الكفَاءَةُ (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 174

الكفَاءَةُ  (2) ޢަބްދުﷲ މުޞްލިޙް ކުފޫ ހަމަވާންޖެހޭނީ ކާކުގެ ކިބައިގައިތޯ؟                އަހަރެމެން އެންމެންނަށްވެސް  އެނގޭނޭ ފަދައިން ހަމަކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް އެމީހެއްގެ ޒާތުގައި ވަރަށް ކަރާމާތްތެރި މަތިވެރި މީހެކެވެ. މާތް ﷲ އިއްޒަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ އަޅެކެވެ. އެހެނަސް އެކަން ދެމިއޮންނާނީ އެމީހާ މާތް ﷲ ހަނދުމަ ނައްތާލާ އަމިއްލަނަފްސު  ހަލާކަށް ހުށަހެޅުމާއި ހަމައަށެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޡް އެއްގައި ވެއެވެ.” الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إنما الفضل با…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން:: މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތުން (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 360

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން: މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތުން (1) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގެ 151 ވަނަ އާޔަތުން ފެށިގެން، އެ ސޫރަތުގެ 153 ވަނަ އާޔަތުގެ ނިޔަލަށް، ތިން އާޔަތުގައި اللهُގެ އަޅުތަކުންނަށް އެކަލާނގެ ކުރައްވާފައިވާ ވަޞިއްޔަތްތަކުގެތެރެއިން، ދެވަނަ ވަޞިއްޔަތަކީ، މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަށް އަމުރުކުރައްވައި ކުރައްވާފައިވާ ވަޞިއްޔަތެވެ. ޝައްކެއްނެތެވެ. اللهُއާއި، އެކަލާނގެ ރަސޫލާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَއަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމަށްފަހު، އާދަމުގެދަރިޔާގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބެއްކަމުގައި ވާނީ، އޭނާ މި ދުނިޔެއަށް…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެ ތެރެއިން:: اللهُއާއެކު އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކު ނުކުރުން (4)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 393

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެ ތެރެއިން: اللهُއާއެކު އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކު ނުކުރުން (4)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ތިންވަނައީ: އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކުގައި اللَّهُ އެއްކައުވަންތަކުރުން: މީގެމާނައަކީ، اللَّهُގެ އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކުތެރެއިން ކީރިތި ޤުރްއާނާއި މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ސުންނަތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ އެންމެހައި އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކަށް އީމާންވުމެވެ. އެއްވެސް މަޚްލޫޤެއްގެކިބާގައި އެއިން އިސްމުފުޅެއް ނުވަތަ ސިފަފުޅެއްގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ އެއްވެސް ސިފައެއް ނުވާކަމަށް ހެކިވުމެވެ. اللَّهُވަޙީކުރެއްވިއެވެ. {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ…

ކުޑަކުދިންގެ ޝަޚްޞިއްޔަތަށް ނަޒަރެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 260

ކުޑަކުދިންގެ ޝަޚްޞިއްޔަތަށް ނަޒަރެއް ތަރުޖަމާ: ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން މިއީ، (الحوار وبناء الطفل) އެވެ، ކިޔާ ފޮތުގައިވާ މައުޟޫޢެއްގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ. އެ މައުޟޫޢަކީ، (الشخصية وكيفية بنائها عن طريق الحوار) “ޙިވާރުގެ ޒަރީޢާއިން ޝަޚުޞިއްޔަތު ބިނާކުރާނެ ގޮތް” އެވެ. ފޮތުގެ މުއައްލިފަކީ، ސަލްމާނު ޚަލަފު ﷲ އެވެ. ފޮތް ޗާޕުކޮށްގެން ނެރެފައިވަނީ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އައްރިޔާޟު ސަހަރުގައިވާ (العبيكان) މަކްތަބާއިން 1998 ގައެވެ. ______________________________________________________ ޝަޚުޞިއްޔަތު: ޝަޚުޞިއްޔަތުގެ ތަޢުރީފުގައި ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. “ޝަޚުޞިއްޔަތަކީ، (ހިތްވަރާއި،…

ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުން..؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 207

ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުން..؟ ޙަސަން ޒަހީން ކުރިމަތިވަމުން އަންނަނީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް ތައްޔާރުވާ، އަދި އެ މަހަކަށް ޓަކައި އިންތިޒާރުކުރާ މައްސަރެވެ. ގޭގެ ޒީނަތްތެރިކަމަށް އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރެވޭ ދުވަސްވަރެވެ. ގެއާއި ގޯތި ތެރެ ސާފުކޮށް ގޭގައި ކުލަލައި ޒީނަތްތެރިކުރެއެވެ. ހިފާގެންގުޅޭ ހުރިހާ ސާމާނުތައް އުކާލާ، އާކުރެއެވެ. ސިޓިންގ ރޫމުގެ ސޯފާއިން ފެށިގެން ގޭގެ ހުރިހާ ފަރުނީޗަރެއް އާކުރެވެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ބަދިގޭގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެބޮަޑަށް ހޭދަކުރެވޭ ދުވަސްވަރެވެ. މި ވަރަކުން އަދި…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެ ތެރެއިން:: اللهُއާއެކު އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކު ނުކުރުން (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 253

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެ ތެރެއިން: اللهُއާއެކު އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކު ނުކުރުން (3) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللَّهُއާއެކު އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކުކުރުމުގެ ބިރުވެރިކަމާއި، އެ ކަމުގެ ނުރައްކާތެރިކަމާހުރެ އެކަމުން ސަލާމަތްވާނެ މަގު މީސްތަކުންނަށް ދެއްކެވުމަށްޓަކައި ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ގެ ސުންނަތުގައި ގިނަގުނަ އިރްޝާދުތައް ދެއްވާފައިވެއެވެ. އަދި އެމައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވައި ޢިލްމުވެރިންވަނީ، اللَّهُ އެއްކައުވަންތަކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. ކަމުގެ މުހިއްމުކަމާއެކު، އެއީ ވަކި ޢިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅި…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެ ތެރެއިން:: اللهُއާއެކު އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކު ނުކުރުން (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 372

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެ ތެރެއިން: اللهُއާއެކު އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކު ނުކުރުން (2) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ސުންޕާކަމަށް އީމާންވުމީ ޝިރުކުގެތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ. ވަރަށް ގިނަމީހުން އެކިއެކި ޙާދިޘާތައް މެދުވެރިވުން ކޮންމެވެސް ކަމަކާ ގުޅުވައެވެ. ވާރޭވެހުނީ، އެވެނި ތަރިއެއް އެރުމުން، ނުވަތަ މިވެނިކަމެއްވީ ކޮންމެވެސް ޖަނަވާރެއް ކުރިކަނޑައި ދިޔުމުންކަމަށް އީމާންވެއެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި އެފަދަ ޤަބޫލުކުރުމަކީ اللَّه އެއްކައުވަންތަކުރުމާ ޚިލާފުކަމެވެ. އެހެނީ، އެއްވެސް މީހަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މީހެއްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާނެ އެއްކަމެއް ވެސް…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެ ތެރެއިން:: اللهُއާއެކު އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކު ނުކުރުން (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 379

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެ ތެރެއިން:   اللهُއާއެކު އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކު ނުކުރުން (1)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގެ 151 ވަނަ އާޔަތުންފެށިގެން އެ ސޫރަތުގެ 153 ވަނަ އާޔަތުގެނިޔަލަށް ތިން އާޔަތުގައި  اللهُ ބަޔާން ކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ، ނުވަތަ  اللهُ ކުރައްވާފައިވާ ވަޞިއްޔަތްތަކަކީ، އޭގެ ތަފްސީލު ކީރިތި ޤުރްއާނާއި، اللهُގެ ރަސޫލާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ސުންނަތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކެކެވެ. މިކަމުގެ ބޭނުމަކީ، اللهُގެ އަޅުތަކުންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިދެއްވުމެވެ.…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައި، اللهُގެ ޚަލްޤުތަކުންނަށް އެކަލާނގެ ކުރައްވާފައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 596

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައި،  اللهُގެ ޚަލްޤުތަކުންނަށް އެކަލާނގެ ކުރައްވާފައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތް   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކީރިތި ޤުރްއާނަކީ، މީސްތަކުންގެ ދިރިއުޅުން އެ ފޮތުގައި އަންގަވާފައިވާގޮތަށް ސީދާކޮށް، އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި اللهُ ބާވައިލެއްވި އެކަލާނގެ ކަލާމްފުޅެވެ. އޭގެ ކުރިން ބާވައިލައްވާފައިވާ ފޮތްތައް މަންސޫޚުކުރައްވައި، ޤިޔާމަތާހަމައަށް ދެމެހެއްޓެވުމަށް اللهُ ޖާމިނުވެވޮޑިގެންފައިވާ މަތިވެރި ފޮތެވެ. ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވާގޮތުގައި ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ދެ ސޫރަތެއްގައި މީސްތަކުންނަށް ވަރަށް މަތިވެރި އަމުރުފުޅުތަކެއް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ޝައްކެއްނެތެވެ. ޤުރްއާނުގައި اللهُ އަންގަވާފައިވާ ކޮންމެ އެންގެވުމަކީ ވެސް،…

{أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ؟}  (النور: 22)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 371

{أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ؟}  (النور: 22)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޢުންވާނުގައި އެ ވަނީ، اللَّهُއަށް އީމާންވާ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް اللَّهُ ކުރިމަތިކުރައްވާފައިވާ ވަރަށް ވެސް މުހިއްމު ސުވާލެކެވެ. މާނައަކީ، {اللَّهُ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފާފަފުއްސެވުމަކަށް ތިޔަބައިމީހުން ނޭދެމު ހެއްޔެވެ؟} މިއެވެ. މިއީ ސޫރަތުއް ނޫރުގެ 22 ވަނަ އާޔަތުގައި اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެކެވެ. ކުރިމަތީގައިވަނީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހެވެ. ރަމަޟާންމަހަކީ، ހުރިހާ ހެޔޮކަމެއްގެ މައްސަރެވެ. އެ މައްސަރުގެ ހެޔޮކަމުން މަޙްރޫމު ވެއްޖެމީހަކީ، ހުރިހާ ހެޔޮކަމަކުން…