ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް އަމާނާތްތެރިވުމަށް އިސްލާމްދީން އަމުރުކުރެއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 204

ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް އަމާނާތްތެރިވުމަށް އިސްލާމްދީން އަމުރުކުރެއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމްދީނަކީ، އެ ދީނަށް ތަބާވާ، އެ ދީނުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ، ދިރިހުރި ޟަމީރެއްގެ ވެރިބަޔަކުކަމުގައި ވުމަށް ގޮވައިލާ ދީނެކެވެ. އެއީ، އޭގެސަބަބުން اللَّهُގެ ޙައްޤުތަކާއި، މީސްތަކުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިވެގެން ވުމަށްޓަކައެވެ. އޭގެސަބަބުން ކަންކަމުގައި ފަރުވާކުޑަވުމާއި އިހުމާލުވުމުގެ ނުބައިކަމުން މުސްލިމުން ސަލާމަތް ކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ. މި ސަބަބުތައް މިހެން ހުރުމާއެކު، މުސްލިމުންނަކީ އަމާނާތްތެރި ބަޔަކުކަމުގައިވުމަށް އިސްލާމްދީން ވާޖިބުކުރެއެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އަމާނާތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާ ވަރަށް ފުޅާވެ، ތަނަވަސްވެގެންވެއެވެ. އޭގައި ވަރަށް…

ދޮގުހެކި ދިނުމަކީ މުސްލިމަކު ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 172

 ދޮގުހެކި ދިނުމަކީ މުސްލިމަކު ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢެއްގައި ހަމަހިމޭންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ނެތިދިޔުމުގެ އިތުރަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އިންސާފުވެރިކަން ގެއްލިދިޔުމުގެ އެންމެ ފާޅުކަންބޮޑު ސަބަބެއްކަމުގައި ދޮގުހެކިދިނުންހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމާއެކު އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ދޮގުހެކިދިނުމަކީ، އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އަދި ދޮގުހެކިދީ އުޅޭ ބަޔަކަށް އެކަން ހުއްޓައިލުމަށް ބާރުއެޅުއްވުމުގެގޮތުން ބޮޑެތި އިންޒާރު ދެއްވާފައިވެއެވެ. އެ ކަލޭގެފާނަށް اللَّهُ ރުއްސުންލެއްވި ޚުރައިމު ބްނު ފާތިކުގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ. “أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ…

ދޮގުހެކި ދިނުމަކީ އެންމެ ބޮޑެތި ފާފައިގެތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 163

ދޮގުހެކި ދިނުމަކީ އެންމެ ބޮޑެތި ފާފައިގެތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޝަރީޢަތްތައް އިންސާފުވެރި، ޢަދުވެރި ގޮތުގައި ނިމިގެން ދިޔުމަށްޓަކައި، އެންމެ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރަނީ، ހަމައެކަނި ޤާޟީންގެ ޢިލްމުވެރިކަމާއި، ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ހޭލުންތެރިކަން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އެއާޚިލާފަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ހެކިތަކާއި، ޙުއްޖަތްތަކާއި، ޤަރީނާތަކަކީ، އިންސާފުވެރި ޙުކުމަކަށް ހުޅުވިގެންދާ ތަނަވަސް ދޮރެކެވެ. ދޮގުހެކި ދިނުން ހިމެނެނީ، ޤާޟީއަށް މައްސަލަ އޮޅުވައިލުން ކަމުގައެވެ. މި ޒަމާނަކީ [ތަހުޛީބު] ޒަމާން ކަމަށް ނަންވެފައި އޮތުމާއެކު، މައްސަލާގައި ވަކީލުންނާއި ހެކިވެރިންގެ…

ޝަރީޢަތުގެ އިންސާފުވެރިކަމަށްޓަކައި ހެކިބަހުގައި ތެދުވެރިވުމުގެ މުހިއްމުކަން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 240

ޝަރީޢަތުގެ އިންސާފުވެރިކަމަށްޓަކައި ހެކިބަހުގައި ތެދުވެރިވުމުގެ މުހިއްމުކަން   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޝަރީޢަތަކީ ބޭރުފުށަށް ހިނގާ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ މާނައަކީ، މީސްމީހުންގެ ސިއްރުތަކަކީ، އިންސާނުނަށް އެނގޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ސިއްރުތައް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި اللَّهُ އެވެ. އެހެންކަމާއެކު ޝަރީޢަތް ކުރުމުގައި ޤާޟީން ނިޔާއިއްވަވަނީ، ދެ ޚަޞްމުންގެ އިޢުތިރާފާއި ލިބިހުރި ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެއެވެ. ރަސޫލުاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. {إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ…

المرأة المسلمة (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 103

المرأة المسلمة (3) صاحب السعادة الأستاذ أحمد كامل ديدي އިދާރީ ނޯޓެއް: ޞާހިބުއްސަޢާދާ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ކާމިލު ދީދީ (ރަޙިމަހުﷲ) ގެ މި ލިޔުން ނަކަލުކޮށްފައި މިވަނީ، ދީނީ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޝާއިޢު ކުރެއްވި ‘ދީނީ ރޫޙް’ މަޖައްލާއިންނެވެ.  9 ބަޔަށް ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވާ މިލިޔުމުގެ ފުރަތަމަ ބައި ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވަނީ، 15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1372 ގެ އަދަދުގައެވެ. ފަހުބައި ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވަނީ، 15 ރަބީޢުލްއައްވަލު 1375 ގެ އަދަދުގައެވެ. މި ލިޔުން ޝާއިއުކުރުމުގައި…

ތެދުވެރިކަން : ތުއްތު އިރުއްސުރެ ކުދިންނަށް އާދަކޮށްދިނުން މުހިއްމު ސިފައެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 292

ތެދުވެރިކަން : ތުއްތު އިރުއްސުރެ ކުދިންނަށް އާދަކޮށްދިނުން މުހިއްމު ސިފައެއް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމްދީނުގައި ކޮންމެ ހެޔޮކަމެއް ވެސް އަނެކުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، އެ ކަމަކާ މަސްއޫލުވާ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ޢަމަލީގޮތުން އެ ކަމެއްކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ތެދުވެރިކަމަކީ، އިސްލާމްދީނުގައި އެހާ ޚާއްޞަ މަޤާމެއް ދެއްވާފައިވާ ކަމަކަށްވާއިރު، ތިމާމެންގެ ޅަދަރީންނަށް އެ މާތްސިފަ އުނގަންނައިދިނުމުގައި މައިންބަފައިންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރެވިދާނެއެވެ. އެއީ، އެބައިމީހުން ޢަމަލީގޮތުން ކުދިންނަށް ތެދުވެރިކަމުގެ ނަމޫނާ ދެއްކުމުންނެވެ. ދޮގު ނުބުނުމުންނެވެ. ޙަޤީޤަތާ…

ދޮގުވެރިކަމަކީ މުއުމިނެއްގެކިބާގައި ހުރެގެންވާނެ ސިފައެއްނޫނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 270

ދޮގުވެރިކަމަކީ މުއުމިނެއްގެކިބާގައި ހުރެގެންވާނެ ސިފައެއްނޫނެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ތެދުވެރިކަމަކީ މުސްލިމުންގެ ކިބާގައި ކޮންމެހެން ވެސް ހުރުން ލާޒިމު ސިފައެއްކަމުގައި ވުމާއެކު، އޭގެ އިދިކޮޅު ކަމަށްވާ ދޮގުވެރިކަމަކީ، މުސްލިމުންގެ ކިބާގައި ހުރެގެންވާނެ ސިފައެއް ނޫންކަމަށް އަންގަވާފައިވެއެވެ. ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމުގެ ވެރި ސާހިބާ، މި އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ އެންމެ ރުހިވަޑައި ނުގަންނަވާ ސިފައަކީ ދޮގުވެރިކަމެވެ. عَن عَائِشَة رَضِي اللهُ عَنْهَا، قَالَت: “مَا كَانَ مِنْ خُلُقٍ أبْغض…

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 280

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (2) ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު- (10 ޖަނަވަރީގައި ޝާއިޢު ކުރެވުނު ބަޔާ ގުޅޭ) މި މަޒުމޫނު ނަގައިފައި ވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ވިހި ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން އަރަބި ދުނިޔެއަށް ހިންގި ނުފޫޒުގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރޯޖަރ ހާރޑީ ލިޔެފައިވާ “ކޮކަޑިލީ ފެންވަޅު” މިނަން ކިޔާ ފޮތުންނެވެ. މުސައްނިފު ހާރޑީއަކީ ކުރިން ބީބީސީގެ މުރާސިލެކެވެ. މިލިޔުމުގައި ހުރި ބައެއް އަރަބި ނަންނަން އިނގިރޭސި ފޮތަކުން ނަގައިފައިވާތީ އަރަބީން ކިޔާ…

މުސްލިމުން ބަހާއި ޢަމަލުގައި ތެދުވެރިވުމަށް އިސްލާމްދީން ގޮވައިލައެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 338

މުސްލިމުން ބަހާއި ޢަމަލުގައި ތެދުވެރިވުމަށް އިސްލާމްދީން ގޮވައިލައެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މުސްލިމުންނަކީ، ބަހާއި ޢަމަލުގައި ތެދުވެރި ބަޔަކުކަމުގައިވުމަށް އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް ގަދައަށް އަމުރުކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އެއީ، މުޖުތަމަޢުގެ ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމާއި އަމާންކަން ކަށަވަރު ކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ. ކަންކަމުގައި އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ނުބައިކޮށް ހީކުރުމާއި ޝައްކު އުފެދޭގޮތްވުމަކީ، ތެދުވެރިކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުންވާ ކަމެކެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނާއި މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ގެ ބަސްފުޅުތަކުން މިކަން ކަށަވަރުވެއެވެ. މާތް اللَّهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا…

لَهْوَ الْحَدِيثِ ގެ މާނަ ހަމަ އެހާ ހަނިތޯއެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 683

لَهْوَ الْحَدِيثِ ގެ މާނަ ހަމަ އެހާ ހަނިތޯއެވެ؟ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށުއަޒީ) މާތް ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިންސާނުންނަށްޓަކައި ވަނީ އެންމެހައި ހެޔޮ ރަނގަޅު ކަންތަކާއި ތަކެތި ޙަލާލުކުރައްވައިފައެވެ. އަދި އެންމެހައި ނުރަނގަޅު ކަންތަކާއި ތަކެތި (މުންކަރާތްތައް) ވަނީ ޙަރާމްކުރައްވައިފައެވެ. “ހެޔޮ، ރަނގަޅު ކަންތަކުގެ މާނައަކީ، ކަމުދާ، ރީތި، ހެޔޮ، ޞައްޙަ، ފުރިހަމަ، ކުށެއްނެތް، ފައިދާހުރި ކަންތައް ކަމަށް ބަސްފޮތް ބަޔާންކުރެއެވެ. ނުބައި ނުރަނގަޅު ކަންތަކަކީ ހެވާއި ރަނގަޅުގެ ދިމާއިދިކޮޅެވެ. އަދި ތަންކޮޅެއް ތަފްޞީލުކޮށް…