއުޅުމެއް އުޅުނު މީހާ، ލިބުނު ވަޒީފާއަކާގުޅިގެން، ކުއްލިއަކަށް އަނެކުންނާ ނުބައްދަލު މަހުޖަނަކަށް ވެގެންދާ ގޮތާމެދުގައެވެ. ކަމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް ނަމަވެސް، އެއްވެސް…

ތިމާގެ ވަޒީފާއަކީ، ޙަވާލުވެފައިވާ އަމާނާތެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 217

ތިމާގެ ވަޒީފާއަކީ، ޙަވާލުވެފައިވާ އަމާނާތެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުހައްމަދު ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ މީސްމީހުންގެ ތަފާތު ވަޒީފާތަކަކީ، އެ ވަޒީފާއެއް ޙަވާލުކުރެވުނު މީހެއްގެކިބާގައިވާ އަމާނާތެކެވެ. އެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގައްޔާއި، ވަޒީފާގެ ސަބަބުން ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް، ނުވަތަ ތިމާ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތަކަށް ވިއަސް އެއްވެސް އިތުރު މަންފާއެއް ނުނެގުމަކީ، އެ ކަމާމެދު ރައްކާތެރިވުން ލާޒިމު ކަމެކެވެ. ތިމާއާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި، ފުރިހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއެކު، ތިމާގެ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު ތަންދިން އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް އެ ވާޖިބު…

މުސްލިމެއްގެ އައިޑެންޓިޓީއަކީ މީހާގެ އަމާނާތްތެރިކަމެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 194

މުސްލިމެއްގެ އައިޑެންޓިޓީއަކީ މީހާގެ އަމާނާތްތެރިކަމެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަމާނާތްތެރި ކަމަކީ، މުސްލިމުންގެ ކިބާގައި ކޮންމެހެން ވެސް ހުންނަންވާނެ ސިފައެއް ކަން ބަޔާންކޮށް، ކީރިތި ޤުރްއާނާއި، މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ބަސްފުޅުތަކުގެ އަލީގައި މި ދެތިން ދުވަހު ލިޔަމުން ގެންދެވިފައިވާ ހިނދު، އެ މީހެއްގެ ކިބާގައި އަމާނާތްތެރިކަން ނެތިއްޖެ މީހަކާމެދު އިސްލާމްދީނުގައި ދެކޭ ގޮތް ވެސް ބަޔާންކޮށްލުން މުހިއްމުކަމުގައި ދެކެމެވެ. އަލްބުޚާރީ އާއި މުސްލިމު ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ…