އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު އަލްބާޤިއްލާނީ (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 306

އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު އަލްބާޤިއްލާނީ (2)   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޢިރާޤުގައި ވެރިކަންކުރި ބުވައިހި ދަރިކޮޅުގެ ތިންވަނަ ރަސްގެފާނު އަބޫޝުޖާޢު، ޢަޟުދުއްދައުލާ އަކީ ޢިލްމުވެރިންނަށް ކަމޭހިއްތެވި ބޭފުޅެކެވެ. ހިޖުރައިން 317 ވަނަ އަހަރު، ރަސްގެފާނުގެ ފަތްކޮޅަކާއިގެން ރޫމީންގެ އެމްޕެރަރގެ އަރިހަށް އަލްބާޤިއްލާނީ ފޮނުއްވިއެވެ. ބޭނުންފުޅަކީ، ބާޤިއްލާނީފަދަ ވިސްނުންފުޅުތޫނު، ޙުއްޖަތް ވަރުގަދަ ބޭކަލަކުލައްވައި އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރިކަން އެމްޕެރަރަށް ވިސްނައިދެއްވުމެވެ. ބާޤިއްލާނީ ވަޑައިގަންނަވާ ޚަބަރު ލިބިވަޑައިގަތުމުން، އެ ކަލޭގެފާނުގެ ދީންވެރިކަމާއި، ބުއްދިވެރިކަމާއި ވިސްނުންފުޅުގެ ތޫނުފިލިކަމުގެ ވާހަކަ އިވިވަޑައިގެންފައި ވުމާއެކު، ނަޞާރާއިން…

އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 297

އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން ނޯޓް :” އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން ” މިމައިގަނޑު ނަމުގައި އަޅުގަނޑު މިލިޔާ ސިލްސިލާ އަކީ އައުމުސްލިމެއް ކަމުގައިވާ ޢަބްދުﷲ އަޑްޔާރު އޭނާގެ ހިތްޕުޅުގައި އިސްލާމްދީނާމެދު އިޝްޤުގެ ދަރަޖަޔަށް އުފެދުނު ލޯބިފުޅުގެ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ލިޔުއްވައިފައިވާ ކުރު މަޒުމޫނުތަކެއް ނުވަތަ ކޮލަމްތަކެއްގެ ތަރުޖަމާއެވެ. އޭނާ މިކޮލަމްތައް ލިޔުއްވައިފައިވަނީ އޭނާގެ އެޑިޓަރުކަމުގެ ދަށުގައި ނެރުއްވި ތަމަޅަ ނޫހެއްކަމުގައިވާ “ނީރޯޓަމް” ގައެވެ. ___________________________   ޢަބްދުﷲ އަޑްޔާރު (1996-1935) އަކީ ތަމަޅަ…

އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު އަލްބާޤިއްލާނީ (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 374

އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު އަލްބާޤިއްލާނީ (1)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު، މުޙައްމަދު ބުނު އައްޠައްޔިބު އަލްބާޤިއްލާނީ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، ހިޖުރައިން 338 ވަނަ އަހަރު ބަޞަރާގައެވެ. އެ ކަލޭގެފާނު ދިރިއުޅުއްވީ ބަޣުދާދުގައެވެ. އެ ދުވަސްވަރުގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ކަމުގައިވާ އަބޫބަކުރު އަލްޤަޠީޢީ، އަބޫމުޙައްމަދު އަލްމާސީ، އަލްޙުސައިނު ބުނު ޢަލީ އައްނައިސާޕޫރީ ފަދަ ބޭކަލުންގެ އަރިހުން އެ ކަލޭގެފާނު އުނގެނިވަޑައިގަތެވެ. ވިސްނުންފުޅުގެ ތޫނުފިލިކަމާއި ބުއްދިވެރިކަމުގައި އެ ކަލޭގެފާނަކީ މިސާލުޖެހެވޭ ބޭކަލަކުކަމުގައި ވިއެވެ. އެ ދުވަސްވަރު އިސްލާމީ…

އަލްޤާޟީ އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ  (3)  

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 503

އަލްޤާޟީ އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ  (3)   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މީހަކު އަމާނާތަށް ބެހެއްޓި ދީނާރުތަކެއް ދިރުހަމްތަކަކަށް ބަދަލުވުން!! އެއް ފަހަރަކު މީހަކު ދީނާރުތަކެއް އަޅާފައިވާ ކީސާއެއް އަމާނާތެއްގެގޮތުން އޭނާގެ ރައްޓެއްސެއްގެ ޙަވާލުގައި ބެހެއްޓިއެވެ. މި ދީނާރުތައް ބެހެއްޓި މީހާ އެ ތަކެތި ބަލާ ނައިސް ގިނަދުވަސްވުމުން، އޭނާގެ ޙަވާލުގައި އެ ދީނާރުތައް ރައްކާތެރިކުރެވުނު މިހާގެ ހިތްގޯސްވެ، އެ ކީސާގައި ޖަހާފައިވާ ސިލް ހަލާކުނުވާގޮތަށް އަދި ހުޅުވާފައިވާކަން ފަސޭހައިން ދެނެ ނުގަނެވޭނެ ގޮތަކަށް…

އަލްޤާޟީ އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ  (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 509

އަލްޤާޟީ އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ  (2) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަޅުވެރިޔަކުކަމުގައި ހެދިގެންއުޅުނު ކެހިވެރިޔެއްގެ ޙާދިޘާ: ތިމާއަކީ ވަރަށް ހެޔޮލަފާ ތަޤުވާވެރި މީހަކުކަމަށް މީސްތަކުންގެމެދުގައި ހާމަކޮށްގެން އުޅުނު މީހަކު ބަޞަރާގައި އުޅުނެވެ. އެއްފަހަރަކު އޭނާގެގާތަށް މީހަކު އައިސް ފައިސާތަކެއް އަމާނާތުގެ ގޮތުގައި ޙަވާލުކުރިއެވެ. ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން އެ ތަކެތި ބޭނުންވެގެން އޭގެ ވެރިމީހާ އައުމުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ބަހައްޓަފައި ނުވާކަމަށްބުނެ، އެ ތަކެތި އަނބުރާ ދިނުމަށް އެ މީހާ އިންކާރުކުޅައެވެ. ކޮންމެއަކަސް މުދަލުގެ ވެރިމީހާ، ޤާޟީ…

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 513

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (3) ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު (18 ޖަނަވަރީގައި ޝާޢިއުކުރެވުނު ބަޔާ ގުޅޭ. މިބައި ގެނެސް ދިނުން މާބޮށް ވެސް ލަސްވީތީ ކިޔުންތެރީންގެ އަރިހުން މާފުއެދެމެވެ). މި މަޒުމޫނު ނަގައިފައި ވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ވިހި ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން އަރަބި ދުނިޔެއަށް ހިންގި ނުފޫޒުގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރޯޖަރ ހާރޑީ ލިޔެފައިވާ “ކޮކަޑިލީ ފެންވަޅު” މިނަން ކިޔާ ފޮތުންނެވެ. މުސައްނިފު ހާރޑީއަކީ ކުރިން ބީބީސީގެ މުރާސިލެކެވެ. މިލިޔުމުގައި ހުރި…

އަލްޤާޟީ އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 543

އަލްޤާޟީ އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ (1)   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، ހިޖުރައިން 46 ވަނައަހަރު، ނަޖުދުކަރައިގެ އަލްޔަމާމާގައެވެ. އެއަށްފަހު އެ ކަލޭގެފާނުގެ އަހުލުވެރިން ބަޞަރާއަށް ހިޖުރަކުރެއްވިއެވެ. އެ ކަލޭގެފާނު ބޮޑުފުޅުވީ ބަޞަރާގައެވެ. އިޔާސުގެ ކާފާފުޅު ޤުއްރަތަކީ އަޞްޙާބު ބޭކަލެކެވެ. އިޔާސަކީ ތާބިޢީ ބޭކަލެކެވެ. އެ ކަލޭގެފާނަށް اللَّهُ ރުއްސުންލެއްވި އަނަސުގެފާނުގެ އަރިހުން  އިޔާސު އުނގެނިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ސަޢީދުބުނުލް މުސައްޔަބު، ސަޢީދު ބުނު…

އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވީ ކީރިތި ޤުރުއާން މުޠާލިޢާ ކުރުމުންނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 512

އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވީ ކީރިތި ޤުރުއާން މުޠާލިޢާ ކުރުމުންނެވެ. ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން އަސްލުލިޔުއްވީ: އިމްތިޔާޒު އަޙްމަދު އަލްމަދީނަތުލް މުނައްވަރާ ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރެއްވީ: ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން   ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަަކުގައި ދިރިއުޅޭ ވަރަށް ގިނަ މުސްލިމުން އިސްނަގައިގެން ދީނީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވަމުން ގެންދެއެވެ. އެކަމުގައި އެކަކަށްވުރެ އަނެކަކު ކުރިއަރާން މަސައްކަތްކުރެއެވެ. މިސްކިތްތަކާއި، އިސްލާމީ މަދަރުސާތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުން މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެކަމުގައި އައުމުސްލިމުންނާއި، އާއިލީމުސްލިމުންގެވެސް ތަފާތެއް ނުހުރެއެވެ. އެމެރިކާގެ ޑިޓޮރޮއިޓުގެ ތައުޙީދު ސެންޓަރުގައި އެއްދުވަހަކު…

އަލްޤާޟީ އަސަދު ބުނު ފުރާތު ބުނު ސިނާން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 542

އަލްޤާޟީ އަސަދު ބުނު ފުރާތު ބުނު ސިނާން  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްޤާޟީ އަސަދު ބުނު ފުރާތު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، ހިޖުރައިން 145 ވަނަ އަހަރު ކުރުދިސްތާނުގެ ދިޔާރުބަކުރެވެ ކިޔުނު ރަށުގައެވެ. އެ ކަލޭގެފާނު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ، ނިޔާކަނޑައެޅުއްވުމުގައި ދެވަނައެއް ނުވާފަދަ ޢަދުލުވެރި ޤާޟީއަކު ކަމުގައެވެ. ފިޤުހު ޢިލްމުގެ ދާއިރާގައި ވިސްނުންފުޅުތޫނު އުސްތާޛެއްކަމުގައެވެ. اللَّهُގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރެއްވުމުގައި ޙިކުމަތްތެރި ޤާއިދެއް ކަމުގައެވެ. ޒުވާން ދުވަސްވަރު ތޫނިސްއަށް ވަޑައިގެން، އެ ރަށުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުން އުނގެނިވަޑައިގަތެވެ. މަޣުރިބުކަރައިގައި އެ…

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު އައްނަސަވީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 506

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު އައްނަސަވީ އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު އައްނަސަވީ، ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 378 ވަނައަހަރުއެވެ. ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޢިރާޤު، މިޞްރު، ދިމިޝްޤު އަދި އެހެނިހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރައްވައި، އެ ޒަމާނުގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުން ޢިލްމު އުނގެނި ވަޑައިގަތެވެ. އެއަށްފަހު ޚުވާރިޒަމްގައި މަދްރަސާއެއް ބިނާކުރައްވައި ކިޔަވައިދެއްވުމާއި ޢިލްމު ފެތުރުއްވުމުގައި ދެމިހުންނެވިއެވެ. ތަފްސީރާއި ފިޤްހުގެ ރޮނގުން އެތައް ފޮތެއް ލިޔުއްވިއެވެ. އެ ކަލޭގެފާނަކީ ޢިލްމުވެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރި ކަމާއި،…