ޤާޟީ އަލްޙަސަނު ބްނު އަޙްމަދު އަލްއިޞްޠަޚްރީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 236

ޤާޟީ އަލްޙަސަނު ބްނު އަޙްމަދު އަލްއިޞްޠަޚްރީ  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްޤާޟީ ޙަސަނު ބްނު އަޙްމަދު އަލްއިސްތަޚްރީ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، ހިޖުރައިން 244 ވަނައަހަރު ބަޣުދާދުގައެވެ. އެ ކަލޭގެފާނަކީ، ޝާފިޢީ މަޛުހަބުގެ އެންމެ އިސް ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިލައްވާ ބޭކަލެކެވެ. ދުނިޔެއަށް ހެއްލުންތެރިވުންކުޑަ، ވަރަށް މަދު މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ރުހިލައްވައިގެން ދިރިއުޅުއްވި ބޭކަލެކެވެ. އަލްޚަޠީބުލްބަޣުދާދީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. [ޤުމް] ނަމަކަށްކިޔުނު ރަށުގެ ފަނޑިޔާރުކަމާއި ބަޣުދާދުގެ މުޙްތަސިބުކަން، އެބަހީ: އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފު ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުން ޢައްޔަންކުރާ ޚާއްޞަ…

ޙަސަދައާއި ޣިބްޠާގެ ތަފާތު: ހުއްދަ ޙަސަދައެއް ވޭހެއްޔެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 185

ޙަސަދައާއި ޣިބްޠާގެ ތަފާތު: ހުއްދަ ޙަސަދައެއް ވޭހެއްޔެވެ؟ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށު އަޒީ) އިންސާނުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަ އެންމެ ނުބައި އެއް ސިފަ އަކީ ޙަސަދަވެރިކަމެވެ. އެއީ ވަރަށް ނުބައި އަދި އެހާމެ ނުރައްކާތެރި ނަފުސާނީ ބައްޔެކެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރައްވައިފައިވާ ގޮތުގައި ޙަސަދައަކީ އަލިފާނުން ދަރު (ކައި) އަންދައިލާ ފަދައިން އިންސާނާކުރާ ހެޔޮކަންތައް ކައިލާ އެއްޗެކެވެ. ޙަސަދަ އަކީ މީހަކަށް ލިބިފައިވާ ނިޢުމަތެއް ފިލައިދިޔުމަށް އެދުމެވެ. ދިވެހިބަސްފޮތުގައި ވާ ގޮތުން “ޙަސަދައަކީ މީހަކަށް ލިބުނު…

އަލްޤާޟީ ޔަޙްޔާ ބުނު އަކްޘަމް އައްތަމީމީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 248

އަލްޤާޟީ ޔަޙްޔާ ބުނު އަކްޘަމް އައްތަމީމީ  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްޤާޟީ ޔަޙްޔާ ބުނު އަކްޘަމް އައްތަމީމީ ދުނިޔޭގެއަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، ހިޖުރައިން 159 ވަނައަހަރު، ޚުރާސާނުގެ ވެރިރަށް [މަރުވް] ގައެވެ. ޢިލްމު އުނގެނިވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި މައްކާއާއި ބަޣްދާދާއި އެ ނޫން އެތައް ރަށަކަށް ދަތުރުކުރައްވައި، ހިޖުރައިން ދެވަނަ ޤަރުނުގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިންކަމަށްވާ ޢަބްދު اللَّهِ ބުނުލްމުބާރަކް، ސުފްޔާނު ބުނު ޢުޔައިނާ، ވަކީޢު ބުނު އަލްޖައްރާޙު ފަދަ ބޮޑެތި ބޮޑެތި ޢިލްމުވެރިންގެއަރިހުން އެ ކަލޭގެފާނު ޢިލްމު އުނގެނިވަޑައިގަތެވެ. އެ…

ޔަހޫދިއްޔަތު: ޔަހޫދީންގެ އަޚުލާޤާ ބެހޭ ގޮތުން ޤުރުއާނުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ބައެއް ވާހަކަތަކުގެ ކުރު ބަޔާނެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 270

ޔަހޫދިއްޔަތު: ޔަހޫދީންގެ އަޚުލާޤާ ބެހޭ ގޮތުން ޤުރުއާނުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ބައެއް ވާހަކަތަކުގެ ކުރު ބަޔާނެއް ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށު އަޒީ) ޔަހޫދީންނަކީ މިއަދު އިސްރާއީލް (Jews) ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ބަޔެކެވެ. އެބައިމީހުން މުސްލިމުންގެ އަތުން ފޭރިގެންފައިވާ ބިމުގައި ހަދައިގެން އުޅޭ ޤައުމަށް “އިސްރާއީލް (Israel) އޭ ކިޔަނީ އިސްރާއީލްގެފާނަށް ނިސްބަތް ވެގަތުމަށްޓަކައެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އިސްރާއީލީންނޭ ކިޔައިގެން އެ އުޅޭ ފާސިދު ބައިގަނޑަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ދެންނެވި މާތް ނަބަވީ ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔެއް…

ޤާޟީ ޝުރައިޙާއި އަމީރުލް މުއުމިނީނަ ޢަލީގެފާނު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 324

ޤާޟީ ޝުރައިޙާއި އަމީރުލް މުއުމިނީނަ ޢަލީގެފާނު އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޢުމަރުގެފާނުގެ ޚަލީފާކަމުގައި ކޫފާގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޝުރައިޙު ބިން އަލްޙާރިޘު ލްކިންދީ އައްޔަން ކުރެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު، އެ ރަށުގައި ޝުރައިޙު ނިޔާކަނޑައެޅުއްވުމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ. ޢަލީގެފާނަށް ޚަލީފާކަން ލިބިވަޑައިގެން ހިނދު، ޢުމަރުގެފާނު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ޝުރައިޙު ދެމެހެއްޓެވިއެވެ. އެއްފަހަރަކު ޢަލީގެފާނުގެ އައްޑަނަކޮޅެއް ގެއްލިވަޑައިގަތެވެ. ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން ކޫފާގެ ބާޒާރުގައި ޔަހޫދީންގެ މީހަކު އައްޑަނައެއް ވިއްކަން އުޅެނިކޮށް ޢަލީގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތެވެ. އަދި އެއީ، އެ ކަލޭގެފާނުގެ ގެއްލިފައިވާ…

އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ ނަންހުރި ފަނޑިޔާރުންކުރެ ޝުރައިޙު ބިން އަލްޙާރިޘް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 439

އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ ނަންހުރި ފަނޑިޔާރުންކުރެ ޝުރައިޙު ބިން އަލްޙާރިޘް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޝުރައިޙު ބިން އަލްޙާރިޘުލް ކިންދީ އަކީ ޔަމަނުކަރައިގެ ބޭކަލެކެވެ. ތާބިޢީ ބޭކަލުންކުރެ ޢިލްމުވެރިކަމަށް އަރާހުންނެވި ބޭކަލެކެވެ. ދިގުމުއްދަތެއްގައި ޤާޟީކަންކުރެއްވި ބޭކަލެކެވެ. އެ ކަލޭގެފާނުގެ ޢަދުލުވެރިކަމާއި، ނަޒާހަތްތެރި ކަމާމެދު އެންމެން އެއްބަސްވެ ތާރީފު ކުރެވެމުންދާ ބޭކަލެއްމެއެވެ. ޢުމަރުގެފާނުގެ ޚަލީފާކަމުގައި، އެ ކަލޭގެފާނު ބަދަވީންގެ މީހެއްގެއަތުން އަހެއް ބައްލަވައިގަތެވެ. ވިޔަފާރީގެ އަގާއި މުދަލާމެދު ދެފަރާތުން ރުހި ގަބޫލުވުމަށްފަހު، އެ ކަލޭގެފާނު އަގު އަދާކުރައްވައި އަހަށް ސަވާރުވެވަޑައިގެން…

ރަސޫލުاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ޢަމަލުފުޅުން ފަނޑިޔާރުން ނަމޫނާ ލިބިގަތުން ހުއްޓެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 445

ރަސޫލުاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ޢަމަލުފުޅުން ފަނޑިޔާރުން ނަމޫނާ ލިބިގަތުން ހުއްޓެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ރަސޫލުاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَއަކީ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް މުސްލިމުންގެ ނަމޫނާއެވެ. ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން މުސްލިމުން، ވަކިންޚާއްޞަކޮށް ފަނޑިޔާރުން ނަމޫނާ ލިބިގަތުންހުއްޓެވެ. ނިޔާކަނޑައެޅުމުގައި ވަކި މީހަކަށް އިސްތިސްނާއެއް، ތަފާތެއް އޮވެގެން ނުވާނެކަން ބަޔާން ކުރައްވާފައިވާ މަޝްހޫރު ޙާދިޘާއެއް އަލްބުޚާރީއާއި މުސްލިމު ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘެއްގައި ވެއެވެ. ޤުރައިޝުވަންހައިގެ ނަންހުރި އަންހެނަކު ވައްކަންކޮށްގެން، އޭނާގެ އަތްކެނޑުއްވުމުން ސަލާމަތްކުރެވޭތޯ…

އެއީ، އިސްލާމްދީނާ ބީރައްޓެހިވުމުގެ ނަތީޖާއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 395

އެއީ، އިސްލާމްދީނާ ބީރައްޓެހިވުމުގެ ނަތީޖާއެވެ.   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް މީސްމީހުން ލިޔާ ލިޔުންތަކުގައި އަނެކުން އެއިން ޢިބުރަތް ލިބިގަތުން އެކަށީގެންވާ ހެޔޮ ނަމޫނާގެ މިސާލެއްކަމުގައި މުސްލިމުންނޫން މީސްމީހުންގެ ނަންތައް ހުށަހަޅާފައި ހުރެއެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވަނީ، މުސްލިމުންކުރެ ވަރަށްގިނަ ޒުވާނުންނާއި، ހަރު މީހުންވެސް ދިރިއުޅުމުގެ އެކި ކަންކަމުގައި ކޮންމެވެސް ޣައިރުމުސްލިމު ޝަޙުޞިއްޔަތަކީ އެބައިމީހުންގެ ނަމޫނާކަމަށް ދެކޭތަން އައުމެވެ. ކަމުގެ ޒާތަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، މުސްލިމުން ނަމޫނާލިބިގަތުން ޙައްޤުވެގެންވަނީ، ކޮން ފަރާތަކުންކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ކީރިތި ޤުރްއާނުން އެނގެން…

[މި އުއްމަތުގެ ކުރީކޮޅު ކަންތައްތައް ޞުލްޙަވެގެން ދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށްމެނުވީ، އުއްމަތުގެ ފަހުކޮޅުގެ ކަންތައްތައް ޞުލްޙަވުން ނުވެއެވެ.]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 362

[މި އުއްމަތުގެ ކުރީކޮޅު ކަންތައްތައް ޞުލްޙަވެގެން ދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށްމެނުވީ،އުއްމަތުގެ ފަހުކޮޅުގެ ކަންތައްތައް ޞުލްޙަވުން ނުވެއެވެ.]                                                 – އަލްއިމާމު މާލިކު ރަޙިމަހު اللهُ  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމީ އުއްމަތަކީ اللهُގެ ޝަރީޢަތުގައިވާ ގޮތަށް އެބައިމީހުންގެ ހުރިހާކަމެއް ތަންޒީމުކޮށް، ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކުރުމަށް އަމުރުވެވިގެންވާ ބަޔެކެވެ. މިކަން އަންގަވައި މާތް اللهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا…

[އަދި ޔަހޫދީންވެސް ނަޞާރާއިންވެސް އެއުރެންގެ ދީނަށް ކަލޭގެފާނު ތަބާވެވަޑައިގެންފުމަށް ދާނދެން ކަލޭގެފާނަކާ ނުރުހޭނެތެވެ.]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 251

[އަދި ޔަހޫދީންވެސް ނަޞާރާއިންވެސް އެއުރެންގެ ދީނަށް ކަލޭގެފާނު ތަބާވެވަޑައިގެންފުމަށް ދާނދެން ކަލޭގެފާނަކާ ނުރުހޭނެތެވެ.]   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި اللَّهُ ތަބާރަކަވަތަޢާލާ ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެކަމަކީ، އެއާމެދު މުސްލިމުން ފުންކޮށް ވިސްނައި، ޢިބްރަތް ޙާޞިލުކޮށް، އެއަށް ތަބާވުން ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އެހެނީ، މި ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން ލައްވާފައިވަނީ، اللَّهُގެޚަލީފާއެއްކަމުގައެވެ. މާނައަކީ اللَّهُއަށް އީމާންވުމާއެކު، ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެކަމެއްގައި اللَّهُގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ، އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަންތެރިވާ ބައެއްގެގޮތުގައެވެ. އިންސާނުންގެ ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައި، ކީރިތި اللَّهُ ބާވައިލައްވާފައިވާ އިލާހީ…