ރަސޫލުاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ޢަމަލުފުޅުން ފަނޑިޔާރުން ނަމޫނާ ލިބިގަތުން ހުއްޓެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 564

ރަސޫލުاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ޢަމަލުފުޅުން ފަނޑިޔާރުން ނަމޫނާ ލިބިގަތުން ހުއްޓެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ރަސޫލުاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَއަކީ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް މުސްލިމުންގެ ނަމޫނާއެވެ. ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން މުސްލިމުން، ވަކިންޚާއްޞަކޮށް ފަނޑިޔާރުން ނަމޫނާ ލިބިގަތުންހުއްޓެވެ. ނިޔާކަނޑައެޅުމުގައި ވަކި މީހަކަށް އިސްތިސްނާއެއް، ތަފާތެއް އޮވެގެން ނުވާނެކަން ބަޔާން ކުރައްވާފައިވާ މަޝްހޫރު ޙާދިޘާއެއް އަލްބުޚާރީއާއި މުސްލިމު ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘެއްގައި ވެއެވެ. ޤުރައިޝުވަންހައިގެ ނަންހުރި އަންހެނަކު ވައްކަންކޮށްގެން، އޭނާގެ އަތްކެނޑުއްވުމުން ސަލާމަތްކުރެވޭތޯ…

އެއީ، އިސްލާމްދީނާ ބީރައްޓެހިވުމުގެ ނަތީޖާއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 477

އެއީ، އިސްލާމްދީނާ ބީރައްޓެހިވުމުގެ ނަތީޖާއެވެ.   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް މީސްމީހުން ލިޔާ ލިޔުންތަކުގައި އަނެކުން އެއިން ޢިބުރަތް ލިބިގަތުން އެކަށީގެންވާ ހެޔޮ ނަމޫނާގެ މިސާލެއްކަމުގައި މުސްލިމުންނޫން މީސްމީހުންގެ ނަންތައް ހުށަހަޅާފައި ހުރެއެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވަނީ، މުސްލިމުންކުރެ ވަރަށްގިނަ ޒުވާނުންނާއި، ހަރު މީހުންވެސް ދިރިއުޅުމުގެ އެކި ކަންކަމުގައި ކޮންމެވެސް ޣައިރުމުސްލިމު ޝަޙުޞިއްޔަތަކީ އެބައިމީހުންގެ ނަމޫނާކަމަށް ދެކޭތަން އައުމެވެ. ކަމުގެ ޒާތަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، މުސްލިމުން ނަމޫނާލިބިގަތުން ޙައްޤުވެގެންވަނީ، ކޮން ފަރާތަކުންކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ކީރިތި ޤުރްއާނުން އެނގެން…

[މި އުއްމަތުގެ ކުރީކޮޅު ކަންތައްތައް ޞުލްޙަވެގެން ދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށްމެނުވީ، އުއްމަތުގެ ފަހުކޮޅުގެ ކަންތައްތައް ޞުލްޙަވުން ނުވެއެވެ.]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 452

[މި އުއްމަތުގެ ކުރީކޮޅު ކަންތައްތައް ޞުލްޙަވެގެން ދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށްމެނުވީ،އުއްމަތުގެ ފަހުކޮޅުގެ ކަންތައްތައް ޞުލްޙަވުން ނުވެއެވެ.]                                                 – އަލްއިމާމު މާލިކު ރަޙިމަހު اللهُ  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމީ އުއްމަތަކީ اللهُގެ ޝަރީޢަތުގައިވާ ގޮތަށް އެބައިމީހުންގެ ހުރިހާކަމެއް ތަންޒީމުކޮށް، ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކުރުމަށް އަމުރުވެވިގެންވާ ބަޔެކެވެ. މިކަން އަންގަވައި މާތް اللهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا…

[އަދި ޔަހޫދީންވެސް ނަޞާރާއިންވެސް އެއުރެންގެ ދީނަށް ކަލޭގެފާނު ތަބާވެވަޑައިގެންފުމަށް ދާނދެން ކަލޭގެފާނަކާ ނުރުހޭނެތެވެ.]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 297

[އަދި ޔަހޫދީންވެސް ނަޞާރާއިންވެސް އެއުރެންގެ ދީނަށް ކަލޭގެފާނު ތަބާވެވަޑައިގެންފުމަށް ދާނދެން ކަލޭގެފާނަކާ ނުރުހޭނެތެވެ.]   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި اللَّهُ ތަބާރަކަވަތަޢާލާ ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެކަމަކީ، އެއާމެދު މުސްލިމުން ފުންކޮށް ވިސްނައި، ޢިބްރަތް ޙާޞިލުކޮށް، އެއަށް ތަބާވުން ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އެހެނީ، މި ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން ލައްވާފައިވަނީ، اللَّهُގެޚަލީފާއެއްކަމުގައެވެ. މާނައަކީ اللَّهُއަށް އީމާންވުމާއެކު، ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެކަމެއްގައި اللَّهُގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ، އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަންތެރިވާ ބައެއްގެގޮތުގައެވެ. އިންސާނުންގެ ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައި، ކީރިތި اللَّهُ ބާވައިލައްވާފައިވާ އިލާހީ…

ނިޔާކަނޑައެޅުމުގައި ޢަދުލުވެރިކަމުން އެއްކިބާވާ މީހުންނަށް ދެއްވާފައިވާ އިންޒާރާމެދު ބިރުވެތިވުން ހުއްޓެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 319

ނިޔާކަނޑައެޅުމުގައި ޢަދުލުވެރިކަމުން އެއްކިބާވާ މީހުންނަށް ދެއްވާފައިވާ އިންޒާރާމެދު ބިރުވެތިވުން ހުއްޓެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޝަރީޢަތްކޮށް މީސްތަކުންގެމެދުގައި ނިޔާކަނޑައަޅާ މީހުންނަކީ، ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު اللَّهُގެ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ނިޔާކަނޑައެޅުމާ ޙަވާލުވެތިބޭ ބަޔަކުކަމުގައި ވީހިނދު، އެ ކަމުގައި ފަރުވާކުޑަކޮށް، އިންސާފުގެ މަގުން އެއްކިބާވުމަކީ، އެފަދަ މީހުންނަށް ބޮޑުވެގެންވާ އިންޒާރު ދެއްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. ޖުމްލަގޮތެއްގައި ޙައްޤުގެމަގުން އެއްކިބާވާ މީހުންނާމެދު މާތް اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا} (الجن: 15) މާނައީ: {އަދި ތެދުމަގުން އެއްކިބާވި މީހުން ދަންނާށެވެ!…

ޢަދުލުއިންސާފުގެ ހަމަތަކާއެއްގޮތަށް ނިޔާކުރާ މީހުންގެ މަތިވެރި މަޤާމު.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 318

ޢަދުލުއިންސާފުގެ ހަމަތަކާއެއްގޮތަށް ނިޔާކުރާ މީހުންގެ މަތިވެރި މަޤާމު އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޢަދުލުވެރިވުމަށް އިސްލާމްދީނުގައި އަމުރު ކުރައްވައި، ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ކަމެއްގައި، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ނިޔާކަނޑައެޅުމުގެ ދާއިރާގައި ޢަދުލުވެރިވުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، އެ އަމުރުފުޅާ އެއްގޮތަށް ޢަދުލުވެރި ގޮތުގައި ނިޔާކޮށް އުޅޭ މީހުންނަށް، ޤިޔާމަތް ދުވަހުން މަތިވެރިވެގެންވާ ދަރަޖަ ދެއްވާނެކަން އަންގަވާފައިވެއެވެ. اللَّهُގެ އަމުރުފުޅަށް ގޮންޖަހައި، ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އެއްކިބާވާ މީހުންނަށް ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޤަޟިއްޔާތައް ފައިޞަލާކޮށް ނިޔާކަނޑައެޅުމުގައި އެބައިމީހުންގެ އަނިޔާވެރިކަން އިސްކުރާ މީހުންނަށް…

ނިޔާކަނޑައެޅުމުގައި ފަނޑިޔާރު ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 261

ނިޔާކަނޑައެޅުމުގައި ފަނޑިޔާރު ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ނިޔާކަނޑައެޅުމުގައި ފަނޑިޔާރުގެފަރާތުން އެއްވެސް ނާއިންސާފުވެރިކަމެއް މެދުވެރިވިޔަ ނުދެއްވުމަށްޓަކައި އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް އެކަށަޅުއްވާފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން، ފަނޑިޔާރު ނުވަތަ ޤާޟީ ރުޅިއައިސްފައި، ނުވަތަ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި އިނދެގެން، ނުވަތަ ނިދިއައިސްފައި އިނދެގެން މައްސަލައެއްގެ ނިޔާކަނޑައެޅުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއްނޫނެވެ. މާތް اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّـهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ…

ނިޔާކަނޑައެޅުމަކީ އެކަމުގައި ތިމާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާބޮޑު ކަމެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 255

ނިޔާކަނޑައެޅުމަކީ އެކަމުގައި ތިމާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާބޮޑު ކަމެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މީސްތަކުންގެމެދުގައި ނިޔާކަނޑައެޅުމަކީ ކިހާ ބޮޑު، އެ ކަމުގައި ޝާމިލުވާ މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކިހާ ބޮޑު ކަމެއްކަން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ބަޔާންވެގެންވެއެވެ. އެއީ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ޙަދީޘްގައި، ނުވަތަ ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތަކުގައި ކަމަށްވިޔަސްމެއެވެ. اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. { وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } (المائدة: 42) މާނައީ: {އަދި ކަލޭގެފާނު ޙުކުމްކުރައްވާނަމަ، އެއުރެންގެ މެދުގައި ޢަދުލަށް ޙުކުމް ކުރައްވާށެވެ!…

ޢަދުލުއިންސާފުން އެއްކިބާ ވެވިދާނެ ކަމަށްޓަކައި ފަނޑިޔާރުން ޖެހިލުންވުން ހުއްޓެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 338

ޢަދުލުއިންސާފުން އެއްކިބާ ވެވިދާނެ ކަމަށްޓަކައި ފަނޑިޔާރުން ޖެހިލުންވުން ހުއްޓެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ދެބަސްވުންތައް ޙައްލުކޮށް މައްސަލަތައް ފައިޞަލާކުރުމުގެގޮތުން ނިޔާއެއް އިއްވުމަކީ ކުޑަކުޑަ ކަމެއްނޫނެއެވެ. އެއީ، އެ ކަމުގައި ޢަދުލު އިންސާފުގެ މަގުން ކުޑަކޮށްވެސް އެއްކިބާ ވެވިދާނެ ކަމަށްޓަކައި ޖެހިލުންވެ ބިރުވެތިވުން ޙައްޤުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. ޝައްކެއްނެތެވެ. އެހެން ކޮންމެ ކަމެކޭ އެއްފަދައިން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނެ ބަޔަކު ތިބުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެކެވެ. އެއާނުލައި މުޖުތަމަޢުގެ ކަންކަން ޞުލްޙަވެރިނުވާނެ ކަމެއްމެއެވެ. އެހެނަސް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ބޮޑުކަމާހުރެ ޢިލްމުވެރިންކުރެ…

[ޤާޟީއަކީ ވަޅިއަކާނުލައި ކަތިލެވިއްޖެ މީހަކުފަދައެވެ.]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 319

[ޤާޟީއަކީ ވަޅިއަކާނުލައި ކަތިލެވިއްޖެ މީހަކުފަދައެވެ.] އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މުސްލިމުންގެ މެދުގައި ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަކީ، ވަރަށް ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އެއީ اللهُގެ ޙަޟުރަތުގައްޔާއި މީސްތަކުންގެ ކުރިމަތީގައި ޤާޟީން ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުން މަސްއޫލުވުން ބޮޑު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމާއެކު، ޤާޟީން ނުވަތަ ނިޔާކަނޑައެޅުމާ ޙަވާލުވާ މީސްތަކުން ޢަދުލުވެރިކަމުގެ މަގުން އެއްކިބާ ނުވުމަށް އަންގަވައި، އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ ގަދަފަދަ އިންޒާރު ކުރައްވާފައެވެ. އަބޫދާވުދާއި އައްތިރްމިޛީ ރިވާކުރެއްވި ޞައްޙަ ޙަދީޘެއްގައި ރަސޫލުاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. {مَنْ جُعِلَ…