އަލްމުއުމިނޫން ސޫރަތުގެ އަލީގައި ފުރިހަމަ މުއުމިނުންގެ ސިފަތައް (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 337

އަލްމުއުމިނޫން ސޫރަތުގެ އަލީގައި ފުރިހަމަ މުއުމިނުންގެ ސިފަތައް (3)   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ފުރިހަމަ މުއުމިނުންނީ، އެއުރެންގެ ޖިންސީ ގުނަންތަކަށް ރައްކާތެރިވާމީހުންނެވެ. ޢިއްފަތްތެރި ރައްކާތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި މުސްލިމުން ފާޙިޝު ކަންކަމާ އެކަހަރިވެ، ޠާހިރު ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަށް އިސްލާމް ދީނުގައި ގޮވާލައްވާފައިވެއެވެ. ކީރިތިޤުރްއާނުގެ އެތަކެއް އާޔަތުގައިވަނީ މިކަމަށް އަމުރުކުރައްވާފައެވެ. އަލްއަޢުރާފު ސޫރަތުގައި اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} (الأعراف:33) މާނައީ: {ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ…

الكفَاءَةُ (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 212

الكفَاءَةُ  (1) ޢަބްދުﷲ މުޞްލިޙް الكفَاءَةُ : މިލަފުޘުގެ މާނައަކީ، ހަމަހަމަވުމެވެ. ނުވަތަ އެއްވަރުވުމެވެ. فُلاَنً كُف ءً لفلاَنٍ أي مُسَاوٍ لَهُ މިވެނި މީހަކު އެވެނިމީހަކާ ހަމަހަމައެވެ. އެބަހީ، އެއްވަރެވެ. ސަލާމާއި، ޞަލަވާތް ލެއްވި އިތުރުއެކަލޭގެފާނު ޙަދީޡް ކުރެއްވިއެވެ. ” المُسلِمُونَ تَتَكَافَاْ دِمَاؤُهُم”[1] سنن الدارقطني ގެ މައްސަލަތަކުގައި އެބަހީ، ޤަތުލު ނުވަތަ ޤިޞާޞްގެ މައްސަލަ ތަކުގައި ހުރިހާ މުސްލިމުން ހަމަހަމައެވެ. ” އެބަހީ، މަތިވެރި ނަސަބެއްގެ މީހަކާއި، ދެރަނިކަމެތި މީހަކާވެސް ހަމަހަމައެވެ.…

އަލްމުއުމިނޫން ސޫރަތުގެ އަލީގައި ފުރިހަމަ މުއުމިނުންގެ ސިފަތައް (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 280

އަލްމުއުމިނޫން ސޫރަތުގެ އަލީގައި ފުރިހަމަ މުއުމިނުންގެ ސިފަތައް (2) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްމުއުމިނޫން ސޫރަތާއި އެހެންވެސް ސޫރަތްތަކުގައި އަންގަވާފައިވާ މުއުމިނުންގެ ސިފަތަކަކީ، އެއަށް އިތުރު ތަފުޞީލުތައް ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަންތައްތަކެކެވެ. ތިރީގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެ ކަންކަމުގެ ތަފުޞީލު ހިމަނައިލަމެވެ. ފުރިހަމަ މުއުމިނުންނީ، އެއުރެންގެ ނަމާދުގައި اللَّهُ އަށް ބިރުވެތިވެ، މަޑުމައިތިރިވެތިބޭ މީހުންނެވެ. ނަމާދަކީ، ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ ޙަޟުރަތަށް ކުއްތަންވެވޭ އަޅުކަމެކެވެ. ނަމާދަށް…

އަލްމުއުމިނޫން ސޫރަތުގެ އަލީގައި ފުރިހަމަ މުއުމިނުންގެ ސިފަތައް  (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 333

އަލްމުއުމިނޫން ސޫރަތުގެ އަލީގައި ފުރިހަމަ މުއުމިނުންގެ ސިފަތައް  (1)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ފުރިހަމަ މާނާގައި اللَّهُއަށް އީމާންވާ މީހުންނަކީ، ޚާއްޞަ ސިފަތަކެއްގެ ވެރިބަޔެކެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި މުއުމިނުންގެ ސިފަތައް އެއް އާޔަތަށްވުރެ ގިނަ އާޔަތުގައި، އެއް ސޫރަތަށްވުގެ ގިނަ ސޫރަތުގައި اللَّهُ ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. ބޭނުމަކީ، އެފަދަ ކަންކަމާމެދު މުސްލިމުތަކުން ވިސްނައި ފިކުރުކޮށް، ތިމާމެންގެ ޢަމަލީ ދިރިއުޅުމުގައި އެ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމަށް މަގުދެއްކެވުމެވެ. އަމުރުކުރެއްވުމެވެ. މިފަދަ އާޔަތްތަކުގެތެރެއިން އަލްމުއުމިނޫނަ ސޫރަތުގައި اللَّهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1)…

މަޙުޝަރުގެ ބިރުވެރިކަމާމެދު ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އިންޒާރުދެއްވާފައިވާ ވެއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 372

މަޙުޝަރުގެ ބިރުވެރިކަމާމެދު ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އިންޒާރުދެއްވާފައިވާ ވެއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މި ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން ކޮށްއުޅޭ އެއްވެސް ކަމަކީ ގެއްލިދާނެ ކަމެއްނޫނެވެ. މީގެ މާނައަކީ އެ މީހަކު ކުޅަ ކޮންމެ ކަމަކާއި، ބުނިކޮންމެ ބަހަކީ، އަދި ހިތުގައި ސިއްރުކޮށްގެން އުޅެފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ، ހެޔޮކަމެއްވިއަސް ނުބައިކަމެއްވިއަސް ލިޔުއްވައި ރައްކާތެރި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަންތައްތަކެކެވެ. ޤިޔާމަތްދުވަހުން އެ ކަންކަމާ އެ މީހަކު ކުރިމަތިލާން ޖެހޭހުއްޓެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނާއި މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ބަސްފުޅުތަކުން މިކަން ކަށަވަރުކޮށް…

ޙަދީޘެއްގެ ހިޔަލުގައި

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 337

ޙަދީޘެއްގެ ހިޔަލުގައި  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މުސްލިމުންގެ ޢަމަލުތައް އިޞްލާޙުވެ، اللَّهُގެ ރުއްސެވުން އެބައިމީހުންނަށް ލިބޭނެ މަގުތައް ރަސޫލުاللَّهِ Jގެ ސުންނަތުގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އިތުރުއެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތަކަކީ ޙައިރާންވުން އެކަށީގެންވާފަދަ ބަލާޣާތްތެރި ބަސްފުޅުތަކެކެވެ. މަދު ލަފުޒުތަކުން ގިނަގުނަ މާނަތައް ބަޔާންވެގެންވާ ބަސްފުޅުތަކެކެވެ. ތިރީގައި މި ނަންގަނެވޭ ޙަދީޘަކީ އެފަދަ ޚާއްޞަ ޙަދީޘެކެވެ.   عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يَقُولُ: {إِنَّ…

އަޅުތަކުންގެމައްޗަށް اللَّهُގެ ދީލަތިވަންތަކަމާއި، اللَّهُގެ ފަޟުލުވަންތަކަމުން މަޙްރޫމުވުމުގެ ސަބަބުތައް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 435

އަޅުތަކުންގެމައްޗަށް اللَّهُގެ ދީލަތިވަންތަކަމާއި، اللَّهُގެ ފަޟުލުވަންތަކަމުން މަޙްރޫމުވުމުގެ ސަބަބުތައް  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޝަޢުބާންމަހުގެ ފަނަރަވަނަ ރެޔާގުޅޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްތަކާމެދު ވާހަކަދައްކަވަމުން، އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު އައްސައްޔިދު ޢަބްދުހޫ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު، އޭނާގެ [ތަޙްވީލުލް ޤިބުލަތި މިނަލް ޤުދުސި އިލަލް ކަޢުބަތި] މި ނަންކިޔުނު ލުއިފޮތުގެ 14 ، 15 މި ދެ ޞަފްޙާގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. [މި މައުޟޫޢުގައި ޢިލްމުވެރިން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅަށް ބަލާއިރު، ޝަޢުބާންމަހުގެ މާތްކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޞައްޙަމަގުން އެއްވެސް ބަސްފުޅެއް ވާރިދުވެގެން ނުވާކަމަށް ބުނުމަކީ މުޅިން ރަނގަޅުގޮތެއްނޫނެވެ.…

ޝަރުޢީ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ޤަބޫލުކުރުމާއި އެ ކަމުގެ ގެއްލުން (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 281

ޝަރުޢީ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ޤަބޫލުކުރުމާއި އެ ކަމުގެ ގެއްލުން (3)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޝަޢުބާންމަހުގެ ފަނަރަ ވިލޭރެޔާ ގުޅޭގޮތުން ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތައް: ކުރިން މި ދެންނެވިދިޔަ ބަސްތަކަށް އިތުރު ގަދަކަމާއި ސާބިތުކަން ގެނެސްގަތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ އުއްމަތް އެ ބޭކަލުންގެ ބަސްފުޅަށް އިތުބާރުކުރާ މުޙައްޤިޤު ޢިލްމުވެރިންކުރެ ބައެއް ބޭކަލުން ޝަޢުބާންމަހުގެ ފަނަރަ ވިލޭރެޔަ ގުޅޭގޮތުން ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅުތައް މިތާނގައި ނަޤުލުކޮށްލާހުށީމެވެ. އަލްއިމާމުއްނަވަވީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. [ރަޖަބު މަހުގެ ފުރަތަމަ ހުކުރުވިލޭރޭ މަޣުރިބު ނަމާދާއި ޢިޝާނަމާދާ ދެމެދުގައި ބާރަ…

[އަޅުގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ކުއްޖަކު ލިބޭނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 295

[އަޅުގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ކުއްޖަކު ލިބޭނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟] ޙަސަން ޒަހީން ތިބާ އަޑުއެހިން ހެއްޔެވެ؟ ޒަކަރިއްޔާގެފާނުންގެ ވާހަކައަކީ އިބުރަތުން ފުރިގެންވާ ރީތި ވާހަކައެކެވެ. މާތްﷲގެ އިދާރަކުރެއްވުމާއި އެކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ފުރިހަމަކަން، ފުރިހަމައަށް ހާމަވާ އިބުރަތްތެރި ހާދިސާ އެކެވެ. ތިބާ ކިޔާލަބަލާށެވެ. سورة آل عمران ގެ 37 ވަނަ އާޔަތުން ފެށިގެން 41 ވަނަ އާޔަތަށް އެ ވަނީ އެ ވާހަކައެވެ. އަދި سورة مريم ގެ 2 ވަނަ އާޔަތުން ފެށިގެން 15 ވަނަ އާޔަތަށް…

ޝަރުޢީ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ޤަބޫލުކުރުމާއި އެ ކަމުގެ ގެއްލުން (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 403

ޝަރުޢީ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ޤަބޫލުކުރުމާއި އެ ކަމުގެ ގެއްލުން (2) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޝަޢުބާންމަހުގެ ފަނަރަވަނަ ރެޔަކީ ޚާއްޞަގޮތަކުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ ރެއެއްނޫންކަން ބަޔާންކުރައްވައި، ކުރިޔާއި ފަހުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ފޮތްފޮތަށް ޙަވާލާދެއްވައި، މުޙައްމަދު އައްސައްޔިދު ޢަބްދުހޫ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ނަމަކަށްކިޔުނު ޢިލްމުވެރިޔަކު އޭނާގެ [ތަޙްވީލުލް ޤިބުލަތި މިނަލް ޤުދުސި އިލަލް ކަޢުބަތި] މި ނަންކިޔުނު ލުއިފޮތުގެ 12 ، 13 މި ދެ ޞަފްޙާގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. [ޝަޢުބާންމަހުގެ ފަނަރަވަނަ ރެޔަކީ ޚާއްޞަ ދަރަޖައެއް ލިބިގެންވާ ރެއެއްކަމާގުޅޭގޮތުން ގިނަ…