ރާނީއާއި ޑިއުކްގެ އުފާވެރި ދިރިއުޅުއްވުން (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 260
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

ރާނީއާއި ޑިއުކްގެ އުފާވެރި ދިރިއުޅުއްވުން (1) ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ، އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު (ރަޙިމަހުﷲ) ގެ މި ލިޔުން ނަކަލުކޮށްފައި މި ވަނީ. ދުވަހު ނޫސް [މޫންލައިޓް] ގެ 1971 އެޕްރީލް މަހުގެ  22 ވނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެމަހުގެ  30 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ނުކުތް ނޫސްތަކުންނެވެ.  _________________________________ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރާނީއާއި، އޭނާގެ ފިރިކަލުންގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތަކީ، އުފާވެރި ޙަޔާތެއްތޯއެވެ؟ އަރާމާއި ތަނަވަސްކަމުން ފުރިގެންވާ، އެބޭފުޅުންގެ ޝާހީ ދިރިއުޅުއްވުމަށް،…

އޭރުގެ ފަތްފުށްތަކުން..!: ޢަބްދުއްނާޞިރު، ބާރު އަތުލެއްވި ރޭ (4)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 157
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

  ޢަބްދުއްނާޞިރު، ބާރު އަތުލެއްވި ރޭ (4) ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ސިފައިންގެ މަރުކަޒު އަތުލުން ކިންގް ފާރޫޤުގެ ޚާއްޞަ ރަޙްމަތްތެރި އާރމީ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ޖެނެރަލް ޙުސައިން ފަރީދުގެ އަވަސް އޯޑަރަކަށް، ސިފައިންގެ ބޮޑެތި ޖެނެރަލުންނާއި މުހިންމު މަޤާމުތަކުގެ ވެރީން، ސިފައިންގެ ހެޑްކުއާޓަރަށް އެރޭ ދަންވަރު އެއްތަންވީ ވާހަކަ، ތިޔަ ބޭފުޅުން، ވިދާޅުވެފައި ވާނެއެވެ. އަދި އެމީހުންގެ މަޤްޞަދަކީ، އެރޭގެ ކަނު އަނދިރީގައި ސިފައިންގެ ތެރެއިން ދަށް ފެންވަރެއްގެ ބަޔަކު އުފައްދަން އުޅޭ ޙަރަކާތެއް، ވީގޮތަކުން…

އޭރުގެ ފަތްފުށްތަކުން..!: ޢަބްދުއްނާޞިރު، ބާރު އަތުލެއްވި ރޭ (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 219
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

ޢަބްދުއްނާޞިރު، ބާރު އަތުލެއްވި ރޭ (3) ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު މަގުމަތީގެ ނުރައްކާތެރިކަން ޖަމާލު ޢަބްދުއްނާޞިރު، ޘަރުވަތުގެ ގެއިން ނިކުމެވަޑައި ގަންނަވައިގެން އޭނާގެ ކުޑަކުޑަ ކާރުގައި މިޞްރާބު ޖެއްސެވީ، ބައެއް ކުދިކުދި ހަތިޔާރާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ އޮފިސަރެއްގެ ގެޔަށެވެ. އެ ގެއަށް އޭނާ ވަޑައިގެން ބެއްލެވިއިރު، އޮފިސަރު ގެޔަކުނެތެވެ. ………. އަންވަރުއްސާދާތާއި ބައްދަލުވެ ވަޑައިނުގެންނެވުނު ފަދައިން، މިދެންނެވި އޮފިސަރަކާވެސް ބައްދަލެއް ނުކުރެއްވުނެވެ. މިކަމާމެދު ޢަބްދުއްނާޞިރު ކުޑަކޮށް ދެރަފުޅުވިއެވެ. އަދި އެގެއިން ނިކުމެވަޑައި ގަންނަވައިގެން ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް މަގުމަތީގައި ހުރި ފުލުހުންގެ މީހަކު،…

އޭރުގެ ފަތްފުށްތަކުން..!: ޢަބްދުއްނާޞިރު، ބާރު އަތުލެއްވި ރޭ (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 194
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

ޢަބްދުއްނާޞިރު، ބާރު އަތުލެއްވި ރޭ (2) ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު އަމާޒު ޚާލިދު މުޙްޔިއްދީންގެ ގޭގައި ބޭއްވުނު އިޖްތިމާޢުން ނިމިވަޑައި ގަންނަވައިގެން، ޖަމާލު ޢަބްދުއްނާޞިރު މިޞްރާބު ޖެއްސެވީ، އޭނާގެ ވެރިކަމުގެ ދަށުގައި މިރޭގެ އިންޤިލާބީ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހޮއްވެވި 90 އޮފިސަރުންކުރެ ކޮންމެ މީހެއްގެ ގެއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ މަގަށެވެ. ބޭނުންފުޅަކީ، އޭނާ ރާއްވަވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު ނުކުތާތައް، ޚުދު އޭނާގެ ދޫފުޅުން އެއިން ކޮންމެ މީހަކަށް ވިދާޅުވެދެއްވައި، ފިލުވައި ދެއްވުމެވެ. ކުރުގޮތަކަށް އެނުކުތާތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ފުރަތަމަ އަމާޒަކީ،…

ކުރުދީންގެ ތާރީޚަށް އަވަސް ކަޅިއެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 291
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

ކުރުދީންގެ ތާރީޚަށް އަވަސް ކަޅިއެއް ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަނަކީ، އިސްލާމީ ތާރީޚާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ލިޔުއްވުމުގައި އިތުރު ތަޢާރަފަކަށް ބޭނުންވާނޭ ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. އެ ރޮނގުން އޭނާ ވަނީ، ގިނަ ފޮތްތަކަކާއި ލިޔުންތަކެއް ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް ހަދިޔާކުރައްވައިފައެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް ގެންދަވަނީ އެ މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަމުންނެވެ. މި ލިޔުން އަޅުގަނޑުމެން ނަކަލުކޮށްފައި މިވަނީ، 3 ޖޫން 1979 ގެ [ހަވީރު] ނޫހުންނެވެ. އާދެ! މިއީ، މީގެ 38 އަހަރު ކުރީގެ…

ދުނިޔޭގެ މުހިއްމު ބައެއް ސިޔާސީ ލީޑަރުން: ލީކްވާން ޔޫ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 247
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

ދުނިޔޭގެ މުހިއްމު ބައެއް ސިޔާސީ ލީޑަރުން  ލީކްވާން ޔޫ ޢ.ޝ ޢައިނު،ޝީނު ނުވަތަ ހެންވޭރު، ފިލިގަސްދޮށުގޭ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފަކީ، ދިވެހި ލިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި، އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި އެންމެ ހިނގި އެއް ގަލަމުގެ ވެރިޔާ ކަމުގައި ދަންވައިލުމުން ފުދޭނެކަމަށް ހީކުރަމެވެ. މިސައިޓުގައި ހިމެނިފައިވާ، ޢަލީ ޝަރީފްގެ ކުރީގެ ބައެއް ލިޔުންތަކުގައި އޭނާ އިތުރު ތައާރަފު ގެނެސްދެވިފައި ވާނެއެވެ. މިލިޔުން ނަކަލުކޮށްފައި މިވަނީ، މީގެ ބައި ޤަރުނު ކުރީން، އާދެ! 1966 އޮކްޓޫބަރު 8 ވަނަ ދުވަހުގެ [ވަގުތު]…

ތުނބުޅި މަތިމަހުގެ ސިއްރު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 382
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

ޢ.އ ޢައިނު. އަލިފު ނުވަތަ ހ.މާދޫގޭ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙްމަދު (ރަޙިމަހުﷲ) ގެ މި ލިޔުން ނަކަލު ކޮށްފައި މިވަނީ، ދުވަހު ނޫސް ”ވަގުތު” ގެ  3 ޑިސެންބަރ 1966 ގެ އަދަދުންނެވެ. ________________________ އިންސާނުން ތުނބުޅި މަތިމަސް ބާލާންފެށީ، އިއްޔެއަކު އިހަށް ދުވަހަކު ނޫނެވެ. އާނއެކެވެ. އިންސާނާ ތުނބުޅި މަތިމަސް ބާލާންފެށީ، މީގެ 80،000 އަހަރު ކުރީންނެވެ. ކުރީ ޒަމާނުގައި އިންސާނުން ތުނބުޅި މަތިމަސް ބޭލީ، އަޖާއިބެއްފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ބަޔެއް މީހުން، ތުނބުޅި މަތިމަސް ބޭލުމަށް…

ބުއްޓޯ – ޝަހީދުވި ބަޠަލެއްގެ ޔަޤީންކަމުގައި

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 365
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

އަޙްމަދު ޒާހިރު އެއްދުވަސްވަރެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ނޫސްވެރިއެއް ކަމުގައިވާ، ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ، އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު (ސީނާ ޒާހިރު)ގެ މި ލިޔުއްވުން ނަކަލުކޮށްފައި މިވަނީ، އޭނާ އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ނެރުއްވި [ހަފުތާ] ނޫހުގެ 4 މޭ 1979 (ހުކުރު) ދުވަހުގެ އަދަދުން ނެވެ. މިހާދިސާއަށް މިއަދަށް 38 އަހަރު ފުރުނީއެވެ. ________________ މިހާރު އެކަންތައް ނިމިއްޖެއެވެ. އެޕްރީލްގެ 4 ގެ ފަތިހުގެވަގުތެއްގައި ރާވަލް ޕިންޑީގެ ނުބައިވަސްދުވާ ޑިސްޓްރިކް ޖަލަށް ސްޕްރިން…

ތާރީޚުން ފިލާވަޅެއް 1: ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ވާހަކައެއް 2: ދެވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމައިގައި ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 718
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

މިބައިގައި އަޅުގަނޑު ލިޔަން ގަސްދުކޮށްފައި އޮތީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި، ޖަރުމަނު ވިލާތް، އެއްކޮށްހެން ހަލާކުވެ ދިޔުމަށްފަހު، އަލުން، އެގައުމު ބިނާކުރި ގޮތުގެ ވާހަކައެވެ. ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ރަށްތަކާއި އަދި ތަހުތީ  ބިނާވެސް، މުޅީންހެން، ފުނޑުފުނޑުވެ، އަދި ގައުމުގެ ސިޔާދަތާއި މިނިވަންކަންވެސް ގެއްލިގެން ދިޔުމަށްފަހު، ދިހަވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން ބިނާކުރިގޮތުގެ ވާހަކައެވެ. އަދި، މިކަމުން ލިބިގަނެވިދާނޭ ފިލާވަޅުގެ ވާހަކަވެސް މެއެވެ. ނަމަވެސް، ކުރިން ހުށަހަޅާލެވުނު، ‘ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ވާހަކައިގެ’ ފުރަތަމަ ބަޔާއި ގުޅިގެން، ކިޔުންތެރިއަކު ކުރެއްވި، ވަރަށް…

އެފްރިކާގެ އެންމެބޮޑު ބިމުގައި، ހޫނުކަމާއެކު، ހަނގުރާމަ ހިނގަމުންދަނީ ”ބިއާފުރާ”ގެ ވެރިކަން އުފެދުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 312
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު، ނ.ޢ.ޢ.ވ. (ރަޙިމަހުﷲ) ގެ މި ލިޔުން ނަކަލުކޮށްފައި މިވަނީ، ދުވަހުނޫސް “ވިޔަފާރި މިއަދު” ގެ 26 ޖުލައި 1967 (ބުދަ) ދުވަހުގެ އަދަދުންނެވެ. ____________________________ “ނައިޖީރިޔާ، މަރުވެއްޖެއެވެ…. އަހަރެމެންނަކީ ބިއާފުރަނުންނެވެ” މިވަރުގަދަ ގޮވާލުމުގެ އަޑުތައް އިރުމަތީ ނައިޖީރިޔާގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް އިނޫގޫއަށް ވެރިވެގެންދިޔައީ، އެއްދުވަހެއްގެ އިރުއަރައިގެން އައިވަގުތުއެވެ. އާދެ، އެދުވަހަކީ، ނައިޖީރިޔާގެ ބާރުހުރި މިނިވަން ޢިމާރާތުގައި، ޒަމާނުއްސުރެ ލަމުންއައި ރެނދުތައް ކަނޑަކަނޑައިގެން ގޮސް އެ ޢިމާރާތަށް ގެއްލުން ލިބުނު ދުވަހެވެ.…