މިއަދަކީ ޙައްޖުވެރިންގެމައްޗަށް اللَّهُގެ ރަޙްމަތުގެ ވާރޭވެއްސަވާ ދުވަހެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 303

މިއަދަކީ ޙައްޖުވެރިންގެމައްޗަށް اللَّهُގެ ރަޙްމަތުގެ ވާރޭވެއްސަވާ ދުވަހެވެ.  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޛުލްޙިއްޖާމަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހަކީ، އެހެން ޢިބާރާތަކުން ދަންނަވާނަމަ ޢަރަފާތު ދުވަހަކީ އަހަރުތެރޭގައި އަންނަ އެންމެ މަތިވެރި ދުވަހެވެ. މި ދުވަހުގެ މަތިވެރިކަން ބަޔާންވެފައިވާ ޙަދީޘްތަކުގެތެރެއިން އަންނަނިވި ޙަދީޘްތައް ވެއެވެ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ {مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ…

ހުކުރު ދުވަހާއި ޢީދު ދުވަސް އެއްދުވަހަކު ޖަމާވުމަކީ ހުކުރުނަމާދު އެޅުން ހުއްދަވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 502

ހުކުރު ދުވަހާއި ޢީދު ދުވަސް އެއްދުވަހަކު ޖަމާވުމަކީ ހުކުރުނަމާދު އެޅުން ހުއްދަވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު ޢީދު ދުވަހާ ހުކުރު ދުވަސް ދިމާވުމަކީ މުސްލިމުންނަށް އެމީހުންގެ ދެޢީދު ދުވަސް އެއް ދުވަހަކާ ދިމާވެ، ދެއުފަލުގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭ މާތް، ބޮޑު ދުވަހެކެވެ. މިއުފާވެރި ދުވަހުގައި ދެނަމާދުކުރަން އެބަ އޮވެއެވެ. އެއީ ޢީދު ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދެވެ. ހުކުރު ނަމާދަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް އޮންނަ ފަރުޟު ނަމާދެކެވެ. ހުކުރު އަޅައިފުން ޢުޛުރުވެރިވާ މީހެއް ފިޔަވައެވެ. އެފަދަ…

އުޟްޙިޔާގެގޮތުގައި ގޭބިސީއަކުން ބަކަރިއެއް ކަތިލުމުން އެ އެންމެންގެކިބައިން ސުންނަތް އަދާވާނެއެވެ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 420

އުޟްޙިޔާގެގޮތުގައި ގޭބިސީއަކުން ބަކަރިއެއް ކަތިލުމުން އެ އެންމެންގެކިބައިން ސުންނަތް އަދާވާނެއެވެ އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އުޟްޙިޔާ ކަތިލުމަކީ ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ. އިބްރާހީމު ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ސުންނަތް ދިރުވުމަށާއި، އެކަމުގައި ފޮރުވިފައިވާ އީމާންކަމާއި ތެދުވެރިކަމުގެ ފިލާވަޅުތައް ލިބިގަނެ، اللَّهُއަށް ކިޔަމަންގަތުމުގެގޮތުން  އެ މީހަކަށް ތަނަވަސްކަންލިބިހުރި މިންވަރެއްގެމަތިން އުޟްޙިޔާ ކަތިލުމަކީ ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި މުސްލިމުން ވަރަށް ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ކުރަމުންއަންނަ ކަމެކެވެ. ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި އެ ޢާއިލާއެއްގެ އެންމެން އެކުގައި އެއްގެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ޢާއިލާއަކުން، އެ އެންމެންގެމަތިން އެއް ބަކަރި އުޟްޙިޔާގެގޮތުގައި…

އުޙުދު ހަނގުރާމަ – 8

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 293

އުޙުދު ހަނގުރާމަ – 8 ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން ކައުސާހިބާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ލާމަސީލު ޤިޔާދަތާއި ކެތްތެރިވެ ވަޑައިގަތުމާއި، ސާބިތުވެވަޑައިގެންހުންނެވުމާއި، ކެރިވަޑައިގަތުމުގެ ތާރީޚީ ހަނދާނެއް * * * * * * * * * * * * * * * * * މުޝްރިކުން އިސްލާމީ ލަޝްކަރު މެދަށްލައި ގަތައިލައިގެން ތިބި ކޮށި ފޫވައްޓައިލައްވައި، އިތުރުސާހިބާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އިސްލާމީ ލަޝްކަރުގެ ޔުނިޓެއް ސަލާމަތްކުރައްވައިގެން ބޭރަށް ނިކުމެވަޑައިގެންނެވުމަކީ މުޝްރިކުންނަށް…

