އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރު އަލްމުޢާފިރީ (5)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 383

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރު އަލްމުޢާފިރީ (5)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޚަލީފާ އަލްޙަކަމުގެ ބޮޑުބޭބެއެއްގެ މައްސަލަ:  (2) ޚަލީފާގެ ބޮޑުބޭބެ: މަނިކުފާނު ވިދާޅުވާ އެއްޗެއް ޤަބޫލުކުރަން ދެކޮޅުހަދާ މީހަކު މަޤާމުން ވަކިކުރައްވައި، އެހެން މީހަކު މަޤާމަށް ހަމަޖައްސެވުން ކީއްތޯއެވެ؟ މަނިކުފާނު ފިޔަވައި އަޅުގަނޑުގެ ހެއްކަކަށްހުރީ ވެސް އެހެން ކާކުތޯއެވެ؟ ބޮޑުބޭބޭގެ ވާހަކަފުޅު އަޑުއައްސަވައި، ޢިލްމުވެރިންކުރެ ދެ ބޭކަލުން ޚަލީފާގެ ކުރިފުޅުމައްޗަށް ޙާޟިރު ކުރައްވައި، ބޮޑުބޭބެ އެ ވިދާޅުވާ ބަސްފުޅަކީ ތެދެއްކަމަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ލިޔުމެއް ލިޔުއްވައި، އެ…

ދަރިފުޅާ!.. މިވަގުތު ނާންނާނެތަ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 308

ދަރިފުޅާ!.. މިވަގުތު ނާންނާނެތަ؟ ޙަސަން ޒަހީން ދަރިފުޅާއެވެ! މިއަދު ގަދައަޅާ ތިޔަ މަސައްކަތްކުރަނީ ފައިސާ ހޯދާށެވެ. އަނބިދަރިންނަށް ކާންދީ އުފަލުގައި ގެންގުޅުމަށްޓަކައެވެ. ދަރިންނަށް ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއްދީ އުފާވެރި މުސްތަޤުބަލެއް ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައެވެ. ތިޔައީ އެންމެ ހެޔޮ މަސައްކަތެވެ. އެންމެ މުހިންމު އެއް ވަޒީފާއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ބައްޕަ ފަޚުރުވެރިވެއެވެ. ދަރިފުޅަށް އެނގޭހެއްޔެވެ. މި ބައްޕަވެސް ތިޔަ ދަރިފުޅަށްޓަކައި ހަމަ ތިޔަފަދައިން މަސައްކަތްކުރީމެވެ. އެތައް ބުރައެއް އުފުލީމެވެ. އުމުރުގެ ބޮޑުބައި ޤުރުބާންކުރީމެވެ. ދަރިފުޅުގެ ޙަޔާތް އުފާވެރިކުރުމަށްޓަކައެވެ. ބޭނުންވީ ކޮންމެ އެއްޗެއް…

އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން: މަސީޙަކީ ކަލާނގެ ދަރިކަލެއް ހެއްޔެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 276

އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން: މަސީޙަކީ ކަލާނގެ ދަރިކަލެއް ހެއްޔެވެ؟  ތަރުޖަމާ: ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން އިސްލާމްދީނުގެ ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ވަރަށް ބޮޑު އިންޤިލާބީ މަސައްކަތްޕުޅެއް ކުރެއްވި ވާހަކަ އަޅުގަނޑުވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އާދެ، އެމާތްސާހިބާ ބުދުތައް މުގުރުއްވައި (އަޅުކަންކުރެވޭ) ތަސްވީރުތައް ނައްތައިލެއްވި ވާހަކަ އަޅުގަނޑުވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އިސްވެދިޔަ ޞަފުޙާތަކުގައެވެ. އެމާތް ސާހިބާގެ އަތްޕުޅުމަތީގައި އެވަނީ އިންސާނީ ތާރީޚުގެ ވަރަށް ހައިބަބޮޑު އިންޤިލާބެއް ފުރިހަމަވެފައެވެ. ބައްޕައާއި، ދަރިފުޅާއި، ރޫޙުލް ގުދުސްގެ ތަސްލިއްޔަތަކީ ( ނުވަތަ އެތިން ފަރާތުގެ ތިންކައުވަންތަކަމަކީ)…

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރު އަލްމުޢާފިރީ (4)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 301

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރު އަލްމުޢާފިރީ (4)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޚަލީފާ އަލްޙަކަމުގެ ބޮޑުބޭބެއެއްގެ މައްސަލަ:  (1) އެއް ފަހަރަކު ޤާޟީ މުޙައްމަދުގެ އަރިހަށް ޚަލީފާ އަލްޙަކަމުގެ ބޮޑުބޭބެއަކު ޤުރްޠަބާގެ އާދައިގެ ރައްޔިތަކާ ޚިލާފަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. ޤާޟީ މުޙައްމަދުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ދެ ޚަޞްމުން ޙާޟިރުކުރެވުނު ހިނދު، ޚަލީފާ އަލްޙަކަމުގެ ބޮޑުބޭބެ (ސަޢީދުލް ޚައިރު) ހީފުޅުކުރެއްވީ ޚަލީފާއާ އޭނާގެ ތިމާގެފުޅުކަމާއި، ދައުލަތުގައި އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަތިވެރިކަމާއެކު، ޤާޟީ މުޙައްމަދުގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް އޭނާއަށް ޚާއްޞަ…

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރު އަލްމުޢާފިރީ (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 291

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރު އަލްމުޢާފިރީ (3)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޚަލީފާ އަލްޙަކަމުގެ ޙާއްޞަ ޚާދިމެއްގެ މައްސަލަ: ޚަލީފާ އަލްޙަކަމުގެ އަސްތަބީލާގައި އަސްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިސް މީހަކު ކަމުގައިހުރި، މޫސާ ބުނު ސަމާޢާ ނަމަކަށްކިޔުނު ވަރަށް ނުފޫޛުގަދަ މީހަކު، ޚަލީފާ އަލްޙަކަމުގެ އަރިހުގައި ޤާޟީ މުޙައްމަދު އޭނާއަށް އަނިޔާވެރިވެވަޑައިގެން ކަމަށްބުނެ ޝަކުވާ ދަންނަވަމުން ގެންދިޔައެވެ. އެންމެފަހުން ޚަލީފާ އޭނާއަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޚަލީފާ އަލްޙަކަމު: ތިބާ ތިޔަ ދައްކަނީ ތެދު ވާހަކައެއްތޯ ތިމަން މަނިކުފާނު މިއަދު ބައްލަވާނަމެވެ.…

ހިތާމައިގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ނަފުސު ހަލާކުކޮށްނުލާށެވެ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 274

ހިތާމައިގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ނަފުސު ހަލާކުކޮށްނުލާށެވެ! ލިޔުއްވީ: ޑރ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙުމާން އަލްޢަރީފީ ތަރުޖަމާ: ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށު އަޒީ) ސަޢުދަކީ ޔުނިވަރސިޓީގައި އަޅުގަނޑުގެ ދަރިވަރެކެވެ. އެއްފަހަރަކު އޭނާ ކިލާހަށް ހާޒިރު ނުވެ އެއް ހަފުތާ ވެއްޖެ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާއާ އަޅުގަނޑާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު އަޅުގަނޑު ބުނެލީމެވެ. “ސަޢުދެވެ. ޚަބަރަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ރަނގަޅުކަމަށް ހީކުރަމެވެ.” އޭނާ ޖަވާބުދިނެވެ. “އަޅުގަނޑުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ވަރަށް ބައްޔެވެ. އޭނާގެ ފުރަމޭގައި ޒަޚަމެއް…

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރު އަލްމުޢާފިރީ (2)  

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 288

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރު އަލްމުޢާފިރީ (2)   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޚަލީފާ އަލްޙަކަމާ ޚިލާފަށް ޤަޟިއްޔާއެއް ނިންމެވުން: އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ކަލޭގެފާނު ބެއްލެވި މައްސަލައަކީ، ޚަލީފާ އަލްޙަކަމާ ޚިލާފަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ބުނެވެއެވެ. އެއީ، ޤުރްޠަބާގެ ފާލަން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަށް މީސްމީހުންގެ ބިންތަކެއް ސަރުކާރަށް ނެންގެވުމުގައި، ބައެއް މީހުންނަށް ޝަރުޢީގޮތުން ބަދަލު ދެއްވާފައި ނުވާކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެކެވެ. މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ގެންނަވައިގެން ބެއްލެވި ހިނދު، އެ ދަޢުވާ ހުށަހެޅި…

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރު އަލްމުޢާފިރީ (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 276

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރު އަލްމުޢާފިރީ (1)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، އިސްޕޭނުގެ ބާޖާ އެވެކިޔުނު ރަށުގައެވެ. އެއީ ޤުރްޠަބާއިން 100 ފަރްސަޚު، ގާތްގަނޑަކަށް 480 ކިލޯމީޓަރު އުތުރުގައިއޮންނަ ރަށެކެވެ. އެ ކަލޭގެފާނު ތުއްޕުޅުއިރު ޤުރްޠަބާއަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގެ މަތީފަންތީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުން ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު، ޤުރްޠަބާގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި އަލްޤާޟީ މުޞްޢަބު ބުނު ޢިމްރާނުގެ އަރިހުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ. ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން ޙައްޖަށް ވަޑައިގެން މަދީނާއިން…

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރިން (4)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 221

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރިން (4) ތަރުޖަމާ؛ އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު (16 ފެބުރުވަރީގައި ޝާޢިއު ކުރެވުނު ބަޔާ ގުޅޭ) މި މަޒުމޫނު ނަގައިފައި ވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ވިހި ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން އަރަބި ދުނިޔެއަށް ހިންގި ނުފޫޒުގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރޯޖަރ ހާރޑީ ލިޔެފައިވާ “ކޮކަޑިލީ ފެންވަޅު” މިނަން ކިޔާ ފޮތުންނެވެ. މުސައްނިފު ހާރޑީއަކީ ކުރިން ބީބީސީގެ މުރާސިލެކެވެ. މިލިޔުމުގައި ހުރި ބައެއް އަރަބި ނަންނަން އިނގިރޭސި ފޮތަކުން ނަގައިފައިވާތީ އަރަބީން ކިޔާ…

އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު އަލްބާޤިއްލާނީ (6)  

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 370

 އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު އަލްބާޤިއްލާނީ (6)    އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކުރީދުވަހު، ރަސްގެފާނުގެ ވާހަކަފުޅުން އަލްބާޤިއްލާނީ ދެރަކޮށް ނުލެއްވުމުން، އެ ބައިމީހުންގެ ބޮޑު ފާދިރީ އެހެން މަގަކުން އެ ކަލޭގެފާނު ދެރަކޮށްލެވޭތޯ ކުރިމަތިލިއެވެ.   ފާދިރީ: ތިޔަބޭކަލުންގެ ނަބިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންނާމެދު ދެކެވިފައިވާ ވާހަކަ ކަލޭގެފާނު އައްސަވާފައި ނުވޭތޯއެވެ؟ ފާދިރީ ހީކުރީ، އުއްމުލްމުއުމިނީނަ ޢާއިޝަތުގެފާނަށް މުނާފިޤުން ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ، އަދި ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އެ ވާހަކަ ބަޔާން ކުރައްވާފައިވާ [އިފްކު] ގެ ވާހަކައިން އަލްބާޤިއްލާނީގެ ދޫފުޅު ބަންދުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަލްބާޤިއްލާނީ:…