ޝަރީޢަތުގެ އިންސާފުވެރިކަމަށްޓަކައި ހެކިބަހުގައި ތެދުވެރިވުމުގެ މުހިއްމުކަން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 318

ޝަރީޢަތުގެ އިންސާފުވެރިކަމަށްޓަކައި ހެކިބަހުގައި ތެދުވެރިވުމުގެ މުހިއްމުކަން   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޝަރީޢަތަކީ ބޭރުފުށަށް ހިނގާ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ މާނައަކީ، މީސްމީހުންގެ ސިއްރުތަކަކީ، އިންސާނުނަށް އެނގޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ސިއްރުތައް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި اللَّهُ އެވެ. އެހެންކަމާއެކު ޝަރީޢަތް ކުރުމުގައި ޤާޟީން ނިޔާއިއްވަވަނީ، ދެ ޚަޞްމުންގެ އިޢުތިރާފާއި ލިބިހުރި ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެއެވެ. ރަސޫލުاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. {إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ…

المرأة المسلمة (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 167

المرأة المسلمة (3) صاحب السعادة الأستاذ أحمد كامل ديدي އިދާރީ ނޯޓެއް: ޞާހިބުއްސަޢާދާ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ކާމިލު ދީދީ (ރަޙިމަހުﷲ) ގެ މި ލިޔުން ނަކަލުކޮށްފައި މިވަނީ، ދީނީ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޝާއިޢު ކުރެއްވި ‘ދީނީ ރޫޙް’ މަޖައްލާއިންނެވެ.  9 ބަޔަށް ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވާ މިލިޔުމުގެ ފުރަތަމަ ބައި ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވަނީ، 15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1372 ގެ އަދަދުގައެވެ. ފަހުބައި ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވަނީ، 15 ރަބީޢުލްއައްވަލު 1375 ގެ އަދަދުގައެވެ. މި ލިޔުން ޝާއިއުކުރުމުގައި…

ތެދުވެރިކަން : ތުއްތު އިރުއްސުރެ ކުދިންނަށް އާދަކޮށްދިނުން މުހިއްމު ސިފައެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 747

ތެދުވެރިކަން : ތުއްތު އިރުއްސުރެ ކުދިންނަށް އާދަކޮށްދިނުން މުހިއްމު ސިފައެއް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމްދީނުގައި ކޮންމެ ހެޔޮކަމެއް ވެސް އަނެކުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، އެ ކަމަކާ މަސްއޫލުވާ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ޢަމަލީގޮތުން އެ ކަމެއްކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ތެދުވެރިކަމަކީ، އިސްލާމްދީނުގައި އެހާ ޚާއްޞަ މަޤާމެއް ދެއްވާފައިވާ ކަމަކަށްވާއިރު، ތިމާމެންގެ ޅަދަރީންނަށް އެ މާތްސިފަ އުނގަންނައިދިނުމުގައި މައިންބަފައިންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރެވިދާނެއެވެ. އެއީ، އެބައިމީހުން ޢަމަލީގޮތުން ކުދިންނަށް ތެދުވެރިކަމުގެ ނަމޫނާ ދެއްކުމުންނެވެ. ދޮގު ނުބުނުމުންނެވެ. ޙަޤީޤަތާ…

ދޮގުވެރިކަމަކީ މުއުމިނެއްގެކިބާގައި ހުރެގެންވާނެ ސިފައެއްނޫނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 339

ދޮގުވެރިކަމަކީ މުއުމިނެއްގެކިބާގައި ހުރެގެންވާނެ ސިފައެއްނޫނެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ތެދުވެރިކަމަކީ މުސްލިމުންގެ ކިބާގައި ކޮންމެހެން ވެސް ހުރުން ލާޒިމު ސިފައެއްކަމުގައި ވުމާއެކު، އޭގެ އިދިކޮޅު ކަމަށްވާ ދޮގުވެރިކަމަކީ، މުސްލިމުންގެ ކިބާގައި ހުރެގެންވާނެ ސިފައެއް ނޫންކަމަށް އަންގަވާފައިވެއެވެ. ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމުގެ ވެރި ސާހިބާ، މި އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ އެންމެ ރުހިވަޑައި ނުގަންނަވާ ސިފައަކީ ދޮގުވެރިކަމެވެ. عَن عَائِشَة رَضِي اللهُ عَنْهَا، قَالَت: “مَا كَانَ مِنْ خُلُقٍ أبْغض…

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 356

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (2) ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު- (10 ޖަނަވަރީގައި ޝާއިޢު ކުރެވުނު ބަޔާ ގުޅޭ) މި މަޒުމޫނު ނަގައިފައި ވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ވިހި ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން އަރަބި ދުނިޔެއަށް ހިންގި ނުފޫޒުގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރޯޖަރ ހާރޑީ ލިޔެފައިވާ “ކޮކަޑިލީ ފެންވަޅު” މިނަން ކިޔާ ފޮތުންނެވެ. މުސައްނިފު ހާރޑީއަކީ ކުރިން ބީބީސީގެ މުރާސިލެކެވެ. މިލިޔުމުގައި ހުރި ބައެއް އަރަބި ނަންނަން އިނގިރޭސި ފޮތަކުން ނަގައިފައިވާތީ އަރަބީން ކިޔާ…

މުސްލިމުން ބަހާއި ޢަމަލުގައި ތެދުވެރިވުމަށް އިސްލާމްދީން ގޮވައިލައެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 421

މުސްލިމުން ބަހާއި ޢަމަލުގައި ތެދުވެރިވުމަށް އިސްލާމްދީން ގޮވައިލައެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މުސްލިމުންނަކީ، ބަހާއި ޢަމަލުގައި ތެދުވެރި ބަޔަކުކަމުގައިވުމަށް އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް ގަދައަށް އަމުރުކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އެއީ، މުޖުތަމަޢުގެ ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމާއި އަމާންކަން ކަށަވަރު ކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ. ކަންކަމުގައި އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ނުބައިކޮށް ހީކުރުމާއި ޝައްކު އުފެދޭގޮތްވުމަކީ، ތެދުވެރިކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުންވާ ކަމެކެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނާއި މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ގެ ބަސްފުޅުތަކުން މިކަން ކަށަވަރުވެއެވެ. މާތް اللَّهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا…

لَهْوَ الْحَدِيثِ ގެ މާނަ ހަމަ އެހާ ހަނިތޯއެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 872

لَهْوَ الْحَدِيثِ ގެ މާނަ ހަމަ އެހާ ހަނިތޯއެވެ؟ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށުއަޒީ) މާތް ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިންސާނުންނަށްޓަކައި ވަނީ އެންމެހައި ހެޔޮ ރަނގަޅު ކަންތަކާއި ތަކެތި ޙަލާލުކުރައްވައިފައެވެ. އަދި އެންމެހައި ނުރަނގަޅު ކަންތަކާއި ތަކެތި (މުންކަރާތްތައް) ވަނީ ޙަރާމްކުރައްވައިފައެވެ. “ހެޔޮ، ރަނގަޅު ކަންތަކުގެ މާނައަކީ، ކަމުދާ، ރީތި، ހެޔޮ، ޞައްޙަ، ފުރިހަމަ، ކުށެއްނެތް، ފައިދާހުރި ކަންތައް ކަމަށް ބަސްފޮތް ބަޔާންކުރެއެވެ. ނުބައި ނުރަނގަޅު ކަންތަކަކީ ހެވާއި ރަނގަޅުގެ ދިމާއިދިކޮޅެވެ. އަދި ތަންކޮޅެއް ތަފްޞީލުކޮށް…

ތެދުވެރިކަމަކީ އިސްލާމީ އަޚްލާޤުގެ ވަރަށް މަތިވެރި ސިފައެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 580

  ތެދުވެރިކަމަކީ އިސްލާމީ އަޚްލާޤުގެ ވަރަށް މަތިވެރި ސިފައެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މާތް اللَّهُ އުޑުތަކާއި ބިން ހައްދަވާފައިވަނީ، ޙައްޤު ގޮތުގައެވެ. އެކަލާނގެ އިންސާނުންގެ ކިބައިން އެދިވޮޑިގެންވަނީ، އެއުރެންގެ ޙަޔާތް ޙައްޤުގެމަތީގައި، ތެދުވެރިކަމުގެމަތީގައި އާރާސްތު ކުރުމަށެވެ. ޙައްޤު ތެދުބަހެއް މެނުވީ ނުބުނުމަށެވެ. އެފަދަ ކަމެއްމެނުވީ ނުކުރުމަށެވެ. އިންސާނުންގެ ބާއްޖަވެރިކަމާއި އަބާއްޖަވެރިކަން ބިނާވެފައިވަނީ، މި މަތިވެރި އަސްލުގެ މަތީގައެވެ. އެހެންކަމާއެކު އިސްލާމްދީނުގައި މުސްލިމުންނަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވަނީ، މުސްލިމުން ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ތެދުވެރިވުމަށެވެ. ޙައްޤަށް ނަޞްރުދިނުމަށެވެ. އެބައިމީހުންގެ ހުރިހާކަމެއްގައެވެ. ހުރިހާ…

އިސްލާމީ ޘަޤާފަތާ އިދިކޮޅު އުސޫލުތަކުގެ މީހުންގެ ގޮތަށް ތަބާނުވުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 453

އިސްލާމީ ޘަޤާފަތާ އިދިކޮޅު އުސޫލުތަކުގެ މީހުންގެ ގޮތަށް ތަބާނުވުން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމީ ޘަޤާފަތޭ ބުނެވެނީ، އެބަޔެއްގެ އަޤީދާއާއި، ޝަރީޢަތާއި، އަޚްލާޤާއި، މުޢާމަލާތާއި، ސިޔާސަތާއި، ރަށްވެހިކަމާއި، މަދަނިއްޔަތާއި، ތަހްޛީބާއި، ތަމައްދުނާއި، ތާރީޚާއި، ޢިލްމާއި ފަންނުގެ ހުރިހާ ޙާލަތަކާއި، ހުރިހާ މައިދާނެއްގައި އިސްލާމީ ކުލަޖެހި، އިސްލާމްދީނުގެ އުސޫލުތަކަށް ތަބާވެގެން ވުމަށެވެ. އިސްލާމީ ޘަޤާފަތުގެ ސަބަބުން އެބަޔެއްގެ އަޤީދާއާއި، އަޚްލާޤާއި، މުޢާމަލާތާއި، ސުލޫކުގައި އިއްތިހާދުވެ އެއްގޮތްވެފައިވާ ބަޔަކު، މުސްލިމުންގެ ގޮތް ދޫކޮށް، އެހެން ބަޔެއްގެ ގޮތުގައި ނުހިފުމަށް ވަރަށް…

ޚުޠުބާކިޔުން ނުވަތަ ޚުޠުބާ އިއްވުން ނުވަތަ ޚުޠުބާދިނުން ނުވަތަ ޚުޠުބާ ހުށަހެޅުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 611

ޚުޠުބާކިޔުން ނުވަތަ ޚުޠުބާ އިއްވުން ނުވަތަ ޚުޠުބާދިނުން ނުވަތަ ޚުޠުބާ ހުށަހެޅުން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށުއަޒީ) ހުކުރު ދުވަހަކީ އެންމެ މާތް މަތިވެރި އަދި ބަރަކާތްތެރި ދުވަސްކަމީ އެކަމާމެދަކު އެއްވެސް ޝައްކެއް އޮތްކަމެއްނޫނެވެ. ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ހުކުރު ދުވަހަށް ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކާއި މާތް ކަމެއް ލިބިފައިވެއެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ (ޞައްލަﷲ ޢަލައި ވަސައްލަމް) ގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ. ]ޔަހޫދީންނަށް ހޮނިހިރު ދުވަސް ދެއްވިއެވެ. ނަޞާރާއިންނަށް އާދީއްތަ ދުވަސް ދެއްވިއެވެ. އަހަރުމެންނަށް ހުކުރުދުވަހުގެ ހިޔާތާއި…