އަލްމަސްޖިދުއް ނަބަވީއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަކީ، ޙައްޖުގެ މަނާސިކުގެތެރެއިންވާ ކަމެއްނޫނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 454

  އަލްމަސްޖިދުއް ނަބަވީއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަކީ، ޙައްޖުގެ މަނާސިކުގެތެރެއިންވާ ކަމެއްނޫނެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިދުވަސްވަރަކީ ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން މީސްތަކުން ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްޓަކައި މައްކާއަށް ދަތުރުކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރެވެ. ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށްފަހު ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަލްމަސްޖިދުއް ނަބަވީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެ މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ސަވާބު ލިބިގަތުމަށް އަވަސްވެއެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ، މަދީނާއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަކީ، ޙައްޖުގެ މަނާސިކުގެތެރެއިންވާ ކަމެއްކަމަށެވެ. ޙައްޖާބެހޭގޮތުން ދިވެހިބަހުން ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްގައި، [ޙައްޖު-ވިކިޕީޑިއާ] [މަދީނާއަށް ގޮސް ރަސޫލާ…

އެންމެ އިތުރުކަންބޮޑު ޢަމަލުތަކުގެތެރޭގައި މަބްރޫރު ޙައްޖު ހިމެނެއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 393

އެންމެ އިތުރުކަންބޮޑު ޢަމަލުތަކުގެތެރޭގައި މަބްރޫރު ޙައްޖު ހިމެނެއެވެ.  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަޅުކަމުގެ ކަންކަމުގެތެރެއިން ބައެއް ކަންކަމަކީ އަނެއްބައި ކަންކަމަށްވުރެ ހެޔޮކަން އިތުރުވެގެންވާ ކަންކަމެވެ. އެއްވެސް ކަމެއް އަނެއް ކަމަކަށްވުރެ އިތުރުވެގެންވާކަން އެނގޭނީ، އުއްމަތުގެ ނަބިއްޔާ صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ  އެކަމެއް ބަޔާންކޮށް ދެއްވުމުންނެވެ. އެކަލޭގެފާނު ކަމެއް ބަޔާންކޮށްދެއްވުމުގެ މާނައަކީ اللَّهُގެ ޙަޟުރަތުން އެކަލޭގެފާނަށް އަންގަވާ އެންގެވުމަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްދެއްވާ ބަޔާންކޮށްދެއްވުމެއް ކަމަށްވުމެވެ. މި ބަހުގެ ދަލީލަކީ، اللَّهُގެ މިދަންނަވާ ވަޙީ ބަސްފުޅެވެ.…

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އަންގަވާފައިވާގޮތަށް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަތިވެރިކަން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 369

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އަންގަވާފައިވާގޮތަށް ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަތިވެރިކަން  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަޅުކަމުގެ މައިގަނޑު ކަންކަމުގެތެރެއިން ވަރަށް ޚާއްޞަ އަޅުކަމެކެވެ. އެކަމަށް ކުޅަދާނަވެއްޖެ މީހަކު ޢުމުރުން އެންމެ ފަހަރަކު އެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުން، އެމީހެއްގެ ކިބައިން އަޅުކަމުގެ ވާޖިބުކަން ކެނޑިގެންދާ އެހެން އަޅުކަމެއް ޙައްޖު ފިޔަވައި ނުވެއެވެ. އެހެންކަމާއެކު ޙައްޖަކީ އެހެން ހުރިހައި އަޅުކަމަކާ ތަފާތު އަޅުކަމެކެވެ. އިސްލާމްކަމުގެ ރުކުންތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ އެހެން ކަންކަމަށް ބަލައިލާއިރު، ނަމާދަކީ، ކޮންމެ މުކައްލަފަކު…

[ތިބާކަޢުބާއަށް ވަނުމަށް އެދޭނަމަ، އަލްޙިޖުރުގައި ނަމާދުކުރާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، އެއީ ކަޢުބަތުاللَّهِ ގެފުޅުގެތެރެއިންވާ ތަނެކެވެ.]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 854

 [ތިބާކަޢުބާއަށް ވަނުމަށް އެދޭނަމަ، އަލްޙިޖުރުގައި ނަމާދުކުރާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، އެއީ ކަޢުބަތުاللَّهِ ގެފުޅުގެތެރެއިންވާ ތަނެކެވެ.]  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިދުވަސްވަރަކީ ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމުގެ ދުވަސްވަރެވެ. އެހެންކަމާއެކު މިއީ މުސްލިމުންގެ ހިތްތައް މާތްވެގެންވާ މައްކާއާ ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ގުޅިފައިވާ ދުވަސްވަރެކެވެ. އެހެންނޫނަސް މުސްލިމުންގެ މުޤައްދަސް ތިން ޙަރަމްފުޅުކަމަށްވާ މައްކާއާއި، މަދީނާއާއި، އަލްއަޤްޞާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެ ތަންތަން ދެކެލުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ ހިތުގެ އެންމެބޮޑު އެދުމެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ޙައްޖަށްދާ މީސްތަކުންގެތެރެއިން އެކި ޤައުމުތަކުގެ އިސް ވެރިންނާއި، ޙައްޖުމިޝަންތަކުގެ އިސް ވެރިންނަށް…

އުޙުދު ހަނގުރާމަ – 7

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 251

އުޙުދު ހަނގުރާމަ – 7 ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން ކައުސާހިބާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ލާމަސީލު ޤިޔާދަތާއި ކެތްތެރިވެ ވަޑައިގަތުމާއި، ސާބިތުވެވަޑައިގެންހުންނެވުމާއި، ކެރިވަޑައިގަތުމުގެ ތާރީޚީ ހަނދާނެއް * * * * މިވަރުގަދަ އިމްތިޙާނުގެ ވަގުތުގައި ކައުސާހިބާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ސާބިތުކޮށްދެއްވީ އެމާތްސާހިބާގެ މިސާލެއްނެތްފަދަ ހިތްވަރުފުޅުގަދަކަމެވެ. ބުއްދިފުޅުގެ ތަނަވަސްކަމެވެ. އުންމަތާމެދު ހިތްޕުޅުގައި އޮތްލޯބިފުޅެވެ. އެމާތް ސާހިބާގެ އަމިއްލަފުޅު ހަށިކޮޅާއި ފުރާނަފުޅު ސަލާމަތްކުރެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި ތަރުޙީބުދެއްވީ އެމާތްސާހިބާގެ ފުރާނަފުޅު ނުރައްލަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެންވެސް އިސްލާމީ ލަޝްކަރު ސަލާމަތްކުރެއްވުމަށެވެ. އެހެންކަމުން…

ޛުލްޙިއްޖާމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހުގެތެރޭގައި ކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ބައެއް ކަންކަން (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 379

  ޛުލްޙިއްޖާމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހުގެތެރޭގައި ކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ބައެއް ކަންކަން (2) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ހެޔޮ ޢަމަލުކޮށް اللَّهُގެ ޙަޟުރަތަށް ކުއްތަންވުމުގެގޮތުން ޛުލްޙިއްޖާމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހު ކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަންތައްތަކުގެ ގޮތުގައި ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމުގެތެރެއިން ތިން ކަމެއް މީގެ ކުރީދުވަހު ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. އެ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އިތުރަށްހުރި ކަންކަން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ހަތަރުވަނައީ: ތައުބާވެ، އެންމެހައި ފާފަތަކާ ދުރުހެލިވުމެވެ. اللَّهُ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމަށް މީސްތަކުން އަރައިގަތުމަކީ، اللَّهُ ޣީރަތްތެރިވެވޮޑިގެން ކޯފާލައްވާކަމެކެވެ.…