ރޯދައަށްހުރެ އޮކްސިޖަން ގުޅުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 423

ރޯދައަށްހުރެ އޮކްސިޖަން ގުޅުން  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ބަލިމީހާއަށް އޮކްސިޖަންދިނުމަކީ، މި ޒަމާނުގެ ބޭސްވެރިކަމުގައި ތަޢާރުފުވެފައިވާ ޚިދުމަތެކެވެ. މިއީ ރޯދައަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ކުރާނެ ނުވަތަ ރޯދަގެއްލޭނެ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ އެއީ ރޯދައަށް އަސަރެއްކޮށް، ރޯދަގެއްލޭފަދަ ކަމެއްނޫންތޯ ޢިލްމުވެރިން ބަޙުޘްކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. ޑރ. އަޙްމަދު ބުނު މުޙައްމަދު އަލްޚަލީލު ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. (1) އޮކްސިޖަން ގޭހަކީ ބައެއް ޙާލަތުގައި ބަލިމީހާ ނޭވާލުން ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި މި ޒަމާނުގެ ބޭސްފަރުވާގައި ދެވޭ ޚިދުމަތެކެވެ. އެއާއެކުގައި އެއްވެސް ބޭހެއް، ނުވަތަ ކާނާއެއްކަމަށް ބެލެވިދާފަދަ…

ނަރަކަޔާ ދުރަށް ދާން އެދޭނަމަ…

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 176

ނަރަކަޔާ ދުރަށް ދާން އެދޭނަމަ… ޙަސަން ޒަހީން އިންސާނުން ޚަލްޤުކުރައްވައި މާތްﷲ ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ނިޢުމަތްތަކެއް އިންސާނާއަށް ދެއްވާފައެވެ. އެއާމެދު ފިކުރުކޮށް ބުއްދިކުރާމީހަކަށް އެއިން ފައިދާއާ މަންފާކުރަނިވި ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން ދުލަކީ އިންސާނުންނަށް މާތްﷲ ދެއްވާފައިވާ ވަރަށް މަތިވެރި ނިޢުމަތެކެވެ. އަގުހުރި ގުނަވަނެކެވެ. އެއްވެސް އާރެއް ބާރެއް ނެތް ނިކަމެތި މަސްކޮޅެއްގެ ގޮތުގައި ލައްވާފައިވާ މި ދުލަކީ އެހައިމެ ބާރުގަދަ އެއިން ތިމާ ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ވައްޓައިލުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ގުނަވަނެކެވެ. އެހެންކަމުން އެއާމެދު ރައްކާތެރިވުމަށް…

ރޯދައަށްހުރެ ނޭފަތަށް ބޭހެއް ތިކިޖެއްސުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 242

ރޯދައަށްހުރެ ނޭފަތަށް ބޭހެއް ތިކިޖެއްސުން  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ރޯދައަށްހުރެ ނޭފަތަށް އެއްވެސް ބޭހެއް ތިކިޖެއްސުމަކީ، ރޯދަ ގެއްލޭނެ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ އެއީ ރޯދަގެއްލޭނެކަމެއް ނޫންތޯ މިއީ މިޒަމާނުގެ ބޭސްވެރިކަމާގުޅިގެން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ބަޙުޘްކުރެވޭ މައްސަލައެކެވެ. މި މައުޟޫޢުގައި ލިޔުއްވި މިޒަމާނުގެ ޢިލްމުވެރިންގެތެރެއިން ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ބުނު މުޙައްމަދު އަލްޚަލީލު، އޭނާގެ [މުފްޠިރާތުއް ޞިޔާމިލްމުޢާޞިރަތި] މި ފޮތުގައި، އަދި ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ބުނު ޢަބްދު اللَّهِ އަލްކިންދީ، އޭނާގެ [އަލްމުފްޠިރާތުއް ޠިއްބިއްޔަތުލް މުޢާޞިރަތި] މި ފޮތުގައި ރޯދައަށްހުރެ…

ރޯދައަށްހުރެ އެންޑޮސްކޮޕީ ހެއްދުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 624

