އިންސާފު ޤާއިމުކުރާ ފަރާތްތަކުން އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަމެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 259

އިންސާފު ޤާއިމުކުރާ ފަރާތްތަކުން އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަމެއް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މުސްލިމުންގެމެދުގައި ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޢައްޔަންކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކު، ޢަދުލުވެރިކަމުގެ މައްޗަށް ވަކިން ބޮޑަށް ސަމާލުވާން ޖެހެއެވެ. އެބައިމީހުންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅޭ ދެބަސްވުންތައް ބަލައި ނިޔާއިއްވުމުގައި، ވަކި މީހަކާމެދު ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ކަމުގެ ޒާތަށް ފުންކޮށް ވިސްނާލައިފި ކޮންމެ މީހަކަށް ޤާޟީންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓުންފަދަ މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ނިޔާކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިއްމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ މަތިވެރިކަން ހާމަވާހުއްޓެވެ. މީސްތަކުންގެ ވަގުތީމަންޒިލް ކަމަށްވާ މި ދުނިޔޭގައި، މައްސަލަތައް ބަލައި…

ކޮންމެކަމެއްގައިމެ މުސްލިމުން ޢަދުލުވެރިވުމަށް اللهُ އަމުރުކުރައްވައެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 281

ކޮންމެކަމެއްގައިމެ މުސްލިމުން ޢަދުލުވެރިވުމަށް اللهُ އަމުރުކުރައްވައެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢެއްގެ ބިންގާ އެ ކަންކަމުގެ މަތީގައި ސާބިތުވެ ހުރުމުގެ އަސާސީ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ޢަދުލުވެރިކަން ހިމެނެއެވެ. ދޭދޭ އަފުރާދުންނާއި، ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި އުފެދޭ ޚުޞޫމަތްތައް ބަލައި، ޙައްޤުގެ ވެރިފަރާތަށް އެބައެއްގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުމުގައި އެންމެ ޚާއްޞަ ދައުރެއް މުޖުތަމަޢުގައި އަދާކުރަނީ، ޢަދުލުވެރިކަމެވެ. ކަމުގެ މުހިއްމުކަމާއެކު، ޢަދުލުވެރިކަމުގައި އެންމެހައި މުސްލިމުތަކުން ސާބިތުވެ ތިބުމަށް اللهُ ތަޢާލާ އަމުރު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا…

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވަނީ، އަމާނާތްތެރިކަން ނެތުމުންނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 280

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވަނީ، އަމާނާތްތެރިކަން ނެތުމުންނެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިއަދު މުޅި ދުނިޔޭގައި އެންމެން ވެސް އެންމެ ކަންބޮޑުވާ އެއް ކަމަކީ، ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުން، އެބައިމީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުގައި ތެދުވެރި ނުވުމާއި، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންދާ މައްސަލައާ މެދުގައެވެ. އިއްޔެ ވަރަށް އާދައިގެ ދެރަވަރު ދިރިއުޅުމެއް އުޅުނު މީހާ، ލިބުނު ވަޒީފާއަކާގުޅިގެން، ކުއްލިއަކަށް އަނެކުންނާ ނުބައްދަލު މަހުޖަނަކަށް ވެގެންދާ ގޮތާމެދުގައެވެ. ކަމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް ނަމަވެސް، އެއްވެސް…

ތިމާގެ ވަޒީފާއަކީ، ޙަވާލުވެފައިވާ އަމާނާތެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 246

ތިމާގެ ވަޒީފާއަކީ، ޙަވާލުވެފައިވާ އަމާނާތެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުހައްމަދު ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ މީސްމީހުންގެ ތަފާތު ވަޒީފާތަކަކީ، އެ ވަޒީފާއެއް ޙަވާލުކުރެވުނު މީހެއްގެކިބާގައިވާ އަމާނާތެކެވެ. އެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގައްޔާއި، ވަޒީފާގެ ސަބަބުން ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް، ނުވަތަ ތިމާ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތަކަށް ވިއަސް އެއްވެސް އިތުރު މަންފާއެއް ނުނެގުމަކީ، އެ ކަމާމެދު ރައްކާތެރިވުން ލާޒިމު ކަމެކެވެ. ތިމާއާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި، ފުރިހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއެކު، ތިމާގެ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު ތަންދިން އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް އެ ވާޖިބު…

މުސްލިމެއްގެ އައިޑެންޓިޓީއަކީ މީހާގެ އަމާނާތްތެރިކަމެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 244

މުސްލިމެއްގެ އައިޑެންޓިޓީއަކީ މީހާގެ އަމާނާތްތެރިކަމެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަމާނާތްތެރި ކަމަކީ، މުސްލިމުންގެ ކިބާގައި ކޮންމެހެން ވެސް ހުންނަންވާނެ ސިފައެއް ކަން ބަޔާންކޮށް، ކީރިތި ޤުރްއާނާއި، މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ބަސްފުޅުތަކުގެ އަލީގައި މި ދެތިން ދުވަހު ލިޔަމުން ގެންދެވިފައިވާ ހިނދު، އެ މީހެއްގެ ކިބާގައި އަމާނާތްތެރިކަން ނެތިއްޖެ މީހަކާމެދު އިސްލާމްދީނުގައި ދެކޭ ގޮތް ވެސް ބަޔާންކޮށްލުން މުހިއްމުކަމުގައި ދެކެމެވެ. އަލްބުޚާރީ އާއި މުސްލިމު ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ…

އަމާނާތްތެރިކަމަށް އިސްލާމްދީނުގައި ދެވިގެންވާ މަތިވެރިކަން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 177

އަމާނާތްތެރިކަމަށް އިސްލާމްދީނުގައި ދެވިގެންވާ މަތިވެރިކަން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަމާނާތްތެރިކަމަށް އިސްލާމްދީނުގައި ދެއްވާފައިވާ މަތިވެރިކަން ދޭހަވަނީ، އެއީ މުސްލިމުން އެކަކު އަނެކަކާ ވަކިވެ ދުރަށްދާން ޖެހޭހިނދު، އެ ކަމަކަށް އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީގެން އެކަކު އަނެކަކަށް، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އުޅޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން އެއް ކަމެއްކަމުގައި އަމާނާތްތެރިކަން ހިމެނޭ ކަމެވެ. އެހެންކަމާއެކު، ރަސޫލުاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ގެ އާދަފުޅެއްކަމުގައި ވަނީ، އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުންކުރެ ބަޔަކު އެއްވެސް ދިމާއަކަށް ފޮނުއްވާނަމަ، އަމާނާތްތެރިކަމުގައި…

އިސްލާމްދީނުގެ ނަޒަރުގައި އަމާނަތަކީ ވަރަށް މާނަފުން ބަހެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 264

އިސްލާމްދީނުގެ ނަޒަރުގައި އަމާނަތަކީ ވަރަށް މާނަފުން ބަހެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމްދީނުގައި އަމާނަތަކީ ވަރަށް މާނަފުން ބަހެކެވެ. މީގެތެރެއިން އެންމެ މުހިއްމުކަމަކީ، ދީނީގޮތުން ތިމާއާ ޙަވާލުވެފައިވާ ކަންކަމުގައި ފުރިހަމައަށް ޒިންމާވެ، އެކަންކަން އަދާކުރުމެވެ.  اللَّهُގެ އަމުރާއި ނަހީއަށް ރައްކާތެރިވުމެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ އެންމެހައި ތަކުލީފުތައް ނުވަތަ ވާޖިބުތަކަކީ، އިންސާނާ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އެ ކަންކަމާ ޙަވާލުވެފައިވާ ކަންތައްތަކެކެވެ. ވީއިރު ދީނުގެ ޙުކުމްތަކާމެދު ފަރުވާތެރިވެ، އެ ކަންކަމަށް ރައްކާތެރިވުމަކީ އިންސާނާގެ ވާޖިބެކެވެ. އެއީ އިންސާނާއާ މަތިކުރެވިފައިވާ އަމާނާތެކެވެ. އެ…

ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް އަމާނާތްތެރިވުމަށް އިސްލާމްދީން އަމުރުކުރެއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 272

ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް އަމާނާތްތެރިވުމަށް އިސްލާމްދީން އަމުރުކުރެއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމްދީނަކީ، އެ ދީނަށް ތަބާވާ، އެ ދީނުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ، ދިރިހުރި ޟަމީރެއްގެ ވެރިބަޔަކުކަމުގައި ވުމަށް ގޮވައިލާ ދީނެކެވެ. އެއީ، އޭގެސަބަބުން اللَّهُގެ ޙައްޤުތަކާއި، މީސްތަކުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިވެގެން ވުމަށްޓަކައެވެ. އޭގެސަބަބުން ކަންކަމުގައި ފަރުވާކުޑަވުމާއި އިހުމާލުވުމުގެ ނުބައިކަމުން މުސްލިމުން ސަލާމަތް ކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ. މި ސަބަބުތައް މިހެން ހުރުމާއެކު، މުސްލިމުންނަކީ އަމާނާތްތެރި ބަޔަކުކަމުގައިވުމަށް އިސްލާމްދީން ވާޖިބުކުރެއެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އަމާނާތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާ ވަރަށް ފުޅާވެ، ތަނަވަސްވެގެންވެއެވެ. އޭގައި ވަރަށް…

ދޮގުހެކި ދިނުމަކީ މުސްލިމަކު ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 245

 ދޮގުހެކި ދިނުމަކީ މުސްލިމަކު ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢެއްގައި ހަމަހިމޭންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ނެތިދިޔުމުގެ އިތުރަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އިންސާފުވެރިކަން ގެއްލިދިޔުމުގެ އެންމެ ފާޅުކަންބޮޑު ސަބަބެއްކަމުގައި ދޮގުހެކިދިނުންހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމާއެކު އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ދޮގުހެކިދިނުމަކީ، އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އަދި ދޮގުހެކިދީ އުޅޭ ބަޔަކަށް އެކަން ހުއްޓައިލުމަށް ބާރުއެޅުއްވުމުގެގޮތުން ބޮޑެތި އިންޒާރު ދެއްވާފައިވެއެވެ. އެ ކަލޭގެފާނަށް اللَّهُ ރުއްސުންލެއްވި ޚުރައިމު ބްނު ފާތިކުގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ. “أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ…

ދޮގުހެކި ދިނުމަކީ އެންމެ ބޮޑެތި ފާފައިގެތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 260

ދޮގުހެކި ދިނުމަކީ އެންމެ ބޮޑެތި ފާފައިގެތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޝަރީޢަތްތައް އިންސާފުވެރި، ޢަދުވެރި ގޮތުގައި ނިމިގެން ދިޔުމަށްޓަކައި، އެންމެ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރަނީ، ހަމައެކަނި ޤާޟީންގެ ޢިލްމުވެރިކަމާއި، ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ހޭލުންތެރިކަން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އެއާޚިލާފަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ހެކިތަކާއި، ޙުއްޖަތްތަކާއި، ޤަރީނާތަކަކީ، އިންސާފުވެރި ޙުކުމަކަށް ހުޅުވިގެންދާ ތަނަވަސް ދޮރެކެވެ. ދޮގުހެކި ދިނުން ހިމެނެނީ، ޤާޟީއަށް މައްސަލަ އޮޅުވައިލުން ކަމުގައެވެ. މި ޒަމާނަކީ [ތަހުޛީބު] ޒަމާން ކަމަށް ނަންވެފައި އޮތުމާއެކު، މައްސަލާގައި ވަކީލުންނާއި ހެކިވެރިންގެ…