اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން، ސާބިތު ދުޢާތައް ކިޔުމުގައި ދެމިތިބުން (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 302

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން، ސާބިތު ދުޢާތައް ކިޔުމުގައި ދެމިތިބުން (2)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللَّهُގެ ޙަޟުރަތުން ކަންކަމަށްއެދި ދަންނަވައި ނޫޅޭ މީހުންދެކެ اللَّهُ ރުހިވޮޑިގެންނުވާހުއްޓެވެ. ކުޑަވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ. اللَّهُގެ ޙަޟުރަތުންމެނުވީ އެކަކަށް އެއްކަމެއް ވެސް ލިބުމެއް ނުވެއެވެ. އުޑުތަކާއި ބިމުގެ ޚަޒާނާތަކުގެ ފުރިހަމަ މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ اللَّهُއެވެ. ވީމާ ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެސް އެދި ދެންނެވުންވަނީ اللَّهُގެ ޙަޟުރަތުންނެވެ. އެ ކަލޭގެފާނަށް اللَّهُ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރަތުގެފާނުގެ އަރިހުން، އަބޫޔަޢުލާ ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘެއްގައި މިކަން ބަޔާންވެގެންވެއެވެ.…

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން، ސާބިތު ދުޢާތައް ކިޔުމުގައި ދެމިތިބުން (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 305

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން، ސާބިތު ދުޢާތައް ކިޔުމުގައި ދެމިތިބުން (1) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މި ދުނިޔެއަކީ ބިރުވެރިކަމުން ފުރިގެންވާ މަޙައްލެކެވެ. އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އިމްތިޙާނެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުއްސުރެ އިންސާނުންގެ އެންމެބޮޑު ޢަދާވާތްތެރިޔާވަނީ މީސްތަކުންކުރެ ގިނަބަޔަކު މަގުފުރައްދައި ހަލާކުގެތެރެއަށް ގެންދާނެކަމަށް ގޮވާލައިފައެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އެތަކެއް އާޔަތުގައި އެ ކަން ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. މިފަދަ އާޔަތްތަކުގެތެރެއިން އަލްޙިޖުރު ސޫރަތުގެ 28 ވަނަ އާޔަތުން ފެށިގެން އެ ސޫރަތުގެ 43 ވަނަ އާޔަތުގެ ނިޔަލަށް اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ…

މާތް ނަބިއްޔާ ރަސޫލުކަމާއިގެން ފޮނުއްވާނެކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު އިންޖީލާއި ތައުރާތުން. (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 273

 މާތް ނަބިއްޔާ ރަސޫލުކަމާއިގެން ފޮނުއްވާނެކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު އިންޖީލާއި ތައުރާތުން (1) ޢަބްދުﷲ މުޞްލިޙް  މީސްތަކުންނަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވުމަށްޓަކައި ﷲ ތަޢާލާ އެކި ދުވަސްވަރު ރަސޫލުންނާއި ނަބީން ފޮނުއްވެވިއެވެ. މި ގޮތުން ރަސޫލުންނާއި ނަބީންފޮނުއްވެވުމުގެ ބޭނުމަކީ ޖަހާލަތުގެ އަނދިރީން އިންސާނުން ނެރުއްވާ ހިދާޔަތުގެ ތެދުމަގު ބަޔާންކޮށްދިނުމާއި ޙައްޤާއި ބާޠިލް ވަކިކޮށްދިނުމެވެ. މި ގޮތުން އާދަމްގެފާނުން ފެށިގެން  މުޙައްމަދުގެފާނާއި ހަމައަށް އެކި ދުވަސްވަރު އެކި  ޤައުމުތަކަށް އެކި ރަސޫލުންނައި ނަބީބޭކަލުން ފޮނުއްވަވާފައިވެއެވެ.  ﷲ ތަޢާލާ ނެތުމުގެތެރެއިން ދުނިޔެ ޚަލްޤުކުރައްވަވާ،…

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން ކީރިތި ޤުރްއާންކިޔެވުން (5)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 326

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން ކީރިތި ޤުރްއާންކިޔެވުން (5) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللَّهُ ގެ އަމުރުފުޅަށް ފުރަގަސްދިނުމުގެ ނަތީޖާ: މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި ގިނަބަޔަކުވަނީ ދިރިއުޅުމާމެދު މާޔޫސްވެ ހިތް ނުތަނަވަސްވެފައެވެ. ގިނަބަޔެއްގެ ޙާލަތު ސިފަކުރުމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ޢިބާރާތަކީ އެބައިމީހުންނީ ދިރިތިބި މައްޔިތުންނޭ ބުނުމެވެ. ގިނަބަޔަކު ދިރިތިބި ނަމަވެސް ޙަޔާތުގައި އެއްވެސް އުފާވެރިކަމެއް ދިރުމެއް ނެތެވެ. މީގެ ނަތީޖާއަކަށްވަނީ އަމިއްލަޔަށް މަރުވާ މީހުން ކުރިޔާ އަޅައިބަލާއިރު ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް…

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން ކީރިތި ޤުރްއާންކިޔެވުން (4)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 277

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން ކީރިތި ޤުރްއާންކިޔެވުން (4) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޤުރްއާންކިޔަވާމީހާއާއި، ނުކިޔަވާމީހާގެ ތަފާތު: ޤުރްއާން ކިޔަވައިއުޅޭ މީހުންނާއި، އެ ފޮތަށް ފުރަގަސްދީ ކިޔަވައިނޫޅޭ މީހުންގެ ސިފަތައް އަލްބުޚާރީއާއި މުސްލިމު ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘެއްގައި ބަޔާންވެގެންވެއެވެ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مَثَلُ الْمُؤمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ: رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ: لاَ رِيْحَ…

للَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން ކީރިތި ޤުރްއާންކިޔެވުން (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 357

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން ކީރިތި ޤުރްއާންކިޔެވުން (3) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ދަރުމަހުރި ކަމެއް: ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި، ޤުރްއާން އުނގެނި އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ، އެ ކަމުގެ މިންވަރު ވަޒަންކުރަން ވެސް މީހަކަށް ނޭނގޭހާ ދަރުމައާއި ސަވާބުހުރި ކަމެކެވެ. ޞައްޙަ ސަނަދަކުން އަލްއިމާމުއްތިރްމިޛީ ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައި ވެއެވެ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لاَ…

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން ކީރިތި ޤުރްއާންކިޔެވުން (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 359

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން ކީރިތި ޤުރްއާންކިޔެވުން (2)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ހިތްތަކުގެ ހަމަޖެހުން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވުމާއި އިތުރު އެތައްކަމެއް: ކުރީގައިވެސް ބަޔާންކުރެވިފައިވާނޭ ފަދައިން اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމަކީ، ހިތްތަކުގެ ދިރުން ލިއްބައިދޭ ކަމެކެވެ. ހިކި ހަނަފަސްވެފައިވާ ބިމަކަށް ފެން ލިބުމުން، އެ ބިމަށް ދިރުން ލިބޭފަދައިން ނުވަތަ އެއަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް ހިތްތަކުގެ ހަމަޖެހުމާއި ސާބިތުކަން ލިއްބައިދެނިވި ކަމަކީ  اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމާއެކު، ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަށާއި އުނގެނި ދަސްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް މި ކަން…

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން ކީރިތި ޤުރްއާންކިޔެވުން (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 358

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން ކީރިތި ޤުރްއާންކިޔެވުން (1) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން އެންމެ މުހިއްމު އެއްކަމެއްކަމުގައި ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުން ހިމެނެއެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އެއް އާޔަތަށްވުރެ ގިނަ އާޔަތުގައި އެ ފޮތް ކިޔެވުމަށް اللَّهُ އަމުރުކުރައްވާފައި ވެއެވެ. މިފަދަ އެއް އާޔަތެއްގައި އަންގަވާފައިވެއެވެ. {اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ…

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން ނަމާދު (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 270

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން ނަމާދު  (2) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ނަމާދަކީ އަޅާއާ އޭނާގެ ވެރި ރައްބާ އެންމެ ކުއްތަންކުރުވާ އަޅުކަމެވެ. ނަމާދަކީ އަޅާއާ އޭނާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއާ އެންމެ ކުއްތަންކުރުވާ އަޅުކަމެވެ. އެއީ اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެ އެންމެ މަތިވެރި ހަރުފަތަށް މީހާ ގެންގޮސްދޭ އަޅުކަމެވެ. ސަޖިދާގައި ދުޢާކުރުން ގިނަކުރުމަށް އަންގަވާފައިވަނީ އެހެންވެއެވެ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.}…

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން ނަމާދު  (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 393

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން ނަމާދު  (1) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިންސާނުންގެ ހިތްތަކުގެ ހަމަޖެހުންވަނީ، اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގައި ކަމަށްވީހިނދު، اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް އިސްލާމްދީނުގައިވަނީ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަދި އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ، ނަމާދުކުރުމެވެ. ނަމާދުކުރުމަކީ ކޮންފަދަ މަތިވެރި މަޤުޞަދެއްގައި ކުރެވޭ ކަމެއްކަން ބަޔާންކުރައްވައި، އަދި ނަމާދުކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވައި اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}  (طه: 14)  މާނައީ:…