ރޯދައަށްހުރެ އެންޑޮސްކޮޕީ ހެއްދުން  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ރޯދައާގުޅިފައިވާ މި ޒަމާނުގެ ފިޤުހީ މައްސަލަތަކުގެތެރޭގައި، ރޯދައަށްހުރެ އެންޑޮސްކޮޕީ ހެއްދުމަކީ، ރޯދަ ގެއްލޭނެ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ އެއީ ރޯދަގެއްލޭނެ ކަމެއްނޫންތޯ ސުވާލުއުފެދިފައިވެއެވެ. ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ބުނު މުޙައްމަދު އަލްޚަލީލު އޭނާގެ [މުފްޠިރާތުއް ޞިޔާމިލް މުޢާޞިރަތި] މި ފޮތުގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. (1) [އެންޑްސްކޯޕް އަކީ، މިޒަމާނުގެ ބޭސްވެރިކަމުގައި ބަލިމީހާގެ އެތެރެހަށި ބެލުމަށް އީޖާދުކުރެވިފައިވާ ވަސީލަތެކެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް ބަލިމީހާގެ އަނގައިގެތެރެއިންލާފައި އަރުތެރެއަށާއި، ފުއްޕާމެއަށާއި، ބަލިމީހާގެ މަޢިދާއަށްވެސް މިއާލާތް ފޯރުކުރެވެއެވެ. އެއީ…

ރޯދައަށްހުރެ ދޫ ދަށުގައި ބޭސްގުޅައެއް ބޭއްވުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 275

ރޯދައަށްހުރެ ދޫ ދަށުގައި ބޭސްގުޅައެއް ބޭއްވުން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މި ޒަމާނުގެ ބޭސްވެރިކަމުގެތެރެއިން އުފެދިގެން އައި ރޯދަ ބާޠިލުވާކަމަށް ބެލެވޭ މައްސަލަތަކުގެތެރެއިން އެއް ކަމެއްކަމުގައި، ރޯދައަށްހުރެ ދޫ ދަށުގައި ބޭސްގުޅައެއް ބާއްވައިގެން ބަލިމީހާއަށް ފަރުވާދިނުން ހިމެނެއެވެ. މިއީ ޢާއްމުގޮތެއްގައި ހިތުގެ ބަލި މީހުންނަށް ދިމާވެދާނެ ކަމެކެވެ. ހިތުގެ ބަލިމީހެއްކަމަށް ވީނަމަވެސް، ޢާއްމު ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭ ޙާލަތުގައި ހުރުމުން ރޯދަހިފުންފަދަ ކަންކަމަކީ އެފަދަ ބަލިމީހަކަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ރޯދައަށް ހުއްޓައި ކުއްލިއަކަށް ބަލީގެ އުނދަގޫ ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ،…

ރޯދައަށްހުރެ، ވެންޓޮލިން އިންހޭލަރ ބޭނުންކުރުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 301

ރޯދައަށްހުރެ، ވެންޓޮލިން އިންހޭލަރ ބޭނުންކުރުން  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ވެންޓޮލިން އިންހޭލަރަކީ ނޭވާހިއްލުން، ނުވަތަ ނޭވާޔަށް އުނދަގޫވާ ބަލިމީހާ ބޭނުންކުރުމަށް މިޒަމާނުގެ ބޭސްވެރިކަމުގައި އީޖާދުކުރެވިފައިވާ ފަރުވާއެކެވެ. ރޯދައަށްހުރެ ނޭވާލާ ނިޒާމުގެތެރެއަށް ފޮނުވާލެވޭ ބޭހެއްގެ ސަބަބުން އެއިން މިންވަރެއް މަޢިދާއަށް ފޯރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވުމާއެކު، އެފަދަ އެއްޗެއްގެ ބޭނުންކުރުމަކީ ރޯދައަށްހުރެ ކުރުން ހުއްދަވާނެ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ހުއްދަނޫން ކަމެއްތޯ މިއީ ގިނަ ބަޔަކު އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންވާކަމެކެވެ. މިފަދަ އަލަށް އުފެދިފައިވާ މައްސަލަތަކަކީ، އިހުގެ ޢިލްމުވެރިންގެފަރާތްޕުޅުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި…

މިޒަމާނުގެ ބޭސްވެރިކަމާ ގުޅިފައިވާ ރޯދަގެއްލޭ ކަމަށް ބެލެވިދާ ކަންތައްތައް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 286

