ތަރައްޤީވުމުގެ މާނަ އޮޅުވައިލެވޭކަމީ ހިތާމަ ހުރިކަމެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 219

ތަރައްޤީވުމުގެ މާނަ އޮޅުވައިލެވޭކަމީ ހިތާމަ ހުރިކަމެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަޅުގަނޑުމެންނީ މުސްލިމުންކަމުގައި ވީހިނދު، ތަރައްޤީވުމުގެ މާނައެއްކަމުގައި ދެކެންވާނީ، ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި ހޯދެމުންދާ ކާމިޔާބީގެތެރެއިން މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައި އެ ކަމެއް ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި، ކޮންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް އިޚްތިޔާރު ކުރުމެވެ. ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް އެ ބަޔަކު ތަރުޙީބުދޭ، ސަޕޯޓްކުރާ ބަޔަކު ކޮށްއުޅޭ ކޮންމެ ކަމެއް ގިނަ ބަޔަކު ކޮށްއުޅެއެވެ. އެއީ އިސްލާމް ދީނުގައި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެއްވެސް ބެލުމެއްނެތި އެ ކަމެއް އިޚްތިޔާރުކުރެއެވެ. މިފަދަ…

އިންސާނުންގެ ނަފުސުގައިވާ ބަލިކަށިކަމުން ސަލާމަތްވާނެ މަގު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 234

އިންސާނުންގެ ނަފުސުގައިވާ ބަލިކަށިކަމުން ސަލާމަތްވާނެ މަގު   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ދުންޔަވީ އެދުންތަކާއި މުދަލާއި ދަރިން ގިނަވުމަށް އެދުމުގައި އިންސާނުންވަނީ އަވަދިނެތިފައެވެ. އެއީ މި އާޔަތްތަކުގައި ވާފަދައިންނެވެ. {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ} (التكاثر: 2،1)  މާނައީ: {(މުދަލާއި ދަރިން( ގިނަކަމަށް އެކަކުއަނެކަކަށް ފަޚުރުވެރިވެ އުޅުން، ތިޔަބައިމީހުން (اللَّهގެ މަތިން ހަނދުމަނެއްތައި(  މަޝްޣޫލުކޮށްފިއެވެ. * ތިޔަބައިމީހުން ކަށްވަޅުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފުމަށް ދާނދެނެވެ. (އެބަހީ: މަރުވެއްޖައުމަށް ދާނދެނެވެ.)}    ކޮންމެ މީހެއްގެ ހިތުގެ އެންމެފުނުގައިވާ މި…

މުސްލިމުންނަކީ އެއްބައިވަންތަ ބަޔަކުކަމުގައި ލައްވާފައިވާ ބަޔެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 239

މުސްލިމުންނަކީ އެއްބައިވަންތަ ބަޔަކުކަމުގައި ލައްވާފައިވާ ބަޔެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިއަދަކީ، ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހެވެ. މިފަދަ ދުވަހެއް ކަނޑައަޅަންޖެހުނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުއުފެދެއެވެ. އެހެނީ، اللَّهُގެ ރަޙްމަތްފުޅުން ދިވެހިންނަކީ، އެހެން ޤައުމުތަކުގެ މީހުންނާ ޚިލާފަށް އެ ބަޔެއްގެމެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ބަހާތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ ބަޔެކެވެ. اللَّهُގެ ތަނަވަސް ރަޙުމަތާއެކު ދިވެހިންނަކީ، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ އަހުލުވެރިންނެވެ. އެއް ބަހަކުން ވާހަކަދައްކާ އެއް ނަސްލެއްގެ މީހުންނެވެ. ގިނަފަހަރަށް ބަޔަކުމީހުންގެމެދުގައި ދެބަސްވުންތަކާއި ޚިލާފުތައް އުފެދެނީ، މި ދެންނެވުނު މައިގަނޑު ބަހާތައް އެ ބަޔެއްގެމެދުގައި…

ނަހީކުރައްވާފައިވާ ބޮޑެތި ފާފަތަކުން ދުރުވެތިބޭނަމަ، ކުރެވޭ ކުދިކުދި ފާފަތައް ފުއްސަވާހުއްޓެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 362

ނަހީކުރައްވާފައިވާ ބޮޑެތި ފާފަތަކުން ދުރުވެތިބޭނަމަ، ކުރެވޭ ކުދިކުދި ފާފަތައް ފުއްސަވާހުއްޓެވެ.     އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިންސާނުންނަކީ އެނގިގެންނާއި ނޭނގި ކުށްފާފަތަކަށް އަބަދާއި އަބަދު އަރައިގަންނަ ބަޔެކެވެ. ބޮޑެތިފާފަތަކާއި ކުދި ފާފަތަކެވެ. ބޮޑެތި ފާފަތަކަކީ ކޮބައިކަން އަންގައިދެއްވުމާއެކު، ބޮޑެތި ފާފަތަކުން އެއްކިބާވެ ތިބޭނަމަ، ކުރެވޭ ކުދި ފާފަތައް ފުއްސަވާނެކަމަށް އަންގަވާފައިވެއެވެ. އެންމެ ބޮޑެތި ފާފަތަކަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކުރައްވައި ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. {اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ…

ޙައްޤަކާނުލައި މީހަކު މަރައިލުމީ، ސަލާމަތްވުންނުވާ ބޮޑު ފާފައެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 416

ޙައްޤަކާނުލައި މީހަކު މަރައިލުމީ، ސަލާމަތްވުންނުވާ ބޮޑު ފާފައެކެވެ.   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މި ދެތިން ދުވަހު ލިޔަމުން މިގެންދެވެނީ ޙައްޤަކާނުލައި މީހުން މެރުމުގެ ފާފަވެރިކަމާއި، އެކަމުގެ ބިރުވެރި ނަތީޖާއާމެދުގައެވެ. ބޭނުމަކީ، މިފަދަ ކަމަކަށް އަރައިގަތުމަށް ގަސްދުކުރާ މީހަކު ޢަމަލީސިފަ ގެނައުމުގެކުރިން ކަމުގެ ބިރުވެރިކަމާއި، މި ދުނިޔޭގައި ތިމާއަށް ކުޑަ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ހުރި ގެއްލުންތަކާމެދު ވިސްނާލައި، އެކަމުން ދުރުވުމަށް އެދޭ މީހަކަށް اللَّهُ ރުއްސެވިއްޔާ ނަޞީޙަތެއް ކަމުގައި ވުންއެދިއެވެ. ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި…

[ޤިޔާމަތް ދުވަހުން لاَإِلَهَ إِلاَّاللَّهُ މި ކަލިމައާއިގެން އޭނާ އައުމުން ތިބާ ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 361

[ޤިޔާމަތް ދުވަހުން لاَإِلَهَ إِلاَّاللَّهُ މި ކަލިމައާއިގެން އޭނާ އައުމުން ތިބާ ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟]   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللَّهُގެ އެއްކައުވަންތަކަމަށް ހެކިވެ لاَإِلَهَ إِلاَّاللَّهُ ކިޔައިފި މީހަކު، ޙައްޤަކާނުލައި މަރައިލުމަކީ ކިހާ ބޮޑު ކަމެއްކަން ހާމަވާ ޙާދިޘާއެއް އަލްއިމާމު މުސްލިމު ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ. އެކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަކީ، އެއް ފަހަރަކު ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ މުޝްރިކުންގެ ބަޔަކާ ކުރިމަތިލުމަށް ލަޝްކަރެއް ފޮނުއްވިއެވެ. އެ ލަޝްކަރުގެ ވެރިއަކުކަމުގައިލެއްވީ ޒައިދުގެފާނުގެ ދަރިކަލުން އުސާމާއެވެ.…

[ޙަރާމުގޮތުގައި މީހަކު މަރައިލުމުގެ ކުރީގައި މުއުމިނު އަޅާ ވާހުށީ ކުށްފާފަތަކަށް ތައުބާލެއްވުމުގެ ތަނަވަސް ރަޙުމަތުގެ ތެރޭގައެވެ.]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 420

[ޙަރާމުގޮތުގައި މީހަކު މަރައިލުމުގެ ކުރީގައި މުއުމިނު އަޅާ ވާހުށީ ކުށްފާފަތަކަށް ތައުބާލެއްވުމުގެ ތަނަވަސް ރަޙުމަތުގެ ތެރޭގައެވެ.]   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ރާއްޖޭގައި ދުވަހުންދުވަހަށް ޢާއްމުވަމުންދާ މީހުންމެރުމުގެ ވަބާއަކީ ހުއްޓުވަން ޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ. މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ މަޞްލަޙަތާއި، ސަލާމަތާއި، ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައެވެ. އެއަށްވުރެވެސް ޚާއްޞަކޮށް މި ބޮޑު ފާފައަށް އަރައިގަންނަ މީހުންގެ އުޚުރަވީ ޙަޔާތުގެ ސަލާމަތަށްޓަކައެވެ. މީހަކު މަރައިލުމުން އެ ކަމުގެ ގެއްލުންފޯރަނީ މަރުވި މީހާގެ ޢައިލާއަށް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި އެ ކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމާއި…

