[ކަލަގޮވުމުންނާއި، އުނދަގޫ ދިނުމުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ޞަދަޤާތްތައް ބާޠިލުނުކުރާ ހުށިކަމެވެ!]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 338

[ކަލަގޮވުމުންނާއި، އުނދަގޫ ދިނުމުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ޞަދަޤާތްތައް ބާޠިލުނުކުރާ ހުށިކަމެވެ!]  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި މީސްތަކުންގެމެދުގައި ކަންތައްތައް ބައްސަވާފައިވަނީ اللَّهُއެވެ. ތަނަވަސްކަމުގެ އަހުލުވެރިންނާއި، ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި މީހުންނަށް އާދޭސްކޮށް ސަލާންޖަހައި އުޅެން މަޖުބޫރުވެފައިވާ ނިކަމެތި ފަޤީރުން ވެސް ލެއްވީ اللَّهُއެވެ. ކަން މިހެން އޮތުމާއެކު ތިމާމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ ތަނަވަސްކަމުން ނިކަމެތިންނަށް އެހީވެ ހެޔޮފޯރުވައި އުޅުމަށް ވެސް އަމުރުކުރެއްވީ اللَّهُއެވެ. اللَّهُގެ މަގުގައި ހޭދަކުރުމަށްފަހު އެ ވާހަކަ ދައްކައި އުޅޭ މީހުންނާ ބައެއް ފަހަރަށް ދިމާވެއެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރަށް…

އެންމެ ނާރަކާމެދުވެސް ތިބާ ފިކުރުކޮށްލަބަލާށޭ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 336

އެންމެ ނާރަކާމެދުވެސް ތިބާ ފިކުރުކޮށްލަބަލާށޭ! ޙަސަން ޒަހީން ތިބާއަށް އެނގޭހެއްޔެވެ. ތިބާގެ ކޮންމެ ހަރަކާތަކީ، ތިބާއަށް ދެއްވާފައިވާ މަތިވެރި ނިޢުމަތެކެވެ. އެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރުކުރައްވާ ފުރިހަމަ އިންސާނެއްގެ ސިފައިގައި ތިބާ ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ނިޒާމެއްގެ މަތިންނެވެ. އެމަތިވެރި ނިޒާމަކީ އެއާމެދު ތިބާ ވިސްނާ ފިކުރުކުރުމަށް ތިބާއަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވާ ތިބާގެ ހަށިގަނޑެވެ. އެ ހަށިގަނޑުގައި ލައްވާފައިވާ ބަހާތަކެވެ. ތިބާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އެންމެ ނާރަކާމެދު ތިބާ ފިކުރުކޮށްލަބަލާށެވެ. ތިބާއަށް ފެންނާނީ ފުރިހަމަކަމާއި، އުނިކަމެއް ނެތްކަމެވެ. ހައްދަވާ ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވާ…

ދުނިޔޭގައިހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ ޔުނިވަރސިޓީ، اللَّهُ އަށްޓަކައި ކުރެވުނު ހޭދައެއްގެ ދިރިހުރި މިސާލެއް (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 370

ދުނިޔޭގައިހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ ޔުނިވަރސިޓީ، اللَّهُ އަށްޓަކައި ކުރެވުނު ހޭދައެއްގެ ދިރިހުރި މިސާލެއް (2) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު   ޖާމިޢުލް ޤަރްވިއްޔީނުގެ ކުރިއާއި ފަހުގެ ބައެއް ދަސްވެނިން: މިތާނގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި ވަނީ، ޖާމިޢުލް ޤަރްވިއްޔީނުގެ ކުރިއާއި ފަހުގެ ދަސްވެނީންގެތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަދު ބޭފުޅުންކޮޅެކެވެ. ޝުޢައިބު ބުނު އަލްޙުސައިނުލް އަންޞާރީ އަބޫމަދްޔަނު (509ހ.594ހ.) މި ކަލޭގެފާނަކީ، މާލިކީ މަޛުހަބުގެ ބޮޑު ޢިލްމުވެރިއެކެވެ. ގިނަގުނަ ފޮތްތަކެއް ލިޔުއްވާފައިވާ ބޭކަލެއްމެއެވެ. އަބުލްވަލީދު މުޙައްމަދު ބުނު އަޙްމަދު ބުނު މުޙައްމަދު…

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (5)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 227

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (5) ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު (26 ފެބްރުވަރީގައި ޝާޢިއުކުރެވުނު ބަޔާ ގުޅޭ) މި މަޒުމޫނު ނަގައިފައި ވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ވިހި ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން އަރަބި ދުނިޔެއަށް ހިންގި ނުފޫޒުގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރޯޖަރ ހާރޑީ ލިޔެފައިވާ “ކޮކަޑިލީ ފެންވަޅު” މިނަން ކިޔާ ފޮތުންނެވެ. މުސައްނިފު ހާރޑީއަކީ ކުރިން ބީބީސީގެ މުރާސިލެކެވެ. މިލިޔުމުގައި ހުރި ބައެއް އަރަބި ނަންނަން އިނގިރޭސި ފޮތަކުން ނަގައިފައިވާތީ އަރަބީން ކިޔާ ގޮތާ…

اللَّهُގެމަގުގައި އިހުގެ މުސްލިމުން ކުރައްވާފައިވާ ދެމިހުންނަނިވި ޞަދަޤާތުގެ ބައެއް އަސަރުތައް މިއަދު ވެސް ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 534

اللَّهُގެމަގުގައި އިހުގެ މުސްލިމުން ކުރައްވާފައިވާ ދެމިހުންނަނިވި ޞަދަޤާތުގެ ބައެއް އަސަރުތައް މިއަދު ވެސް ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ.   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިންސާނުންނަށް މި ދުނިޔޭގައި ލިބިގެންވާ މުދަލާއި ތަކެތީގެތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް މަރުވުމަށްފަހު މަންފާކުރާނީ ތިނެއްޗަކުންނެވެ. އެ ތަކެއްޗަކީ ކޮބައިކަން ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. {إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو…

اللَّهُގެމަގުގައި ހޭދަކުރުންވަނީ ތިމާމެން އެންމެ ލޯބިވާ އެއްޗަކުންނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 343

اللَّهُގެމަގުގައި ހޭދަކުރުންވަނީ ތިމާމެން އެންމެ ލޯބިވާ އެއްޗަކުންނެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިންސާނުންނަކީ އިންތިހާއަށް ދަހިވެތި ބަޔެކެވެ. އެހެންކަމާއެކު اللَّهُ އެދިވޮޑިގަންނަވަނީ، اللَّهُއަށް އީމާންވާ މީހުންގެކިބައިން މި ދަހިވެތިކަން ފިލުވައިލެއްވުމަށެވެ. ޒަކާތްދިނުމާއި ޞަދަޤާތްދިނުމުގައި ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރުތަކުގެތެރޭގައި އިންސާނުންގެ ނަފުސުގެ ދަހިވެތިކަމުން މީސްތަކުން މިންޖުކުރެއްވުން ހިމެނެއެވެ. ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުން ތަރުބިޔަތު ކުރައްވާފައިވަނީ މި މަތިވެރި އުސޫލުގެ މަތީގައެވެ. ހެޔޮކަމުގެ މައިދާނުގައި ކުރި ހޯއްދެވުމަށް އެއިން ކޮންމެ ބޭކަލަކުމެ ފަސްޖެހިވަޑައިނުގެން ކުރިމަތިލައްވަނީ…

މީސްތަކުންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވުމުގައި ވެސް އަޞްޙާބު ބޭކަލުންވަނީ އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ނަމޫނާ ދައްކަވާފަވެއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 382

މީސްތަކުންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވުމުގައި ވެސް އަޞްޙާބު ބޭކަލުންވަނީ އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ނަމޫނާ ދައްކަވާފަވެއެވެ.  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ އަކީ މުސްލިމުންނަށްޓަކައި އެންމެ ހެޔޮ ނަމޫނާކަމުގައި اللَّهُ ތަޢާލާ ލައްވާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމާއެކު އެކަލޭގެފާނުގެ މަދްރަސާގެ ދަރިވަރުންކަމުގައިވި އަޞްޙާބު ބޭކަލުން އެކަލޭގެފާނު ތަރުބިޔަތުކުރެއްވީ، މުސްލިމު އުއްމަތަށް އެންމެ ބޭނުންވާނެ މުރައްބީންގެ ގޮތުގައެވެ. އެންމެ މަތިވެރި އުސްތާޛުންކަމުގައިވާނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އެހެންކަމާއެކު ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުންވަނީ، މުސްލިމުންގެމެދުގައި އެއްބަޔަކު އަނެއް…

އަނެކުންގެ ކަންކަމަށް އިސްކަންދީ، އެހީތެރިވުމަށް އިސްލާމްދީން ގޮވައިލައެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 451

އަނެކުންގެ ކަންކަމަށް އިސްކަންދީ، އެހީތެރިވުމަށް އިސްލާމްދީން ގޮވައިލައެވެ.  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމްދީނަކީ ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކޮށް، ކޮންމެ މީހަކުވެސް ހެޔޮޢަމަލުކުރުމަށް ގޮވައިލާ ދީނެކެވެ.  އެއީ، އެބައިމީހުންގެ ވެރި ރައްބު ކަމުގައިވާ اللَّهُ ސުބްޙާނަހޫވަތަޢާލާއާ މީސްތަކުންގެ ގުޅުން ހަރުދަނާވެ، ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަން މީސްތަކުންނަށް ކަށަވަރު ވުމަށްޓަކައެވެ. ހަމައެއާއެކު، އިންސާނީ ގުޅުން ހަރުދަނާވެ ދެމިއޮތުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުގެ ކޮންމެ ފަރުދަކުމެ، ތިމާގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތަށްވުރެ އަނެކުންގެ މަޞްލަޙަތު އިސްކުރުމަށް ގޮވާލައި އެކަމަށް މަގުދައްކާފައިވާ ދީނެކެވެ. އަމިއްލަ ވަޒަންދޫކޮށް ދިއުމަށް…

ހެޔޮކަމެއް ކުރަންއުޅެ އަމިއްލައަށް ނަރަކައަށް ވެއްޓިގަންނައެއްޗެއް ނޫނެވެ. (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 385

ހެޔޮކަމެއް ކުރަންއުޅެ އަމިއްލައަށް ނަރަކައަށް ވެއްޓިގަންނައެއްޗެއް ނޫނެވެ.  (1)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ސޯޝަލްމީޑިޔާގެ ވަސީލަތްތައް ޢާއްމުވެފައިވާ މި ދުވަސްވަރުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާންމަސް ކައިރިވުމާއެކު، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ފޮނުވައިއުޅޭ ލިޔުމެއް ލިބެން ފަށައެވެ. މި ލިޔުމުގައި ބުނެފައި އޮންނަނީ، [ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކަށްވާނީ، މި އަހަރުގެ މިވެނި މަހެއްގެ މިވެނި ދުވަސްކަމަށާއި، ރަމަޟާންމަސް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަކަން އެއްވެސް މީހަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަންގައިފި މީހަކަށް ނަރަކަ ޙަރާމްކުރައްވާނެކަމަށް ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ…

ބޭނުންކޮޅެއް ޚިޔާރުކުރުންވަނީ ތިމާމެންގެ އަތްމަތީގައެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 241

ބޭނުންކޮޅެއް ޚިޔާރުކުރުންވަނީ ތިމާމެންގެ އަތްމަތީގައެވެ.  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللَّهُ ތަޢާލާ އެކަލާނގެ ދީންފޮނުއްވީ، މީސްތަކުންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަމާއި، ކާމިޔާބާއި، ފަލާޙު ލިބެނިވި ކަންކަން ބަޔާން ކޮށްދެއްވުމާއެކު، އެބައިމީހުންގެ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ އަބާއްޖަވެރިކަމާއި، ގެއްލުމާއި، ހަލާކުލިބެނިވި ކަންކަން އޮޅުންފިލުވައިދެއްވުމަށެވެ. اللَّهُގެ ނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ވަނީ، މި ހުރިހައިކަމެއް އޮޅުމެއްނެތްގޮތުގައި މީސްތަކުންނަށް އުނގަންނައިދެއްވާފައެވެ. عَن أبي هُرَيْرَة  رَضِي اللَّهُ عَنهُ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ…