ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ސުންނަތް  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައިވާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތުގެތެރެއިން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 390

ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ސުންނަތް  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައިވާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތުގެތެރެއިން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޙަދީޘްތައް ޝަރަޙަ ކުރެއްވުން:    ކުރީގައި ބަޔާންވެދިޔަ މަޝްހޫރު ޙަދީޘް ފޮތްފޮތުގެތެރެއިން ކޮންމެ ފޮތެއްގެމެ ގިނަގުނަ ޝަރަޙަތަކެއް ޢިލްމުވެރިން އެކި ޒަމާނުގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. މިތާނގައި ކުރިން ނަންގަނެވިދިޔަ ކޮންމެ ފޮތެއްގެ ކުރު ތަޢާރުފަކާއި، އެ ފޮތްފޮތުގެ މައްޗަށް ޢިލްމުވެރިން ލިޔުއްވާފައިވާ ބައެއް ޝަރަޙައިގެ ނަންތައް ލިޔެލުން މުހިއްމުކަމަށް ދެކެމެވެ.   ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ: ޢަބްދުލްމުޙުސިނު ބުނު ޙަމަދު ބުނު…

ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ސުންނަތް  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައިވާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތުގެތެރެއިން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 457

ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ސުންނަތް  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައިވާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތުގެތެރެއިން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ރަސޫލު اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ސުންނަތް  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މުސްލިމު ޢިލްމުވެރިންވަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޙަދީޘްރިވާކުރުމުގެ އުސޫލުތައް އެކަށައެޅުއްވުމަށް ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތާއި، ޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވި ބޭކަލުންގެ ވަނަވަރު އޮޅުންފިލުވުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައިވާ މިންނެތް މަސައްކަތާއި، ޞައްޙަ ޙަދީޘާއި ޟަޢީފު ޙަދީޘާއި މީސްމީހުން ދޮގުހަދައިގެން އުފައްދައި ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ އަށް…

ދޮގުހަދައިގެން އުފައްދާފައިވާ، މައުޟޫޢު ޙަދީޘްތައް އުފެދިގެން އައިގޮތް (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 345

ދޮގުހަދައިގެން އުފައްދާފައިވާ، މައުޟޫޢު ޙަދީޘްތައް އުފެދިގެން އައިގޮތް (3) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު   ދޮގު ޙަދީޘް ހެދުމާމެދު، ކައްރާމީންގެ ރައުޔު: މަގުފުރެދިފައިވާ، ބިދުޢަވެރިންގެ ޖަމާޢަތެއްކަމުގައިވާ [އަލްކައްރާމިއްޔާ] ނުވަތަ ކައްރާމީންނެވެ ކިޔޭ ބަޔަކުމީހުން ދެކޭގޮތުގައި، ހެޔޮކަންކަމަށް މީސްތަކުން ޝައުޤުވެރިކުރުވައި، ނުބައިކަންތައްތަކާ ދުރުހެލިކުރުވުމުގެ ގޮތުން، ދޮގުހަދައިގެން ޙަދީޘް ހެދުން ހުއްދަވާނެއެވެ. (ނޯޓް: މިބައިމީހުންނަކީ، ސުންނަތްޖަމާޢަތުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ރައުޔާ ޚިލާފު، ބާޠިލު ރައުޔެއްގެންގުޅޭ މަގުފުރެދިފައިވާ، ބަޔެކެވެ.) އެބައިމީހުން ދަލީލެއްކަމުގައިދެކެނީ، ވަރަށް މަޝްހޫރު ޙަދީޘެއްކަމުގައިވާ {مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا.} މި…

ދޮގުހަދައިގެން އުފައްދާފައިވާ، މައުޟޫޢު ޙަދީޘްތައް އުފެދިގެން އައިގޮތް (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 287

ދޮގުހަދައިގެން އުފައްދާފައިވާ، މައުޟޫޢު ޙަދީޘްތައް އުފެދިގެން އައިގޮތް (2) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު   މައުޟޫޢު ޙަދީޘްގެ ދަރަޖަ:  މައުޟޫޢު ޙަދީޘަކީ، ޟަޢީފު، ނުވަތަ ބަލި ޙަދީޘް ތަކުގެތެރެއިން އެންމެނުބައި، އެންމެ ގެއްލުންބޮޑު ބާވަތެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި މިއީ މުޅިން ޚާއްޞަ ވަކި ބާވަތެކެވެ. އެހެނީ މައުޟޫޢު ޙަދީޘަކީ، ޟަޢީފު ޙަދީޘް ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބާވަތެއް ކަމަކަށް އެ ބޭކަލުންނެއް ނުބައްލަވައެވެ.   މައުޟޫޢު ޙަދީޘް ރިވާކުރުމުގެ ޙުކުމް:   ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިން…

ދޮގުހަދައިގެން އުފައްދާފައިވާ، މައުޟޫޢު ޙަދީޘްތައް އުފެދިގެން އައިގޮތް (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 299

ދޮގުހަދައިގެން އުފައްދާފައިވާ، މައުޟޫޢު ޙަދީޘްތައް އުފެދިގެން އައިގޮތް  (1) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކީރިތި ޤުރްއާނާއި، މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ސުންނަތަކީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އެންމެ މުހިއްމު ދެ މަޞްދަރެވެ. ޝަރީޢަތުގެ ދެ އަސާސެވެ.  ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި اللَّهُ އަންގަވާފައިވާ އެންގެވުން ތަކުގެ ޝަރަޙައަކީ، ނުވަތަ އެ އެންގެވުންތަކުގެ ތަފްސީރަކީ މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ސުންނަތެވެ. އެހެންކަމާއެކު، އިތުރު އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތް ދެނެގަތުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެކެވެ. އެހެނީ ސުންނަތާނުލައި ޙަޤީޤަތުގައި ކީރިތި…

އޭރުގެ ފަތްފުށްތަކުން......!: ޝަހީދު ފައިޞަލް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 267

އޭރުގެ ފަތްފުށްތަކުން……! ޝަހީދު ފައިޞަލް ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން (ފާރޫޤު ޙަސަން ޏ.މުލަކު) އަކީ، 1972 ން ފެށިގެން މެދުނުކެނޑި ލިޔުއްވަމުން ގެންދަވާ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ފާރޫޤު އެންމެ ގިނައިން ލިޔުއްވާފައިވަނީ، އިސްލާމީ ތާރީޚާއި ދީނީ މަޢުލޫމާތުގެ ލިޔުންތަކެވެ. އެ ރޮނގުން ގިނަ ފޮތްތަކެއް ލިޔުއްވައި، ތަރުޖަމާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ފާރޫޤަށް ވަނީ، ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ ރޮނގުން (1985 ވަނަ އަހަރު) ދިވެހިބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން (1990 ވަނަ އަހަރު) އާންމު ޚިދުމަތުގެ ހިތްވަރު…

ރަޖަބުމަހު ރޯދަހިފުމުގެ މާތްކަމާގުޅިގެން ބަޔާންކުރާ އަސްލެއްނެތް ވާހަކަތައް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 397

ރަޖަބުމަހު ރޯދަހިފުމުގެ މާތްކަމާގުޅިގެން ބަޔާންކުރާ އަސްލެއްނެތް ވާހަކަތައް  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ނައްޞުން ސާބިތުވާގޮތުގައި ރަޖަބު މަހަކީ، ޙުރުމަތްތެރިކުރައްވާފައިވާ މައްސަރުތަކުގެތެރެއިންވާ މަހެކެވެ. އެހެންކަމާއެކު އެ މައްސަރުގައި اللَّهُ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމާ ދުރުވެ، ކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން ކުރުމުގައި ދެމިތިބުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމަކު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރަށް ރަޖަބުމަހު ވަކި ޚާއްޞަ އަޅުކަމެއްކުރުމަށް އަންގަވާފައިވާ ޞައްޙަ ޙަދީޘެއް ނެތްކަމުގައި ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ. އަލްއިމާމު އިބްނު ޙަޖަރު ވިދާޅުވިއެވެ. [ރަޖަބުމަހުގެ މާތްކަން ބަޔާންވެގެންވާ ޙަދީޘެއް، ނުވަތަ…

ރަޖަބުމަހު ކުރަންއަންގަވާފައިވާ ޚާއްޞަ ނަމާދެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 456

ރަޖަބުމަހު ކުރަންއަންގަވާފައިވާ ޚާއްޞަ ނަމާދެއް ނުވެއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ރަޖަބުމަހުގެ މާތްކަން ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން ރަޖަބުމަހަށް ހަނދުބެލުމުން، ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ވިދާޅުވާ ދުޢާއެއްކަމަށްބުނެ މީސްތަކުންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ އަންނަނިވި ޢިބާރާތް އިބްނުޙަޖަރު ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. “اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ.” [އަޅަމެންގެވެރިރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންނަށް ރަޖަބުމަހާއި ޝަޢުބާންމަހުގައި ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ! އަދި އަޅަމެން ރަމަޟާންމަހާ ބައްދަލުކުރައްވާނދޭވެ!] އެއަށްފަހު އިބްނުޙަޖަރު ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. އަލްއިމާމުއްޠަބަރާނީ، އެ ކަލޭގެފާނުގެ މުޢުޖަމުލްއައުސަޠުގައި މި ޙަދީޘް…

ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ މައްސަރެއްކަމަށްވާ ރަޖަބު މަސް (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 370

ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ މައްސަރެއްކަމަށްވާ ރަޖަބު މަސް (2) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޙުރުމަތްތެރި މައްސަރެއްގެ މާނަ: ރަޖަބުމަހާ ގުޅޭގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ބަލައިލަންޖެހެނީ، އެއީ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ މައްސަރެއްކަމަށްވުމުން އެ ކަމާމެދުގައެވެ. ޝައްކެއްނެތެވެ. ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ މައްސަރުތައްކަމުގައިވާ ޛުލްޤަޢިދާ މަހާއި، ޛުލްޙިއްޖާ މަހާއި، މުޙައްރަމް މަހާއި، ރަޖަބު މަހަކީ، އެ މައްސަރުތަކުގައި ކުށްފާފަތަކަށް އަރައިގަތުމުގެ ޙަރާމްކަން ބޮޑުވެގެންވާ މައްސަރުތަކެކެވެ. اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ…

ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ މައްސަރެއްކަމަށްވާ ރަޖަބު މަސް (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 332

ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ މައްސަރެއްކަމަށްވާ ރަޖަބު މަސް (1)   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްްމަދު މިހާރު ހިނގަމުން މިދަނީ، اللَّهُ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ މައްސަރެއްކަމަށްވާ ރަޖަބު މަހުގެ ދުވަސްތަކެވެ. ރަޖަބު މަހުގެ މާތްކަމާ ގުޅޭގޮތުން، އެ މައްސަރުގެ ދުވަސްތަކުގައި ޤުރްބާންކުރުމާއި، ރޯދަހިފުމާއި، އެ މައްސަރަށް ޚާއްޞަވެފައިވާ ނަމާދެއްކުރުމާއި، އެ މަހުގައި ޒަކާތްނެރުން އިތުރުވެގެންވާކަމާއި، މިފަދަ ތަފާތު އެތައް ވާހަކަތަކެއް މުސްލިމުންގެ މެދުގައި ދެކެވެމުންދެއެވެ. އެއްވެސް އަޅުކަމެއް ކުރުން ހުއްދަވާނީ، އެ ކަމެއް ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ…