އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން: ފާޙިޝު ކަންތައްތަކާ ކައިރިނުވުން (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 419

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން : ފާޙިޝު ކަންތައްތަކާ ކައިރިނުވުން (1)   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللَّهُގެ އަޅުތަކުންނަށް އެކަލާނގެ ކުރައްވާފައިވާ ވަޞިއްޔަތަކީ އެކަލާނގެ މަގުގައި ސީދާވެ ތިބުމަށްޓަކައި ލިބިދެއްވާފައިވާ މަތިވެރި އިރްޝާދުތަކެކެވެ. މިގޮތުގެމަތިން ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ހަތަރުވަނަ ވަޞިއްޔަތަކީ، ފާޙިޝު ކަންތައްތަކާ ކައިރިނުވުމަށް އަންގަވައި ކުރައްވާފައިވާ ވަޞިއްޔަތެވެ. اللَّهُވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ، {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} (1) މިފަދައިންނެވެ. މާނައަކީ: {އަދި ފާޙިޝު…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން:: ފަޤީރުކަމުގެ ސަބަބުން ތިމާމެންގެ ދަރިން ނުމެރުން  (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 344

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން: ފަޤީރުކަމުގެ ސަބަބުން ތިމާމެންގެ ދަރިން ނުމެރުން  (2) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އެންމެހައި ތަކެއްޗަށް ރިޒުޤުދެއްވުންވަނީ اللَّهُއަށެވެ. اللَّهُގެ ޚަލްޤުތަކުން ބޭކާރުވާން ދޫކޮށްލައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. އެންމެހައި މަޚްލޫޤުންނަށް ރިޒުޤުދެއްވުމަށް اللَّهُ ޖާމިނުވެވޮޑިގެންވެއެވެ. މިއީ اللَّهُގެ ދީލަތިވަންތަކަމާއި އޯގާވަންތަކަމެވެ. اللَّهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} (هُودُ:6) މާނައީ: {ބިމުގައި ހިނގާބިނގާ އުޅޭ ދިރޭ އެއްޗެހީގެ…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން:: ފަޤީރުކަމުގެ ސަބަބުން ތިމާމެންގެ ދަރިން ނުމެރުން (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 288

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން: ފަޤީރުކަމުގެ ސަބަބުން ތިމާމެންގެ ދަރިން ނުމެރުން (1)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިންސާނުން ހަލާކުގެތެރެއަށް ވައްޓާލައި، ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަމުން އެބައިމީހުން މަޙްރޫމުކުރުވަނިވި ބޮޑެތި ފާފަތަކުން އެބައިމީހުން ސަލާމަތްކުރެއްވުމަށްޓަކައި ކީރިތިޤުރްއާނާއި، މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ސުންނަތުގައި ގިނަގުނަ އިރްޝާދުތައް ދެއްވާފައިވެއެވެ. މީސްތަކުން ހަލާކަށް ވައްޓައިލަނިވި ދިހަ ކަމަކުން ސަލާމަތްވުމަށް، އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައި އަމުރުކުރައްވައި، އެ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުމަށް މުސްލިމުތަކުންނަށްވަނީ اللَّهُ ތަޢާލާ ވަޞިއްޔަތްކުރައްވާފައެވެ. މި ނަންގަނެވުނު ވަޞިއްޔަތްތަކުގެތެރެއިން ތިންވަނަ…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެ ތެރެއިން:: اللهُއާއެކު އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކު ނުކުރުން (4)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 411

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެ ތެރެއިން: اللهُއާއެކު އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކު ނުކުރުން (4)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ތިންވަނައީ: އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކުގައި اللَّهُ އެއްކައުވަންތަކުރުން: މީގެމާނައަކީ، اللَّهُގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކުތެރެއިން ކީރިތި ޤުރްއާނާއި މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ސުންނަތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ އެންމެހައި އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކަށް އީމާންވުމެވެ. އެއްވެސް މަޚްލޫޤެއްގެކިބާގައި އެއިން އިސްމުފުޅެއް ނުވަތަ ސިފަފުޅެއްގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ އެއްވެސް ސިފައެއް ނުވާކަމަށް ހެކިވުމެވެ. اللَّهُވަޙީކުރެއްވިއެވެ. {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެ ތެރެއިން:: اللهُއާއެކު އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކު ނުކުރުން (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 264

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެ ތެރެއިން: اللهُއާއެކު އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކު ނުކުރުން (3) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللَّهُއާއެކު އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކުކުރުމުގެ ބިރުވެރިކަމާއި، އެ ކަމުގެ ނުރައްކާތެރިކަމާހުރެ އެކަމުން ސަލާމަތްވާނެ މަގު މީސްތަކުންނަށް ދެއްކެވުމަށްޓަކައި ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ގެ ސުންނަތުގައި ގިނަގުނަ އިރްޝާދުތައް ދެއްވާފައިވެއެވެ. އަދި އެމައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވައި ޢިލްމުވެރިންވަނީ، اللَّهُ އެއްކައުވަންތަކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. ކަމުގެ މުހިއްމުކަމާއެކު، އެއީ ވަކި ޢިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅި…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެ ތެރެއިން:: اللهُއާއެކު އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކު ނުކުރުން (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 396

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެ ތެރެއިން: اللهُއާއެކު އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކު ނުކުރުން (2) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ސުންޕާކަމަށް އީމާންވުމީ ޝިރުކުގެތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ. ވަރަށް ގިނަމީހުން އެކިއެކި ޙާދިޘާތައް މެދުވެރިވުން ކޮންމެވެސް ކަމަކާ ގުޅުވައެވެ. ވާރޭވެހުނީ، އެވެނި ތަރިއެއް އެރުމުން، ނުވަތަ މިވެނިކަމެއްވީ ކޮންމެވެސް ޖަނަވާރެއް ކުރިކަނޑައި ދިޔުމުންކަމަށް އީމާންވެއެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި އެފަދަ ޤަބޫލުކުރުމަކީ اللَّه އެއްކައުވަންތަކުރުމާ ޚިލާފުކަމެވެ. އެހެނީ، އެއްވެސް މީހަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މީހެއްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާނެ އެއްކަމެއް ވެސް…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެ ތެރެއިން:: اللهُއާއެކު އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކު ނުކުރުން (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 400

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެ ތެރެއިން:   اللهُއާއެކު އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކު ނުކުރުން (1)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގެ 151 ވަނަ އާޔަތުންފެށިގެން އެ ސޫރަތުގެ 153 ވަނަ އާޔަތުގެނިޔަލަށް ތިން އާޔަތުގައި  اللهُ ބަޔާން ކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ، ނުވަތަ  اللهُ ކުރައްވާފައިވާ ވަޞިއްޔަތްތަކަކީ، އޭގެ ތަފްސީލު ކީރިތި ޤުރްއާނާއި، اللهُގެ ރަސޫލާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ސުންނަތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކެކެވެ. މިކަމުގެ ބޭނުމަކީ، اللهُގެ އަޅުތަކުންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިދެއްވުމެވެ.…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައި، اللهُގެ ޚަލްޤުތަކުންނަށް އެކަލާނގެ ކުރައްވާފައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 636

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައި،  اللهُގެ ޚަލްޤުތަކުންނަށް އެކަލާނގެ ކުރައްވާފައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތް   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކީރިތި ޤުރްއާނަކީ، މީސްތަކުންގެ ދިރިއުޅުން އެ ފޮތުގައި އަންގަވާފައިވާގޮތަށް ސީދާކޮށް، އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި اللهُ ބާވައިލެއްވި އެކަލާނގެ ކަލާމްފުޅެވެ. އޭގެ ކުރިން ބާވައިލައްވާފައިވާ ފޮތްތައް މަންސޫޚުކުރައްވައި، ޤިޔާމަތާހަމައަށް ދެމެހެއްޓެވުމަށް اللهُ ޖާމިނުވެވޮޑިގެންފައިވާ މަތިވެރި ފޮތެވެ. ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވާގޮތުގައި ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ދެ ސޫރަތެއްގައި މީސްތަކުންނަށް ވަރަށް މަތިވެރި އަމުރުފުޅުތަކެއް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ޝައްކެއްނެތެވެ. ޤުރްއާނުގައި اللهُ އަންގަވާފައިވާ ކޮންމެ އެންގެވުމަކީ ވެސް،…

{أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ؟}  (النور: 22)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 401

{أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ؟}  (النور: 22)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޢުންވާނުގައި އެ ވަނީ، اللَّهُއަށް އީމާންވާ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް اللَّهُ ކުރިމަތިކުރައްވާފައިވާ ވަރަށް ވެސް މުހިއްމު ސުވާލެކެވެ. މާނައަކީ، {اللَّهُ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފާފަފުއްސެވުމަކަށް ތިޔަބައިމީހުން ނޭދެމު ހެއްޔެވެ؟} މިއެވެ. މިއީ ސޫރަތުއް ނޫރުގެ 22 ވަނަ އާޔަތުގައި اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެކެވެ. ކުރިމަތީގައިވަނީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހެވެ. ރަމަޟާންމަހަކީ، ހުރިހާ ހެޔޮކަމެއްގެ މައްސަރެވެ. އެ މައްސަރުގެ ހެޔޮކަމުން މަޙްރޫމު ވެއްޖެމީހަކީ، ހުރިހާ ހެޔޮކަމަކުން…

އަލްމުއުމިނޫން ސޫރަތުގެ އަލީގައި ފުރިހަމަ މުއުމިނުންގެ ސިފަތައް (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 359

އަލްމުއުމިނޫން ސޫރަތުގެ އަލީގައި ފުރިހަމަ މުއުމިނުންގެ ސިފަތައް (3)   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ފުރިހަމަ މުއުމިނުންނީ، އެއުރެންގެ ޖިންސީ ގުނަންތަކަށް ރައްކާތެރިވާމީހުންނެވެ. ޢިއްފަތްތެރި ރައްކާތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި މުސްލިމުން ފާޙިޝު ކަންކަމާ އެކަހަރިވެ، ޠާހިރު ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަށް އިސްލާމް ދީނުގައި ގޮވާލައްވާފައިވެއެވެ. ކީރިތިޤުރްއާނުގެ އެތަކެއް އާޔަތުގައިވަނީ މިކަމަށް އަމުރުކުރައްވާފައެވެ. އަލްއަޢުރާފު ސޫރަތުގައި اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} (الأعراف:33) މާނައީ: {ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ…