المرأة المسلمة (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 149

المرأة المسلمة (1) صاحب السعادة الأستاذ أحمد كامل ديدي އިދާރީ ނޯޓެއް: ޞާހިބުއްސަޢާދާ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ކާމިލު ދީދީ (ރަޙިމަހުﷲ) ގެ މި ލިޔުން ނަކަލުކޮށްފައި މިވަނީ، ދީނީ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޝާއިޢު ކުރެއްވި ‘ދީނީ ރޫޙް’ މަޖައްލާއިންނެވެ.  9 ބަޔަށް ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވާ މިލިޔުމުގެ ފުރަތަމަ ބައި ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވަނީ، 15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1372 ގެ އަދަދުގައެވެ. ފަހުބައި ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވަނީ، 15 ރަބީޢުލްއައްވަލު 1375 ގެ އަދަދުގައެވެ. މި ލިޔުން ޝާއިއުކުރުމުގައި…

މުސްލިމު އުއްމަތް ބަލިކަށިވެފައިވަނީ، اللَّهُގެ އަމުރުފުޅަށް ފުރަގަސްދިނުމުންނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 148

މުސްލިމު އުއްމަތް ބަލިކަށިވެފައިވަނީ، اللَّهُގެ އަމުރުފުޅަށް ފުރަގަސްދިނުމުންނެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކީރިތި ޤުރްއާނާއި، މާތްރަސޫލާ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَގެ ސުންނަތުގައި، އިސްލާމީ އުއްމަތަކީ އެއް އުއްމަތެއްކަމާއި، އިސްލާމީ އުއްމަތް އެއް އުއްމަތެއްކަމުގައިވުމުގެ އަސާސަކީ ކޮބައިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. އެ މީހަކު އިސްލާންވުމުގެ ކުރިން ކޮންމެފަދަ ގޮތަކަށް އުޅެފައި ވީނަމަވެސް އިސްލާމްދީން ޤަބޫލު ކުރުމަށްފަހު އެ މީހަކަށް އެއްވެސް ތަފާތެއްނެތި މުސްލިމު އެންމެތަކުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް ލިބިގެންވެއެވެ. މީސްތަކުން އެ ބިންގަލެއްގެމަތީގައި ނުވަތަ އެ އަސާސެއްގެ މަތީގައި…

اللَّهُފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް އަޅުކަންކުރާ މީހުންނަށް ދެއްވާފައިވާ އިންޛާރެއް.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 57

اللَّهُފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް އަޅުކަންކުރާ މީހުންނަށް ދެއްވާފައިވާ އިންޛާރެއް. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ތިމާމެން އަމިއްލައަތުން ހަދާފައިވާ ބުދަކަށް، ނުވަތަ اللَّهُ ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެވެސް މަޚުލޫޤަކަށް އަޅުކަންކުރާ މީހުން މިއަދުގެ މިކުރިއަރާފައިވާ ޒަމާނުގައިވެސް އުޅޭކަމީ ޙައިރާންވުން ޙައްޤުކަމެކެވެ. އިންސާނުންނާއި، ތަފާތު ބުދުތަކާއި، ގެރިއާއި، ރާމާމަކުނާއި، ހަރުފައާއި، އަލިފާނާއި، އިރުހަނދާއި، މިހެންގޮސް ތަފާތު އެތައްއެއްޗެއް އެއީ އިލާހުންކަމަށް ބަލައި، އެ ތަކެތީގެ ކުރިމަތީ ބިރުވެތިވެ، ސަޖިދަކޮށް، ތިމާމެންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުން އެދި އެ ތަކެތީގެ ކުރިމަތީ އާދޭސްކޮށް އުޅޭމީހުންނަށް…

ދިރިއުޅުން ބާއްޖަވެރިކުރުމަށް އެދޭބަޔަކަށް މަތިވެރި އިރްޝާދެއް.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 124

ދިރިއުޅުން ބާއްޖަވެރިކުރުމަށް އެދޭބަޔަކަށް މަތިވެރި އިރްޝާދެއް. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކީރިތިޤުރްއާނުގައި اللَّهُއަންގަވާފައިވާ ކޮންމެ އެންގެވުމަކީވެސް، އެ ބަޔެއްގެ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަމަށް އެދޭ ބަޔަކަށް އަގުހުރި މަތިވެރި އިރްޝާދެކެވެ. އެއީ اللَّهُގެ މަގަށް މީސްތަކުންނަށް ގޮވާލައި ދަޢުވަތުދިނުންކަމުގައިވިއަސް، ނުވަތަ އެއް ބަޔަކަށް އަނެއްބަޔެއްގެފަރާތުން ކުރިމަތިވާ އަނިޔާވެރިކަމާއި ގެއްލުންތައް ޙައްލުކުރުންކަމަށްވިއަސް، އަދި އެނޫން ކޮންމެކަމެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެހެވެ. اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ…

މުނާފިޤުން ދެނެގަނެވޭނޭ ޢަލާމާތްތަކެއް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 134

މުނާފިޤުން ދެނެގަނެވޭނޭ ޢަލާމާތްތަކެއް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު   މުނާފިޤުންނަކީ އެ ބަޔަކަށް ނަރަކައިގެ އެންމެ ދަށުވަތްގަނޑުގައި، އެންމެ ގަދަފަދަ ހޫނުގައި ޢަޛާބު ދެއްވާނެކަމަށް اللَّهُވަޢުދުކުރައްވާފައިވާ ބަޔެކެވެ. އެއީ، އެބައިމީހުންގެ ސަބަބުން އިސްލާމްދީނަށް ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑުކަމާހުރެއެވެ. އެހެނީ، އެފަދަ މީހުންނަކީ އީމާންކަމުގެ ނިވާފަތްގަނޑުގައިތިބެ ކާފިރުކަމާއި ޝިރުކުގެ ގޮތްތައް ފަތުރާ ބަޔަކުކަމުގައި ވީކަމަށްޓަކައެވެ. މުނާފިޤުން ހުރިހާ ޒަމާނެއްގައިވެސް އުޅެއެވެ. މުނާފިޤުންގެކިބައިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި މުސްލިމު އުއްމަތަށް އެފަދަމީހުން ދެނެގަނެވޭނެ ސިފަތައް ވަނީ ބަޔާންކޮށް ދެއްވާފައެވެ. ތިރީގައިއެވަނީ އެފަދަ…

އައު އަހަރަކާ ކުރިމަތިލާހިނދު ދެކެންޖެހޭނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯއެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 81

އައު އަހަރަކާ ކުރިމަތިލާހިނދު ދެކެންޖެހޭނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯއެވެ؟ އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިއަދަކީ، މީލާދީ އައު އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ. ޝައްކެއްނެތެވެ. އައު އަހަރެއްގެ ފެށުމަކީ، ދުނިޔޭގެ ނިމުމާއި، ދުނިޔޭގައި ދިރިހުރި ކޮންމެ އިންސާނެއްގެ ޙަޔާތުގެ ބައްތި ނިވުމާ އެއްއަހަރު ކައިރިވެއްޖެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ، އެކަން އޭނާއަށް އަންގައިދޭ ކަމެކެވެ. އާދެ! މަރަށް ތައްޔާރުވުމަށް ހަނދާންކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނީ މުސްލިމުންކަމަށް ވީހިނދު، އަދި އަޅުގަނޑުމެންނީ މަރުވާނެކަމަށް އީމާންވާ ބަޔަކު ކަމުގައި ވީހިނދު، އަޅުގަނޑުމެން އެކެއްގެ ވެސް އުމުރުން އެއް އަހަރު…

މުސްލިމަކު މަރުވެދާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއްކުރުން ވަނީ ނަހީކުރައްވާފައެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 160

މުސްލިމަކު މަރުވެދާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއްކުރުން ވަނީ ނަހީކުރައްވާފައެވެ.   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މުސްލިމުންގެ ފުރާނައަށް ދެއްވާފައިވާ ޙުރުމަތްތެރިކަމާއެކު، އެ ކަމެއްގެ ސަބަބުން މީހަކު މަރުވެދާފަދަ، ނުވަތަ މީހަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގެއްލުމެއް ވެދާފަދަ އެއްވެސްކަމެއް ކުރުން އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ ނަހީކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް މީސްމީހުން ވަޅިފަދަ ތޫނު ހަތިޔާރު ސަމާސާއަށް މީހުންނާދިމާއަށް މަޅައި ހަދައެވެ. އެއީ ކިހާ ނުރައްކާތެރި ކަމެއްކަން އަންގަވައި، އެފަދަ ކަންކަން ނުކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވައި ރަސޫލު اللَّهِ…

[ކުށަކުން، އޮޅިގެންމެނުވީ މުއުމިނަކު މެރުމަކީ، މުއުމިނަކަށް އޮތްކަމެއްނޫނެވެ.]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 196

[ކުށަކުން، އޮޅިގެންމެނުވީ މުއުމިނަކު މެރުމަކީ، މުއުމިނަކަށް އޮތްކަމެއްނޫނެވެ.]   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އާދެ! އިސްލާމީ ޤާނޫނުގައި މުއުމިނަކު މަރައިލުމާމެދު ދެ ގޮތަކަށް ޙުކުމް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ. ފުރަތަމަ ގޮތަކީ ގަސްދުގައި މީހަކު މަރައިލުމެވެ. ދެވަނަ ގޮތަކީ ކުށަކުން އޮޅިގެން ކުރެވޭ ކަމަކުން މީހަކު މަރުވުމެވެ. މި ދެވަނަގޮތުގެ މިސާލަކީ، މީހަކު މަރައިލުމުގެ ގަސްދަކާނުލައި އެ މީހަކު ދުއްވާފައިދިޔަ އުޅަނދަކުންޖެހި މީހަކު މަރުވުން، ނުވަތަ މީހަކު މަރައިލުމުގެ ގަސްދަކާނުލައި އަތްވީއްލާ އެއްލި އެއްޗަކުން ޖެހި މީހަކު…

އެއީ، ކަނޑައެޅިގެން اللَّهُ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 194

އެއީ، ކަނޑައެޅިގެން اللَّهُ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ.   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ފުރިހަމަ މުސްލިމުންގެ ގޮތަކީ، ކޮންމެ ކަމެއްކުރުމުގެ ކުރިން، މި ކުރެވެނީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ ބަލައި، އެއީ اللَّهُ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެއްނަމަ އެ ކަމަކުން އެއްކިބާވެ ދުރުހެލިވުމެވެ. އެ ކަމެއް ނުކުރުމެވެ. ފަހަކަށްއައިސް ރާއްޖޭގެ ނޫސްތަކާއި، ޚަބަރުފެތުރުމުގެ ވަސީލަތްތަކުން އެވެނި ދެ މީހަކު ރައްޓެހިވެގެން މިތައް އަހަރު އެކުގައި އުޅުމަށްފަހު އެތަކެއް ކުދިން ލިބުމުން [ކައިވަނި] ކުރި ޚަބަރު ގެނެސްދެއެވެ. އެބުނާ އެވެނި ދެ މީހަކީ…

ތަރައްޤީވުމުގެ މާނަ އޮޅުވައިލެވޭކަމީ ހިތާމަ ހުރިކަމެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 177

ތަރައްޤީވުމުގެ މާނަ އޮޅުވައިލެވޭކަމީ ހިތާމަ ހުރިކަމެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަޅުގަނޑުމެންނީ މުސްލިމުންކަމުގައި ވީހިނދު، ތަރައްޤީވުމުގެ މާނައެއްކަމުގައި ދެކެންވާނީ، ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި ހޯދެމުންދާ ކާމިޔާބީގެތެރެއިން މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައި އެ ކަމެއް ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި، ކޮންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް އިޚްތިޔާރު ކުރުމެވެ. ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް އެ ބަޔަކު ތަރުޙީބުދޭ، ސަޕޯޓްކުރާ ބަޔަކު ކޮށްއުޅޭ ކޮންމެ ކަމެއް ގިނަ ބަޔަކު ކޮށްއުޅެއެވެ. އެއީ އިސްލާމް ދީނުގައި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެއްވެސް ބެލުމެއްނެތި އެ ކަމެއް އިޚްތިޔާރުކުރެއެވެ. މިފަދަ…