އިސްލާމީ ޘަޤާފަތާ އިދިކޮޅު އުސޫލުތަކުގެ މީހުންގެ ގޮތަށް ތަބާނުވުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 307

އިސްލާމީ ޘަޤާފަތާ އިދިކޮޅު އުސޫލުތަކުގެ މީހުންގެ ގޮތަށް ތަބާނުވުން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމީ ޘަޤާފަތޭ ބުނެވެނީ، އެބަޔެއްގެ އަޤީދާއާއި، ޝަރީޢަތާއި، އަޚްލާޤާއި، މުޢާމަލާތާއި، ސިޔާސަތާއި، ރަށްވެހިކަމާއި، މަދަނިއްޔަތާއި، ތަހްޛީބާއި، ތަމައްދުނާއި، ތާރީޚާއި، ޢިލްމާއި ފަންނުގެ ހުރިހާ ޙާލަތަކާއި، ހުރިހާ މައިދާނެއްގައި އިސްލާމީ ކުލަޖެހި، އިސްލާމްދީނުގެ އުސޫލުތަކަށް ތަބާވެގެން ވުމަށެވެ. އިސްލާމީ ޘަޤާފަތުގެ ސަބަބުން އެބަޔެއްގެ އަޤީދާއާއި، އަޚްލާޤާއި، މުޢާމަލާތާއި، ސުލޫކުގައި އިއްތިހާދުވެ އެއްގޮތްވެފައިވާ ބަޔަކު، މުސްލިމުންގެ ގޮތް ދޫކޮށް، އެހެން ބަޔެއްގެ ގޮތުގައި ނުހިފުމަށް ވަރަށް…

މަރުވާނެކަމާއި ނަސީބުވެރިއަކީ ނަރައިން ދިންނަވައި ސުވަރުގެއަށް ވެއްދެވި މީހާއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 431

މަރުވާނެކަމާއި ނަސީބުވެރިއަކީ ނަރައިން ދިންނަވައި ސުވަރުގެއަށް ވެއްދެވި މީހާއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މަރުވުމަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި ތަމްސީލުވަމުންދާ ކަމެކެވެ. ތިމާގެ ލޯބިވާ މައިންބަފައިންނާއި، އަނބިދަރިންނާއި، އެނޫންވެސް މީހުން ކޮންމެ ދުވަހަކު މަރުވަމުންދަނީ ލޮލުގެ ކުރިމަތީގައެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހަކަށް اللَّهُރުއްސެވި ވަރަށް މަދު މީހަކުމެނުވީ، އެ މީހެއްގެ ވަގުތު ޖެހުމުގެ ކުރިން މަރަށް ތައްޔާރުވެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މަރުން ސަލާމަތްވާނެކަމަށް ކޮންމެފަދަ ތަނަކަށް ވަދެ އޮތަސް މަރުވާނެކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވައި اللَّهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {أَيْنَمَا تَكُونُوا…

اللَّهُގެ ކުޅަދުންވަންތަވެރިކަމާއި، ދެނެވޮޑިގެންވުމުގެ ބޮޑުކަން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 426

اللَّهُގެ ކުޅަދުންވަންތަވެރިކަމާއި، ދެނެވޮޑިގެންވުމުގެ ބޮޑުކަން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللَّهُގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާއި ދެނެވޮޑިގަތުމުގެ މަތިވެރިކަން ކީރިތި ޤުރްއާނުގެއެއް އާޔަތަށްވުރެ ގިނަ އާޔަތުގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އެއީ، اللَّهُއަށް އީމާންވާ މުއުމިނުންގެ އީމާންކަން އޭގެސަބަބުން އިތުރުވެ، ސާބިތުކަން ބޮޑުވުމަށާއި، اللَّهُއަށް އީމާންނުވާ މީސްތަކުންނަށް اللَّهُގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާއި ދެނެވޮޑިގަތުމުގެ މަތިވެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައެވެ. اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.{وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا…

ޣައިބުގައިވާ އެއްވެސްކަމެއް اللَّهُފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 295

ޣައިބުގައިވާ އެއްވެސްކަމެއް اللَّهُފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ދިރިއުޅުމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި މުސްތަޤުބަލުގައި އެވެނިކަމެއް ވާނެކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެއުޅެއެވެ. އަދި އެފަދަ ބުނުންތައް ޤަބޫލުކުރާ މީހުން ވެސް މަދެއްނޫނެވެ. މުސްލިމުންނަކީ އެފަދަ ބުނުންތައް ޤަބޫލުކުރާ ބަޔަކުކަމުގައި ވެގެންނުވެއެވެ. މޫސުމާއި އެފަދަ އެހެން ކަންކަން ދެނެގަތުމުގައި ވެސް މުސްލިމުންގެ ގޮތަކީ ކަނޑައެޅިގެން މިވެނިގޮތެއް ވާނެކަމަށް ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި، މިވެނިހެން ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއޭ ބުނުމެވެ. އެއީ އަންނަނިވި ދަލީލުތައް މުސްލިމުންނަށް ބުނެދޭ ގޮތެވެ. މާތްاللَّهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.…

ފުރިހަމަ މުސްލިމެއްގެ ޙަޔާތުގެ ކޮންމެ ހިނދުކޮޅަކީ، އަޅުކަމުގައި ހޭދަވާ ވަގުތެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 172

ފުރިހަމަ މުސްލިމެއްގެ ޙަޔާތުގެ ކޮންމެ ހިނދުކޮޅަކީ، އަޅުކަމުގައި ހޭދަވާ ވަގުތެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލަށް އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކުރެއްވި ބޭފުޅަކުކަމުގައިވާ، ޢަބްދުލްމާލިކު ލިބްލަންކް އޭނާ ލިޔުއްވި ލުއިފޮތެއްކަމުގައިވާ، އަހަރެން އިސްލާމްވުމަށް މަގުދެއްކީ ބައިބަލްއެވެ. މި ނަންކިޔުނު ފޮތުގައި ލިޔުއްވާފައި ވެއެވެ. އަހަރެން ކްރިސްޓިޔަނެއްގެގޮތުގައިހުރި ދުވަސްވަރު، އަހަރެމެން ތަބާވަމުންދިޔަ ބައިބަލްގެ އެއްފޮތް އަނެއްފޮތާ ތަފާތު އެތައް ނުސްޚާތަކެއް ދުށީމުއެވެ. އޭގެތެރެއިން އެއް ވާޝަންކަމަށްވާ [ތެސަލޯނިއަން] ބައިބަލްގެ 5:17 ގައި [މެދުނުކެޑި އަޅުކަމުގައި ދެމިހުރުން] މިސުރުޚީގެ ދަށުގައި ލިޔެފައިވާ ޢިބާރާތްތައް…

ދުނިޔޭގެ ޒީނަތްތެރިކަމަށް ހެއްލިނުގަތުމާއި އާޚިރަތުގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 142

ދުނިޔޭގެ ޒީނަތްތެރިކަމަށް ހެއްލިނުގަތުމާއި އާޚިރަތުގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިދުނިޔޭގައި اللَّهُތަޢާލާ ލައްވާފައިވާ ތަކެއްޗަށް މީސްތަކުން ހެއްލުންތެރިވުމަކީ ޠަބީޢަތުގައި ލައްވާފައިވާ ސިފައެކެވެ. ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ ޒީނަތްތެރިކަމަށް ހެއްލިގެން ނުގޮސް އާޚިރަތުގައި މީސްތަކުންނަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ ރިވެތިވެގެންވާ ގޮވަތި ލިބިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްވަނީ އަންގަވާފައެވެ. اللَّهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ…

ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ދެކެ ލޯބިވުމަކީ، އެކަލޭގެފާނަށް ތަބާވުމެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 105

ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ދެކެ ލޯބިވުމަކީ، އެކަލޭގެފާނަށް ތަބާވުމެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މި ދުވަސްވަރަކީ ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގެން ދުވަސްވަރެވެ. މިފަދަ މަތިވެރި މުނާސަބާއަކާ ގުޅިގެން ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ދެކެވާ ލޯބީގައި މީސްތަކުން ތަފާތު ކަންކަން ކޮށް އުޅެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނީ މުސްލިމުންކަމުގައި ވުމާއެކު، އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ، އެ މަޤުޞަދަކަށްޓަކައި اللَّهُ ތަޢާލާ އެކަލާނގެ ރަސޫލާ صَلَّى اللهُ…

ނަބަވީ ބަސްފުޅެއްގައިވާ މުޢުޖިޒާއެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 156

ނަބަވީ ބަސްފުޅެއްގައިވާ މުޢުޖިޒާއެއް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކީރިތި ޤުރްއާނާއި މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ޙަދީޘުގައި ފަހުޒަމާނުގައި ހިނގާނެ ބައެއް ކަންކަމުގެ ޚަބަރު ދެއްވާފައިވެއެވެ. އެއީ، މުއުމިނުތަކުން އެއިން ޢިބުރަތް ޙާޞީލުކޮށް އެބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި ދެއްވާފައިވާ އިރްޝާދެކެވެ. އަންނަނިވި ޙަދީޘަކީ ދުނިޔޭގެ އެދުންތަކަށް މީސްތަކުން ހެއްލިގެންދާނެގޮތުގެ މިސާލެކެވެ. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ،…

ފުރިހަމަ މުއުމިނެއްގެމަތިން ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް اللَّهُ ހަނދުމަ ނުނައްތަވާހުއްޓެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 147

ފުރިހަމަ މުއުމިނެއްގެމަތިން ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް اللَّهُ ހަނދުމަ ނުނައްތަވާހުއްޓެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ތިބާ މަރުވުމަށްފަހު، ތިބާގެމަތިން މީސްތަކުން ހަނދާންކުރާނެތޯ ނުވަތަ ތިބާއާ ދޭތެރޭގައި ދުނިޔޭގައި ކަންހިނގާނެގޮތް ދެކެން ބޭނުންނަމަ، މީސްތަކުން މަރުވުމަށްފަހު ކަންތައް ވަމުންދާ ގޮތާމެދު ވިސްނައިލާށެވެ! ފަހެ، ލޯބިވެރިން އެބައިމީހުން އެންމެ ލޯބިވާ މީހުން މަރުވުމަށްފަހު ކުޑަކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެތެރޭގައި އެބައިމީހުންގެމަތިން ހަނދާންނެތިގެން ދާތަން، ތިބާއަށްފެނި އެކަން ޔަޤީންކުރެވުމުން، ތިބާއާމެދުގައިވެސް ކަން ހިނގާނީ ހަމަ އެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭހުއްޓެވެ. އެހެންކަމާއެކު ތިބާގެ މުޅި ދިރިހުރުމުގެ…

ކާއިނާތުގައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް އަމިއްލައަށް ވުޖޫދެއް ނުވާނެއެވެ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 157

ކާއިނާތުގައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް އަމިއްލައަށް ވުޖޫދެއް ނުވާނެއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللَّهُ އަށް އީމާންނުވާ މީހުން ދެކޭގޮތުގައި މި ދުނެއާއި، އެ ތާނގައި ވާހައި އެއްޗެއް އުފެދިފައިވަނީ، އެތަކެތި އުފެއްދެވި ފަރާތެއްނެތި، އެ ތަކެތީގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ އެއްވެސް އަސްލެއްނެތް މުޅީންމެ ބާޠިލު ޢަޤީދާއެކެވެ. އިންސާނުން ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، އޭގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި އުފެދި ހެދިގެން ވުޖޫދަށް ނާންނަކަން އެއީ ކާއިނާތުގައިވާ އެއްޗެއް އަމިއްލައަށް ވުޖޫދުވެގެން ނުދާނެކަމުގެ ހެއްކަކަށް ފުދެއެވެ. މިފަދަ…