[މުއުމިނަކު މަރައިލުމުގައި އުޑުތަކާއި ބިމުގެ އެންމެތަކުން ބައިވެރިވީނަމަ، اللَّهُތަޢާލާ، އެ އެންމެތަކުން އެކޮޅުކޮޅުން ނަރަކައަށް އަޅުއްވާހުއްޓެވެ.]  

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 482

[މުއުމިނަކު މަރައިލުމުގައި އުޑުތަކާއި ބިމުގެ އެންމެތަކުން ބައިވެރިވީނަމަ، اللَّهُތަޢާލާ، އެ އެންމެތަކުން އެކޮޅުކޮޅުން ނަރަކައަށް އަޅުއްވާހުއްޓެވެ.]     އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މީހަކު ތިބާއަށް އަނިޔާއެއް ވެފައިވުމަކީ، ނުވަތަ ދެބަސްވެފައިވުމަކީ، އެ މީހަކު މަރައިލުން ޙައްޤުވާނެ ކަމެއްނޫނެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޙައްދަކަށް އަރައިގެންފި މީހާގެ މައްޗަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާ ޢަދުލުވެރި ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް މަރައިލެވޭ މީހާފިޔަވައި އެބަހީ،  މީހަކާ ކައިވަނިކުރުމަށްފަހު ޒިނޭކުޅައުމުން ރަޖަމުކޮށް މަރައިލެވޭ މީހާއާއި، ޙައްޤަކާނުލައި މީހަކު މަރައިލުމުން ޤިޞާޞް ހިފެވުމުގެގޮތުން މަރައިލެވޭ…

އަރަބިކަރައިގެ ކަނޑި (5)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 411

އަރަބިކަރައިގެ ކަނޑި (5) ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު (10 ނޮވެމްބަރުގައި ޝާޢިއުކުރެވުނު ބަޔާ ގުޅޭ) މި މަޒުމޫނު ނަގައިފައިވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ވިހި ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން އަރަބި ދުނިޔެއަށް ހިންގި ނުފޫޒުގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރޯޖަރ ހާރޑީ ލިޔެފައިވާ “ކޮކަޑިލީ ފެންވަޅު” މިނަން ކިޔާ ފޮތުންނެވެ. މުސައްނިފު ހާރޑީއަކީ ކުރިން ބީބީސީގެ މުރާސިލެކެވެ. މިލިޔުމުގައި ހުރި ބައެއް އަރަބި ނަންނަން އިނގިރޭސި ފޮތަކުން ނަގައިފައިވާތީ އަރަބީން ކިޔާ ގޮތާ ތަފާތު…

އިސްލާމްކަމުގެ ނިޢުމަތް ދެއްވިކަމަށްޓަކައި اللَّهُ އަށް ޙަމްދު ހުއްޓެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 429

އިސްލާމްކަމުގެ ނިޢުމަތް ދެއްވިކަމަށްޓަކައި اللَّهُ އަށް ޙަމްދު ހުއްޓެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މި ދުނިޔޭގައި ބަޔަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ މަތިވެރި ނިޢުމަތަކީ، އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް ލިބުމެވެ. އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކުރާ ބަޔަކުކަމުގައި ލެއްވުމެވެ. اللَّهُ އަށް ޙަމްދު ހުއްޓެވެ. ހިޖުރީގޮތުން މީގެ 891 އަހަރު ކުރިން މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ ހިޔާވަހިކަން ދިވެހީން ޤަބޫލުކުރީ، މިފަދަ ރަބީޢުލްއާޚިރު މަހެއްގެ ތެރޭގައެވެ. މީސްތަކުންގެމައްޗަށް اللَّهُ ދަރުމަކުރައްވާފައިވާ ނިޢުމަތްތަކަކީ، ގުނައި އަދަދުކުރެވޭނެ އެއްޗެއްނޫނެވެ. އެކަލާނގެވަނީ އިންސާނާއަށް އިވުމާއި،ފެނުމާއި، ބުއްދިއާއި، ފުރިހަމަ…