މުނާފިޤުން ދެނެގަނެވޭނޭ ޢަލާމާތްތަކެއް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 79

މުނާފިޤުން ދެނެގަނެވޭނޭ ޢަލާމާތްތަކެއް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު   މުނާފިޤުންނަކީ އެ ބަޔަކަށް ނަރަކައިގެ އެންމެ ދަށުވަތްގަނޑުގައި، އެންމެ ގަދަފަދަ ހޫނުގައި ޢަޛާބު ދެއްވާނެކަމަށް اللَّهُވަޢުދުކުރައްވާފައިވާ ބަޔެކެވެ. އެއީ، އެބައިމީހުންގެ ސަބަބުން އިސްލާމްދީނަށް ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑުކަމާހުރެއެވެ. އެހެނީ، އެފަދަ މީހުންނަކީ އީމާންކަމުގެ ނިވާފަތްގަނޑުގައިތިބެ ކާފިރުކަމާއި ޝިރުކުގެ ގޮތްތައް ފަތުރާ ބަޔަކުކަމުގައި ވީކަމަށްޓަކައެވެ. މުނާފިޤުން ހުރިހާ ޒަމާނެއްގައިވެސް އުޅެއެވެ. މުނާފިޤުންގެކިބައިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި މުސްލިމު އުއްމަތަށް އެފަދަމީހުން ދެނެގަނެވޭނެ ސިފަތައް ވަނީ ބަޔާންކޮށް ދެއްވާފައެވެ. ތިރީގައިއެވަނީ އެފަދަ…

އައު އަހަރަކާ ކުރިމަތިލާހިނދު ދެކެންޖެހޭނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯއެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 48

އައު އަހަރަކާ ކުރިމަތިލާހިނދު ދެކެންޖެހޭނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯއެވެ؟ އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިއަދަކީ، މީލާދީ އައު އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ. ޝައްކެއްނެތެވެ. އައު އަހަރެއްގެ ފެށުމަކީ، ދުނިޔޭގެ ނިމުމާއި، ދުނިޔޭގައި ދިރިހުރި ކޮންމެ އިންސާނެއްގެ ޙަޔާތުގެ ބައްތި ނިވުމާ އެއްއަހަރު ކައިރިވެއްޖެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ، އެކަން އޭނާއަށް އަންގައިދޭ ކަމެކެވެ. އާދެ! މަރަށް ތައްޔާރުވުމަށް ހަނދާންކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނީ މުސްލިމުންކަމަށް ވީހިނދު، އަދި އަޅުގަނޑުމެންނީ މަރުވާނެކަމަށް އީމާންވާ ބަޔަކު ކަމުގައި ވީހިނދު، އަޅުގަނޑުމެން އެކެއްގެ ވެސް އުމުރުން އެއް އަހަރު…

މުސްލިމަކު މަރުވެދާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއްކުރުން ވަނީ ނަހީކުރައްވާފައެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 117

މުސްލިމަކު މަރުވެދާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއްކުރުން ވަނީ ނަހީކުރައްވާފައެވެ.   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މުސްލިމުންގެ ފުރާނައަށް ދެއްވާފައިވާ ޙުރުމަތްތެރިކަމާއެކު، އެ ކަމެއްގެ ސަބަބުން މީހަކު މަރުވެދާފަދަ، ނުވަތަ މީހަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގެއްލުމެއް ވެދާފަދަ އެއްވެސްކަމެއް ކުރުން އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ ނަހީކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް މީސްމީހުން ވަޅިފަދަ ތޫނު ހަތިޔާރު ސަމާސާއަށް މީހުންނާދިމާއަށް މަޅައި ހަދައެވެ. އެއީ ކިހާ ނުރައްކާތެރި ކަމެއްކަން އަންގަވައި، އެފަދަ ކަންކަން ނުކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވައި ރަސޫލު اللَّهِ…

[ކުށަކުން، އޮޅިގެންމެނުވީ މުއުމިނަކު މެރުމަކީ، މުއުމިނަކަށް އޮތްކަމެއްނޫނެވެ.]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 158

[ކުށަކުން، އޮޅިގެންމެނުވީ މުއުމިނަކު މެރުމަކީ، މުއުމިނަކަށް އޮތްކަމެއްނޫނެވެ.]   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އާދެ! އިސްލާމީ ޤާނޫނުގައި މުއުމިނަކު މަރައިލުމާމެދު ދެ ގޮތަކަށް ޙުކުމް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ. ފުރަތަމަ ގޮތަކީ ގަސްދުގައި މީހަކު މަރައިލުމެވެ. ދެވަނަ ގޮތަކީ ކުށަކުން އޮޅިގެން ކުރެވޭ ކަމަކުން މީހަކު މަރުވުމެވެ. މި ދެވަނަގޮތުގެ މިސާލަކީ، މީހަކު މަރައިލުމުގެ ގަސްދަކާނުލައި އެ މީހަކު ދުއްވާފައިދިޔަ އުޅަނދަކުންޖެހި މީހަކު މަރުވުން، ނުވަތަ މީހަކު މަރައިލުމުގެ ގަސްދަކާނުލައި އަތްވީއްލާ އެއްލި އެއްޗަކުން ޖެހި މީހަކު…

އެއީ، ކަނޑައެޅިގެން اللَّهُ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 160

އެއީ، ކަނޑައެޅިގެން اللَّهُ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ.   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ފުރިހަމަ މުސްލިމުންގެ ގޮތަކީ، ކޮންމެ ކަމެއްކުރުމުގެ ކުރިން، މި ކުރެވެނީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ ބަލައި، އެއީ اللَّهُ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެއްނަމަ އެ ކަމަކުން އެއްކިބާވެ ދުރުހެލިވުމެވެ. އެ ކަމެއް ނުކުރުމެވެ. ފަހަކަށްއައިސް ރާއްޖޭގެ ނޫސްތަކާއި، ޚަބަރުފެތުރުމުގެ ވަސީލަތްތަކުން އެވެނި ދެ މީހަކު ރައްޓެހިވެގެން މިތައް އަހަރު އެކުގައި އުޅުމަށްފަހު އެތަކެއް ކުދިން ލިބުމުން [ކައިވަނި] ކުރި ޚަބަރު ގެނެސްދެއެވެ. އެބުނާ އެވެނި ދެ މީހަކީ…

ތަރައްޤީވުމުގެ މާނަ އޮޅުވައިލެވޭކަމީ ހިތާމަ ހުރިކަމެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 142

ތަރައްޤީވުމުގެ މާނަ އޮޅުވައިލެވޭކަމީ ހިތާމަ ހުރިކަމެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަޅުގަނޑުމެންނީ މުސްލިމުންކަމުގައި ވީހިނދު، ތަރައްޤީވުމުގެ މާނައެއްކަމުގައި ދެކެންވާނީ، ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި ހޯދެމުންދާ ކާމިޔާބީގެތެރެއިން މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައި އެ ކަމެއް ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި، ކޮންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް އިޚްތިޔާރު ކުރުމެވެ. ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް އެ ބަޔަކު ތަރުޙީބުދޭ، ސަޕޯޓްކުރާ ބަޔަކު ކޮށްއުޅޭ ކޮންމެ ކަމެއް ގިނަ ބަޔަކު ކޮށްއުޅެއެވެ. އެއީ އިސްލާމް ދީނުގައި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެއްވެސް ބެލުމެއްނެތި އެ ކަމެއް އިޚްތިޔާރުކުރެއެވެ. މިފަދަ…

އިންސާނުންގެ ނަފުސުގައިވާ ބަލިކަށިކަމުން ސަލާމަތްވާނެ މަގު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 153

އިންސާނުންގެ ނަފުސުގައިވާ ބަލިކަށިކަމުން ސަލާމަތްވާނެ މަގު   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ދުންޔަވީ އެދުންތަކާއި މުދަލާއި ދަރިން ގިނަވުމަށް އެދުމުގައި އިންސާނުންވަނީ އަވަދިނެތިފައެވެ. އެއީ މި އާޔަތްތަކުގައި ވާފަދައިންނެވެ. {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ} (التكاثر: 2،1)  މާނައީ: {(މުދަލާއި ދަރިން( ގިނަކަމަށް އެކަކުއަނެކަކަށް ފަޚުރުވެރިވެ އުޅުން، ތިޔަބައިމީހުން (اللَّهގެ މަތިން ހަނދުމަނެއްތައި(  މަޝްޣޫލުކޮށްފިއެވެ. * ތިޔަބައިމީހުން ކަށްވަޅުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފުމަށް ދާނދެނެވެ. (އެބަހީ: މަރުވެއްޖައުމަށް ދާނދެނެވެ.)}    ކޮންމެ މީހެއްގެ ހިތުގެ އެންމެފުނުގައިވާ މި…

މުސްލިމުންނަކީ އެއްބައިވަންތަ ބަޔަކުކަމުގައި ލައްވާފައިވާ ބަޔެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 142

މުސްލިމުންނަކީ އެއްބައިވަންތަ ބަޔަކުކަމުގައި ލައްވާފައިވާ ބަޔެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިއަދަކީ، ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހެވެ. މިފަދަ ދުވަހެއް ކަނޑައަޅަންޖެހުނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުއުފެދެއެވެ. އެހެނީ، اللَّهُގެ ރަޙްމަތްފުޅުން ދިވެހިންނަކީ، އެހެން ޤައުމުތަކުގެ މީހުންނާ ޚިލާފަށް އެ ބަޔެއްގެމެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ބަހާތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ ބަޔެކެވެ. اللَّهُގެ ތަނަވަސް ރަޙުމަތާއެކު ދިވެހިންނަކީ، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ އަހުލުވެރިންނެވެ. އެއް ބަހަކުން ވާހަކަދައްކާ އެއް ނަސްލެއްގެ މީހުންނެވެ. ގިނަފަހަރަށް ބަޔަކުމީހުންގެމެދުގައި ދެބަސްވުންތަކާއި ޚިލާފުތައް އުފެދެނީ، މި ދެންނެވުނު މައިގަނޑު ބަހާތައް އެ ބަޔެއްގެމެދުގައި…

ނަހީކުރައްވާފައިވާ ބޮޑެތި ފާފަތަކުން ދުރުވެތިބޭނަމަ، ކުރެވޭ ކުދިކުދި ފާފަތައް ފުއްސަވާހުއްޓެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 240

ނަހީކުރައްވާފައިވާ ބޮޑެތި ފާފަތަކުން ދުރުވެތިބޭނަމަ، ކުރެވޭ ކުދިކުދި ފާފަތައް ފުއްސަވާހުއްޓެވެ.     އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިންސާނުންނަކީ އެނގިގެންނާއި ނޭނގި ކުށްފާފަތަކަށް އަބަދާއި އަބަދު އަރައިގަންނަ ބަޔެކެވެ. ބޮޑެތިފާފަތަކާއި ކުދި ފާފަތަކެވެ. ބޮޑެތި ފާފަތަކަކީ ކޮބައިކަން އަންގައިދެއްވުމާއެކު، ބޮޑެތި ފާފަތަކުން އެއްކިބާވެ ތިބޭނަމަ، ކުރެވޭ ކުދި ފާފަތައް ފުއްސަވާނެކަމަށް އަންގަވާފައިވެއެވެ. އެންމެ ބޮޑެތި ފާފަތަކަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކުރައްވައި ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. {اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ…

ޙައްޤަކާނުލައި މީހަކު މަރައިލުމީ، ސަލާމަތްވުންނުވާ ބޮޑު ފާފައެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 346

ޙައްޤަކާނުލައި މީހަކު މަރައިލުމީ، ސަލާމަތްވުންނުވާ ބޮޑު ފާފައެކެވެ.   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މި ދެތިން ދުވަހު ލިޔަމުން މިގެންދެވެނީ ޙައްޤަކާނުލައި މީހުން މެރުމުގެ ފާފަވެރިކަމާއި، އެކަމުގެ ބިރުވެރި ނަތީޖާއާމެދުގައެވެ. ބޭނުމަކީ، މިފަދަ ކަމަކަށް އަރައިގަތުމަށް ގަސްދުކުރާ މީހަކު ޢަމަލީސިފަ ގެނައުމުގެކުރިން ކަމުގެ ބިރުވެރިކަމާއި، މި ދުނިޔޭގައި ތިމާއަށް ކުޑަ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ހުރި ގެއްލުންތަކާމެދު ވިސްނާލައި، އެކަމުން ދުރުވުމަށް އެދޭ މީހަކަށް اللَّهُ ރުއްސެވިއްޔާ ނަޞީޙަތެއް ކަމުގައި ވުންއެދިއެވެ. ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި…