އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން: اللهُ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް، ޙައްޤަކާ ނުލައި ނުމެރުން (6)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 270

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން اللهُ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް، ޙައްޤަކާ ނުލައި ނުމެރުން (6) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللهُ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް، ޙައްޤަކާނުލައި މެރުން ޙަރާމްކުރައްވައި، ވަޙީކުރައްވާފައިވާ، {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} (1)  {އަދި اللهُ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް، ޙައްޤަކާ ނުލައި ނުމަރާށެވެ!} މި ބަސްފުޅުގެ ތަފްސީރުކުރައްވައި ޢިލްމުވެރިން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅުގެތެރެއިން ތިމާ އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގެ ފާފަވެރިކަމުގެ ބޮޑުކަމާއި، މުސްލިމުންގެ ވަޒަނެއްގައި އެކި ގޮތްގޮތުން…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން: اللهُ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް، ޙައްޤަކާ ނުލައި ނުމެރުން (5)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 315

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން اللهُ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް، ޙައްޤަކާ ނުލައި ނުމެރުން (5)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ ވާޖިބެއް: އިސްލާމީ ދައުލަތެއްގެ އެންމެހައި ކަންކަން ތަންޒީމުކޮށް ހިންގުމުގައި، އެންމެ އިސް ފަރާތެއްކަމުގައިވަނީ، އެ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް ވެރިމީހާއެވެ. އެހެންކަމާއެކު މުޖުތަމަޢުގެ ޞުލްޙަމަސަލަސްކަން ދަމަހައްޓައި، އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަކީ މުސްލިމުންގެ އެންމެ އިސްވެރިމީހާގެ ޛިއްމާގައިވާކަމެކެވެ. ކީރިތިޤުރްއާނާއި، މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ސުންނަތުން ސާބިތުވާގޮތުގައި އިސްލާމީ ވެރިކަމުގެ ދަށުގައި ދިރިއުޅޭ…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން: اللهُ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް، ޙައްޤަކާ ނުލައި ނުމެރުން (4)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 323

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން اللهُ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް، ޙައްޤަކާ ނުލައި ނުމެރުން (4) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޖާނުންފިދާވެގެން ޙަމަލާދިނުމަކީ ހުއްދަކަމެއްނޫނެވެ. މިއަދު މުސްލިމުންގެމެދުގައި ޢާއްމުވެފައިވާ ކަމެއްކަމުގައިވާ ޖާނުންފިދާވެގެން ޙަމަލާދީ މީހުންމެރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ ސުވާލު އުފެދުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި އެ ތަންތާނގައި މުސްލިމުން އަޅުވެތިކޮށްފައިވާ ފަލަސްޠީނާއި، ކަޝްމީރާއި އެ ނޫންވެސް އެފަދަ ތަންތާނގައި، އަދި ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައި ވެސް މި ކަމަކީ މިއަދު ޢާއްމުވެފައިވާ ކަމެކެވެ. އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައްޔާއި، އިސްލާމީ ޤައުމުތައްފިޔަވައި…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން: اللهُ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް، ޙައްޤަކާ ނުލައި ނުމެރުން (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 267

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން اللهُ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް، ޙައްޤަކާ ނުލައި ނުމެރުން (3) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މުސްލިމު ޤައުމަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންނީ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދެވިފައިވާ ބައެކެވެ. اللهُ ޙުރުމަތްތެރިކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް، ޙައްޤަކާލައިގެން މެނުވީ ނުމެރުމަށް އަމުރުކުރައްވައި، އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައި اللهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} (1) މި ބަސްފުޅުގައި އަންގަވާފައިވާ އެއްޗެއް އެނގޭ މީހަކު، މުސްލިމުންގެ ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށްއުޅޭ ފަތުރުވެރިންފަދަ މީހުންނަށް ޙަމަލާދީ އެބައިމީހުން…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން: اللهُ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް، ޙައްޤަކާ ނުލައި ނުމެރުން (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 213

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން اللهُ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް، ޙައްޤަކާ ނުލައި ނުމެރުން (2)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޙައްޤަކާނުލައި މީހުންމެރުން ނަހީކުރައްވައި، އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައި اللَّهُ ސުބުޙާނަހޫވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވައި އަންގަވާފައި ވެއެވެ. {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ} {އަދި اللَّهُ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް، ޙައްޤަކާ ނުލައި ނުމަރާށެވެ!} ބައެއް ތަފްސީރު ޢިލްމުވެރިންގެ މާނަކުރެއްވުން: އަލްއިމާމުލް ޢައްލާމާ އިބްނުކަޘީރު ވިދާޅުވިއެވެ. [{وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން: اللهُ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް، ޙައްޤަކާ ނުލައި ނުމެރުން (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 242

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން اللهُ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް، ޙައްޤަކާ ނުލައި ނުމެރުން (1) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މީސްތަކުންނަށް އެ ކަންތައްތަކެއް ނަހީކުރައްވައި،އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައި ވަޞިއްޔަތްކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެތެރެއިން ފަސްވަނަ ވަޞިއްޔަތަކީ، اللهُ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް، ޙައްޤަކާ ނުލައި ނުމެރުމަށް އަމުރުކުރައްވައި ކުރައްވާފައިވާ ވަޞިއްޔަތެވެ. ކުޑަވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ. ފުރާނައަކީ اللهُގެ ޙައްޤެކެވެ. اللهُގެ ޙައްޤަކަށް އަރައިގަތުމަކީ އެއްވެސް އިންސާނަކަށް ހުއްދަ ވެގެންވާނެ ކަމެއްނޫނެވެ. މީހަކު މަރައިލުން އެހާބޮޑު ޙަރާމްކަމެއް ކަމުގައި ލައްވާފައިވަނީ، اللهُގެ ޙައްޤަކަށް…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން: : ފާޙިޝު ކަންތައްތަކާ ކައިރިނުވުން (5)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 338

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން: ފާޙިޝު ކަންތައްތަކާ ކައިރިނުވުން (5) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللَّه ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ކަމަކާ ގައިގޯޅިވެ އުޅުމުގައިވާ ގެއްލުން އިތުރަށް ބަޔާންކުރެއްވުމުގެގޮތުން، އައްޝައިޚު އައްޝަޢުރާވީ ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. [ޝައްކެއްނެތެވެ. އެ ކަނބަލުންނަށް ތިބާ ބަލާނަމަ، އެ ކަނބަލުންގެ ރީތިކަން އެނގޭނެ އެވެ. އެ ހިނދު، ތިބާގެހިތުގައި އެ ކަނބުލޭގެއަށް ބޭނުންވުމުގެ އެދުން ހިނގަންފަށާނެއެވެ. އެ ހިނދު ހިތުގައިވާ އެދުމަށް ޢަމަލީސިފަ ގެނައުމުގެ ޖަޒުބާތު ހިތުތެރޭގައި ގަދަވެދާހުއްޓެވެ. އެ ކަމަށް ޢަމަލީސިފަ ގެނެސްފިނަމަ، ތިބާގެ އަމިއްލަ…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން:: ފާޙިޝު ކަންތައްތަކާ ކައިރިނުވުން (4)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 269

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން: ފާޙިޝު ކަންތައްތަކާ ކައިރިނުވުން (4) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللَّهُ ނަހީކުރެއްވި ކަމަކާ ގައިގޯޅިވުމުގެ ގެއްލުން ހާމަކުރައްވާފައިވާ ވަރަށް ފުރިހަމަ މިސާލެއް އައްޝައިޚުއް ޝަޢުރާވީ ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. [اللَّهُ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމާ ގައިގޯޅިވެ، އެފަދަ ކަންކަމާ ކައިރިވުމުގައިވާ ގެއްލުން އިތުރަށް އޮޅުންފިލުއްވައިދެއްވުމުގެގޮތުން މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يَقُولُ:…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން:: ފާޙިޝު ކަންތައްތަކާ ކައިރިނުވުން (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 300

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން: ފާޙިޝު ކަންތައްތަކާ ކައިރިނުވުން (3) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ހަލާކަށް ހުށަހެޅޭ ބޮޑު ދެކަންތައް ޙަރާމްކުރެއްވުން އެއްގޮތަކަށް އިންސާނުންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ގެއްލުންހުރި ކަންކަން ނަހީކުރެއްވުމުގައި ގިނަކަންތައްތައް ނަހީކުރައްވައި ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވަނީ، {حَرام} މި ލަފުޒުންނެވެ. މިސާލަކަށް، ކާބޯތަކެތީގެތެރޭގައި ލައްވާފައިވާ އެއްގަމު މަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން، މުޅަ ތަކެއްޗާއި، ލެޔާއި، އޫރުމަހާއި، اللَّهُ ފިޔަވައި އެހެންފަރާތެއްގެ ނަންގަނެ ކަތިލާތަކެތި މުސްލިމުންނަށް ޙަރާމްކުރެއްވުމުގައި ވަޙީ ކުރައްވާފައިވަނީ، {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން:: ފާޙިޝު ކަންތައްތަކާ ކައިރިނުވުން (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 263

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން: ފާޙިޝު ކަންތައްތަކާ ކައިރިނުވުން  (2) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގެ 120 ވަނައާޔަތުގައި އައިސްފައިވާ {وَذَرُوا ظَاهِرَ الإثْمِ وَبَاطِنَهُ} {ތިޔަބައިމީހުން، ބޭރުފުށުގެ ފާފަޔާއި، އެތެރެފުށުގެ ފާފަދޫކޮށްލާށެވެ!} މި ބަސްފުޅުގެ ތަފްސީރު ލިޔުއްވަމުން، އިބްނުކަޘީރު ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. [މުޖާހިދު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. [މިބަސްފުޅުގެ މާނައަކީ، ސިއްރާއި ފާޅުގައި اللَّهُ އަށް އުރެދުމުން އެއްކިބާވުމެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވާ އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ. އެއީ، މީހާ ފާފައަކަށް އަރައިގަތުމަށް ގަސްދުކުރާ ގަސްދުކުރުމުން ދުރުހެލިވުމަށް…