ރޯދައަށްހުރެ ލޭއެޅުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 405

ރޯދައަށްހުރެ ލޭއެޅުން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މި މައްސަލައާމެދު ޢިލްމުވެރިން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅުގެ އަލީގައި، ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ބުނު ޢަބްދު اللَّهِ އަލްކިންދީ އޭނާގެ [އަލްމުފައްޠިރާތުއް ޠިއްބިއްޔަތިލް މުޢާޞިރަތި] މި ނަންކިޔުނުފޮތުގައި ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ލޭގެ މުހިއްމުކަމާއި، ލޭގައި އެކުލެވިގެންވާ ބައިތަކާއި އަދި މިނޫނަސް އެތައް ތަފްޞީލުތަކެއް ލިޔުއްވުމަށްފަހު، އިންސާނެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ލޭ އެޅުމުގެ ނަތީޖާއާއި އެކަމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިކަން ހާމަކުރައްވައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. [އިންސާނެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ލޭ އެޅުމުގެ ނަތީޖާ: ޑޮކްޓަރ އަލްބާރު…

އެކިބާވަތުގެ އޮއިންޓްމަންޓާއި، ފަރުވާދިނުމުގެގޮތުން ތަތްކުރާ ތަފާތު ބާވަތް ބާވަތުގެ ޕްލާސްޓަރު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 325

އެކިބާވަތުގެ އޮއިންޓްމަންޓާއި، ފަރުވާދިނުމުގެގޮތުން ތަތްކުރާ ތަފާތު ބާވަތް ބާވަތުގެ ޕްލާސްޓަރު   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު  ރޯދަގެއްލޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން، ހަމުގެމަގުންލާފައި ހަށިގަނޑަށް އެތެރެވާ ތަކެތީގެތެރޭގައިހިމެނޭ ހަންގަޑުގެ ދަށަށާއި، މަސްގަނޑަށާއި، ލޭނާރަށް އިންޖެކްޝަންޖެހުމުގެ ޙުކުމް މީގެ ކުރިންވާނީ ގެނެސްދެވިފައެވެ. ހަމުގެމަގުންލާފައި އެތެރެވާ ދެވަނަ ބާވަތަކީ، ހަމުގެމަގުން ފޭދިގެން އެތެރެވާ ތަކެއްޗާއި، ހަންގަނޑުގެދަށުން އެކިއެކި ގުނަވަންތަކަށް ފޮނުވާ (ކެތީޓާފަދަ) ތަކެއްޗެވެ. ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ބުނު މުޙައްމަދު އަލްޚަލީލު، އޭނާގެ [މުފައްޠިރާތުއް ޞިޔާމުލް މުޢާޞިރަތި] މި ނަންކިޔުނު ފޮތުގައި މި…

ރޯދަގެއްލޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން، ހަމުގެމަގުންލާފައި ހަށިގަނޑަށް އެތެރެވާތަކެތި

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 481

ރޯދަގެއްލޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން، ހަމުގެމަގުންލާފައި ހަށިގަނޑަށް އެތެރެވާތަކެތި އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިޒަމާނުގެ ބޭސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ވަރަށް ޢާއްމު ވަސީލަތެއްގެގޮތުގައި ބަލިމީހާގެ ހަމަށް، ނޫންނަމަ މަސްގަނޑަށް އަދި ނާރަށް އިންޖެކްޝަންޖެހުން ހިމެނެއެވެ. މިއީ ކުރީގެ ދުވަސްވަރު ފެންނާންނެތް ވަސީލަތެކެވެ. އެހެންކަމާއެކު ކުރީގެ ފިޤުހުވެރިންގެ ފޮތްފޮތުގައި ކަނޑައެޅިގެން މި މައުޟޫޢުގައި ވާހަކަދެކެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ބުނު މުޙައްމަދު އަލްޚަލީލު، އޭނާގެ [މުފައްޠިރާތުއް ޞިޔާމުލް މުޢާޞިރަތި] މި ނަންކިޔުނު ފޮތުގައި މި މައްސަލައާގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ފޮޅުވަތްތައް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. [ހަމުގެމަގުންލާފައި…

ރޯދައަށްހުރެ ކޮންޓެކްޓް ލެންސްލެއްވުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 353

ރޯދައަށްހުރެ ކޮންޓެކްޓް ލެންސްލެއްވުން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ރޯދައަށްހުރެ ކޮންޓެކްޓް ލެންސްލެއްވުމަކީ ރޯދައަށްއެއްވެސް އަސަރެއް ކޮށްފާނެކަމެއްތޯ މިޒަމާނުގެ ޢިލްމުވެރިން ވާހަކަދައްކަވާފައިވުމުން އަޑުއަހާ ބައެއް މީހުން އެ ކަމާމެދު ޙައިރާންވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް މުޅި މައްސަލަ އެކުގައި ވިދާޅުވެލައްވައިފިނަމަ، މިފަދަ ބަޙުޘެއްގެ މުހިއްމުކަމާއި ބޭނުންތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރެއްވޭނެއެވެ. އާދެ! ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާށެވެ. ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ބުނު ޢަބްދު اللَّهِ އަލްކިންދީ، އޭނާގެ [އަލްމުފައްޠަރާތުއް ޠިއްބިއްޔަތިލް މުޢާޞިރަތި] މި ފޮތުގައި، ލޮލުގެ މަގުން އެތެރެހަށްޓަށް އެތެރެވާ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ރޯދައަށް…

ރޯދައަށްހުރެ ލޮލަށް ބޭހެއް ތިކިޖެއްސުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 399

ރޯދައަށްހުރެ ލޮލަށް ބޭހެއް ތިކިޖެއްސުން  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިޒަމާނުގެ ބޭސްވެރިކަމާގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ ރޯދަގެއްލޭ ކަންކަމުގެގޮތުގައި ބެލެވޭ ކަންތައްތަކުގެތެރެއިން އެއް ކަމަކީ، ލޮލުގެ މަގުން އެތެރެހަށްޓަށް އެއްޗެއް ވާޞިލުވުމެވެ. ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ބުނު މުޙައްމަދު އަލްޚަލީލު، އޭނާގެ [މުފައްޠިރާތުއް ޞިޔާމުލް މުޢާޞިރަތި] މި ނަންކިޔުނު ފޮތުގައި މި މައްސަލައާގުޅޭގޮތުން ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. [ރޯދައަށްހުރެ އަނދުންއެޅުންފަދަ ކަންކަމަކީ ރޯދަގެއްލޭނެ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ މިއީ ފިޤުހު ޢިލްމުވެރިންގެމެދުގައި ޚިލާފު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައެެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި އެ ބޭކަލުންގެމެދުގައި މިފަދަ ޚިލާފެއް އުފެދުމުގެ…

ރޯދައަށްހުރެ ކަންފަތަށް ބޭހެއް ތިކިޖެއްސުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 346

ރޯދައަށްހުރެ ކަންފަތަށް ބޭހެއް ތިކިޖެއްސުން  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މި މައްސަލާގައި ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ބުނު މުޙައްމަދު އަލްޚަލީލު ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. [ކަންފަތުގެ މަގުން އެތެރެހަށްޓަށް ވާޞިލުވާ ތަކެތީގެ މައްސަލާގައި ދެ ކަމެއް ފާހަގަކުރަން ޖެހެއެވެ. ފުރަތަމައީ: ކަންފަތަށް ބޭހެއް ތިކިޖެއްސުމެވެ. ކަންފަތަށް ބޭހެއް ތިކިޖެއްސުމުގެ މައްސަލާގައި ދެ ރައުޔެއްގެމައްޗަށް ޢިލްމުވެރިންގެމެދުގައިވަނީ ޚިލާފު އުފެދިފައެވެ. ފުރަތަމަ ރައުޔު: ކަންފަތަށް ތެލެއް ތިކިޖައްސައިފިނަމަ، ނުވަތަ ފެން އަޅައިފިނަމަ، ސިކުނޑިއަށް އެ ތަކެތި ފޯރައިފާނެކަމަށްޓަކައި އެއީ ރޯދަގެއްލޭނެ ކަމެކެވެ. މިއީ، ޙަނަފީމަޛްހަބާއި،…

ރޯދައަށް ހުރިމީހަކު ހޭނެއްތުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 368

ރޯދައަށް ހުރިމީހަކު ހޭނެއްތުން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިޒަމާނުގެ ބޭސްވެރިކަމުގައި އެކިއެކި އޮޕަރޭޝަންކުރުންފަދަ ކަންކަމުގައި ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް ބަލިމީހާ ހޭނައްތަން ޖެހެއެވެ. މި މައްސަލައާމެދު، ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ބުނު މުޙައްމަދު އަލްޚަލީލު، އޭނާ ލިޔުއްވާފައިވާ [މުފައްޠިރާތުއްޞިޔާމުލް މުޢާޞަރަތި] މި ނަންކިޔުނު ފޮތުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. [ހޭނެއްތުން ދެ ގޮތަކަށް ވެއެވެ. ފުރަތަމައީ: މީހާ އެކީއެކަށް ހޭނެއްތުމެވެ. މިއަށް ޖެނެރަލް ނުވަތަ ޓޯޓަލް އެނެސްތީސިޔާ މިހެން ވެސް ކިޔައެވެ. (1) ދެވަނައީ: ވަކި ގުނަވަނެއް އައްސިކޮށްގެން އިޙްސާސް ކަނޑުވައިލުމެވެ. މިއަށް…

ރޯދައަށްހުރެ ނޭފަތަށް ބޭހެއް ސްޕްރޭކުރުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 453

ރޯދައަށްހުރެ ނޭފަތަށް ބޭހެއް ސްޕްރޭކުރުން  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަރިދަފުސްއެޅުމާއި އެފަދަ ސަބަބުތަކާހުރެ ނޭފަތްބެދި ނޭވާލުމަށް ދަތިވާހިނދު، ނޭވާލާނިޒާމުގެ އެލަރޖީ ދުރުކުރުމަށް މިޒަމާނުގެ ބޭސްވެރިކަމުގައި ނޭފަތަށް ސްޕްރޭ ކުރާ ބޭސްތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރެއެވެ. ރޯދައަށްހުރި މީހަކަށް ނޭފަތަށް އެއްވެސް ބޭހެއް ސުޕްރޭކުރެވިދާނެތޯ؟ އެއީ ރޯދަގެއްލޭނެ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ސުވާލުއުފެދިފައިވެއެވެ. މި މައްސަލާގައި ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ބުނު މުޙައްމަދު އަލްޚަލީލު ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. (1) ނޭފަތަށް ބޭހެއް ސްޕްރޭކުރުން: ރޯދައަށްހުރެ ނޭފަތަށް ބޭހެއް ސްޕްރޭކުރުމަކީ، ހުރިހާމާނައެއްގައި ރޯދައަށްހުރެ ވެންޓޮލިން…

ރޯދައަށްހުރެ އޮކްސިޖަން ގުޅުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 423

ރޯދައަށްހުރެ އޮކްސިޖަން ގުޅުން  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ބަލިމީހާއަށް އޮކްސިޖަންދިނުމަކީ، މި ޒަމާނުގެ ބޭސްވެރިކަމުގައި ތަޢާރުފުވެފައިވާ ޚިދުމަތެކެވެ. މިއީ ރޯދައަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ކުރާނެ ނުވަތަ ރޯދަގެއްލޭނެ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ އެއީ ރޯދައަށް އަސަރެއްކޮށް، ރޯދަގެއްލޭފަދަ ކަމެއްނޫންތޯ ޢިލްމުވެރިން ބަޙުޘްކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. ޑރ. އަޙްމަދު ބުނު މުޙައްމަދު އަލްޚަލީލު ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. (1) އޮކްސިޖަން ގޭހަކީ ބައެއް ޙާލަތުގައި ބަލިމީހާ ނޭވާލުން ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި މި ޒަމާނުގެ ބޭސްފަރުވާގައި ދެވޭ ޚިދުމަތެކެވެ. އެއާއެކުގައި އެއްވެސް ބޭހެއް، ނުވަތަ ކާނާއެއްކަމަށް ބެލެވިދާފަދަ…

ރޯދައަށްހުރެ ނޭފަތަށް ބޭހެއް ތިކިޖެއްސުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 243

ރޯދައަށްހުރެ ނޭފަތަށް ބޭހެއް ތިކިޖެއްސުން  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ރޯދައަށްހުރެ ނޭފަތަށް އެއްވެސް ބޭހެއް ތިކިޖެއްސުމަކީ، ރޯދަ ގެއްލޭނެ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ އެއީ ރޯދަގެއްލޭނެކަމެއް ނޫންތޯ މިއީ މިޒަމާނުގެ ބޭސްވެރިކަމާގުޅިގެން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ބަޙުޘްކުރެވޭ މައްސަލައެކެވެ. މި މައުޟޫޢުގައި ލިޔުއްވި މިޒަމާނުގެ ޢިލްމުވެރިންގެތެރެއިން ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ބުނު މުޙައްމަދު އަލްޚަލީލު، އޭނާގެ [މުފްޠިރާތުއް ޞިޔާމިލްމުޢާޞިރަތި] މި ފޮތުގައި، އަދި ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ބުނު ޢަބްދު اللَّهِ އަލްކިންދީ، އޭނާގެ [އަލްމުފްޠިރާތުއް ޠިއްބިއްޔަތުލް މުޢާޞިރަތި] މި ފޮތުގައި ރޯދައަށްހުރެ…