އީމާންކަން ފުރިހަމަވާނީ ހިތުން ކަށަވަރުކުރުމާއި، ދުލުން އިޤްރާރުވުމާއެކު، އެއާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުންނެވެ. (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 60

އީމާންކަން ފުރިހަމަވާނީ ހިތުން ކަށަވަރުކުރުމާއި، ދުލުން އިޤްރާރުވުމާއެކު، އެއާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުންނެވެ.  (2) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އީމާންކަން ފުރިހަމަވާނީ ހިތުން ކަށަވަރުކުރުމާއި، ދުލުން އިޤްރާރުވުމާއެކު، އެއާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުންކަމަށް އިސްލާމްދީނުގެ ބޮޑެތި ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތަކުން ވެސް ސާބިތުވެއެވެ. އަލްއިމާމު އަޙްމަދު ބުނު ޙަންބަލް (ރަޙިމަހު اللَّهُ) ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. [ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އީމާންކަމަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކުރެއްވުމުގައި ތިމަންނާއާ ބައްދަލުވި ތާބިޢީ ބޭކަލުންނާއި، އެނޫން ވެސް ޢިލްމުވެރިންކުރެ ހަތްދިހަ އަށްވުރެ ގިނަ…

އިސްލާމީ ދައުލަތެއްގެ ސަރަޙައްދުގައި ޣައިރުދީނަކަށް ދަޢުވަތުދިނުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 100

އިސްލާމީ ދައުލަތެއްގެ ސަރަޙައްދުގައި ޣައިރުދީނަކަށް ދަޢުވަތުދިނުން ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައިވާ ސުވާލަކީ އިސްލާމީ ދައުލަތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ޣައިރުމުސްލިމުންނަށް ނުވަތަ ޣައިރުދީނަކަށް ދަޢުވަތުދޭން ބޭރުން އަންނަ ބަޔަކަށް މުސްލިމު އާބާދީއަށް އެބައިމީހުންގެ ދަޢުވަތު އަމާޒުކުރުމުގެ ހުއްދަދެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލެވެ. މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުދިނުމަށްޓަކައި އިސްލާމްދީނުގެ ޙަޤީޤީ މައުޤިފާއި، އިސްލާމީ ދައުލަތެއް ޤާއިމު ކުރުމުގެ ބޭނުމުގެ މައްޗަށް ބަލައިލާން ޖެހެއެވެ. އިސްލާމްދީނަކީ އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅުގެ ކުރިމައްޗަށް ޙަޔާތުގެ މަގެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ދިރިއުޅުމުގެ ނިޒާމެއް ހުށަހަޅާ ދީނެކެވެ.…

އީމާންކަން ފުރިހަމަވާނީ ހިތުން ކަށަވަރުކުރުމާއި، ދުލުން އިޤްރާރުވުމާއެކު، އެއާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުންނެވެ. (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 147

އީމާންކަން ފުރިހަމަވާނީ ހިތުން ކަށަވަރުކުރުމާއި، ދުލުން އިޤްރާރުވުމާއެކު، އެއާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުންނެވެ.  (1) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ބައެއް މީހުންނަށް ހީވެފައިއޮންނަނީ، ތިމާ اللَّهُއަށް އީމާންވެއްޖައީމޭބުނެ، ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ކިޔައިލުމުން ފުދޭނެކަމަށެވެ. ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޢަމަލުތަކަކާ ނުލައިވެސް اللَّهُއަށް އީމާންވުމުން ފުދޭނެކަމަށެވެ. މިއީ ވަރަށްބޮޑު ކުށް ހީއެކެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނާއި، މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ސުންނަތާއި، ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތަކުން އެނގޭގޮތުގައި ހިތުން ކަށަވަރުކުރުމާއި، ދުލުން އިޤްރާރުވުމާއި، އެއާއެއްގޮތަށް ތިމާގެ ޢަމަލުތައް ސީދާކުރުމުން މެނުވީ އީމާންވީކަމުގައި ނުވާނެއެވެ.…

އެންމެ ނާރަކާމެދުވެސް ތިބާ ފިކުރުކޮށްލަބަލާށޭ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 285

އެންމެ ނާރަކާމެދުވެސް ތިބާ ފިކުރުކޮށްލަބަލާށޭ! ޙަސަން ޒަހީން ތިބާއަށް އެނގޭހެއްޔެވެ. ތިބާގެ ކޮންމެ ހަރަކާތަކީ، ތިބާއަށް ދެއްވާފައިވާ މަތިވެރި ނިޢުމަތެކެވެ. އެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރުކުރައްވާ ފުރިހަމަ އިންސާނެއްގެ ސިފައިގައި ތިބާ ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ނިޒާމެއްގެ މަތިންނެވެ. އެމަތިވެރި ނިޒާމަކީ އެއާމެދު ތިބާ ވިސްނާ ފިކުރުކުރުމަށް ތިބާއަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވާ ތިބާގެ ހަށިގަނޑެވެ. އެ ހަށިގަނޑުގައި ލައްވާފައިވާ ބަހާތަކެވެ. ތިބާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އެންމެ ނާރަކާމެދު ތިބާ ފިކުރުކޮށްލަބަލާށެވެ. ތިބާއަށް ފެންނާނީ ފުރިހަމަކަމާއި، އުނިކަމެއް ނެތްކަމެވެ. ހައްދަވާ ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވާ…

ހެޔޮކަމެއް ކުރަންއުޅެ އަމިއްލައަށް ނަރަކައަށް ވެއްޓިގަންނައެއްޗެއް ނޫނެވެ. (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 322

ހެޔޮކަމެއް ކުރަންއުޅެ އަމިއްލައަށް ނަރަކައަށް ވެއްޓިގަންނައެއްޗެއް ނޫނެވެ.  (1)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ސޯޝަލްމީޑިޔާގެ ވަސީލަތްތައް ޢާއްމުވެފައިވާ މި ދުވަސްވަރުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާންމަސް ކައިރިވުމާއެކު، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ފޮނުވައިއުޅޭ ލިޔުމެއް ލިބެން ފަށައެވެ. މި ލިޔުމުގައި ބުނެފައި އޮންނަނީ، [ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކަށްވާނީ، މި އަހަރުގެ މިވެނި މަހެއްގެ މިވެނި ދުވަސްކަމަށާއި، ރަމަޟާންމަސް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަކަން އެއްވެސް މީހަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަންގައިފި މީހަކަށް ނަރަކަ ޙަރާމްކުރައްވާނެކަމަށް ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ…

ތެދުމަގަށް ތައުފީޤު ދެއްވީ އަރަހުށި މާތްﷲ އެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 173

ތެދުމަގަށް ތައުފީޤު ދެއްވީ އަރަހުށި މާތްﷲ އެވެ. އަސްލު ލިޔުއްވީ: ޢުބައިދުﷲ ޤާދިރީ ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރީ: ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން އަޅުގަނޑުގެ ކްރިސްޓިޔަން ސަންޑޭ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރ މިސްޓަރ ބްރެޑް ވަރަށްގިނައިން ބުނާގޮތުގައި މުސްލިމުން އެބައިމީހުންގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމައަށް އަރުވަނީ ވަރަށް މަތީ މަޤާމެކެވެ. އަރަހުށި މާތްﷲގެ ރަސްކަންފުޅަށް ވުރެވެސް މަތީމަޤާމެކެވެ. އިންސާނަކު ﷲ ގެ ރަސްކަންފުޅާ އެއްފަދަ ކުރާ ވާހަކަ އަޑުއިވުމުން އަޅުގަނޑު އޭރުވެސް ހައިރާންވިއެވެ. އިންސާނަކު މާތްﷲގެ ރަސްކަންފުޅާ ހަމަހަމަ…

އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން: މަސީޙަކީ ކަލާނގެ ދަރިކަލެއް ހެއްޔެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 228

އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން: މަސީޙަކީ ކަލާނގެ ދަރިކަލެއް ހެއްޔެވެ؟  ތަރުޖަމާ: ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން އިސްލާމްދީނުގެ ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ވަރަށް ބޮޑު އިންޤިލާބީ މަސައްކަތްޕުޅެއް ކުރެއްވި ވާހަކަ އަޅުގަނޑުވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އާދެ، އެމާތްސާހިބާ ބުދުތައް މުގުރުއްވައި (އަޅުކަންކުރެވޭ) ތަސްވީރުތައް ނައްތައިލެއްވި ވާހަކަ އަޅުގަނޑުވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އިސްވެދިޔަ ޞަފުޙާތަކުގައެވެ. އެމާތް ސާހިބާގެ އަތްޕުޅުމަތީގައި އެވަނީ އިންސާނީ ތާރީޚުގެ ވަރަށް ހައިބަބޮޑު އިންޤިލާބެއް ފުރިހަމަވެފައެވެ. ބައްޕައާއި، ދަރިފުޅާއި، ރޫޙުލް ގުދުސްގެ ތަސްލިއްޔަތަކީ ( ނުވަތަ އެތިން ފަރާތުގެ ތިންކައުވަންތަކަމަކީ)…

އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 242

އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން ނޯޓް :” އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން ” މިމައިގަނޑު ނަމުގައި އަޅުގަނޑު މިލިޔާ ސިލްސިލާ އަކީ އައުމުސްލިމެއް ކަމުގައިވާ ޢަބްދުﷲ އަޑްޔާރު އޭނާގެ ހިތްޕުޅުގައި އިސްލާމްދީނާމެދު އިޝްޤުގެ ދަރަޖަޔަށް އުފެދުނު ލޯބިފުޅުގެ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ލިޔުއްވައިފައިވާ ކުރު މަޒުމޫނުތަކެއް ނުވަތަ ކޮލަމްތަކެއްގެ ތަރުޖަމާއެވެ. އޭނާ މިކޮލަމްތައް ލިޔުއްވައިފައިވަނީ އޭނާގެ އެޑިޓަރުކަމުގެ ދަށުގައި ނެރުއްވި ތަމަޅަ ނޫހެއްކަމުގައިވާ “ނީރޯޓަމް” ގައެވެ. ___________________________   ޢަބްދުﷲ އަޑްޔާރު (1996-1935) އަކީ ތަމަޅަ…

އިސްލާމީ ޘަޤާފަތާ އިދިކޮޅު އުސޫލުތަކުގެ މީހުންގެ ގޮތަށް ތަބާނުވުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 397

އިސްލާމީ ޘަޤާފަތާ އިދިކޮޅު އުސޫލުތަކުގެ މީހުންގެ ގޮތަށް ތަބާނުވުން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމީ ޘަޤާފަތޭ ބުނެވެނީ، އެބަޔެއްގެ އަޤީދާއާއި، ޝަރީޢަތާއި، އަޚްލާޤާއި، މުޢާމަލާތާއި، ސިޔާސަތާއި، ރަށްވެހިކަމާއި، މަދަނިއްޔަތާއި، ތަހްޛީބާއި، ތަމައްދުނާއި، ތާރީޚާއި، ޢިލްމާއި ފަންނުގެ ހުރިހާ ޙާލަތަކާއި، ހުރިހާ މައިދާނެއްގައި އިސްލާމީ ކުލަޖެހި، އިސްލާމްދީނުގެ އުސޫލުތަކަށް ތަބާވެގެން ވުމަށެވެ. އިސްލާމީ ޘަޤާފަތުގެ ސަބަބުން އެބަޔެއްގެ އަޤީދާއާއި، އަޚްލާޤާއި، މުޢާމަލާތާއި، ސުލޫކުގައި އިއްތިހާދުވެ އެއްގޮތްވެފައިވާ ބަޔަކު، މުސްލިމުންގެ ގޮތް ދޫކޮށް، އެހެން ބަޔެއްގެ ގޮތުގައި ނުހިފުމަށް ވަރަށް…

މަރުވާނެކަމާއި ނަސީބުވެރިއަކީ ނަރައިން ދިންނަވައި ސުވަރުގެއަށް ވެއްދެވި މީހާއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 482

މަރުވާނެކަމާއި ނަސީބުވެރިއަކީ ނަރައިން ދިންނަވައި ސުވަރުގެއަށް ވެއްދެވި މީހާއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މަރުވުމަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި ތަމްސީލުވަމުންދާ ކަމެކެވެ. ތިމާގެ ލޯބިވާ މައިންބަފައިންނާއި، އަނބިދަރިންނާއި، އެނޫންވެސް މީހުން ކޮންމެ ދުވަހަކު މަރުވަމުންދަނީ ލޮލުގެ ކުރިމަތީގައެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހަކަށް اللَّهُރުއްސެވި ވަރަށް މަދު މީހަކުމެނުވީ، އެ މީހެއްގެ ވަގުތު ޖެހުމުގެ ކުރިން މަރަށް ތައްޔާރުވެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މަރުން ސަލާމަތްވާނެކަމަށް ކޮންމެފަދަ ތަނަކަށް ވަދެ އޮތަސް މަރުވާނެކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވައި اللَّهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {أَيْنَمَا تَكُونُوا…