އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު އަލްބާޤިއްލާނީ (5)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 339

އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު އަލްބާޤިއްލާނީ (5) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުގެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވެސް ވަރުގަދަ ސުވާލުތަކެއް ނަޞާރާއިންގެ ފަރާތުން އަލް ބާޤިއްލާނީއާ ކުރިމަތި ކުރިއެވެ. ރަސްގެފާނު: މަރްޔަމްގެފާނުގެ ދަރިކަލުން އަލްމަސީޙު ޢީސާގެފާނާ މެދުގައި ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވަނީ ކީކޭތޯއެވެ؟ އަލްބާޤިއްލާނީ: އެ ކަލޭގެފާނީ، اللَّهُގެ ޙަޟުރަތުންލެއްވި ރޫޙުފުޅެކެވެ. އެކަލާނގެ ކަލިމަފުޅެވެ. اللَّهُގެ އަޅާއެވެ. އަދި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއެވެ. އެކަލާނގެ، އެ ކަލޭގެފާނު ވެސް ޚަލްޤުކުރެއްވީ އާދަމުގެފާނު ވެސް ޚަލްޤުކުރެއްވިފަދައިން ވެލީންނެވެ. އެއަށްފަހު ވާށޭ ވަޙީކުރެއްވުމުން، އެ…

އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު އަލްބާޤިއްލާނީ (4)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 288

އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު އަލްބާޤިއްލާނީ (4) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްބާޤިއްލާނީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހު ރަސްގެފާނުގެ ދަރުބާރަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެންގެވިއެވެ. ފަހެ، ތިމަންނާ އެ މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެންއިރު ކުރީ ދުވަސްފަދައިން އެކި ވަރުވަރުގެ ބޮޑުން އެބައިމީހުންގެ ގޮނޑިތަކުގައި އިށީނދެގެން ތިއްބެވެ. ކުޑަ ހިނދުކޮޅަކުން އެ ބައިމީހުންގެ ބޮޑު ފާދިރީ އެތަނަށް ގެނެވުނެވެ. އޭނާ އިށީންނެވުމުން. ރަސްގެފާނު: އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އިންނެވި ޢިއްޒަތްތެރި މުރުޝިދުފަދަ ޢިލްމުވެރި، ތޫނުފިލި ދެވަނަ މީހަކު މި ވެރިކަމުގެ ދަށުގައި ނުވެއެވެ. ކަލޭގެފާނުފަދަ ޢިލްމުވެރި…

އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު އަލްބާޤިއްލާނީ (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 273

އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު އަލްބާޤިއްލާނީ (3) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ރޫމީންގެ އެމްޕެރަރގެ ދަރުބާރުގައި އެ ރަސްގެފާނާއި އަލްބާޤިއްލާނީއާ ދެމެދުގައި ދެކެވުނު ވާހަކައެއްގެ ޚުލާޞާ މިފަދައިން ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. ރަސްގެފާނު: ތިޔަބޭކަލުންގެ ނަބިއްޔާގެ މުޢުޖިޒާއެއްގެގޮތުގައި ހަނދު ދެފަޅިއަށް އިރުއްވި ވާހަކަ އެއީ ތެދެއްތޯއެވެ؟ އަލްބާޤިއްލާނީ: ޝައްކެއްނެތެވެ. އެއީ ތެދު ޙަޤީޤަތެކެވެ. މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ޙަޔާތްޕުޅުގައި އެކަލޭގެފާނު އިޝާރާތް ކުރެއްވުމުން ހަނދު ދެފަޅިވިއެވެ. އެ ހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި ތިބި މީހުންނާއި، އެ ބަޔަކަށް އެތަން…

އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު އަލްބާޤިއްލާނީ (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 255

އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު އަލްބާޤިއްލާނީ (2)   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޢިރާޤުގައި ވެރިކަންކުރި ބުވައިހި ދަރިކޮޅުގެ ތިންވަނަ ރަސްގެފާނު އަބޫޝުޖާޢު، ޢަޟުދުއްދައުލާ އަކީ ޢިލްމުވެރިންނަށް ކަމޭހިއްތެވި ބޭފުޅެކެވެ. ހިޖުރައިން 317 ވަނަ އަހަރު، ރަސްގެފާނުގެ ފަތްކޮޅަކާއިގެން ރޫމީންގެ އެމްޕެރަރގެ އަރިހަށް އަލްބާޤިއްލާނީ ފޮނުއްވިއެވެ. ބޭނުންފުޅަކީ، ބާޤިއްލާނީފަދަ ވިސްނުންފުޅުތޫނު، ޙުއްޖަތް ވަރުގަދަ ބޭކަލަކުލައްވައި އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރިކަން އެމްޕެރަރަށް ވިސްނައިދެއްވުމެވެ. ބާޤިއްލާނީ ވަޑައިގަންނަވާ ޚަބަރު ލިބިވަޑައިގަތުމުން، އެ ކަލޭގެފާނުގެ ދީންވެރިކަމާއި، ބުއްދިވެރިކަމާއި ވިސްނުންފުޅުގެ ތޫނުފިލިކަމުގެ ވާހަކަ އިވިވަޑައިގެންފައި ވުމާއެކު، ނަޞާރާއިން…

އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 241

އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން ނޯޓް :” އަހަރެން ފިކުރާވި އިސްލާމްދީން ” މިމައިގަނޑު ނަމުގައި އަޅުގަނޑު މިލިޔާ ސިލްސިލާ އަކީ އައުމުސްލިމެއް ކަމުގައިވާ ޢަބްދުﷲ އަޑްޔާރު އޭނާގެ ހިތްޕުޅުގައި އިސްލާމްދީނާމެދު އިޝްޤުގެ ދަރަޖަޔަށް އުފެދުނު ލޯބިފުޅުގެ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ލިޔުއްވައިފައިވާ ކުރު މަޒުމޫނުތަކެއް ނުވަތަ ކޮލަމްތަކެއްގެ ތަރުޖަމާއެވެ. އޭނާ މިކޮލަމްތައް ލިޔުއްވައިފައިވަނީ އޭނާގެ އެޑިޓަރުކަމުގެ ދަށުގައި ނެރުއްވި ތަމަޅަ ނޫހެއްކަމުގައިވާ “ނީރޯޓަމް” ގައެވެ. ___________________________   ޢަބްދުﷲ އަޑްޔާރު (1996-1935) އަކީ ތަމަޅަ…

އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު އަލްބާޤިއްލާނީ (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 318

އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު އަލްބާޤިއްލާނީ (1)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްޤާޟީ އަބޫބަކުރު، މުޙައްމަދު ބުނު އައްޠައްޔިބު އަލްބާޤިއްލާނީ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، ހިޖުރައިން 338 ވަނަ އަހަރު ބަޞަރާގައެވެ. އެ ކަލޭގެފާނު ދިރިއުޅުއްވީ ބަޣުދާދުގައެވެ. އެ ދުވަސްވަރުގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ކަމުގައިވާ އަބޫބަކުރު އަލްޤަޠީޢީ، އަބޫމުޙައްމަދު އަލްމާސީ، އަލްޙުސައިނު ބުނު ޢަލީ އައްނައިސާޕޫރީ ފަދަ ބޭކަލުންގެ އަރިހުން އެ ކަލޭގެފާނު އުނގެނިވަޑައިގަތެވެ. ވިސްނުންފުޅުގެ ތޫނުފިލިކަމާއި ބުއްދިވެރިކަމުގައި އެ ކަލޭގެފާނަކީ މިސާލުޖެހެވޭ ބޭކަލަކުކަމުގައި ވިއެވެ. އެ ދުވަސްވަރު އިސްލާމީ…

އަލްޤާޟީ އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ  (3)  

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 456

އަލްޤާޟީ އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ  (3)   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މީހަކު އަމާނާތަށް ބެހެއްޓި ދީނާރުތަކެއް ދިރުހަމްތަކަކަށް ބަދަލުވުން!! އެއް ފަހަރަކު މީހަކު ދީނާރުތަކެއް އަޅާފައިވާ ކީސާއެއް އަމާނާތެއްގެގޮތުން އޭނާގެ ރައްޓެއްސެއްގެ ޙަވާލުގައި ބެހެއްޓިއެވެ. މި ދީނާރުތައް ބެހެއްޓި މީހާ އެ ތަކެތި ބަލާ ނައިސް ގިނަދުވަސްވުމުން، އޭނާގެ ޙަވާލުގައި އެ ދީނާރުތައް ރައްކާތެރިކުރެވުނު މިހާގެ ހިތްގޯސްވެ، އެ ކީސާގައި ޖަހާފައިވާ ސިލް ހަލާކުނުވާގޮތަށް އަދި ހުޅުވާފައިވާކަން ފަސޭހައިން ދެނެ ނުގަނެވޭނެ ގޮތަކަށް…

އަލްޤާޟީ އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ  (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 466

އަލްޤާޟީ އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ  (2) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަޅުވެރިޔަކުކަމުގައި ހެދިގެންއުޅުނު ކެހިވެރިޔެއްގެ ޙާދިޘާ: ތިމާއަކީ ވަރަށް ހެޔޮލަފާ ތަޤުވާވެރި މީހަކުކަމަށް މީސްތަކުންގެމެދުގައި ހާމަކޮށްގެން އުޅުނު މީހަކު ބަޞަރާގައި އުޅުނެވެ. އެއްފަހަރަކު އޭނާގެގާތަށް މީހަކު އައިސް ފައިސާތަކެއް އަމާނާތުގެ ގޮތުގައި ޙަވާލުކުރިއެވެ. ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން އެ ތަކެތި ބޭނުންވެގެން އޭގެ ވެރިމީހާ އައުމުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ބަހައްޓަފައި ނުވާކަމަށްބުނެ، އެ ތަކެތި އަނބުރާ ދިނުމަށް އެ މީހާ އިންކާރުކުޅައެވެ. ކޮންމެއަކަސް މުދަލުގެ ވެރިމީހާ، ޤާޟީ…

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 443

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (3) ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު (18 ޖަނަވަރީގައި ޝާޢިއުކުރެވުނު ބަޔާ ގުޅޭ. މިބައި ގެނެސް ދިނުން މާބޮށް ވެސް ލަސްވީތީ ކިޔުންތެރީންގެ އަރިހުން މާފުއެދެމެވެ). މި މަޒުމޫނު ނަގައިފައި ވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ވިހި ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން އަރަބި ދުނިޔެއަށް ހިންގި ނުފޫޒުގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރޯޖަރ ހާރޑީ ލިޔެފައިވާ “ކޮކަޑިލީ ފެންވަޅު” މިނަން ކިޔާ ފޮތުންނެވެ. މުސައްނިފު ހާރޑީއަކީ ކުރިން ބީބީސީގެ މުރާސިލެކެވެ. މިލިޔުމުގައި ހުރި…

އަލްޤާޟީ އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 486

އަލްޤާޟީ އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ (1)   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިޔާސް ބުނު މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، ހިޖުރައިން 46 ވަނައަހަރު، ނަޖުދުކަރައިގެ އަލްޔަމާމާގައެވެ. އެއަށްފަހު އެ ކަލޭގެފާނުގެ އަހުލުވެރިން ބަޞަރާއަށް ހިޖުރަކުރެއްވިއެވެ. އެ ކަލޭގެފާނު ބޮޑުފުޅުވީ ބަޞަރާގައެވެ. އިޔާސުގެ ކާފާފުޅު ޤުއްރަތަކީ އަޞްޙާބު ބޭކަލެކެވެ. އިޔާސަކީ ތާބިޢީ ބޭކަލެކެވެ. އެ ކަލޭގެފާނަށް اللَّهُ ރުއްސުންލެއްވި އަނަސުގެފާނުގެ އަރިހުން  އިޔާސު އުނގެނިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ސަޢީދުބުނުލް މުސައްޔަބު، ސަޢީދު ބުނު…