މިޒަމާނުގެ ބޭސްވެރިކަމާ ގުޅިފައިވާ ރޯދަގެއްލޭ ކަމަށް ބެލެވިދާ ކަންތައްތައް  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ރޯދައަށް ހުރުމަކީ، اللَّهُ އަށް ކިޔަމަންގަތުމުގެގޮތުން އަޅުކަމެއް އަދާކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި، ފަޖުރުލީއްސުރެ އަނެއް ދުވަހުގެ އިރު އޮއްސިއްޖައުމަށް ދާނދެން، ރޯދަގެއްލޭ އެންމެހައި ކަމަކުން އެއްކިބާވެ ހުރުމެވެ. ކުރީޒަމާނުގައި އެ ކަންކަން ފެންނާންނެތް، ރޯދައަށްހުރި މީހަކު އެ ކަމެއް ކުރުމުން ރޯދަ ގެއްލޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަންތައްތަކެއް މި ޒަމާނުގެ ބޭސްވެރިކަމާގުޅިގެން ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ. މި ދެންނެވުނުފަދަ ކަންތައްތަކާމެދު މި ޒަމާނުގެ ޢިލްމުވެރިން ގިނަގުނަ ދިރާސާތައް…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން: اللهُ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް، ޙައްޤަކާ ނުލައި ނުމެރުން (6)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 270

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން اللهُ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް، ޙައްޤަކާ ނުލައި ނުމެރުން (6) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللهُ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް، ޙައްޤަކާނުލައި މެރުން ޙަރާމްކުރައްވައި، ވަޙީކުރައްވާފައިވާ، {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} (1)  {އަދި اللهُ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް، ޙައްޤަކާ ނުލައި ނުމަރާށެވެ!} މި ބަސްފުޅުގެ ތަފްސީރުކުރައްވައި ޢިލްމުވެރިން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅުގެތެރެއިން ތިމާ އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގެ ފާފަވެރިކަމުގެ ބޮޑުކަމާއި، މުސްލިމުންގެ ވަޒަނެއްގައި އެކި ގޮތްގޮތުން…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން: اللهُ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް، ޙައްޤަކާ ނުލައި ނުމެރުން (5)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 315

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން اللهُ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް، ޙައްޤަކާ ނުލައި ނުމެރުން (5)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ ވާޖިބެއް: އިސްލާމީ ދައުލަތެއްގެ އެންމެހައި ކަންކަން ތަންޒީމުކޮށް ހިންގުމުގައި، އެންމެ އިސް ފަރާތެއްކަމުގައިވަނީ، އެ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް ވެރިމީހާއެވެ. އެހެންކަމާއެކު މުޖުތަމަޢުގެ ޞުލްޙަމަސަލަސްކަން ދަމަހައްޓައި، އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަކީ މުސްލިމުންގެ އެންމެ އިސްވެރިމީހާގެ ޛިއްމާގައިވާކަމެކެވެ. ކީރިތިޤުރްއާނާއި، މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ސުންނަތުން ސާބިތުވާގޮތުގައި އިސްލާމީ ވެރިކަމުގެ ދަށުގައި ދިރިއުޅޭ…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން: اللهُ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް، ޙައްޤަކާ ނުލައި ނުމެރުން (4)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 323

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން اللهُ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް، ޙައްޤަކާ ނުލައި ނުމެރުން (4) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޖާނުންފިދާވެގެން ޙަމަލާދިނުމަކީ ހުއްދަކަމެއްނޫނެވެ. މިއަދު މުސްލިމުންގެމެދުގައި ޢާއްމުވެފައިވާ ކަމެއްކަމުގައިވާ ޖާނުންފިދާވެގެން ޙަމަލާދީ މީހުންމެރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ ސުވާލު އުފެދުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި އެ ތަންތާނގައި މުސްލިމުން އަޅުވެތިކޮށްފައިވާ ފަލަސްޠީނާއި، ކަޝްމީރާއި އެ ނޫންވެސް އެފަދަ ތަންތާނގައި، އަދި ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައި ވެސް މި ކަމަކީ މިއަދު ޢާއްމުވެފައިވާ ކަމެކެވެ. އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައްޔާއި، އިސްލާމީ ޤައުމުތައްފިޔަވައި…