އިލާހީ އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 395

 އިލާހީ އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތް ޙަސަން ޒަހީން އަޅުގަނޑުމެން ގުނަމުން މިދަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކާއި ރޭތަކެވެ. ސަަވާބާއި ދަރުމައިގެ ވަގުތުތަކެވެ. މިއީ ޙަޔާތުގައި ކުރެވިފައިވާ ފާފައިގެ ލައްތައް ފިލުވައިލުމަށް ލިބުނު އެންމެ ހެޔޮ ދަނޑިވަޅެވެ. އެކަމަށް މިންވަރުކުރެއްވި އެންމެ ތަނަވަސް ދުވަސްވަރެވެ. މި މަތިވެރި މައްސަރާއެކު އެކަލާނގެ އަޅުގަނޑުމެނަށް ދެއްވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަދިޔާއަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނެވެ. މަތިވެރިވެގެންވާ މި މުޢުޖިޒާތުގެ، ކޮންމެ އާޔަތަކުންވެސް ބަޔާންކޮށްދެނީ އެކަލާނގެ ވޮޑިގެންވުމާއި ކުޅަދުންވަންތަކަމެވެ. އެކަލާނގެ، މަތިވެރިކަމާއި، އިމެއްނެތް…

[އެއުރެންގެ ކުރިން އުޅުނު މީހުންގެ ނިމުންވީ ކޮންފަދައަކުންކަން ފަހެ، އެއުރެން ނުބަލަނީހެއްޔެވެ؟]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 305

[އެއުރެންގެ ކުރިން އުޅުނު މީހުންގެ ނިމުންވީ ކޮންފަދައަކުންކަން ފަހެ، އެއުރެން ނުބަލަނީހެއްޔެވެ؟] ޙަސަން ޒަހީން ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމަކީ އިމްތިޙާނެކެވެ. އެއިން ފާސްވެ ކާމިޔާބާ ހަމައަށް ދެވެނީ މަދުބަޔަކަށެވެ. އެބައެއްގެ އުޅުމާއި އަޚްލާޤު ފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާކުރާ މީހުންނަށެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތަކާއި އުސޫލުތައް އޭގެ ފުރިހަމަ މާނައިގައި ހިފަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މާތްﷲގެ ފުއްސެވުމާއި ރުއްސެވުން ލިބިގެންވަނީ އެފަދަ ބައެއްގެ އަތްމަތީގައެވެ. އެކަލާނގެ ޢިނާޔަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވަނީ ވެސް އެފަދަ މީސްތަކުންނަށެވެ. އިމްތިޙާނުގެ މި ދަތުރުގައި މިއަދާހަމައަށް ތިޔަވަނީ އާދެވިފައެވެ. ފެނުނީ…

ކީރިތި ޤުރްއާނުގައިވާ  އައްސަކީނާގެ އާޔަތްތައް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 450

ކީރިތި ޤުރްއާނުގައިވާ  އައްސަކީނާގެ އާޔަތްތައް އަޙްމަދު ޝާޒް (2018)     السَّكِيْنَة  ގެ މާނައަކީ ހިތްހަމަ ޖެހުމާއި މަޑުމައިތިރި ކަމެވެ.(1) މިއީ (އެބަހީ: ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައިވާ السَّكِيْنَة އަކީ) އުނދަގުލާއި ދަތިކަން އަދި ބިރުވެރިކަމުގެ ވަގުތުގައި الله، އެކަލާނގެ އަޅާގެ ހިތަށް ވައްދަވައިދެއްވާ ހިތްހަމަޖެހުމާއި މަޑުމައިތިރިކަމެވެ. އިބުނުޤައްޔުމު -ރަޙިމަހު الله– ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، السَّكِيْنَة އަކީ اللهގެ ޙަޟުރަތުން ދެއްވާ އެއްޗެކެވެ. އެއީ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ލިބިގަންނަ އެއްޗެއްނޫނެވެ.(2) الله ގެ ކަލާމްފުޅުކަމުގައިވާ ކީރިތި ޤުރްއާން…

މަޙުޝަރުގެ ބިރުވެރިކަމާމެދު ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އިންޒާރުދެއްވާފައިވާ ވެއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 388

މަޙުޝަރުގެ ބިރުވެރިކަމާމެދު ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އިންޒާރުދެއްވާފައިވާ ވެއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މި ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން ކޮށްއުޅޭ އެއްވެސް ކަމަކީ ގެއްލިދާނެ ކަމެއްނޫނެވެ. މީގެ މާނައަކީ އެ މީހަކު ކުޅަ ކޮންމެ ކަމަކާއި، ބުނިކޮންމެ ބަހަކީ، އަދި ހިތުގައި ސިއްރުކޮށްގެން އުޅެފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ، ހެޔޮކަމެއްވިއަސް ނުބައިކަމެއްވިއަސް ލިޔުއްވައި ރައްކާތެރި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަންތައްތަކެކެވެ. ޤިޔާމަތްދުވަހުން އެ ކަންކަމާ އެ މީހަކު ކުރިމަތިލާން ޖެހޭހުއްޓެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނާއި މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ބަސްފުޅުތަކުން މިކަން ކަށަވަރުކޮށް…

ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ޢިލްމީ ހެކިތަކުގެތެރެއިން، ވާޔާއި ވާރޭ އުފެދުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 524

ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ޢިލްމީ ހެކިތަކުގެތެރެއިން، ވާޔާއި ވާރޭ އުފެދުން ޢަބްދުﷲ މުޞްލިޙް ކީރިތި ޤުރްއާނުގައިވާ ޢިލްމީ އާޔަތްތަކާއި ވާހަކަތަކަކީ އޭރު،ކީރިތި ޤުރްއާން ބާވައިލެއްވި ދުވަސްވަރު މާބޮޑެތި ތަޙްލީލްކުރުމެއްނެތި ވަރަށް ސާބިތުކަމާއި އެކީ ބާވައިލެއްވިފައިވާ އާޔަތްތަކެކެވެ. ނަމަވެސް ދުނިޔެ ތަރައްޤީވެ،އިންސާނުންކުރިއަރައިގެންދިޔަ،ދިޔުން ވެގެންދިޔައީ އެފަދަ ވަސީލަތައް ނެތް ދުވަސްވަރެއްގައި    އައިސްފައިވާ ހުރިހާ ވާހަކައެއް،ކީރިތި ޤުރްއާނުގައިވާ ވާހަކަތަކައް ތެދުކަމުގައި ބަލައިގަނަން މަޖުބޫރުވެގެން ދިޔަކަމެއް ކަމުގައެވެ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުނިޔޭގައި ލައްވާފައިވާ ތަކެތީގެ ޙަޤީޤަތް ހާމަވެގެން ދިޔައަސް މީގެކުރިން،މީހާރު ތަރައްޤީގެ މޭސްތިރިން…

އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވީ ކީރިތި ޤުރުއާން މުޠާލިޢާ ކުރުމުންނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 530

އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވީ ކީރިތި ޤުރުއާން މުޠާލިޢާ ކުރުމުންނެވެ. ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން އަސްލުލިޔުއްވީ: އިމްތިޔާޒު އަޙްމަދު އަލްމަދީނަތުލް މުނައްވަރާ ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރެއްވީ: ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން   ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަަކުގައި ދިރިއުޅޭ ވަރަށް ގިނަ މުސްލިމުން އިސްނަގައިގެން ދީނީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވަމުން ގެންދެއެވެ. އެކަމުގައި އެކަކަށްވުރެ އަނެކަކު ކުރިއަރާން މަސައްކަތްކުރެއެވެ. މިސްކިތްތަކާއި، އިސްލާމީ މަދަރުސާތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުން މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެކަމުގައި އައުމުސްލިމުންނާއި، އާއިލީމުސްލިމުންގެވެސް ތަފާތެއް ނުހުރެއެވެ. އެމެރިކާގެ ޑިޓޮރޮއިޓުގެ ތައުޙީދު ސެންޓަރުގައި އެއްދުވަހަކު…

ޔަހޫދިއްޔަތު: ޔަހޫދީންގެ އަޚުލާޤާ ބެހޭ ގޮތުން ޤުރުއާނުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ބައެއް ވާހަކަތަކުގެ ކުރު ބަޔާނެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 573

ޔަހޫދިއްޔަތު: ޔަހޫދީންގެ އަޚުލާޤާ ބެހޭ ގޮތުން ޤުރުއާނުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ބައެއް ވާހަކަތަކުގެ ކުރު ބަޔާނެއް ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށު އަޒީ) ޔަހޫދީންނަކީ މިއަދު އިސްރާއީލް (Jews) ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ބަޔެކެވެ. އެބައިމީހުން މުސްލިމުންގެ އަތުން ފޭރިގެންފައިވާ ބިމުގައި ހަދައިގެން އުޅޭ ޤައުމަށް “އިސްރާއީލް (Israel) އޭ ކިޔަނީ އިސްރާއީލްގެފާނަށް ނިސްބަތް ވެގަތުމަށްޓަކައެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އިސްރާއީލީންނޭ ކިޔައިގެން އެ އުޅޭ ފާސިދު ބައިގަނޑަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ދެންނެވި މާތް ނަބަވީ ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔެއް…

لَهْوَ الْحَدِيثِ ގެ މާނަ ހަމަ އެހާ ހަނިތޯއެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 900

لَهْوَ الْحَدِيثِ ގެ މާނަ ހަމަ އެހާ ހަނިތޯއެވެ؟ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށުއަޒީ) މާތް ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިންސާނުންނަށްޓަކައި ވަނީ އެންމެހައި ހެޔޮ ރަނގަޅު ކަންތަކާއި ތަކެތި ޙަލާލުކުރައްވައިފައެވެ. އަދި އެންމެހައި ނުރަނގަޅު ކަންތަކާއި ތަކެތި (މުންކަރާތްތައް) ވަނީ ޙަރާމްކުރައްވައިފައެވެ. “ހެޔޮ، ރަނގަޅު ކަންތަކުގެ މާނައަކީ، ކަމުދާ، ރީތި، ހެޔޮ، ޞައްޙަ، ފުރިހަމަ، ކުށެއްނެތް، ފައިދާހުރި ކަންތައް ކަމަށް ބަސްފޮތް ބަޔާންކުރެއެވެ. ނުބައި ނުރަނގަޅު ކަންތަކަކީ ހެވާއި ރަނގަޅުގެ ދިމާއިދިކޮޅެވެ. އަދި ތަންކޮޅެއް ތަފްޞީލުކޮށް…

[ކަލޭގެފާނު ކަޅިހިންގަވައިލެއްވުމުގެ ކުރިން، ކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ތިމަން އެ ގެނެސްދީފާނަމެވެ.]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 411

[ކަލޭގެފާނު ކަޅިހިންގަވައިލެއްވުމުގެ ކުރިން، ކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ތިމަން އެ ގެނެސްދީފާނަމެވެ.]   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުމާއެކު މިއަދު ފެންނަމުންދާ ޙައިރާންކުރުވަނިވި ކަންކަމަކީ، އެއާމެދު ދެބަސްވެވެން ނެތް ޙަޤީޤަތެކެވެ. މީގެ ތިރީހަކަށް އަހަރުކުރިން ލިބިފައިނުވާ އެތައް ކުރިއެރުމެއް މިއަދުވަނީ ފެނިފައެވެ. އޮނަވިހިސަތޭކަ ފަސްދޮޅަހުގެ އަހަރުތަކުގައި އިންސާނުން އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް މެސެޖް ފޮނުވުމަށް ބޭނުންކޮށް އުޅުނީ މޯސްކޯޑް އެވެ. އެއަށްފަހު އެއް ފިޔަވަޅު ކުރިޔަށްއަޅައި ޓެލެކްސްގެ ޒަމާން އައެވެ. މިހާރު ފެކްސްއެވެ. އެސް.އެމް.އެސް އެވެ.…

“އަނބިފިރިކަމުގެ ގުޅުން” ބަޔާންކުރެއްވުމަށް ޤުރުއާނުގައި ގެންނަވާފައިވާ ޢިބާރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަކަން!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 640

“އަނބިފިރިކަމުގެ ގުޅުން” ބަޔާންކުރެއްވުމަށް ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ގެންނަވާފައިވާ ޢިބާރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަކަން! އަޙްމަދު ޝާޒް (2017) “ޖިމާޢުވުން” ކިނާޔަތުގެ ލަފުޒުތަކުން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ޒިކުރުކުރައްވާފައިވަނީ، އެކަމާމެދު ވިސްނައިފިމީހަކު އަޖައިބުވެ އަންތަރީސްވާހައި ފުރިހަމައަށެވެ. ޞަރީޙުކޮށް އެބަސް ނުގެންނަވައި، ކިނާޔަތުގެ ލަފުޒުތަކުން ގެންނަވާފައިވަނީ މަތިވެރިވެގެންވާ އަދަބުވެރިކަން މީސްތަކުންނަށް ދަސްކޮށްދެއްވައި، ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ރިވެތި އަޚްލާޤުން މީސްތަކުން އަޚްލާޤު ލިބިގަތުމަށްޓަކައިކަމުގައި ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވައެވެ. އަދި މިއީ އަރަބި ބަހުގެ ބަލާޣާތްތެރިކަމާއި ފުރިހަމަކަން ދައްކުވައިދޭ ކަމެއްވެސްމެއެވެ. ކިނާޔަތުގެ ތަފާތުލަފުޒުތަކުން، ޖިމާޢުވުން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ…