ޙައްޤަކާނުލައި މީހަކު މަރައިލުމީ އަބަދަށްޓަކައި ނަރަކައިގެ ޢަޛާބު ޙައްޤުވާ ކަމެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 476

ޙައްޤަކާނުލައި މީހަކު މަރައިލުމީ އަބަދަށްޓަކައި ނަރަކައިގެ ޢަޛާބު ޙައްޤުވާ ކަމެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މެދުވެރިވާ ދެބަސްވުމެއްގައި، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބުތަކާހުރެ މީހުން މެރުމަކީ ފަހަކަށް އައިސް ކަންފަސޭހަކަމާއެކު ރާއްޖޭގައި ޢާއްމުވެފައިވާ ކަމެކެވެ. އެއީ ކިހާބޮޑު ފާފައެއްކަން އެންމެ ކުޑަކުދިންނާހަމައިން ޒުވާނުންނާއި ހަރުމީހުންނަށްވެސް އަންގައިދީ ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަކީ މިއަދު ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ. ޙައްޤަކާނުލައި މީހުން މެރުމުގެ ފާފަވެރިކަމުގެ ބޮޑުކަމާއި، އެ ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޢުޤޫބާތް ހާމަކުރައްވައި اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا…

ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާ ޙުކުމެއް ތަންފީޛު ކުރުމުގެގޮތުން މެނުވީ މީހަކު މަރައިލުމެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 344

ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާ ޙުކުމެއް ތަންފީޛު ކުރުމުގެގޮތުން މެނުވީ މީހަކު މަރައިލުމެއް ނުވެއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިންސާނުންގެ ފުރާނައަކީ ޙުރުމަތްތެރިކުރައްވާފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ތިމާ އަމިއްލައަށް ވެސް އަދި އެހެން މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ވެސް ގެއްލުމެއް ދިނުމަކީ، މަރައިލުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ ނަފުސަށް ގެއްލުންދީ ހެދުން ނަހީކުރައްވައި اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (النساء: 29) މާނައީ: {އަދި، ތިޔަބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފުސުތައް ތިޔަބައިމީހުން ޤަތުލު ނުކުރާށެވެ!} މުސްލިމުންގެ އަބުރާއި، މުދަލާއި، ފުރާނައިގެ ޙުރުމަތްތެރިކަން…

ނަރަކައިގެ ޢަޛާބަކީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި އެކަމުގެ ވޭނާއި ތަދު އިޙްސާސްވާނެކަމެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 296

ނަރަކައިގެ ޢަޛާބަކީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި އެކަމުގެ ވޭނާއި ތަދު އިޙްސާސްވާނެކަމެކެވެ.   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަންތަކުގެ ވާހަކަ ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ބަޔާންވެފައިވާ އާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގައިގެ ހަމުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ އާޔަތްތަކަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ޙަޤީޤަތެއް ބަޔާންވެގެންވާ އާޔަތްތަކެކެވެ. އެފަދަ އާޔަތްތަކުގެތެރެއިން اللَّهُއަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ އުރެދޭ މީހުންނަށް ނަރަކާގައި ޢަޛާބު ދެއްވުމުގައި އެބައިމީހުންގެ ގައިގެ ހަންތައް ރޯފިލުމަށްފަހު އެނޫން ހަންތަކަކަށް ބަދަލުކުރައްވާނެވާހަކަ އަންގަވާފައިވެއެވެ. اللَّهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا…

اللَّهُ އަށް އީމާންވި ޞާލިޙު އަޅުތަކުންނަށް ދެއްވާނެ ނިޢުމަތުގެ މަތިވެރިކަން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 161

اللَّهُ އަށް އީމާންވި ޞާލިޙު އަޅުތަކުންނަށް ދެއްވާނެ ނިޢުމަތުގެ މަތިވެރިކަން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މީސްތަކުން މި ދުނިޔޭގައި އުޅުމަށް ދެއްވާފައިވާ ކުޑަކުޑަ ވަގުތުކޮޅުގައި اللَّهُ އަށް އީމާންވެ ޞާލިޙު ޢަމަލުތައް ކުޅަމީހުންނީ، ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިންކަމަށާއި އެއުރެންނީ އެތާނގައި އަބަދުގެ އަބަދަށް ދެމިތިބޭނޭ މީހުންކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ. اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (الْبَقَرَة: 82) މާނައީ:{އަދި އީމާންވެ ޞާލިޙު ޢަމަލުތައް ކުޅަމީހުން، އެއީ ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިންނެވެ.…

އިޞްލާޙުކުރެވޭނީ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި، ޙަދީޘުގައި އަންގަވާފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްގެންނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 113

އިޞްލާޙުކުރެވޭނީ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި، ޙަދީޘުގައި އަންގަވާފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްގެންނެވެ.   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللَّهُގެ ޢަޛާބަށް މީސްތަކުން ބިރުވެތިކުރުވުމަކީ، ނަފްސާނީ ގޮތުން މީސްތަކުންނަށް އެކަމުން ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެކަމެއްކަމުގައި މި ޒަމާނުގެ ބައެއް މީހުން ބުނެއުޅެއެވެ. އެފަދަ މީހުން ދެކޭގޮތުގައި ޢަޛާބުގެ ވާހަކަ ބަޔާންވެފައިވާ އާޔަތްތަކާއި، ޙަދީޘްތައް ޢާއްމުންނަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. އިޞްލާޙަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި އަބަދުވެސް ދައްކަންޖެހޭނީ އުފާވެރިކަމާއި ސަވާބުގެ ވާހަކައެވެ. މިފަދަ މީހުންގެ ދަލީލަކީ، އަލްބުޚާރީއާއި މުސްލިމު ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘެކެވެ. ރަސޫލު اللَّهِ…

ހަނދާންނައްތާލައި ފަރުވާކުޑަކޮށްލެވިފައިވާ މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 126

ހަނދާންނައްތާލައި ފަރުވާކުޑަކޮށްލެވިފައިވާ މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހޭ އޮމާން އަމާން ދިރިއުޅުމެއްކަމުގައި ވުމަށްޓަކައި ގިނަގުނަ ކަންތައްތަކަކަށް ބޭނުންވެއެވެ. އެއް ބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ނުބައި ހީކުރުމާއި، ޖާސޫސްކުރުމާއި، ނެތިމޮށުމާއި، އިޖްތިމާޢީ ގުޅުންތައް ނެތިކޮށްލާ މިފަދަ އެންމެހައި ކަމަކުން ދުރުވެގެން މެނުވީ ބަދަހި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައި اللَّهވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ…

ބޮޑާކަމަކީ މުސްލިމެއްގެ ކިބާގައި ހުރެގެންވާނެ ސިފައެއްނޫނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 137

ބޮޑާކަމަކީ މުސްލިމެއްގެ ކިބާގައި ހުރެގެންވާނެ ސިފައެއްނޫނެވެ.   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ތަނަވަސް ކަމާހުރެ، ނުވަތަ މަޤާމުގެ މަތިވެރިކަމާހުރެ، ނުވަތަ މިފަދަ ކަމަކާނުލައިވެސް، ބައެއް މީހުން އަނެކުންގެމައްޗަށް ބޮޑާވެ ކިބުރުވެރިވުމަކީ ގިނަބައެއްގެ އާދައެކެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އެ ކަމުގެ ގެއްލުންބޮޑު ކަމެކެވެ. ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އިންސާނުން ބޮޑާވެގަތުމުގެ ނުބައިކަން ބަޔާންކުރައްވައި ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ އިރްޝާދުދެއްވާފައި ވެއެވެ. {لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ…

ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމަކީ ކެހިވެރިކަމުގެ ވަގުތީ އުފަލެއްދޭ އެއްޗެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 218

ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމަކީ ކެހިވެރިކަމުގެ ވަގުތީ އުފަލެއްދޭ އެއްޗެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިދުނިޔެއަކީ އާޚިރަތަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގޮވައްޗެވެ. މިއީ، ދާއިމީ ވަޒަނެއް ނޫނެވެ. މީސްތަކުންގެ ދާއިމީ ވަޒަންކަމުގައިވާ އާޚިރަތް ބިނާވެގެންވަނީ، މި ދުނިޔޭގައި މީސްތަކުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތެއްގެމައްޗަށެވެ. اللَّهُއަށް އީމާންވެ، ހެޔޮޢަމަލުކުޅަ މީހުންނަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތެވެ. އެހެންނޫންނަމަ ނަރަކައިގެ ދާއިމީ ޢަޛާބެވެ. اللَّهُވަޙީކުރެއްވިއެވެ. {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ…

ދުނިޔޭގެ ޒީނަތްތެރިކަމަށް ހެއްލިނުގަތުމާއި އާޚިރަތުގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 219

ދުނިޔޭގެ ޒީނަތްތެރިކަމަށް ހެއްލިނުގަތުމާއި އާޚިރަތުގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިދުނިޔޭގައި اللَّهُތަޢާލާ ލައްވާފައިވާ ތަކެއްޗަށް މީސްތަކުން ހެއްލުންތެރިވުމަކީ ޠަބީޢަތުގައި ލައްވާފައިވާ ސިފައެކެވެ. ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ ޒީނަތްތެރިކަމަށް ހެއްލިގެން ނުގޮސް އާޚިރަތުގައި މީސްތަކުންނަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ ރިވެތިވެގެންވާ ގޮވަތި ލިބިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްވަނީ އަންގަވާފައެވެ. اللَّهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ…

ދެ މުނާސަބާއެއް އެކުގައި ފާހަގަކުރެވޭ މުހިއްމު ދުވަހެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 314

ދެ މުނާސަބާއެއް އެކުގައި ފާހަގަކުރެވޭ މުހިއްމު ދުވަހެއް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިއަދަކީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހާއި، ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް އެކުއެކުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ތާރީޚީ ދުވަހެކެވެ. އެއް މާނައަށްވުރެ ގިނަ މާނާގައި ޚާއްޞަ ޙައްޤުތަކެއް ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ ޛިކްރާ އައުކުރެވޭ ދުވަހެވެ. އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަ ދުނިޔޭގައި އަޑުގަދަވާންފެށީ، 1948 ވަނައަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން 10 ވަނަ ދުވަހު އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޤަރާރު ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މި…