ކޮންމެކަމެއްގައިމެ މުސްލިމުން ޢަދުލުވެރިވުމަށް اللهُ އަމުރުކުރައްވައެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 205

ކޮންމެކަމެއްގައިމެ މުސްލިމުން ޢަދުލުވެރިވުމަށް اللهُ އަމުރުކުރައްވައެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢެއްގެ ބިންގާ އެ ކަންކަމުގެ މަތީގައި ސާބިތުވެ ހުރުމުގެ އަސާސީ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ޢަދުލުވެރިކަން ހިމެނެއެވެ. ދޭދޭ އަފުރާދުންނާއި، ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި އުފެދޭ ޚުޞޫމަތްތައް ބަލައި، ޙައްޤުގެ ވެރިފަރާތަށް އެބައެއްގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުމުގައި އެންމެ ޚާއްޞަ ދައުރެއް މުޖުތަމަޢުގައި އަދާކުރަނީ، ޢަދުލުވެރިކަމެވެ. ކަމުގެ މުހިއްމުކަމާއެކު، ޢަދުލުވެރިކަމުގައި އެންމެހައި މުސްލިމުތަކުން ސާބިތުވެ ތިބުމަށް اللهُ ތަޢާލާ އަމުރު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا…

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވަނީ، އަމާނާތްތެރިކަން ނެތުމުންނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 202

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވަނީ، އަމާނާތްތެރިކަން ނެތުމުންނެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިއަދު މުޅި ދުނިޔޭގައި އެންމެން ވެސް އެންމެ ކަންބޮޑުވާ އެއް ކަމަކީ، ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުން، އެބައިމީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުގައި ތެދުވެރި ނުވުމާއި، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންދާ މައްސަލައާ މެދުގައެވެ. އިއްޔެ ވަރަށް އާދައިގެ ދެރަވަރު ދިރިއުޅުމެއް އުޅުނު މީހާ، ލިބުނު ވަޒީފާއަކާގުޅިގެން، ކުއްލިއަކަށް އަނެކުންނާ ނުބައްދަލު މަހުޖަނަކަށް ވެގެންދާ ގޮތާމެދުގައެވެ. ކަމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް ނަމަވެސް، އެއްވެސް…

ތިމާގެ ވަޒީފާއަކީ، ޙަވާލުވެފައިވާ އަމާނާތެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 190

ތިމާގެ ވަޒީފާއަކީ، ޙަވާލުވެފައިވާ އަމާނާތެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުހައްމަދު ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ މީސްމީހުންގެ ތަފާތު ވަޒީފާތަކަކީ، އެ ވަޒީފާއެއް ޙަވާލުކުރެވުނު މީހެއްގެކިބާގައިވާ އަމާނާތެކެވެ. އެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގައްޔާއި، ވަޒީފާގެ ސަބަބުން ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް، ނުވަތަ ތިމާ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތަކަށް ވިއަސް އެއްވެސް އިތުރު މަންފާއެއް ނުނެގުމަކީ، އެ ކަމާމެދު ރައްކާތެރިވުން ލާޒިމު ކަމެކެވެ. ތިމާއާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި، ފުރިހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއެކު، ތިމާގެ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު ތަންދިން އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް އެ ވާޖިބު…

މުސްލިމެއްގެ އައިޑެންޓިޓީއަކީ މީހާގެ އަމާނާތްތެރިކަމެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 162

މުސްލިމެއްގެ އައިޑެންޓިޓީއަކީ މީހާގެ އަމާނާތްތެރިކަމެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަމާނާތްތެރި ކަމަކީ، މުސްލިމުންގެ ކިބާގައި ކޮންމެހެން ވެސް ހުންނަންވާނެ ސިފައެއް ކަން ބަޔާންކޮށް، ކީރިތި ޤުރްއާނާއި، މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ބަސްފުޅުތަކުގެ އަލީގައި މި ދެތިން ދުވަހު ލިޔަމުން ގެންދެވިފައިވާ ހިނދު، އެ މީހެއްގެ ކިބާގައި އަމާނާތްތެރިކަން ނެތިއްޖެ މީހަކާމެދު އިސްލާމްދީނުގައި ދެކޭ ގޮތް ވެސް ބަޔާންކޮށްލުން މުހިއްމުކަމުގައި ދެކެމެވެ. އަލްބުޚާރީ އާއި މުސްލިމު ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ…

އަމާނާތްތެރިކަމަށް އިސްލާމްދީނުގައި ދެވިގެންވާ މަތިވެރިކަން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 113

އަމާނާތްތެރިކަމަށް އިސްލާމްދީނުގައި ދެވިގެންވާ މަތިވެރިކަން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަމާނާތްތެރިކަމަށް އިސްލާމްދީނުގައި ދެއްވާފައިވާ މަތިވެރިކަން ދޭހަވަނީ، އެއީ މުސްލިމުން އެކަކު އަނެކަކާ ވަކިވެ ދުރަށްދާން ޖެހޭހިނދު، އެ ކަމަކަށް އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީގެން އެކަކު އަނެކަކަށް، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ އުޅޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން އެއް ކަމެއްކަމުގައި އަމާނާތްތެރިކަން ހިމެނޭ ކަމެވެ. އެހެންކަމާއެކު، ރަސޫލުاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ގެ އާދަފުޅެއްކަމުގައި ވަނީ، އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުންކުރެ ބަޔަކު އެއްވެސް ދިމާއަކަށް ފޮނުއްވާނަމަ، އަމާނާތްތެރިކަމުގައި…

އިސްލާމްދީނުގެ ނަޒަރުގައި އަމާނަތަކީ ވަރަށް މާނަފުން ބަހެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 207

އިސްލާމްދީނުގެ ނަޒަރުގައި އަމާނަތަކީ ވަރަށް މާނަފުން ބަހެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމްދީނުގައި އަމާނަތަކީ ވަރަށް މާނަފުން ބަހެކެވެ. މީގެތެރެއިން އެންމެ މުހިއްމުކަމަކީ، ދީނީގޮތުން ތިމާއާ ޙަވާލުވެފައިވާ ކަންކަމުގައި ފުރިހަމައަށް ޒިންމާވެ، އެކަންކަން އަދާކުރުމެވެ.  اللَّهُގެ އަމުރާއި ނަހީއަށް ރައްކާތެރިވުމެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ އެންމެހައި ތަކުލީފުތައް ނުވަތަ ވާޖިބުތަކަކީ، އިންސާނާ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އެ ކަންކަމާ ޙަވާލުވެފައިވާ ކަންތައްތަކެކެވެ. ވީއިރު ދީނުގެ ޙުކުމްތަކާމެދު ފަރުވާތެރިވެ، އެ ކަންކަމަށް ރައްކާތެރިވުމަކީ އިންސާނާގެ ވާޖިބެކެވެ. އެއީ އިންސާނާއާ މަތިކުރެވިފައިވާ އަމާނާތެކެވެ. އެ…

ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް އަމާނާތްތެރިވުމަށް އިސްލާމްދީން އަމުރުކުރެއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 218

ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް އަމާނާތްތެރިވުމަށް އިސްލާމްދީން އަމުރުކުރެއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމްދީނަކީ، އެ ދީނަށް ތަބާވާ، އެ ދީނުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ، ދިރިހުރި ޟަމީރެއްގެ ވެރިބަޔަކުކަމުގައި ވުމަށް ގޮވައިލާ ދީނެކެވެ. އެއީ، އޭގެސަބަބުން اللَّهُގެ ޙައްޤުތަކާއި، މީސްތަކުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިވެގެން ވުމަށްޓަކައެވެ. އޭގެސަބަބުން ކަންކަމުގައި ފަރުވާކުޑަވުމާއި އިހުމާލުވުމުގެ ނުބައިކަމުން މުސްލިމުން ސަލާމަތް ކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ. މި ސަބަބުތައް މިހެން ހުރުމާއެކު، މުސްލިމުންނަކީ އަމާނާތްތެރި ބަޔަކުކަމުގައިވުމަށް އިސްލާމްދީން ވާޖިބުކުރެއެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އަމާނާތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާ ވަރަށް ފުޅާވެ، ތަނަވަސްވެގެންވެއެވެ. އޭގައި ވަރަށް…

ދޮގުހެކި ދިނުމަކީ މުސްލިމަކު ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 193

 ދޮގުހެކި ދިނުމަކީ މުސްލިމަކު ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢެއްގައި ހަމަހިމޭންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ނެތިދިޔުމުގެ އިތުރަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އިންސާފުވެރިކަން ގެއްލިދިޔުމުގެ އެންމެ ފާޅުކަންބޮޑު ސަބަބެއްކަމުގައި ދޮގުހެކިދިނުންހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމާއެކު އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ދޮގުހެކިދިނުމަކީ، އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އަދި ދޮގުހެކިދީ އުޅޭ ބަޔަކަށް އެކަން ހުއްޓައިލުމަށް ބާރުއެޅުއްވުމުގެގޮތުން ބޮޑެތި އިންޒާރު ދެއްވާފައިވެއެވެ. އެ ކަލޭގެފާނަށް اللَّهُ ރުއްސުންލެއްވި ޚުރައިމު ބްނު ފާތިކުގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ. “أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ…

ދޮގުހެކި ދިނުމަކީ އެންމެ ބޮޑެތި ފާފައިގެތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 197

ދޮގުހެކި ދިނުމަކީ އެންމެ ބޮޑެތި ފާފައިގެތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޝަރީޢަތްތައް އިންސާފުވެރި، ޢަދުވެރި ގޮތުގައި ނިމިގެން ދިޔުމަށްޓަކައި، އެންމެ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރަނީ، ހަމައެކަނި ޤާޟީންގެ ޢިލްމުވެރިކަމާއި، ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ހޭލުންތެރިކަން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އެއާޚިލާފަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ހެކިތަކާއި، ޙުއްޖަތްތަކާއި، ޤަރީނާތަކަކީ، އިންސާފުވެރި ޙުކުމަކަށް ހުޅުވިގެންދާ ތަނަވަސް ދޮރެކެވެ. ދޮގުހެކި ދިނުން ހިމެނެނީ، ޤާޟީއަށް މައްސަލަ އޮޅުވައިލުން ކަމުގައެވެ. މި ޒަމާނަކީ [ތަހުޛީބު] ޒަމާން ކަމަށް ނަންވެފައި އޮތުމާއެކު، މައްސަލާގައި ވަކީލުންނާއި ހެކިވެރިންގެ…

ޝަރީޢަތުގެ އިންސާފުވެރިކަމަށްޓަކައި ހެކިބަހުގައި ތެދުވެރިވުމުގެ މުހިއްމުކަން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 263

ޝަރީޢަތުގެ އިންސާފުވެރިކަމަށްޓަކައި ހެކިބަހުގައި ތެދުވެރިވުމުގެ މުހިއްމުކަން   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޝަރީޢަތަކީ ބޭރުފުށަށް ހިނގާ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ މާނައަކީ، މީސްމީހުންގެ ސިއްރުތަކަކީ، އިންސާނުނަށް އެނގޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ސިއްރުތައް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި اللَّهُ އެވެ. އެހެންކަމާއެކު ޝަރީޢަތް ކުރުމުގައި ޤާޟީން ނިޔާއިއްވަވަނީ، ދެ ޚަޞްމުންގެ އިޢުތިރާފާއި ލިބިހުރި ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެއެވެ. ރަސޫލުاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. {إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ…