ވިންގ ކަމާންޑަރ ޢަލީ ޞަބްރީ – އިންޤިލާބް ރޭގެ އެއް ޝަޚްޞިއްޔަތަށް އަނދިރި އެޅިއްޖެ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 593

ވިންގ ކަމާންޑަރ ޢަލީ ޞަބްރީ އިންޤިލާބް ރޭގެ އެއް ޝަޚްޞިއްޔަތަށް އަނދިރި އެޅިއްޖެ ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އޮނަރްބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު (ރަޙިމަހުﷲ) ގެ މި ލިޔުން ނަކަލުކޮށްފައި މިވަނީ   ދުވަހު ނޫސް [ މޫންލައިޓް ] ގެ 1971 މޭ 19،20،21 މި 3 ދުވަހުގެ ޢަދަދުންނެވެ. _______________________________________________ މިހިނގާ މެއި މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ، ވަރަށް ދަންވެފައި ވަނިކޮށް، ޤާހިރާގެ ރަސްމީ ދާއިރާތަކުން، ޔޫ.އޭ.އާރ.ގެ އެއް…

ރާނީއާއި ޑިއުކްގެ އުފާވެރި ދިރިއުޅުއްވުން (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 917

ރާނީއާއި ޑިއުކްގެ އުފާވެރި ދިރިއުޅުއްވުން (1) ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ، އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު (ރަޙިމަހުﷲ) ގެ މި ލިޔުން ނަކަލުކޮށްފައި މި ވަނީ. ދުވަހު ނޫސް [މޫންލައިޓް] ގެ 1971 އެޕްރީލް މަހުގެ  22 ވނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެމަހުގެ  30 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ނުކުތް ނޫސްތަކުންނެވެ.  _________________________________ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރާނީއާއި، އޭނާގެ ފިރިކަލުންގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތަކީ، އުފާވެރި ޙަޔާތެއްތޯއެވެ؟ އަރާމާއި ތަނަވަސްކަމުން ފުރިގެންވާ، އެބޭފުޅުންގެ ޝާހީ ދިރިއުޅުއްވުމަށް،…

އޭރުގެ ފަތްފުށްތަކުން...!: ޢަބްދުއްނާޞިރު، ބާރު އަތުލެއްވި ރޭ (5)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 422

ޢަބްދުއްނާޞިރު، ބާރު އަތުލެއްވި ރޭ (5) ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ހިތްވަރުގަދަ އޮފިސަރއެއް ސިފައިންގެ ހެޑްކްއާޓަރ ވެއްޓުމަށްފަހު، ޖަމާލު ޢަބްދުއްނާޞިރާއި އޭނާގެ އެކުވެރީންކަމުގައިވާ އިންޤިލާބީ ކައުންސިލްގެ ގިނަ މެމްބަރުން އެއްތަންވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ، ކޮމާންޑަރ އިން ޗީފްގެ އޮފީހުގައެވެ. އެބޭފުޅުން މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ، އެވަރުގަދަ މިލިޓްރީ އިންޤިލާބު ކާމިޔާބުވުމާ ވިދިގެން، ދެން އުފެދިގެންފާނެ އިދިކޮޅު ޙަރަކާތްތަކާ މެދުގައެވެ. ޚާއްޞަވެ، ސުއޭސް ކެނޭލުގައި އިނގިރޭސީން ތިބުމާ އެކުގައެވެ. ފަތިހު 4 ޖެހިފަހުން، ސީއިންސީގެ އޮފީސްތެރެއަށް ކުއްލިއަކަށް ވަދެގެން އައީ، ދާހިއްލާ…

އޭރުގެ ފަތްފުށްތަކުން..!: ޢަބްދުއްނާޞިރު، ބާރު އަތުލެއްވި ރޭ (4)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 588

  ޢަބްދުއްނާޞިރު، ބާރު އަތުލެއްވި ރޭ (4) ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ސިފައިންގެ މަރުކަޒު އަތުލުން ކިންގް ފާރޫޤުގެ ޚާއްޞަ ރަޙްމަތްތެރި އާރމީ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ޖެނެރަލް ޙުސައިން ފަރީދުގެ އަވަސް އޯޑަރަކަށް، ސިފައިންގެ ބޮޑެތި ޖެނެރަލުންނާއި މުހިންމު މަޤާމުތަކުގެ ވެރީން، ސިފައިންގެ ހެޑްކުއާޓަރަށް އެރޭ ދަންވަރު އެއްތަންވީ ވާހަކަ، ތިޔަ ބޭފުޅުން، ވިދާޅުވެފައި ވާނެއެވެ. އަދި އެމީހުންގެ މަޤްޞަދަކީ، އެރޭގެ ކަނު އަނދިރީގައި ސިފައިންގެ ތެރެއިން ދަށް ފެންވަރެއްގެ ބަޔަކު އުފައްދަން އުޅޭ ޙަރަކާތެއް، ވީގޮތަކުން…

އޭރުގެ ފަތްފުށްތަކުން..!: ޢަބްދުއްނާޞިރު، ބާރު އަތުލެއްވި ރޭ (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 589

ޢަބްދުއްނާޞިރު، ބާރު އަތުލެއްވި ރޭ (3) ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު މަގުމަތީގެ ނުރައްކާތެރިކަން ޖަމާލު ޢަބްދުއްނާޞިރު، ޘަރުވަތުގެ ގެއިން ނިކުމެވަޑައި ގަންނަވައިގެން އޭނާގެ ކުޑަކުޑަ ކާރުގައި މިޞްރާބު ޖެއްސެވީ، ބައެއް ކުދިކުދި ހަތިޔާރާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ އޮފިސަރެއްގެ ގެޔަށެވެ. އެ ގެއަށް އޭނާ ވަޑައިގެން ބެއްލެވިއިރު، އޮފިސަރު ގެޔަކުނެތެވެ. ………. އަންވަރުއްސާދާތާއި ބައްދަލުވެ ވަޑައިނުގެންނެވުނު ފަދައިން، މިދެންނެވި އޮފިސަރަކާވެސް ބައްދަލެއް ނުކުރެއްވުނެވެ. މިކަމާމެދު ޢަބްދުއްނާޞިރު ކުޑަކޮށް ދެރަފުޅުވިއެވެ. އަދި އެގެއިން ނިކުމެވަޑައި ގަންނަވައިގެން ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް މަގުމަތީގައި ހުރި ފުލުހުންގެ މީހަކު،…

އޭރުގެ ފަތްފުށްތަކުން..!: ޢަބްދުއްނާޞިރު، ބާރު އަތުލެއްވި ރޭ (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 840

ޢަބްދުއްނާޞިރު، ބާރު އަތުލެއްވި ރޭ (2) ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު އަމާޒު ޚާލިދު މުޙްޔިއްދީންގެ ގޭގައި ބޭއްވުނު އިޖްތިމާޢުން ނިމިވަޑައި ގަންނަވައިގެން، ޖަމާލު ޢަބްދުއްނާޞިރު މިޞްރާބު ޖެއްސެވީ، އޭނާގެ ވެރިކަމުގެ ދަށުގައި މިރޭގެ އިންޤިލާބީ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހޮއްވެވި 90 އޮފިސަރުންކުރެ ކޮންމެ މީހެއްގެ ގެއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ މަގަށެވެ. ބޭނުންފުޅަކީ، އޭނާ ރާއްވަވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު ނުކުތާތައް، ޚުދު އޭނާގެ ދޫފުޅުން އެއިން ކޮންމެ މީހަކަށް ވިދާޅުވެދެއްވައި، ފިލުވައި ދެއްވުމެވެ. ކުރުގޮތަކަށް އެނުކުތާތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ފުރަތަމަ އަމާޒަކީ،…

ޢަބްދުއްނާޞިރު، ބާރު އަތުލެއްވި ރޭ (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 653

ޢަބްދުއްނާޞިރު، ބާރު އަތުލެއްވި ރޭ  (1) ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ، އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު (ރަޙިމަހުﷲ) ގެ މިލިޔުއްވުން ނަކަލުކޮށްފައި މިވަނީ، ”އަމާޒު” މަޖައްލާގެ އޮކްޓޫބަރު، ނޮވެންބަރު (3،4) މި އަދަދުންނެވެ ______________________. 1952 ޖުލައި 22 ދުވަހުގެ ހެނދުންވީއިރު، މިޞްރުގެ ވެރިކަންކުރާރަށް، ޤާހިރާއާއި، އެތާގެ ދެވަނަ ވެރިރަށް އިސްކަންދަރިއްޔާ އާއި ދެމެދުގައިވާ ދުރުމިނަށްވުރެ، ދެރަށުގެ މަސްރަޙުގެ ތާފަތުކަން މާބޮޑެވެ. އިސްކަންދަރިއްޔާ ވަނީ، ހޫނު މޫސުމުގެ ސަބަބުން އަރާމުކުރުމާއި ހިތްފަސޭހަކަން ލިބިގަތުމުގެ ޖައްވެއްގައެވެ. ޤާހިރާވަނީ………….…

ކުރުދީންގެ ތާރީޚަށް އަވަސް ކަޅިއެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 951

ކުރުދީންގެ ތާރީޚަށް އަވަސް ކަޅިއެއް ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަނަކީ، އިސްލާމީ ތާރީޚާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ލިޔުއްވުމުގައި އިތުރު ތަޢާރަފަކަށް ބޭނުންވާނޭ ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. އެ ރޮނގުން އޭނާ ވަނީ، ގިނަ ފޮތްތަކަކާއި ލިޔުންތަކެއް ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް ހަދިޔާކުރައްވައިފައެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް ގެންދަވަނީ އެ މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަމުންނެވެ. މި ލިޔުން އަޅުގަނޑުމެން ނަކަލުކޮށްފައި މިވަނީ، 3 ޖޫން 1979 ގެ [ހަވީރު] ނޫހުންނެވެ. އާދެ! މިއީ، މީގެ 38 އަހަރު ކުރީގެ…

ދުނިޔޭގެ މުހިއްމު ބައެއް ސިޔާސީ ލީޑަރުން: ލީކްވާން ޔޫ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 799

ދުނިޔޭގެ މުހިއްމު ބައެއް ސިޔާސީ ލީޑަރުން  ލީކްވާން ޔޫ ޢ.ޝ ޢައިނު،ޝީނު ނުވަތަ ހެންވޭރު، ފިލިގަސްދޮށުގޭ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފަކީ، ދިވެހި ލިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި، އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި އެންމެ ހިނގި އެއް ގަލަމުގެ ވެރިޔާ ކަމުގައި ދަންވައިލުމުން ފުދޭނެކަމަށް ހީކުރަމެވެ. މިސައިޓުގައި ހިމެނިފައިވާ، ޢަލީ ޝަރީފްގެ ކުރީގެ ބައެއް ލިޔުންތަކުގައި އޭނާ އިތުރު ތައާރަފު ގެނެސްދެވިފައި ވާނެއެވެ. މިލިޔުން ނަކަލުކޮށްފައި މިވަނީ، މީގެ ބައި ޤަރުނު ކުރީން، އާދެ! 1966 އޮކްޓޫބަރު 8 ވަނަ ދުވަހުގެ [ވަގުތު]…

ތުނބުޅި މަތިމަހުގެ ސިއްރު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 924

ޢ.އ ޢައިނު. އަލިފު ނުވަތަ ހ.މާދޫގޭ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙްމަދު (ރަޙިމަހުﷲ) ގެ މި ލިޔުން ނަކަލު ކޮށްފައި މިވަނީ، ދުވަހު ނޫސް ”ވަގުތު” ގެ  3 ޑިސެންބަރ 1966 ގެ އަދަދުންނެވެ. ________________________ އިންސާނުން ތުނބުޅި މަތިމަސް ބާލާންފެށީ، އިއްޔެއަކު އިހަށް ދުވަހަކު ނޫނެވެ. އާނއެކެވެ. އިންސާނާ ތުނބުޅި މަތިމަސް ބާލާންފެށީ، މީގެ 80،000 އަހަރު ކުރީންނެވެ. ކުރީ ޒަމާނުގައި އިންސާނުން ތުނބުޅި މަތިމަސް ބޭލީ، އަޖާއިބެއްފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ބަޔެއް މީހުން، ތުނބުޅި މަތިމަސް ބޭލުމަށް…