އަލްޤާޟީ އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 545

އަލްޤާޟީ އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ (1)   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، ހިޖުރައިން 46 ވަނައަހަރު، ނަޖުދުކަރައިގެ އަލްޔަމާމާގައެވެ. އެއަށްފަހު އެ ކަލޭގެފާނުގެ އަހުލުވެރިން ބަޞަރާއަށް ހިޖުރަކުރެއްވިއެވެ. އެ ކަލޭގެފާނު ބޮޑުފުޅުވީ ބަޞަރާގައެވެ. އިޔާސުގެ ކާފާފުޅު ޤުއްރަތަކީ އަޞްޙާބު ބޭކަލެކެވެ. އިޔާސަކީ ތާބިޢީ ބޭކަލެކެވެ. އެ ކަލޭގެފާނަށް اللَّهُ ރުއްސުންލެއްވި އަނަސުގެފާނުގެ އަރިހުން  އިޔާސު އުނގެނިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ސަޢީދުބުނުލް މުސައްޔަބު، ސަޢީދު ބުނު…

އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވީ ކީރިތި ޤުރުއާން މުޠާލިޢާ ކުރުމުންނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 512

އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވީ ކީރިތި ޤުރުއާން މުޠާލިޢާ ކުރުމުންނެވެ. ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން އަސްލުލިޔުއްވީ: އިމްތިޔާޒު އަޙްމަދު އަލްމަދީނަތުލް މުނައްވަރާ ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރެއްވީ: ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން   ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަަކުގައި ދިރިއުޅޭ ވަރަށް ގިނަ މުސްލިމުން އިސްނަގައިގެން ދީނީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވަމުން ގެންދެއެވެ. އެކަމުގައި އެކަކަށްވުރެ އަނެކަކު ކުރިއަރާން މަސައްކަތްކުރެއެވެ. މިސްކިތްތަކާއި، އިސްލާމީ މަދަރުސާތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުން މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެކަމުގައި އައުމުސްލިމުންނާއި، އާއިލީމުސްލިމުންގެވެސް ތަފާތެއް ނުހުރެއެވެ. އެމެރިކާގެ ޑިޓޮރޮއިޓުގެ ތައުޙީދު ސެންޓަރުގައި އެއްދުވަހަކު…

އަލްޤާޟީ އަސަދު ބުނު ފުރާތު ބުނު ސިނާން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 544

އަލްޤާޟީ އަސަދު ބުނު ފުރާތު ބުނު ސިނާން  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްޤާޟީ އަސަދު ބުނު ފުރާތު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، ހިޖުރައިން 145 ވަނަ އަހަރު ކުރުދިސްތާނުގެ ދިޔާރުބަކުރެވެ ކިޔުނު ރަށުގައެވެ. އެ ކަލޭގެފާނު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ، ނިޔާކަނޑައެޅުއްވުމުގައި ދެވަނައެއް ނުވާފަދަ ޢަދުލުވެރި ޤާޟީއަކު ކަމުގައެވެ. ފިޤުހު ޢިލްމުގެ ދާއިރާގައި ވިސްނުންފުޅުތޫނު އުސްތާޛެއްކަމުގައެވެ. اللَّهُގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރެއްވުމުގައި ޙިކުމަތްތެރި ޤާއިދެއް ކަމުގައެވެ. ޒުވާން ދުވަސްވަރު ތޫނިސްއަށް ވަޑައިގެން، އެ ރަށުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުން އުނގެނިވަޑައިގަތެވެ. މަޣުރިބުކަރައިގައި އެ…

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު އައްނަސަވީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 508

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު އައްނަސަވީ އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު އައްނަސަވީ، ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 378 ވަނައަހަރުއެވެ. ޢިލްމު ޙާޞިލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޢިރާޤު، މިޞްރު، ދިމިޝްޤު އަދި އެހެނިހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރައްވައި، އެ ޒަމާނުގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުން ޢިލްމު އުނގެނި ވަޑައިގަތެވެ. އެއަށްފަހު ޚުވާރިޒަމްގައި މަދްރަސާއެއް ބިނާކުރައްވައި ކިޔަވައިދެއްވުމާއި ޢިލްމު ފެތުރުއްވުމުގައި ދެމިހުންނެވިއެވެ. ތަފްސީރާއި ފިޤްހުގެ ރޮނގުން އެތައް ފޮތެއް ލިޔުއްވިއެވެ. އެ ކަލޭގެފާނަކީ ޢިލްމުވެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރި ކަމާއި،…

ޤާޟީ އަލްޙަސަނު ބްނު އަޙްމަދު އަލްއިޞްޠަޚްރީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 296

ޤާޟީ އަލްޙަސަނު ބްނު އަޙްމަދު އަލްއިޞްޠަޚްރީ  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްޤާޟީ ޙަސަނު ބްނު އަޙްމަދު އަލްއިސްތަޚްރީ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، ހިޖުރައިން 244 ވަނައަހަރު ބަޣުދާދުގައެވެ. އެ ކަލޭގެފާނަކީ، ޝާފިޢީ މަޛުހަބުގެ އެންމެ އިސް ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިލައްވާ ބޭކަލެކެވެ. ދުނިޔެއަށް ހެއްލުންތެރިވުންކުޑަ، ވަރަށް މަދު މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ރުހިލައްވައިގެން ދިރިއުޅުއްވި ބޭކަލެކެވެ. އަލްޚަޠީބުލްބަޣުދާދީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. [ޤުމް] ނަމަކަށްކިޔުނު ރަށުގެ ފަނޑިޔާރުކަމާއި ބަޣުދާދުގެ މުޙްތަސިބުކަން، އެބަހީ: އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފު ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކުރާ ޚާއްޞަ…

ޙަސަދައާއި ޣިބްޠާގެ ތަފާތު: ހުއްދަ ޙަސަދައެއް ވޭހެއްޔެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 288

ޙަސަދައާއި ޣިބްޠާގެ ތަފާތު: ހުއްދަ ޙަސަދައެއް ވޭހެއްޔެވެ؟ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށު އަޒީ) އިންސާނުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަ އެންމެ ނުބައި އެއް ސިފަ އަކީ ޙަސަދަވެރިކަމެވެ. އެއީ ވަރަށް ނުބައި އަދި އެހާމެ ނުރައްކާތެރި ނަފުސާނީ ބައްޔެކެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރައްވައިފައިވާ ގޮތުގައި ޙަސަދައަކީ އަލިފާނުން ދަރު (ކައި) އަންދައިލާ ފަދައިން އިންސާނާކުރާ ހެޔޮކަންތައް ކައިލާ އެއްޗެކެވެ. ޙަސަދަ އަކީ މީހަކަށް ލިބިފައިވާ ނިޢުމަތެއް ފިލައިދިޔުމަށް އެދުމެވެ. ދިވެހިބަސްފޮތުގައި ވާ ގޮތުން “ޙަސަދައަކީ މީހަކަށް ލިބުނު…

އަލްޤާޟީ ޔަޙްޔާ ބުނު އަކްޘަމް އައްތަމީމީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 314

އަލްޤާޟީ ޔަޙްޔާ ބުނު އަކްޘަމް އައްތަމީމީ  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްޤާޟީ ޔަޙްޔާ ބުނު އަކްޘަމް އައްތަމީމީ ދުނިޔޭގެއަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، ހިޖުރައިން 159 ވަނައަހަރު، ޚުރާސާނުގެ ވެރިރަށް [މަރުވް] ގައެވެ. ޢިލްމު އުނގެނިވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި މައްކާއާއި ބަޣްދާދާއި އެ ނޫން އެތައް ރަށަކަށް ދަތުރުކުރައްވައި، ހިޖުރައިން ދެވަނަ ޤަރުނުގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިންކަމަށްވާ ޢަބްދު اللَّهِ ބުނުލްމުބާރަކް، ސުފްޔާނު ބުނު ޢުޔައިނާ، ވަކީޢު ބުނު އަލްޖައްރާޙު ފަދަ ބޮޑެތި ބޮޑެތި ޢިލްމުވެރިންގެއަރިހުން އެ ކަލޭގެފާނު ޢިލްމު އުނގެނިވަޑައިގަތެވެ. އެ…

ޔަހޫދިއްޔަތު: ޔަހޫދީންގެ އަޚުލާޤާ ބެހޭ ގޮތުން ޤުރުއާނުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ބައެއް ވާހަކަތަކުގެ ކުރު ބަޔާނެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 550

ޔަހޫދިއްޔަތު: ޔަހޫދީންގެ އަޚުލާޤާ ބެހޭ ގޮތުން ޤުރުއާނުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ބައެއް ވާހަކަތަކުގެ ކުރު ބަޔާނެއް ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށު އަޒީ) ޔަހޫދީންނަކީ މިއަދު އިސްރާއީލް (Jews) ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ބަޔެކެވެ. އެބައިމީހުން މުސްލިމުންގެ އަތުން ފޭރިގެންފައިވާ ބިމުގައި ހަދައިގެން އުޅޭ ޤައުމަށް “އިސްރާއީލް (Israel) އޭ ކިޔަނީ އިސްރާއީލްގެފާނަށް ނިސްބަތް ވެގަތުމަށްޓަކައެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އިސްރާއީލީންނޭ ކިޔައިގެން އެ އުޅޭ ފާސިދު ބައިގަނޑަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ދެންނެވި މާތް ނަބަވީ ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔެއް…

ޤާޟީ ޝުރައިޙާއި އަމީރުލް މުއުމިނީނަ ޢަލީގެފާނު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 402

ޤާޟީ ޝުރައިޙާއި އަމީރުލް މުއުމިނީނަ ޢަލީގެފާނު އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޢުމަރުގެފާނުގެ ޚަލީފާކަމުގައި ކޫފާގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޝުރައިޙު ބިން އަލްޙާރިޘު ލްކިންދީ އައްޔަން ކުރެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު، އެ ރަށުގައި ޝުރައިޙު ނިޔާކަނޑައެޅުއްވުމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ. ޢަލީގެފާނަށް ޚަލީފާކަން ލިބިވަޑައިގެން ހިނދު، ޢުމަރުގެފާނު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ޝުރައިޙު ދެމެހެއްޓެވިއެވެ. އެއްފަހަރަކު ޢަލީގެފާނުގެ އައްޑަނަކޮޅެއް ގެއްލިވަޑައިގަތެވެ. ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން ކޫފާގެ ބާޒާރުގައި ޔަހޫދީންގެ މީހަކު އައްޑަނައެއް ވިއްކަން އުޅެނިކޮށް ޢަލީގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތެވެ. އަދި އެއީ، އެ ކަލޭގެފާނުގެ ގެއްލިފައިވާ…

އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ ނަންހުރި ފަނޑިޔާރުންކުރެ ޝުރައިޙު ބިން އަލްޙާރިޘް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 548

އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ ނަންހުރި ފަނޑިޔާރުންކުރެ ޝުރައިޙު ބިން އަލްޙާރިޘް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޝުރައިޙު ބިން އަލްޙާރިޘުލް ކިންދީ އަކީ ޔަމަނުކަރައިގެ ބޭކަލެކެވެ. ތާބިޢީ ބޭކަލުންކުރެ ޢިލްމުވެރިކަމަށް އަރާހުންނެވި ބޭކަލެކެވެ. ދިގުމުއްދަތެއްގައި ޤާޟީކަންކުރެއްވި ބޭކަލެކެވެ. އެ ކަލޭގެފާނުގެ ޢަދުލުވެރިކަމާއި، ނަޒާހަތްތެރި ކަމާމެދު އެންމެން އެއްބަސްވެ ތާރީފު ކުރެވެމުންދާ ބޭކަލެއްމެއެވެ. ޢުމަރުގެފާނުގެ ޚަލީފާކަމުގައި، އެ ކަލޭގެފާނު ބަދަވީންގެ މީހެއްގެއަތުން އަހެއް ބައްލަވައިގަތެވެ. ވިޔަފާރީގެ އަގާއި މުދަލާމެދު ދެފަރާތުން ރުހި ގަބޫލުވުމަށްފަހު، އެ ކަލޭގެފާނު އަގު އަދާކުރައްވައި އަހަށް ސަވާރުވެވަޑައިގެން…