ރާނީއާއި ޑިއުކްގެ އުފާވެރި ދިރިއުޅުއްވުން (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 260
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

ރާނީއާއި ޑިއުކްގެ އުފާވެރި ދިރިއުޅުއްވުން (1) ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ، އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު (ރަޙިމަހުﷲ) ގެ މި ލިޔުން ނަކަލުކޮށްފައި މި ވަނީ. ދުވަހު ނޫސް [މޫންލައިޓް] ގެ 1971 އެޕްރީލް މަހުގެ  22 ވނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެމަހުގެ  30 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ނުކުތް ނޫސްތަކުންނެވެ.  _________________________________ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރާނީއާއި، އޭނާގެ ފިރިކަލުންގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތަކީ، އުފާވެރި ޙަޔާތެއްތޯއެވެ؟ އަރާމާއި ތަނަވަސްކަމުން ފުރިގެންވާ، އެބޭފުޅުންގެ ޝާހީ ދިރިއުޅުއްވުމަށް،…

އޭރުގެ ފަތްފުށްތަކުން..!: ޢަބްދުއްނާޞިރު، ބާރު އަތުލެއްވި ރޭ (4)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 157
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

  ޢަބްދުއްނާޞިރު، ބާރު އަތުލެއްވި ރޭ (4) ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ސިފައިންގެ މަރުކަޒު އަތުލުން ކިންގް ފާރޫޤުގެ ޚާއްޞަ ރަޙްމަތްތެރި އާރމީ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ޖެނެރަލް ޙުސައިން ފަރީދުގެ އަވަސް އޯޑަރަކަށް، ސިފައިންގެ ބޮޑެތި ޖެނެރަލުންނާއި މުހިންމު މަޤާމުތަކުގެ ވެރީން، ސިފައިންގެ ހެޑްކުއާޓަރަށް އެރޭ ދަންވަރު އެއްތަންވީ ވާހަކަ، ތިޔަ ބޭފުޅުން، ވިދާޅުވެފައި ވާނެއެވެ. އަދި އެމީހުންގެ މަޤްޞަދަކީ، އެރޭގެ ކަނު އަނދިރީގައި ސިފައިންގެ ތެރެއިން ދަށް ފެންވަރެއްގެ ބަޔަކު އުފައްދަން އުޅޭ ޙަރަކާތެއް، ވީގޮތަކުން…

އޭރުގެ ފަތްފުށްތަކުން..!: ޢަބްދުއްނާޞިރު، ބާރު އަތުލެއްވި ރޭ (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 219
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

ޢަބްދުއްނާޞިރު، ބާރު އަތުލެއްވި ރޭ (3) ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު މަގުމަތީގެ ނުރައްކާތެރިކަން ޖަމާލު ޢަބްދުއްނާޞިރު، ޘަރުވަތުގެ ގެއިން ނިކުމެވަޑައި ގަންނަވައިގެން އޭނާގެ ކުޑަކުޑަ ކާރުގައި މިޞްރާބު ޖެއްސެވީ، ބައެއް ކުދިކުދި ހަތިޔާރާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ އޮފިސަރެއްގެ ގެޔަށެވެ. އެ ގެއަށް އޭނާ ވަޑައިގެން ބެއްލެވިއިރު، އޮފިސަރު ގެޔަކުނެތެވެ. ………. އަންވަރުއްސާދާތާއި ބައްދަލުވެ ވަޑައިނުގެންނެވުނު ފަދައިން، މިދެންނެވި އޮފިސަރަކާވެސް ބައްދަލެއް ނުކުރެއްވުނެވެ. މިކަމާމެދު ޢަބްދުއްނާޞިރު ކުޑަކޮށް ދެރަފުޅުވިއެވެ. އަދި އެގެއިން ނިކުމެވަޑައި ގަންނަވައިގެން ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް މަގުމަތީގައި ހުރި ފުލުހުންގެ މީހަކު،…

އޭރުގެ ފަތްފުށްތަކުން..!: ޢަބްދުއްނާޞިރު، ބާރު އަތުލެއްވި ރޭ (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 194
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

ޢަބްދުއްނާޞިރު، ބާރު އަތުލެއްވި ރޭ (2) ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު އަމާޒު ޚާލިދު މުޙްޔިއްދީންގެ ގޭގައި ބޭއްވުނު އިޖްތިމާޢުން ނިމިވަޑައި ގަންނަވައިގެން، ޖަމާލު ޢަބްދުއްނާޞިރު މިޞްރާބު ޖެއްސެވީ، އޭނާގެ ވެރިކަމުގެ ދަށުގައި މިރޭގެ އިންޤިލާބީ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހޮއްވެވި 90 އޮފިސަރުންކުރެ ކޮންމެ މީހެއްގެ ގެއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ މަގަށެވެ. ބޭނުންފުޅަކީ، އޭނާ ރާއްވަވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު ނުކުތާތައް، ޚުދު އޭނާގެ ދޫފުޅުން އެއިން ކޮންމެ މީހަކަށް ވިދާޅުވެދެއްވައި، ފިލުވައި ދެއްވުމެވެ. ކުރުގޮތަކަށް އެނުކުތާތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ފުރަތަމަ އަމާޒަކީ،…

ކުރުދީންގެ ތާރީޚަށް އަވަސް ކަޅިއެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 291
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

ކުރުދީންގެ ތާރީޚަށް އަވަސް ކަޅިއެއް ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަނަކީ، އިސްލާމީ ތާރީޚާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ލިޔުއްވުމުގައި އިތުރު ތަޢާރަފަކަށް ބޭނުންވާނޭ ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. އެ ރޮނގުން އޭނާ ވަނީ، ގިނަ ފޮތްތަކަކާއި ލިޔުންތަކެއް ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް ހަދިޔާކުރައްވައިފައެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް ގެންދަވަނީ އެ މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަމުންނެވެ. މި ލިޔުން އަޅުގަނޑުމެން ނަކަލުކޮށްފައި މިވަނީ، 3 ޖޫން 1979 ގެ [ހަވީރު] ނޫހުންނެވެ. އާދެ! މިއީ، މީގެ 38 އަހަރު ކުރީގެ…

ދުނިޔޭގެ މުހިއްމު ބައެއް ސިޔާސީ ލީޑަރުން: ލީކްވާން ޔޫ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 247
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

ދުނިޔޭގެ މުހިއްމު ބައެއް ސިޔާސީ ލީޑަރުން  ލީކްވާން ޔޫ ޢ.ޝ ޢައިނު،ޝީނު ނުވަތަ ހެންވޭރު، ފިލިގަސްދޮށުގޭ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފަކީ، ދިވެހި ލިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި، އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި އެންމެ ހިނގި އެއް ގަލަމުގެ ވެރިޔާ ކަމުގައި ދަންވައިލުމުން ފުދޭނެކަމަށް ހީކުރަމެވެ. މިސައިޓުގައި ހިމެނިފައިވާ، ޢަލީ ޝަރީފްގެ ކުރީގެ ބައެއް ލިޔުންތަކުގައި އޭނާ އިތުރު ތައާރަފު ގެނެސްދެވިފައި ވާނެއެވެ. މިލިޔުން ނަކަލުކޮށްފައި މިވަނީ، މީގެ ބައި ޤަރުނު ކުރީން، އާދެ! 1966 އޮކްޓޫބަރު 8 ވަނަ ދުވަހުގެ [ވަގުތު]…

ދިވެހި އާދަކާދައިގެ ތެރެއިން ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 183
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

ސަޢުދު ޢަބްދުލްކަރީމް/ އއ.ފެރިދޫ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިންގެ ޒަމާނުގައި ރަމަޟާންމަހަކީ (ރޯދަމަހަކީ) ވަރަށް ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރާ މަހެކެވެ. ހަމައެކަނި އަޅުކަމުގެ ގޮތަކުން އެކަންޏެއްނޫނެވެ. ބައެއްކަހަލަ ޚާއްޞަ އާދަކާދަތަކާއި ދިރިއުޅުމާއި ގުޅިފައިވާ ބައެއް ކަންކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ކެއިންބުއިމުގެ އާދަތަކާއި ނިދުމާއި މުނިފޫހިފލުވމުގެ އައިޓަމްތައްވެސް ވަރަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ރާވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. ޖުމްލަގޮތެއްގައި ވަޤުތުގެ ބޮޑުބައި ހޭދަކޮށްފައިވަނީ އަޅުކަމާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައެވެ. ނަމާދުކުރުމާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި ރޭ އަޅުކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް ވަރަށް ގިނައެވެ. އަދި…

ތުނބުޅި މަތިމަހުގެ ސިއްރު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 382
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

ޢ.އ ޢައިނު. އަލިފު ނުވަތަ ހ.މާދޫގޭ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙްމަދު (ރަޙިމަހުﷲ) ގެ މި ލިޔުން ނަކަލު ކޮށްފައި މިވަނީ، ދުވަހު ނޫސް ”ވަގުތު” ގެ  3 ޑިސެންބަރ 1966 ގެ އަދަދުންނެވެ. ________________________ އިންސާނުން ތުނބުޅި މަތިމަސް ބާލާންފެށީ، އިއްޔެއަކު އިހަށް ދުވަހަކު ނޫނެވެ. އާނއެކެވެ. އިންސާނާ ތުނބުޅި މަތިމަސް ބާލާންފެށީ، މީގެ 80،000 އަހަރު ކުރީންނެވެ. ކުރީ ޒަމާނުގައި އިންސާނުން ތުނބުޅި މަތިމަސް ބޭލީ، އަޖާއިބެއްފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ބަޔެއް މީހުން، ތުނބުޅި މަތިމަސް ބޭލުމަށް…

މާހެފުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 486
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

ސަޢުދު އަބްދުލްކަރީމް / ހަވޭލި، އއ.ފެރިދޫ ކިޔާލަން ފަސޭހަ ކުރު ޖުމްލައެކެވެ. އެހެނަސް ޚަރަދުބޮޑު ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރުތަކެއްވާ ކަމެކެވެ. ދިވެހިން އެވޭލާ ޒަމާނުއްސުރެ އާދަކާދައިގެ ގޮތުގައި ކޮށްއުޅުނު ކަމެކެވެ. ދީނީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނޫނަސް ރަމަޟާން މަހާ ގުޅުވައިގެން ކުރަމުން އައިކަމެކެވެ. އެވޭލާ ޒަމާނުއްސުރެ މިވޭލާ ޒަމާނާ ހަމައަށްވެސް ސިލްސިލާކޮށް ދެމިގެން އައި އާދަކާދައެކެވެ. ނަމަވެސް އެވޭލާ ޒަމާނުގައި ކާބަފައިން މިކަން ކޮށްއުޅުނު ގޮތާއި މިވޭލާ ޒަމާނު އަޅުގަނޑުމެން ޚާއްޞަކޮށް (މޮޑަން ޒުވާނުން) މިކަން ކުރަމުން ގެންދާގޮތް…

ދިވެހީންގެ ޤަދީމީ ތާރީޚާމެދު އިހްމާލު ނުވަމާތޯ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 308
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

މަންދު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަލްފާޟިލް މަންދު މުޙައްމަދު ވަޙީދު (ރަޙިމަހުﷲ) އަކީ ތާރީޚީ ތަފާތު މައުލޫމާތު ދިރާސާކުރައްވައި ގިނަ ލިޔުންތަކެއް ލިޔުއްވާފައި ލިޔުންތެރިއެކެވެ. އޭނާ އެންމެފަހުން ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައިވަނީ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ތާރީޚާ ބެހޭ ބައިގައެވެ.  މަންދު މުޙައްމަދު ވަޙީދުގެ މި ލިޔުއްވުން ނަކަލުކޮށްފައި މިވަނީ، [ފަތްތޫރަ] މަޖައްލާގެ 71 (ފެބުރުވަރީ 1985) ވަނަ އަދަދުންނެވެ. ________________ ދިވެހީންގެ ތާރީޚްގެ ނޭނގުމުގެތެރޭގައިވާ ފަތްފުށްތައް ހޯދުމަށް ޝައުޤުވެރިވެފައިވާ އަޅުގަޏދުމެންނަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ އުންމީދީ އެދުންތަކެއް…