މުސްލިމުންނަކީ އެއްބައިވަންތަ ބަޔަކުކަމުގައި ލައްވާފައިވާ ބަޔެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 207

މުސްލިމުންނަކީ އެއްބައިވަންތަ ބަޔަކުކަމުގައި ލައްވާފައިވާ ބަޔެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިއަދަކީ، ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހެވެ. މިފަދަ ދުވަހެއް ކަނޑައަޅަންޖެހުނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުއުފެދެއެވެ. އެހެނީ، اللَّهُގެ ރަޙްމަތްފުޅުން ދިވެހިންނަކީ، އެހެން ޤައުމުތަކުގެ މީހުންނާ ޚިލާފަށް އެ ބަޔެއްގެމެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ބަހާތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ ބަޔެކެވެ. اللَّهُގެ ތަނަވަސް ރަޙުމަތާއެކު ދިވެހިންނަކީ، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ އަހުލުވެރިންނެވެ. އެއް ބަހަކުން ވާހަކަދައްކާ އެއް ނަސްލެއްގެ މީހުންނެވެ. ގިނަފަހަރަށް ބަޔަކުމީހުންގެމެދުގައި ދެބަސްވުންތަކާއި ޚިލާފުތައް އުފެދެނީ، މި ދެންނެވުނު މައިގަނޑު ބަހާތައް އެ ބަޔެއްގެމެދުގައި…

ނަހީކުރައްވާފައިވާ ބޮޑެތި ފާފަތަކުން ދުރުވެތިބޭނަމަ، ކުރެވޭ ކުދިކުދި ފާފަތައް ފުއްސަވާހުއްޓެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 322

ނަހީކުރައްވާފައިވާ ބޮޑެތި ފާފަތަކުން ދުރުވެތިބޭނަމަ، ކުރެވޭ ކުދިކުދި ފާފަތައް ފުއްސަވާހުއްޓެވެ.     އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިންސާނުންނަކީ އެނގިގެންނާއި ނޭނގި ކުށްފާފަތަކަށް އަބަދާއި އަބަދު އަރައިގަންނަ ބަޔެކެވެ. ބޮޑެތިފާފަތަކާއި ކުދި ފާފަތަކެވެ. ބޮޑެތި ފާފަތަކަކީ ކޮބައިކަން އަންގައިދެއްވުމާއެކު، ބޮޑެތި ފާފަތަކުން އެއްކިބާވެ ތިބޭނަމަ، ކުރެވޭ ކުދި ފާފަތައް ފުއްސަވާނެކަމަށް އަންގަވާފައިވެއެވެ. އެންމެ ބޮޑެތި ފާފަތަކަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކުރައްވައި ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. {اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ…

ޙައްޤަކާނުލައި މީހަކު މަރައިލުމީ، ސަލާމަތްވުންނުވާ ބޮޑު ފާފައެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 394

ޙައްޤަކާނުލައި މީހަކު މަރައިލުމީ، ސަލާމަތްވުންނުވާ ބޮޑު ފާފައެކެވެ.   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މި ދެތިން ދުވަހު ލިޔަމުން މިގެންދެވެނީ ޙައްޤަކާނުލައި މީހުން މެރުމުގެ ފާފަވެރިކަމާއި، އެކަމުގެ ބިރުވެރި ނަތީޖާއާމެދުގައެވެ. ބޭނުމަކީ، މިފަދަ ކަމަކަށް އަރައިގަތުމަށް ގަސްދުކުރާ މީހަކު ޢަމަލީސިފަ ގެނައުމުގެކުރިން ކަމުގެ ބިރުވެރިކަމާއި، މި ދުނިޔޭގައި ތިމާއަށް ކުޑަ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ހުރި ގެއްލުންތަކާމެދު ވިސްނާލައި، އެކަމުން ދުރުވުމަށް އެދޭ މީހަކަށް اللَّهُ ރުއްސެވިއްޔާ ނަޞީޙަތެއް ކަމުގައި ވުންއެދިއެވެ. ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި…

[ޤިޔާމަތް ދުވަހުން لاَإِلَهَ إِلاَّاللَّهُ މި ކަލިމައާއިގެން އޭނާ އައުމުން ތިބާ ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 341

[ޤިޔާމަތް ދުވަހުން لاَإِلَهَ إِلاَّاللَّهُ މި ކަލިމައާއިގެން އޭނާ އައުމުން ތިބާ ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟]   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللَّهُގެ އެއްކައުވަންތަކަމަށް ހެކިވެ لاَإِلَهَ إِلاَّاللَّهُ ކިޔައިފި މީހަކު، ޙައްޤަކާނުލައި މަރައިލުމަކީ ކިހާ ބޮޑު ކަމެއްކަން ހާމަވާ ޙާދިޘާއެއް އަލްއިމާމު މުސްލިމު ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ. އެކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަކީ، އެއް ފަހަރަކު ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ މުޝްރިކުންގެ ބަޔަކާ ކުރިމަތިލުމަށް ލަޝްކަރެއް ފޮނުއްވިއެވެ. އެ ލަޝްކަރުގެ ވެރިއަކުކަމުގައިލެއްވީ ޒައިދުގެފާނުގެ ދަރިކަލުން އުސާމާއެވެ.…

[ޙަރާމުގޮތުގައި މީހަކު މަރައިލުމުގެ ކުރީގައި މުއުމިނު އަޅާ ވާހުށީ ކުށްފާފަތަކަށް ތައުބާލެއްވުމުގެ ތަނަވަސް ރަޙުމަތުގެ ތެރޭގައެވެ.]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 384

[ޙަރާމުގޮތުގައި މީހަކު މަރައިލުމުގެ ކުރީގައި މުއުމިނު އަޅާ ވާހުށީ ކުށްފާފަތަކަށް ތައުބާލެއްވުމުގެ ތަނަވަސް ރަޙުމަތުގެ ތެރޭގައެވެ.]   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ރާއްޖޭގައި ދުވަހުންދުވަހަށް ޢާއްމުވަމުންދާ މީހުންމެރުމުގެ ވަބާއަކީ ހުއްޓުވަން ޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ. މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ މަޞްލަޙަތާއި، ސަލާމަތާއި، ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައެވެ. އެއަށްވުރެވެސް ޚާއްޞަކޮށް މި ބޮޑު ފާފައަށް އަރައިގަންނަ މީހުންގެ އުޚުރަވީ ޙަޔާތުގެ ސަލާމަތަށްޓަކައެވެ. މީހަކު މަރައިލުމުން އެ ކަމުގެ ގެއްލުންފޯރަނީ މަރުވި މީހާގެ ޢައިލާއަށް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި އެ ކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމާއި…

[މުއުމިނަކު މަރައިލުމުގައި އުޑުތަކާއި ބިމުގެ އެންމެތަކުން ބައިވެރިވީނަމަ، اللَّهُތަޢާލާ، އެ އެންމެތަކުން އެކޮޅުކޮޅުން ނަރަކައަށް އަޅުއްވާހުއްޓެވެ.]  

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 452

[މުއުމިނަކު މަރައިލުމުގައި އުޑުތަކާއި ބިމުގެ އެންމެތަކުން ބައިވެރިވީނަމަ، اللَّهُތަޢާލާ، އެ އެންމެތަކުން އެކޮޅުކޮޅުން ނަރަކައަށް އަޅުއްވާހުއްޓެވެ.]     އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މީހަކު ތިބާއަށް އަނިޔާއެއް ވެފައިވުމަކީ، ނުވަތަ ދެބަސްވެފައިވުމަކީ، އެ މީހަކު މަރައިލުން ޙައްޤުވާނެ ކަމެއްނޫނެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޙައްދަކަށް އަރައިގެންފި މީހާގެ މައްޗަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާ ޢަދުލުވެރި ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް މަރައިލެވޭ މީހާފިޔަވައި އެބަހީ،  މީހަކާ ކައިވަނިކުރުމަށްފަހު ޒިނޭކުޅައުމުން ރަޖަމުކޮށް މަރައިލެވޭ މީހާއާއި، ޙައްޤަކާނުލައި މީހަކު މަރައިލުމުން ޤިޞާޞް ހިފެވުމުގެގޮތުން މަރައިލެވޭ…

އިސްލާމްކަމުގެ ނިޢުމަތް ދެއްވިކަމަށްޓަކައި اللَّهُ އަށް ޙަމްދު ހުއްޓެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 388

އިސްލާމްކަމުގެ ނިޢުމަތް ދެއްވިކަމަށްޓަކައި اللَّهُ އަށް ޙަމްދު ހުއްޓެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މި ދުނިޔޭގައި ބަޔަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ މަތިވެރި ނިޢުމަތަކީ، އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް ލިބުމެވެ. އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކުރާ ބަޔަކުކަމުގައި ލެއްވުމެވެ. اللَّهُ އަށް ޙަމްދު ހުއްޓެވެ. ހިޖުރީގޮތުން މީގެ 891 އަހަރު ކުރިން މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ ހިޔާވަހިކަން ދިވެހީން ޤަބޫލުކުރީ، މިފަދަ ރަބީޢުލްއާޚިރު މަހެއްގެ ތެރޭގައެވެ. މީސްތަކުންގެމައްޗަށް اللَّهُ ދަރުމަކުރައްވާފައިވާ ނިޢުމަތްތަކަކީ، ގުނައި އަދަދުކުރެވޭނެ އެއްޗެއްނޫނެވެ. އެކަލާނގެވަނީ އިންސާނާއަށް އިވުމާއި،ފެނުމާއި، ބުއްދިއާއި، ފުރިހަމަ…

ޙައްޤަކާނުލައި މީހަކު މަރައިލުމީ އަބަދަށްޓަކައި ނަރަކައިގެ ޢަޛާބު ޙައްޤުވާ ކަމެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 439

ޙައްޤަކާނުލައި މީހަކު މަރައިލުމީ އަބަދަށްޓަކައި ނަރަކައިގެ ޢަޛާބު ޙައްޤުވާ ކަމެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މެދުވެރިވާ ދެބަސްވުމެއްގައި، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބުތަކާހުރެ މީހުން މެރުމަކީ ފަހަކަށް އައިސް ކަންފަސޭހަކަމާއެކު ރާއްޖޭގައި ޢާއްމުވެފައިވާ ކަމެކެވެ. އެއީ ކިހާބޮޑު ފާފައެއްކަން އެންމެ ކުޑަކުދިންނާހަމައިން ޒުވާނުންނާއި ހަރުމީހުންނަށްވެސް އަންގައިދީ ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަކީ މިއަދު ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ. ޙައްޤަކާނުލައި މީހުން މެރުމުގެ ފާފަވެރިކަމުގެ ބޮޑުކަމާއި، އެ ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޢުޤޫބާތް ހާމަކުރައްވައި اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا…

ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާ ޙުކުމެއް ތަންފީޛު ކުރުމުގެގޮތުން މެނުވީ މީހަކު މަރައިލުމެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 317

ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާ ޙުކުމެއް ތަންފީޛު ކުރުމުގެގޮތުން މެނުވީ މީހަކު މަރައިލުމެއް ނުވެއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިންސާނުންގެ ފުރާނައަކީ ޙުރުމަތްތެރިކުރައްވާފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ތިމާ އަމިއްލައަށް ވެސް އަދި އެހެން މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ވެސް ގެއްލުމެއް ދިނުމަކީ، މަރައިލުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ ނަފުސަށް ގެއްލުންދީ ހެދުން ނަހީކުރައްވައި اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (النساء: 29) މާނައީ: {އަދި، ތިޔަބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފުސުތައް ތިޔަބައިމީހުން ޤަތުލު ނުކުރާށެވެ!} މުސްލިމުންގެ އަބުރާއި، މުދަލާއި، ފުރާނައިގެ ޙުރުމަތްތެރިކަން…

ނަރަކައިގެ ޢަޛާބަކީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި އެކަމުގެ ވޭނާއި ތަދު އިޙްސާސްވާނެކަމެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 271

ނަރަކައިގެ ޢަޛާބަކީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި އެކަމުގެ ވޭނާއި ތަދު އިޙްސާސްވާނެކަމެކެވެ.   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަންތަކުގެ ވާހަކަ ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ބަޔާންވެފައިވާ އާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގައިގެ ހަމުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ އާޔަތްތަކަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ޙަޤީޤަތެއް ބަޔާންވެގެންވާ އާޔަތްތަކެކެވެ. އެފަދަ އާޔަތްތަކުގެތެރެއިން اللَّهُއަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ އުރެދޭ މީހުންނަށް ނަރަކާގައި ޢަޛާބު ދެއްވުމުގައި އެބައިމީހުންގެ ގައިގެ ހަންތައް ރޯފިލުމަށްފަހު އެނޫން ހަންތަކަކަށް ބަދަލުކުރައްވާނެވާހަކަ އަންގަވާފައިވެއެވެ. اللَّهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا…