اللَّهُގެމަގުގައި ހޭދަކުރުންވަނީ ތިމާމެން އެންމެ ލޯބިވާ އެއްޗަކުންނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 370

اللَّهُގެމަގުގައި ހޭދަކުރުންވަނީ ތިމާމެން އެންމެ ލޯބިވާ އެއްޗަކުންނެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިންސާނުންނަކީ އިންތިހާއަށް ދަހިވެތި ބަޔެކެވެ. އެހެންކަމާއެކު اللَّهُ އެދިވޮޑިގަންނަވަނީ، اللَّهُއަށް އީމާންވާ މީހުންގެކިބައިން މި ދަހިވެތިކަން ފިލުވައިލެއްވުމަށެވެ. ޒަކާތްދިނުމާއި ޞަދަޤާތްދިނުމުގައި ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރުތަކުގެތެރޭގައި އިންސާނުންގެ ނަފުސުގެ ދަހިވެތިކަމުން މީސްތަކުން މިންޖުކުރެއްވުން ހިމެނެއެވެ. ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުން ތަރުބިޔަތު ކުރައްވާފައިވަނީ މި މަތިވެރި އުސޫލުގެ މަތީގައެވެ. ހެޔޮކަމުގެ މައިދާނުގައި ކުރި ހޯއްދެވުމަށް އެއިން ކޮންމެ ބޭކަލަކުމެ ފަސްޖެހިވަޑައިނުގެން ކުރިމަތިލައްވަނީ…

މީސްތަކުންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވުމުގައި ވެސް އަޞްޙާބު ބޭކަލުންވަނީ އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ނަމޫނާ ދައްކަވާފަވެއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 406

މީސްތަކުންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވުމުގައި ވެސް އަޞްޙާބު ބޭކަލުންވަނީ އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ނަމޫނާ ދައްކަވާފަވެއެވެ.  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ އަކީ މުސްލިމުންނަށްޓަކައި އެންމެ ހެޔޮ ނަމޫނާކަމުގައި اللَّهُ ތަޢާލާ ލައްވާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމާއެކު އެކަލޭގެފާނުގެ މަދްރަސާގެ ދަރިވަރުންކަމުގައިވި އަޞްޙާބު ބޭކަލުން އެކަލޭގެފާނު ތަރުބިޔަތުކުރެއްވީ، މުސްލިމު އުއްމަތަށް އެންމެ ބޭނުންވާނެ މުރައްބީންގެ ގޮތުގައެވެ. އެންމެ މަތިވެރި އުސްތާޛުންކަމުގައިވާނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އެހެންކަމާއެކު ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުންވަނީ، މުސްލިމުންގެމެދުގައި އެއްބަޔަކު އަނެއް…

އަނެކުންގެ ކަންކަމަށް އިސްކަންދީ، އެހީތެރިވުމަށް އިސްލާމްދީން ގޮވައިލައެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 497

އަނެކުންގެ ކަންކަމަށް އިސްކަންދީ، އެހީތެރިވުމަށް އިސްލާމްދީން ގޮވައިލައެވެ.  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމްދީނަކީ ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކޮށް، ކޮންމެ މީހަކުވެސް ހެޔޮޢަމަލުކުރުމަށް ގޮވައިލާ ދީނެކެވެ.  އެއީ، އެބައިމީހުންގެ ވެރި ރައްބު ކަމުގައިވާ اللَّهُ ސުބްޙާނަހޫވަތަޢާލާއާ މީސްތަކުންގެ ގުޅުން ހަރުދަނާވެ، ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަން މީސްތަކުންނަށް ކަށަވަރު ވުމަށްޓަކައެވެ. ހަމައެއާއެކު، އިންސާނީ ގުޅުން ހަރުދަނާވެ ދެމިއޮތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުގެ ކޮންމެ ފަރުދަކުމެ، ތިމާގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތަށްވުރެ އަނެކުންގެ މަޞްލަޙަތު އިސްކުރުމަށް ގޮވާލައި އެކަމަށް މަގުދައްކާފައިވާ ދީނެކެވެ. އަމިއްލަ ވަޒަންދޫކޮށް ދިއުމަށް…

ހެޔޮކަމެއް ކުރަންއުޅެ އަމިއްލައަށް ނަރަކައަށް ވެއްޓިގަންނައެއްޗެއް ނޫނެވެ. (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 411

ހެޔޮކަމެއް ކުރަންއުޅެ އަމިއްލައަށް ނަރަކައަށް ވެއްޓިގަންނައެއްޗެއް ނޫނެވެ.  (1)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ސޯޝަލްމީޑިޔާގެ ވަސީލަތްތައް ޢާއްމުވެފައިވާ މި ދުވަސްވަރުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާންމަސް ކައިރިވުމާއެކު، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ފޮނުވައިއުޅޭ ލިޔުމެއް ލިބެން ފަށައެވެ. މި ލިޔުމުގައި ބުނެފައި އޮންނަނީ، [ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކަށްވާނީ، މި އަހަރުގެ މިވެނި މަހެއްގެ މިވެނި ދުވަސްކަމަށާއި، ރަމަޟާންމަސް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަކަން އެއްވެސް މީހަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަންގައިފި މީހަކަށް ނަރަކަ ޙަރާމްކުރައްވާނެކަމަށް ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ…

ބޭނުންކޮޅެއް ޚިޔާރުކުރުންވަނީ ތިމާމެންގެ އަތްމަތީގައެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 275

ބޭނުންކޮޅެއް ޚިޔާރުކުރުންވަނީ ތިމާމެންގެ އަތްމަތީގައެވެ.  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللَّهُ ތަޢާލާ އެކަލާނގެ ދީންފޮނުއްވީ، މީސްތަކުންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަމާއި، ކާމިޔާބާއި، ފަލާޙު ލިބެނިވި ކަންކަން ބަޔާން ކޮށްދެއްވުމާއެކު، އެބައިމީހުންގެ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ އަބާއްޖަވެރިކަމާއި، ގެއްލުމާއި، ހަލާކުލިބެނިވި ކަންކަން އޮޅުންފިލުވައިދެއްވުމަށެވެ. اللَّهُގެ ނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ވަނީ، މި ހުރިހައިކަމެއް އޮޅުމެއްނެތްގޮތުގައި މީސްތަކުންނަށް އުނގަންނައިދެއްވާފައެވެ. عَن أبي هُرَيْرَة  رَضِي اللَّهُ عَنهُ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ…

ތެދުމަގަށް ތައުފީޤު ދެއްވީ އަރަހުށި މާތްﷲ އެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 221

ތެދުމަގަށް ތައުފީޤު ދެއްވީ އަރަހުށި މާތްﷲ އެވެ. އަސްލު ލިޔުއްވީ: ޢުބައިދުﷲ ޤާދިރީ ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރީ: ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން އަޅުގަނޑުގެ ކްރިސްޓިޔަން ސަންޑޭ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރ މިސްޓަރ ބްރެޑް ވަރަށްގިނައިން ބުނާގޮތުގައި މުސްލިމުން އެބައިމީހުންގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމައަށް އަރުވަނީ ވަރަށް މަތީ މަޤާމެކެވެ. އަރަހުށި މާތްﷲގެ ރަސްކަންފުޅަށް ވުރެވެސް މަތީމަޤާމެކެވެ. އިންސާނަކު ﷲ ގެ ރަސްކަންފުޅާ އެއްފަދަ ކުރާ ވާހަކަ އަޑުއިވުމުން އަޅުގަނޑު އޭރުވެސް ހައިރާންވިއެވެ. އިންސާނަކު މާތްﷲގެ ރަސްކަންފުޅާ ހަމަހަމަ…

ތަފާތު ތިން ޙައިޘިއްޔަތެއް ލިބުނު ތާރީޚީ ބިނާއެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 477

ތަފާތު ތިން ޙައިޘިއްޔަތެއް ލިބުނު ތާރީޚީ ބިނާއެއް  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު  މީލާދީން 395 ވަނައަހަރު ރޯމަނުންގެ ބިޔަ ރަސްކަން، އިރުމަތީ ބަޔަކަށާއި ހުޅަނގު ބަޔަކަށް ދެބައިވިއެވެ. އިރުމަތީ ބައި މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔައީ، ބޭޒަންޓައިން އެމްޕަޔަރގެ ނަމުންނެވެ. ޤުސްޠަންޠީނިއްޔާ އަކީ، ބޭޒަންޓައިން އެމްޕަޔަރގެ ވެރިރަށެވެ. ޤުސްޠަންޠީނިއްޔާގެ މަޝްހޫރު އާޔާޞާފިޔާ ފައްޅިއަކީ، މީލާދީން 537 ވަނަ އަހަރު، ބޭޒަންޓައިން އެމްޕެރަރ [ޖަސްޓީނިޔާން] ބިނާ ކުރެއްވި ވަރަށް ބޮޑު ފައްޅިއެކެވެ. އާޔާޞާފިޔާ ފައްޅީގެ ކުރެހުމެއް، މި ކުރެހުމުންވެސް ޢިމާރާތުގެ ބޭރާއި…

އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާއެއް (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 375

އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާއެއް  (2) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މުސްލިމުންގެ ތާރީޚުގައި ޢަދުލުވެރިކަމަށް މަޝްހޫރު، ޢުމަރު ބުނު ޢަބްދުލްޢަޒީޒަށް ހިޖުރައިން 99 ވަނަ އަހަރު، ޚަލީފާކަން ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެ ކަލޭގެފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ސުލައިމާނު ބުނު އަބިއްސިއްރީ ނަމަކަށްކިޔުނު ބޭކަލަކު ސަމަރުޤަންދު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގެ އަމީރުކަމުގައި ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ. ޢުމަރު ބުނު ޢަބްދުލްޢަޒީޒުގެ ޚަލީފާކަމުގެ ދުވަސްވަރު އެކިއެކި ސަރަޙައްދުތަކުގެ އަމީރުންގެ ގޮތުގައި އިސްކުރައްވާ ބޭކަލުން ވެސް މީސްތަކުންގެމެދުގައި ޢަދުލަށް ކަންކަން ކުރެއްވުމަށް އެންގެވިއެވެ. ޢަދުލުވެރި ޚަލީފާ ޢުމަރު ބުނު…

އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާއެއް  (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 394

އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާއެއް  (1) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މީސްތަކުންގެމެދުގައި ހަމަހަމަކަމާއި ޢަދުލުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް، އިސްލާމްދީނުގައި ދެއްވާފައިވާ މަތިވެރި މަޤާމަކީ އެއާމެދު ދެބަސްވެވެންނެތް ޙަޤީޤަތެކެވެ. އެބައިމީހުންގެ ވެރި އިލާހުގެ އަމުރުފުޅާ އެއްގޮތަށް މުސްލިމުން، އެބައިމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތައް ތަރުތީބުކުރަމުން ގެންދިޔަ ދުވަސްވަރު، ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ވެސް ޢަދުލުވެރިކަމާ ޚިލާފަށް ކުރެވިފައިވާ ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، އެ ކަމެއް ބަދަލުކޮށް ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ކަމެއް ނިންމާފައިވެއެވެ. ސަމަރުޤަންދު…

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރުގެ ޙަޔާތްޕުޅުން ލިބެވޭ މުހިއްމު ފިލާވަޅުތަކެއް:

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 410

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރުގެ ޙަޔާތްޕުޅުން ލިބެވޭ މުހިއްމު ފިލާވަޅުތަކެއް:  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކޮންމެ ޒަމާނެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކުކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރުގެ ދިރިއުޅުއްވުމުން މުސްލިމުންގެ ވެރިންނަށާއި ޢާއްމު ފަރުދުންނަށް ގިނަގުނަ ޢިބުރަތްތަކެއް ލިބިގެންދެއެވެ. މުސްލިމުންގެ ރަސްރަސްކަލުން، އަދި އެބައިމީހުންގެ ފަނޑިޔާރުން، ދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވި ދުވަސްވަރު ކަންހުރިގޮތް އެ ކަލޭގެފާނުގެ ދިރިއުޅުއްވުމުން ކިތަންމެ ފުރިހަމަކޮށް ވެސް ފެނިގެންދެއެވެ. ޝައްކެއްނެތެވެ. މުސްލިމުންގެ ވެރިން އެބައިމީހުންގެ އެހީތެރިންގެގޮތުގައި اللَّهُ އަށް ބިރުވެތިވާ، ހެޔޮލަފާ…