ހެޔޮކަމެއް ކުރަންއުޅެ އަމިއްލައަށް ނަރަކައަށް ވެއްޓިގަންނައެއްޗެއް ނޫނެވެ. (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 385

ހެޔޮކަމެއް ކުރަންއުޅެ އަމިއްލައަށް ނަރަކައަށް ވެއްޓިގަންނައެއްޗެއް ނޫނެވެ.  (1)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ސޯޝަލްމީޑިޔާގެ ވަސީލަތްތައް ޢާއްމުވެފައިވާ މި ދުވަސްވަރުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާންމަސް ކައިރިވުމާއެކު، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ފޮނުވައިއުޅޭ ލިޔުމެއް ލިބެން ފަށައެވެ. މި ލިޔުމުގައި ބުނެފައި އޮންނަނީ، [ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކަށްވާނީ، މި އަހަރުގެ މިވެނި މަހެއްގެ މިވެނި ދުވަސްކަމަށާއި، ރަމަޟާންމަސް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަކަން އެއްވެސް މީހަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަންގައިފި މީހަކަށް ނަރަކަ ޙަރާމްކުރައްވާނެކަމަށް ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ…

ތެދުމަގަށް ތައުފީޤު ދެއްވީ އަރަހުށި މާތްﷲ އެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 196

ތެދުމަގަށް ތައުފީޤު ދެއްވީ އަރަހުށި މާތްﷲ އެވެ. އަސްލު ލިޔުއްވީ: ޢުބައިދުﷲ ޤާދިރީ ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރީ: ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން އަޅުގަނޑުގެ ކްރިސްޓިޔަން ސަންޑޭ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރ މިސްޓަރ ބްރެޑް ވަރަށްގިނައިން ބުނާގޮތުގައި މުސްލިމުން އެބައިމީހުންގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމައަށް އަރުވަނީ ވަރަށް މަތީ މަޤާމެކެވެ. އަރަހުށި މާތްﷲގެ ރަސްކަންފުޅަށް ވުރެވެސް މަތީމަޤާމެކެވެ. އިންސާނަކު ﷲ ގެ ރަސްކަންފުޅާ އެއްފަދަ ކުރާ ވާހަކަ އަޑުއިވުމުން އަޅުގަނޑު އޭރުވެސް ހައިރާންވިއެވެ. އިންސާނަކު މާތްﷲގެ ރަސްކަންފުޅާ ހަމަހަމަ…

އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން: މަސީޙަކީ ކަލާނގެ ދަރިކަލެއް ހެއްޔެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 247

އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން: މަސީޙަކީ ކަލާނގެ ދަރިކަލެއް ހެއްޔެވެ؟  ތަރުޖަމާ: ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން އިސްލާމްދީނުގެ ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ވަރަށް ބޮޑު އިންޤިލާބީ މަސައްކަތްޕުޅެއް ކުރެއްވި ވާހަކަ އަޅުގަނޑުވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އާދެ، އެމާތްސާހިބާ ބުދުތައް މުގުރުއްވައި (އަޅުކަންކުރެވޭ) ތަސްވީރުތައް ނައްތައިލެއްވި ވާހަކަ އަޅުގަނޑުވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އިސްވެދިޔަ ޞަފުޙާތަކުގައެވެ. އެމާތް ސާހިބާގެ އަތްޕުޅުމަތީގައި އެވަނީ އިންސާނީ ތާރީޚުގެ ވަރަށް ހައިބަބޮޑު އިންޤިލާބެއް ފުރިހަމަވެފައެވެ. ބައްޕައާއި، ދަރިފުޅާއި، ރޫޙުލް ގުދުސްގެ ތަސްލިއްޔަތަކީ ( ނުވަތަ އެތިން ފަރާތުގެ ތިންކައުވަންތަކަމަކީ)…

އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 267

އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން ނޯޓް :” އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން ” މިމައިގަނޑު ނަމުގައި އަޅުގަނޑު މިލިޔާ ސިލްސިލާ އަކީ އައުމުސްލިމެއް ކަމުގައިވާ ޢަބްދުﷲ އަޑްޔާރު އޭނާގެ ހިތްޕުޅުގައި އިސްލާމްދީނާމެދު އިޝްޤުގެ ދަރަޖަޔަށް އުފެދުނު ލޯބިފުޅުގެ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ލިޔުއްވައިފައިވާ ކުރު މަޒުމޫނުތަކެއް ނުވަތަ ކޮލަމްތަކެއްގެ ތަރުޖަމާއެވެ. އޭނާ މިކޮލަމްތައް ލިޔުއްވައިފައިވަނީ އޭނާގެ އެޑިޓަރުކަމުގެ ދަށުގައި ނެރުއްވި ތަމަޅަ ނޫހެއްކަމުގައިވާ “ނީރޯޓަމް” ގައެވެ. ___________________________   ޢަބްދުﷲ އަޑްޔާރު (1996-1935) އަކީ ތަމަޅަ…

އިސްލާމީ ޘަޤާފަތާ އިދިކޮޅު އުސޫލުތަކުގެ މީހުންގެ ގޮތަށް ތަބާނުވުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 424

އިސްލާމީ ޘަޤާފަތާ އިދިކޮޅު އުސޫލުތަކުގެ މީހުންގެ ގޮތަށް ތަބާނުވުން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމީ ޘަޤާފަތޭ ބުނެވެނީ، އެބަޔެއްގެ އަޤީދާއާއި، ޝަރީޢަތާއި، އަޚްލާޤާއި، މުޢާމަލާތާއި، ސިޔާސަތާއި، ރަށްވެހިކަމާއި، މަދަނިއްޔަތާއި، ތަހްޛީބާއި، ތަމައްދުނާއި، ތާރީޚާއި، ޢިލްމާއި ފަންނުގެ ހުރިހާ ޙާލަތަކާއި، ހުރިހާ މައިދާނެއްގައި އިސްލާމީ ކުލަޖެހި، އިސްލާމްދީނުގެ އުސޫލުތަކަށް ތަބާވެގެން ވުމަށެވެ. އިސްލާމީ ޘަޤާފަތުގެ ސަބަބުން އެބަޔެއްގެ އަޤީދާއާއި، އަޚްލާޤާއި، މުޢާމަލާތާއި، ސުލޫކުގައި އިއްތިހާދުވެ އެއްގޮތްވެފައިވާ ބަޔަކު، މުސްލިމުންގެ ގޮތް ދޫކޮށް، އެހެން ބަޔެއްގެ ގޮތުގައި ނުހިފުމަށް ވަރަށް…

މަރުވާނެކަމާއި ނަސީބުވެރިއަކީ ނަރައިން ދިންނަވައި ސުވަރުގެއަށް ވެއްދެވި މީހާއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 502

މަރުވާނެކަމާއި ނަސީބުވެރިއަކީ ނަރައިން ދިންނަވައި ސުވަރުގެއަށް ވެއްދެވި މީހާއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މަރުވުމަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި ތަމްސީލުވަމުންދާ ކަމެކެވެ. ތިމާގެ ލޯބިވާ މައިންބަފައިންނާއި، އަނބިދަރިންނާއި، އެނޫންވެސް މީހުން ކޮންމެ ދުވަހަކު މަރުވަމުންދަނީ ލޮލުގެ ކުރިމަތީގައެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހަކަށް اللَّهُރުއްސެވި ވަރަށް މަދު މީހަކުމެނުވީ، އެ މީހެއްގެ ވަގުތު ޖެހުމުގެ ކުރިން މަރަށް ތައްޔާރުވެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މަރުން ސަލާމަތްވާނެކަމަށް ކޮންމެފަދަ ތަނަކަށް ވަދެ އޮތަސް މަރުވާނެކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވައި اللَّهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {أَيْنَمَا تَكُونُوا…

اللَّهُގެ ކުޅަދުންވަންތަވެރިކަމާއި، ދެނެވޮޑިގެންވުމުގެ ބޮޑުކަން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 498

اللَّهُގެ ކުޅަދުންވަންތަވެރިކަމާއި، ދެނެވޮޑިގެންވުމުގެ ބޮޑުކަން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللَّهُގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާއި ދެނެވޮޑިގަތުމުގެ މަތިވެރިކަން ކީރިތި ޤުރްއާނުގެއެއް އާޔަތަށްވުރެ ގިނަ އާޔަތުގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އެއީ، اللَّهُއަށް އީމާންވާ މުއުމިނުންގެ އީމާންކަން އޭގެސަބަބުން އިތުރުވެ، ސާބިތުކަން ބޮޑުވުމަށާއި، اللَّهُއަށް އީމާންނުވާ މީސްތަކުންނަށް اللَّهُގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާއި ދެނެވޮޑިގަތުމުގެ މަތިވެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައެވެ. اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.{وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا…

ޣައިބުގައިވާ އެއްވެސްކަމެއް اللَّهُފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 360

ޣައިބުގައިވާ އެއްވެސްކަމެއް اللَّهُފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ދިރިއުޅުމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި މުސްތަޤުބަލުގައި އެވެނިކަމެއް ވާނެކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެއުޅެއެވެ. އަދި އެފަދަ ބުނުންތައް ޤަބޫލުކުރާ މީހުން ވެސް މަދެއްނޫނެވެ. މުސްލިމުންނަކީ އެފަދަ ބުނުންތައް ޤަބޫލުކުރާ ބަޔަކުކަމުގައި ވެގެންނުވެއެވެ. މޫސުމާއި އެފަދަ އެހެން ކަންކަން ދެނެގަތުމުގައި ވެސް މުސްލިމުންގެ ގޮތަކީ ކަނޑައެޅިގެން މިވެނިގޮތެއް ވާނެކަމަށް ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި، މިވެނިހެން ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއޭ ބުނުމެވެ. އެއީ އަންނަނިވި ދަލީލުތައް މުސްލިމުންނަށް ބުނެދޭ ގޮތެވެ. މާތްاللَّهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.…

ފުރިހަމަ މުސްލިމެއްގެ ޙަޔާތުގެ ކޮންމެ ހިނދުކޮޅަކީ، އަޅުކަމުގައި ހޭދަވާ ވަގުތެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 228

ފުރިހަމަ މުސްލިމެއްގެ ޙަޔާތުގެ ކޮންމެ ހިނދުކޮޅަކީ، އަޅުކަމުގައި ހޭދަވާ ވަގުތެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލަށް އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކުރެއްވި ބޭފުޅަކުކަމުގައިވާ، ޢަބްދުލްމާލިކު ލިބްލަންކް އޭނާ ލިޔުއްވި ލުއިފޮތެއްކަމުގައިވާ، އަހަރެން އިސްލާމްވުމަށް މަގުދެއްކީ ބައިބަލްއެވެ. މި ނަންކިޔުނު ފޮތުގައި ލިޔުއްވާފައި ވެއެވެ. އަހަރެން ކްރިސްޓިޔަނެއްގެގޮތުގައިހުރި ދުވަސްވަރު، އަހަރެމެން ތަބާވަމުންދިޔަ ބައިބަލްގެ އެއްފޮތް އަނެއްފޮތާ ތަފާތު އެތައް ނުސްޚާތަކެއް ދުށީމުއެވެ. އޭގެތެރެއިން އެއް ވާޝަންކަމަށްވާ [ތެސަލޯނިއަން] ބައިބަލްގެ 5:17 ގައި [މެދުނުކެޑި އަޅުކަމުގައި ދެމިހުރުން] މިސުރުޚީގެ ދަށުގައި ލިޔެފައިވާ ޢިބާރާތްތައް…

ދުނިޔޭގެ ޒީނަތްތެރިކަމަށް ހެއްލިނުގަތުމާއި އާޚިރަތުގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 199

ދުނިޔޭގެ ޒީނަތްތެރިކަމަށް ހެއްލިނުގަތުމާއި އާޚިރަތުގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިދުނިޔޭގައި اللَّهُތަޢާލާ ލައްވާފައިވާ ތަކެއްޗަށް މީސްތަކުން ހެއްލުންތެރިވުމަކީ ޠަބީޢަތުގައި ލައްވާފައިވާ ސިފައެކެވެ. ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ ޒީނަތްތެރިކަމަށް ހެއްލިގެން ނުގޮސް އާޚިރަތުގައި މީސްތަކުންނަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ ރިވެތިވެގެންވާ ގޮވަތި ލިބިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްވަނީ އަންގަވާފައެވެ. اللَّهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ…